TRATAT din 15 mai 1999între România şi Republica Polona privind asistenţa juridică şi relaţiile juridice în cauzele civile
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 30 august 1999    România şi Republica Polona, denumite în continuare părţi contractante, în dorinţa de a perfectiona cooperarea lor în domeniul asistenţei juridice şi al relaţiilor juridice în cauzele civile,au hotărât sa încheie prezentul tratat şi, în acest scop, au convenit asupra următoarelor:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Definirea cauzelor civileÎn sensul prezentului tratat, prin cauze civile se înţelege cauzele de drept civil, drept al familiei, drept comercial şi de drept al muncii. Dispoziţiile prezentului tratat, referitoare la cauzele civile, se aplică în mod corespunzător şi în materie de contencios administrativ.  +  Articolul 2Ocrotirea juridică1. Cetăţenii unei părţi contractante beneficiază pe teritoriul celeilalte părţi contractante, în ceea ce priveşte drepturile lor personale şi patrimoniale, de aceeaşi ocrotire juridică ca şi cetăţenii proprii.2. Cetăţenii unei părţi contractante au dreptul să se adreseze liber şi nestanjenit instanţelor judecătoreşti şi altor autorităţi ale celeilalte părţi contractante în competenţa cărora intra cauzele civile, pot să îşi susţină interesele în faţa acestora, să facă cereri, sa introducă acţiuni şi sa exercite orice alte activităţi procesuale în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii acesteia.3. Dispoziţiile prezentului tratat referitoare la cetăţenii unei părţi contractante se aplică, în mod corespunzător, persoanelor juridice înfiinţate în conformitate cu legea părţii contractante pe teritoriul căreia îşi au sediul.  +  Articolul 3Modul de legătură1. În realizarea activităţilor prevăzute de prezentul tratat instanţele judecătoreşti şi alte autorităţi ale celor două părţi contractante, competente în cauzele civile, comunică între ele direct, în afară de cazul în care prezentul tratat dispune altfel.2. Cererile pentru acordarea asistenţei juridice vor fi transmise:- de pe teritoriul României către preşedintele tribunalului voievodal în raza căruia se afla instanţa de judecată competenţa pentru soluţionarea cererii;- de pe teritoriul Republicii Polone către preşedintele curţii de apel în raza căreia se afla instanţa competenţa pentru soluţionarea cererii.  +  Articolul 4Limba folosită1. În realizarea activităţilor prevăzute în prezentul tratat instanţele judecătoreşti şi alte autorităţi ale celor două părţi contractante, competente în cauzele civile, folosesc în relaţiile dintre ele limba oficială a statului lor sau limba franceza ori engleza.2. În cazul în care, potrivit dispoziţiilor prezentului tratat, se cere anexarea la actele transmise şi a traducerii lor în limba celeilalte părţi contractante, aceasta traducere trebuie să fie efectuată de către un traducător autorizat al părţii contractante solicitante.  +  Articolul 5Schimbul de informaţii în domeniul legislaţieiPărţile contractante îşi transmit reciproc, la cerere, prin intermediul ministerelor de justiţie, informaţii despre legislaţia şi practica lor judiciară, precum şi textele legilor solicitate.  +  Articolul 6Valabilitatea actelor1. Actele care emana de la instanţele judecătoreşti sau de la alte autorităţi competente ale uneia dintre părţile contractante, prevăzute cu sigiliul oficial şi cu semnatura persoanei îndreptăţite, pot fi folosite pe teritoriul celeilalte părţi contractante fără a fi nevoie de legalizare. Aceasta dispoziţie se aplică, de asemenea, copiilor legalizate, extraselor şi traducerilor unor astfel de acte.2. Actele întocmite pe teritoriul unei părţi contractante de către persoane fizice a căror semnatura a fost autentificată pot fi folosite pe teritoriul celeilalte părţi contractante fără a fi necesară legalizarea lor.3. Actele menţionate la paragrafele 1 şi 2 au, pe teritoriul celeilalte părţi contractante, aceeaşi forta probanta ca şi actele de acelaşi fel ale acestei din urma părţi contractante.  +  Articolul 7Transmiterea actelor de stare civilă1. Autorităţile competente ale părţilor contractante îşi transmit reciproc, la cerere, gratuit, acte privind starea civilă, precum şi copii certificate de pe hotărârile judecătoreşti în materie de stare civilă privind cetăţenii celeilalte părţi contractante.2. Autorităţile menţionate la paragraful 1 comunică între ele direct.3. Cererile cetăţenilor uneia dintre părţile contractante, privind transmiterea actelor de stare civilă, pot fi adresate direct autorităţii de stare civilă competente a celeilalte părţi contractante. Actele vor fi eliberate după încasarea taxei aferente.  +  Capitolul 2 Asistenţa juridică  +  Articolul 8Acordarea asistenţei juridiceCele doua părţi contractante îşi acorda reciproc, la cerere, asistenţa juridică în cauzele civile, în condiţiile prevăzute prin prezentul tratat.  +  Articolul 9Obiectul asistenţei juridiceAsistenţa juridică în cauzele civile cuprinde îndeplinirea unor activităţi procesuale, cum ar fi: întocmirea, transmiterea şi înmânarea de acte judiciare şi extrajudiciare; audierea părţilor, martorilor, experţilor şi a altor persoane; efectuarea de expertize; cercetări la faţa locului.  +  Articolul 10Cererea de asistenţa juridică1. Cererea de asistenţa juridică trebuie să cuprindă următoarele date: (1) denumirea instituţiei solicitante; (2) denumirea instituţiei solicitate; (3) indicarea cauzei în care se solicita acordarea asistenţei juridice; (4) numele şi prenumele părţilor, calitatea procesuala, cetăţenia, domiciliul sau reşedinţa acestora, iar în cazul persoanelor juridice, denumirea şi sediul lor; (5) numele, prenumele şi adresa reprezentanţilor părţilor; (6) obiectul cererii şi datele necesare pentru îndeplinirea ei; (7) menţionarea actelor anexate la cerere.2. La cererea de inmanare a actelor se vor indica adresa destinatarului şi felul actelor care urmează a fi înmânate. La comisiile rogatorii vor fi indicate împrejurările în legătură cu care urmează să se administreze o proba şi, atunci când este cazul, întrebările care trebuie puse persoanelor care urmează a fi audiate.3. Cererea de asistenţa juridică şi actele anexate vor fi semnate şi vor purta ştampila oficială a instituţiei solicitante.4. Cererea de asistenţa juridică va fi redactată în limba oficială a părţii contractante solicitante şi va fi însoţită de o traducere în limba oficială a părţii contractante solicitate.5. Instituţiile celor două părţi contractante pot folosi pentru cererile de asistenţa juridică formulare cu text bilingv, al căror conţinut va fi convenit între ministerele de justiţie.  +  Articolul 11Modul de rezolvare a cererii1. În îndeplinirea unei cereri de asistenţa juridică instituţia solicitată aplica legea statului sau. Cu toate acestea, la cererea instituţiei solicitante, instituţia solicitată aplica o procedură specială, în măsura în care nu contravine legii statului sau.2. Dacă instituţia solicitată nu este competenţa sa îndeplinească cererea, ea o va trimite, din oficiu, instituţiei competente, incunostintand totodată despre aceasta instituţia solicitanta.3. Dacă adresa persoanei la care se referă cererea nu este cunoscută sau dacă adresa indicată s-a dovedit gresita, instituţia solicitată ia măsurile corespunzătoare în scopul stabilirii acesteia. În cazul în care stabilirea adresei nu este posibila, instituţia solicitată informează despre aceasta instituţia solicitanta.4. La cererea instituţiei solicitante instituţia solicitată va comunică acesteia, în timp util, locul şi data îndeplinirii cererii de asistenţa juridică, pentru ca partea interesată să poată asista.5. După îndeplinirea cererii, instituţia solicitată transmite instituţiei solicitante actele întocmite. În cazul în care asistenţa juridică nu a putut fi acordată, instituţia solicitată va restitui actele instituţiei solicitante, comunicându-i totodată împrejurările care au împiedicat-o sa îndeplinească cererea.  +  Articolul 12Înmânarea actelorInstituţia solicitată înmânează actele în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare pe teritoriul statului sau, dacă actele sunt redactate în limba oficială a acestui stat ori sunt însoţite de o traducere în această limbă. În caz contrar, instituţia solicitată înmânează actele destinatarului numai dacă acesta este de acord să le primească.  +  Articolul 13Dovada de inmanare1. Constituie dovada de inmanare - fie confirmarea primirii prevăzută cu semnatura destinatarului, locul, data predării, sigiliul instituţiei solicitate şi semnatura persoanei care efectuează înmânarea, fie confirmarea instituţiei solicitate constatând forma, locul şi data inmanarii.2. În cazul în care actul a fost transmis în doua exemplare, confirmarea primirii se poate face printr-o atestare pe unul dintre aceste exemplare.3. Dacă destinatarul refuza primirea actului, se va face menţiune despre motivul refuzului.  +  Articolul 14Atribuţiile misiunilor diplomatice şi ale oficiilor consulareFiecare parte contractantă are dreptul sa transmită sau sa inmaneze acte propriilor cetăţeni şi sa îi audieze prin intermediul misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare, cu condiţia sa nu aplice nici o măsura de constrângere.  +  Articolul 15Cheltuielile legate de acordarea asistenţei juridice1. Fiecare parte contractantă suporta cheltuielile ocazionate de acordarea asistenţei juridice pe teritoriul sau, inclusiv cheltuielile cu administrarea probelor.2. Dispoziţiile paragrafului 1 nu se aplică în cazul drepturilor cuvenite martorilor sau experţilor, prevăzute la art. 16 paragraful 5.  +  Articolul 16Protecţia martorilor şi a experţilor1. Dacă în cursul judecării cauzei pe teritoriul unei părţi contractante este necesară prezentarea personală a unui martor sau a unui expert care se afla pe teritoriul celeilalte părţi contractante, instituţia părţii contractante pe al carei teritoriu are loc judecarea cauzei se poate adresa instituţiei competente a celeilalte părţi contractante pentru înmânarea citaţiei.2. Citaţia nu poate conţine menţiuni privind aplicarea unor mijloace de constrângere în caz de neprezentare.3. Martorul sau expertul, oricare ar fi cetăţenia sa, care, în urma citarii, se prezintă în faţa instituţiei părţii contractante solicitante, nu poate fi urmărit, deţinut sau supus vreunei limitări a libertăţii sale individuale pe teritoriul acesteia pentru fapte comise sau pentru condamnări anterioare trecerii frontierei părţii contractante solicitante.4. Imunitatea prevăzută la paragraful 3 încetează dacă martorul sau expertul nu a părăsit teritoriul părţii contractante solicitante în termen de 7 zile de la data la care instituţia care l-a chemat îi face cunoscut ca prezenta lui nu mai este necesară sau dacă revine ulterior. În acest termen nu se include timpul în care martorul sau expertul nu a putut părăsi teritoriul părţii contractante solicitante din motive independente de voinţa sa.5. Martorul sau expertul are dreptul la restituirea cheltuielilor de călătorie, de sejur şi a veniturilor nerealizate, iar expertul, şi la onorariul de expert. Aceste cheltuieli vor fi suportate de partea contractantă solicitanta. În citaţie se vor menţiona felul şi cuantumul sumelor care se cuvin martorului sau expertului. La cererea martorului sau a expertului, partea contractantă solicitanta îi acorda un avans pentru acoperirea cheltuielilor.  +  Articolul 17Refuzul acordării asistenţei juridiceAsistenţa juridică poate fi refuzată dacă prin acordarea ei s-ar putea aduce atingere suveranităţii sau siguranţei naţionale a părţii contractante solicitate ori s-ar contraveni principiilor fundamentale de drept ale acestei părţi.  +  Capitolul 3 Cheltuieli şi facilităţi procesuale  +  Articolul 18Scutirea de depunere a unei cauţiuni pentru asigurarea cheltuielilor de procedura Cetăţenilor uneia dintre părţile contractante, care domiciliază sau se afla pe teritoriul oricăreia dintre aceste părţi şi care se prezintă în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor autorităţi ale celeilalte părţi contractante în competenţa cărora intra cauzele civile, nu li se poate cere depunerea unei cauţiuni pentru asigurarea cheltuielilor de procedura numai pentru motivul ca sunt străini sau pentru că nu îşi au domiciliul ori reşedinţa pe teritoriul acelei părţi contractante.  +  Articolul 19Scutirea de cheltuieli de judecată1. Cetăţenii uneia dintre părţile contractante beneficiază pe teritoriul celeilalte părţi contractante de scutire sau de plată în avans a taxelor şi a altor cheltuieli de procedura, precum şi de asistenţa judiciară gratuita, în aceleaşi condiţii şi în aceeaşi măsura ca şi cetăţenii acelei părţi contractante.2. Scutirile despre care se face vorbire în paragraful 1 privesc toate activităţile procesuale din cauza respectiva, inclusiv activitatea de executare.3. Pentru obţinerea scutirii de cheltuieli sau a asistenţei judiciare gratuite trebuie prezentată o declaraţie privind situaţia personală, familială şi materială a solicitantului.4. Autoritatea care se pronunţa asupra acordării facilităţilor prevăzute în paragraful 1 îşi păstrează, în limitele competentei sale, dreptul de a controla declaraţiile şi explicaţiile prezentate, precum şi dreptul de a cere informaţii şi acte suplimentare.  +  Articolul 20SolicitareaCetăţeanul uneia dintre părţile contractante, care solicită scutirea de cheltuieli sau asistenţa judiciară gratuita în faţa autorităţii competente a celeilalte părţi contractante, poate să susţină o asemenea cerere în scris sau verbal, care se consemnează într-un proces-verbal la instanţa competenţa potrivit domiciliului sau reşedinţei sale. Aceasta instanţa va transmite cererea, însoţită de declaraţia solicitantului şi, eventual, de alte acte, autorităţii competente a celeilalte părţi contractante.Termene  +  Articolul 21În cazul în care instanţa judecătorească a uneia dintre părţile contractante citeaza o parte sau un participant din proces, iar acesta domiciliază sau se afla pe teritoriul celeilalte părţi contractante, va stabili un termen de cel puţin o luna pentru achitarea cheltuielilor de judecată ori pentru completarea omisiunilor acţiunii sau cererii. Termenul curge de la data inmanarii actului.  +  Articolul 221. Respectarea termenului fixat de instanţa judecătorească a uneia dintre părţile contractante pentru completarea acţiunii se apreciază în raport cu data expedierii prin posta a documentelor care completează acţiunea, de către partea sau părţile din proces care domiciliază ori se afla pe teritoriul celeilalte părţi contractante.2. Respectarea termenului fixat de instanţa judecătorească a uneia dintre părţile contractante pentru achitarea taxelor şi cheltuielilor se apreciază în raport cu data depunerii acestora la banca părţii contractante pe teritoriul căreia domiciliază sau se afla partea sau participantul la proces.3. Instanţa de judecată care examinează cauza aplica legea statului sau pentru aprecierea consecinţelor nerespectării termenelor la care se referă paragrafele 1 şi 2.  +  Capitolul 4 Norme conflictuale  +  Secţiunea 1  +  Articolul 23Litispendenta şi conexitate1. În cazul în care se formulează cereri având acelaşi obiect şi aceeaşi cauza, între aceleaşi părţi în litigiu, în faţa a doua instanţe situate fiecare pe teritoriul altei părţi contractante, instanţa în faţa căreia se formulează cea de-a doua cerere va suspenda din oficiu judecata, până când se va stabili competenţa instanţei în faţa căreia s-a intentat prima cerere.În cazul în care instanţa în faţa căreia s-a intentat prima cerere s-a declarat competenţa, cea de-a doua instanţa îşi va declina competenţa în favoarea celei dintâi sesizate.2. Atunci când se prezintă cereri conexe în faţa unor instanţe situate pe teritoriul ambelor părţi contractante, cereri pendinte în primul grad de jurisdicţie, instanţa în faţa căreia a fost prezentată cererea ulterioară va putea suspenda judecata.Aceasta instanţa va putea, în egala măsura, să îşi decline competenţa la cererea uneia dintre părţile în litigiu, cu condiţia ca legea sa interna să permită conexarea cererilor şi ca instanţa sesizată cu prima cerere să fie competenţa să le soluţioneze pe amândouă.3. Sunt conexe, în sensul paragrafului 2, cererile legate între ele printr-o relaţie atât de strânsă încât exista interes ca ele să fie examinate şi judecate în acelaşi timp, pentru a se evita pronunţarea de soluţii care ar putea fi inconciliabile, dacă pricinile s-ar judeca separat.4. Atunci când ambele instanţe se declara exclusiv competente, declinarea competentei se va face în favoarea instanţei în faţa căreia s-a prezentat prima cerere.  +  Secţiunea a 2-a Cauze din domeniul dreptului persoanei  +  Articolul 24Capacitatea persoanei1. Capacitatea juridică şi capacitatea de exerciţiu ale persoanelor fizice se apreciază potrivit legii părţii contractante al carei cetăţean este persoana.2. Capacitatea juridică şi capacitatea de exerciţiu ale persoanei juridice se apreciază potrivit legii acelei părţi contractante pe teritoriul căreia îşi are sediul.Interdicţia  +  Articolul 25În cazul în care prezentul tratat nu dispune altfel, competenţa privind interdicţia o are instanţa de judecată a acelei părţi contractante al carei cetăţean este persoana care urmează a fi pusă sub interdicţie. Aceasta instanţa de judecată aplica legea propriului sau stat.  +  Articolul 261. În cazul în care instanţa de judecată a uneia dintre părţile contractante constata ca este necesară punerea sub interdicţie a unui cetăţean al celeilalte părţi contractante, având domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul primei părţi contractante, va înştiinţa despre această instanţă de judecată a celeilalte părţi contractante.2. În cazuri care nu suporta amânare, instanţa de judecată menţionată la paragraful 1 poate lua măsuri provizorii privind acea persoana sau bunurile sale. Copia de pe aceasta hotărâre se transmite instanţei de judecată competente a părţii contractante al carei cetăţean este persoana.3. Dacă instanţa de judecată a părţii contractante al carei cetăţean este persoana care urmează a fi pusă sub interdicţie, incunostiintata conform paragrafului 1, face cunoscut ca transmite competenţa instanţei de judecată a locului de domiciliu sau de reşedinţa a persoanei sau dacă nu răspunde în termen de 3 luni de la data primirii înştiinţării, instanţa de judecată a locului de domiciliu sau de reşedinţa poate îndeplini măsura punerii sub interdicţie potrivit legii statului sau, dacă motivul care determina această măsură este prevăzut şi de legea părţii contractante al carei cetăţean este persoana. Hotărârea privind punerea sub interdicţie se transmite instanţei de judecată a celeilalte părţi contractante.  +  Articolul 27Dispoziţiile art. 25 şi 26 se aplică în mod corespunzător în cazul respingerii interdicţiei.  +  Articolul 28Declararea judecătorească a morţii şi constatarea decesului1. Pentru recunoaşterea unei persoane ca fiind decedata şi pentru constatarea decesului se aplică legea părţii contractante al carei cetăţean a fost acea persoana la data la care, după ultimele informaţii, se mai afla în viaţa.2. Pentru recunoaşterea unei persoane ca fiind decedata şi pentru constatarea decesului este competenţa instanţa de judecată a părţii contractante al carei cetăţean a fost acea persoana la data la care, după ultimele informaţii, se mai afla în viaţa.3. Instanţa de judecată a uneia dintre părţile contractante poate să recunoască sau să constate decesul cetăţeanului celeilalte părţi contractante: (1) la cererea persoanei care intenţionează să îşi realizeze drepturile succesorale sau pe cele rezultând din raporturile patrimoniale ale soţilor, privitoare la bunurile imobile ale persoanei dispărute sau decedate care se afla pe teritoriul părţii contractante a carei instanţa de judecată urmează sa pronunţe hotărârea; (2) la cererea soţului persoanei dispărute sau decedate, domiciliat la data depunerii cererii pe teritoriul părţii contractante a carei instanţa de judecată urmează sa dea sentinta.4. Hotărârea pronunţată în temeiul paragrafului 3 produce efecte juridice exclusiv pe teritoriul părţii contractante a carei instanţa de judecată a pronunţat-o.  +  Secţiunea a 3-a Cauze în materia dreptului familiei  +  Articolul 29Încheierea căsătoriei1. Condiţiile de fond ale încheierii căsătoriei sunt determinate potrivit legii părţii contractante al carei cetăţean este fiecare dintre viitorii soţi.2. Forma încheierii căsătoriei este supusă legii părţii contractante pe teritoriul căreia se încheie căsătoria.3. Forma încheierii căsătoriei în faţa agentului diplomatic autorizat sau a funcţionarului consular este supusă legii părţii contractante în serviciul căreia se afla aceştia.  +  Articolul 30Raporturile personale şi patrimoniale dintre soţi1. Raporturile personale şi patrimoniale dintre soţi sunt supuse legii părţii contractante ai carei cetăţeni sunt aceştia.2. În cazul în care unul dintre soţi este cetăţean al uneia dintre părţile contractante, iar celălalt soţ este cetăţean al celeilalte părţi contractante, raporturile lor personale şi patrimoniale sunt guvernate de legea părţii contractante pe teritoriul căreia aceştia domiciliază. În cazul în care unul dintre soţi domiciliază pe teritoriul uneia dintre părţile contractante, iar celălalt, pe teritoriul celeilalte părţi contractante, se aplică legea părţii contractante pe teritoriul căreia se desfăşoară procedura.3. În cauzele privind raporturile personale şi patrimoniale ale soţilor, prevăzute la paragraful 1, este competenţa instanţa de judecată a părţii contractante ai carei cetăţeni sunt sotii la data introducerii acţiunii. Dacă sotii locuiesc pe teritoriul celeilalte părţi contractante, competenţa revine, deopotrivă, instanţei de judecată a acestei părţi contractante.4. În cazurile prevăzute la paragraful 2 este competenţa instanţa de judecată a părţii contractante pe teritoriul căreia locuiesc sotii la data introducerii acţiunii.În cazul în care unul dintre soţi locuieşte pe teritoriul uneia dintre părţile contractante, iar celălalt, pe teritoriul celeilalte părţi contractante, sunt competente instanţele de judecată ale ambelor părţi contractante.  +  Articolul 31DivorţulÎn materie de divorţ dispoziţiile art. 30 se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 32Existenta, inexistenta şi anularea căsătoriei1. În cauzele privind stabilirea existenţei sau a inexistentei căsătoriei, precum şi anularea căsătoriei, se aplică legea părţii contractante care guvernează încheierea căsătoriei.2. În privinta competentei jurisdicţionale se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art. 30 paragrafele 3 şi 4.  +  Articolul 33Raporturile juridice dintre părinţi şi copii1. Raporturile juridice dintre părinţi şi copii, inclusiv cele privind obligaţiile de întreţinere a copiilor, sunt reglementate de legea părţii contractante al carei cetăţean este copilul.2. Filiaţia copilului se stabileşte potrivit legii părţii contractante al carei cetăţean este copilul la data naşterii sale. Este totuşi suficienta respectarea formelor de recunoaştere a copilului, prevăzute de legea părţii contractante pe teritoriul căreia urmează să fie recunoscută sau a fost recunoscută filiaţia.3. În cauzele menţionate în paragrafele 1 şi 2 este competenţa autoritatea părţii contractante al carei cetăţean este copilul sau autoritatea părţii contractante pe teritoriul căreia copilul îşi are domiciliul sau reşedinţa.  +  Articolul 34Alte obligaţii de întreţinere1. În cauzele privind alte obligaţii de întreţinere din sfera dreptului familiei se aplică legea părţii contractante pe teritoriul căreia se afla domiciliul persoanei care solicită plata obligaţiei.2. În cauzele menţionate în paragraful 1 competenţa revine instanţei de judecată în a carei raza domiciliază sau îşi are reşedinţa persoana solicitanta.  +  Articolul 35Adoptia1. Pentru adopţie se aplică legea părţii contractante al carei cetăţean este adoptatorul la data formulării cererii. Dacă adoptatorul este cetăţean al unei părţi contractante, dar are domiciliul pe teritoriul celeilalte părţi contractante, se aplică legea acestei din urma părţi.2. Pentru adopţie se aplică legea părţii contractante al carei cetăţean este cel adoptat, în ceea ce priveşte: acordul celui care urmează să fie adoptat, acordul reprezentantului sau legal sau acordul autorităţii de stat competente a acelei părţi contractante, precum şi respectarea restrictiilor referitoare la adopţie, determinate de schimbarea domiciliului persoanei care urmează să fie adoptată cu un domiciliu într-un alt stat.3. În cazul în care copilul este adoptat de către soţi, dintre care unul este cetăţean al unei părţi contractante, iar celălalt este cetăţean al celeilalte părţi contractante, vor fi îndeplinite cerinţele prevăzute de legea fiecărei părţi contractante.4. Dispoziţiile paragrafelor 1-3 se aplică în mod corespunzător la modificarea, desfacerea şi la anularea adopţiei.5. În cauzele privind adoptia, precum şi modificarea, desfacerea sau anularea adopţiei competenţa aparţine jurisdicţiei părţii contractante al carei cetăţean este cel adoptat la data formulării cererii. În cazul în care cel adoptat este cetăţean al unei părţi contractante şi îşi are domiciliul pe teritoriul celeilalte părţi contractante unde domiciliază şi adoptatorul este, deopotrivă, competenţa jurisdicţia acestei din urma părţi.Tutela şi curatela  +  Articolul 361. Pentru tutela şi curatela se aplică, dacă prezentul tratat nu dispune altfel, legea părţii contractante al carei cetăţean este persoana pentru care s-a instituit sau urmează să se instituie tutela sau curatela.2. Raporturile juridice dintre tutore ori curator şi persoana pusă sub tutela sau curatela sunt determinate de legea părţii contractante a carei autoritate a instituit tutela sau curatela.3. Obligaţia de a accepta tutela sau curatela este guvernata de legea părţii contractante al carei cetăţean este persoana care urmează sa devină tutore sau curator.4. Pentru cetăţeanul uneia dintre părţile contractante poate fi numit tutore sau curator un cetăţean al celeilalte părţi contractante, în cazul în care domiciliază pe teritoriul părţii contractante al carei cetăţean este persoana pentru care urmează să fie instituită tutela sau curatela şi dacă numirea acestuia corespunde cel mai bine intereselor persoanei care va fi pusă sub tutela sau curatela.5. Pentru tutela sau curatela este competenţa, dacă prezentul tratat nu dispune altfel, autoritatea părţii contractante al carei cetăţean este persoana care urmează să fie pusă sub tutela sau curatela.  +  Articolul 371. În cazul în care pentru protecţia intereselor cetăţeanului uneia dintre părţile contractante, al cărui domiciliu, reşedinţa sau bunuri se afla pe teritoriul celeilalte părţi contractante, este necesară instituirea tutelei sau a curatelei, autoritatea acestei din urma părţi contractante va înştiinţa neîntârziat autoritatea competentă menţionată la art. 36 paragraful 5.2. În cazuri care nu suporta amânare, autoritatea celeilalte părţi contractante va institui măsuri provizorii în conformitate cu legea sa şi va înştiinţa despre acestea autoritatea competentă menţionată la art. 36 paragraful 5.Măsurile provizorii rămân în vigoare până când autoritatea competentă va dispune altfel. Autoritatea competenţa va înştiinţa despre hotărârea luată autoritatea celeilalte părţi contractante.  +  Articolul 381. Autoritatea competenţa, potrivit art. 36 paragraful 5, poate să transmită instituirea sau exercitarea tutelei ori curatelei autorităţii celeilalte părţi contractante, în cazul în care persoana care urmează să fie pusă sub tutela sau curatela are domiciliul, reşedinţa sau bunurile pe teritoriul acelei din urma părţi contractante. Transmiterea devine efectivă atunci când autoritatea solicitată înştiinţează autoritatea solicitanta ca accepta preluarea instituirii sau exercitării tutelei ori curatelei. 2. Autoritatea care, în conformitate cu paragraful 1, a preluat instituirea sau exercitarea tutelei ori curatelei aplica legea propriului sau stat.  +  Secţiunea a 4-a Forma actului juridic. Bunurile  +  Articolul 39Forma actului juridic1. Forma actului juridic este determinata de legea părţii contractante care reglementează fondul raportului juridic.Este deopotrivă valabilă respectarea formei prevăzute de legea părţii contractante pe teritoriul căreia urmează ca actul să fie executat.2. Forma actului juridic privitor la bunuri imobile este determinata de legea părţii contractante pe al carei teritoriu este situat bunul imobil.  +  Articolul 40Bunuri imobilePentru raporturile juridice privind bunurile imobile se aplică legea şi sunt competente autorităţile părţii contractante pe teritoriul căreia sunt situate bunurile imobile.  +  Secţiunea a 5-a Răspunderea civilă  +  Articolul 41Obligaţiile contractuale1. Obligaţiile contractuale sunt subordonate legii părţii contractante pe teritoriul căreia a fost încheiat contractul, în afară de cazul în care participanţii la contract convin ca acesta să fie supus altei legi.2. În cauzele menţionate în paragraful 1 este competenţa instanţa de judecată a părţii contractante pe teritoriul căreia are domiciliul sau sediul pârâtul. De asemenea, este competenţa instanţa de judecată a părţii contractante pe teritoriul căreia domiciliază sau îşi are sediul reclamantul, în cazul în care pe acel teritoriu se afla obiectul litigiului sau bunurile pârâtului.3. Competenţa prevăzută la paragraful 2 poate fi modificată de către părţi prin obligaţie contractuală.  +  Articolul 42Răspunderea delictuala (extracontractuală)1. Răspunderea civilă delictuala (extracontractuală) este reglementată de legea părţii contractante pe teritoriul căreia a avut loc fapta care constituie sursa obligaţiei. Cu toate acestea, atunci când reclamantul şi pârâtul sunt cetăţeni ai aceleiaşi părţi contractante se aplică legea acelei părţi.2. În cauzele menţionate la paragraful 1 este competenţa instanţa de judecată a părţii contractante pe teritoriul căreia a avut loc fapta care constituie sursa obligaţiei sau pe teritoriul căreia domiciliază ori îşi are sediul pârâtul. Este deopotrivă competenţa instanţa de judecată a părţii contractante pe teritoriul căreia domiciliază sau îşi are sediul reclamantul, în cazul în care pe acel teritoriu se afla bunurile pârâtului.  +  Secţiunea a 6-a Succesiuni  +  Articolul 43Principiul egalităţii1. Cetăţenii uneia dintre părţile contractante pot dobândi pe teritoriul celeilalte părţi contractante bunuri şi alte drepturi pe calea succesiunii legale sau testamentare, în aceleaşi condiţii şi în aceleaşi limite ca şi cetăţenii acelei părţi.2. Cetăţenii uneia dintre părţile contractante pot dispune, pentru cauza de moarte, cu privire la bunurile ce se afla pe teritoriul celeilalte părţi contractante.  +  Articolul 44Legea aplicabilă1. Raporturile juridice în materia succesiunii bunurilor mobile sunt reglementate de legea părţii contractante al carei cetăţean a fost, la data decesului, persoana care lasă moştenirea.2. Raporturile juridice în materia succesiunii bunurilor imobile sunt reglementate de legea părţii contractante pe teritoriul căreia sunt situate aceste bunuri.3. Stabilirea dacă bunul care intră în componenta succesiunii este mobil sau imobil este reglementată de legea părţii contractante pe teritoriul căreia se afla acel bun.  +  Articolul 45Succesiunea vacantaDacă, potrivit legii părţii contractante prevăzute la art. 44, nu exista moştenitori, bunurile mobile revin părţii contractante al carei cetăţean a fost la data decesului persoana care lasă moştenirea, iar bunurile imobile revin părţii contractante pe teritoriul căreia sunt situate.  +  Articolul 46Testamentul1. Capacitatea de a întocmi sau de a revoca un testament ca şi consecinţele juridice în ceea ce priveşte unele vicii de consimţământ sunt reglementate de legea părţii contractante al carei cetăţean a fost persoana care lasă moştenirea la data întocmirii sau a revocării testamentului.2. Forma întocmirii sau a revocării testamentului este reglementată de legea părţii contractante al carei cetăţean a fost persoana care lasă moştenirea la data întocmirii sau a revocării testamentului.Este, deopotrivă, aplicabilă legea părţii contractante pe teritoriul căreia a fost întocmit sau revocat testamentul.  +  Articolul 47Competenţa în cauzele succesorale1. În cauzele succesorale privind bunurile mobile este competenţa autoritatea părţii contractante al carei cetăţean a fost la data decesului cel ce lasă moştenirea.2. În cauzele succesorale privind bunurile imobile este competenţa autoritatea părţii contractante pe teritoriul căreia sunt situate bunurile imobile.3. În cazul în care toate bunurile mobile rămase după decesul cetăţeanului uneia dintre părţile contractante se afla pe teritoriul celeilalte părţi contractante, procedura se desfăşoară, la solicitarea unuia dintre moştenitori, de către autoritatea acestei din urma părţi contractante, dacă toţi moştenitorii cunoscuţi îşi exprima acordul.  +  Articolul 48Deschiderea şi anunţarea testamentuluiTestamentul se deschide şi se anunta de către autoritatea părţii contractante pe teritoriul căreia se afla testamentul. Copia de pe testament, precum şi copia de pe procesul-verbal de deschidere şi de anuntare a acestuia se transmit autorităţii care este competenţa să efectueze procedura succesorală.  +  Secţiunea a 7-a Cauze în materia dreptului muncii  +  Articolul 491. Părţile care se afla într-un raport de muncă pot subordona acest raport legii alese de ele.2. În cazul în care nu s-a convenit asupra legii aplicabile, încheierea, modificarea şi încetarea raportului de muncă, precum şi pretenţiile ce rezultă din acesta sunt reglementate de legea părţii contractante pe teritoriul căreia este, a fost sau urmează să fie prestată munca. În cazul în care salariatul prestează munca pe teritoriul uneia dintre părţile contractante, în temeiul raportului de muncă ce îl leagă de instituţia care are sediul pe teritoriul celeilalte părţi contractante, orice modificare sau încetare a raportului de muncă, precum şi pretenţiile care rezultă din acestea sunt reglementate de legea acelei din urma părţi contractante.3. În cauzele menţionate la paragraful 2 sunt competente instanţele de judecată ale părţii contractante pe teritoriul căreia este, a fost sau urmează să fie prestată munca. Sunt, deopotrivă, competente instanţele de judecată ale părţii contractante pe teritoriul căreia domiciliază pârâtul, ca şi cele ale părţii contractante pe teritoriul căreia domiciliază reclamantul, în cazul în care pe acest din urma teritoriu se afla obiectul litigiului sau bunurile pârâtului.4. Părţile la raportul de muncă pot modifica printr-o înţelegere competenţa prevăzută la paragraful 3.  +  Capitolul 5 Recunoaşterea şi executarea hotărârilor  +  Articolul 50Definirea hotărârilor1. Prin hotărâre se înţelege, în sensul prezentului tratat, orice hotărâre pronunţată de o jurisdicţie a uneia dintre părţile contractante, indiferent de denumirea acesteia, inclusiv actul prin care se stabilesc cheltuielile de judecată.2. Dispoziţiile prezentului capitol se aplică în mod corespunzător şi tranzacţiilor judiciare.  +  Secţiunea 1 Recunoaşterea hotărârilor  +  Articolul 51Procedura recunoaşterii1. Hotărârile date pe teritoriul unei părţi contractante vor fi recunoscute pe teritoriul celeilalte părţi contractante, fără să fie necesar a se recurge la vreo procedura specială.2. În caz de opunere, orice parte interesată care invoca recunoaşterea pe cale principala va putea solicita recunoaşterea hotărârii, conform procedurii prevăzute la secţiunea a 2-a din prezentul capitol.3. Dacă recunoaşterea se invoca pe cale incidentala în faţa jurisdicţiei uneia dintre părţile contractante, aceasta va fi competenţa sa o soluţioneze.  +  Articolul 52Cauze de refuz al recunoaşterii1. Hotărârile nu vor fi recunoscute: (1) dacă recunoaşterea este contrară ordinii publice a părţii contractante pe teritoriul căreia a fost depusa cererea de recunoaştere a hotărârii; (2) atunci când se pronunţa în lipsa pârâtului, dacă nu i s-a remis sau nu i s-a adus acestuia la cunoştinţa citaţia sau un act echivalent, pe o cale obişnuită şi în timp util, pentru a se apara; (3) dacă hotărârea este inconciliabila cu o hotărâre pronunţată într-un litigiu între aceleaşi părţi, pe teritoriul părţii contractante unde se solicita recunoaşterea; (4) dacă hotărârea este inconciliabila cu o hotărâre pronunţată anterior într-un stat terţ, între aceleaşi părţi, într-un litigiu având acelaşi obiect şi aceeaşi cauza, atunci când aceasta ultima hotărâre întruneşte condiţiile necesare pentru recunoaşterea sa pe teritoriul părţii contractante unde a fost depusa cererea de recunoaştere.2. De asemenea, nu vor fi recunoscute hotărârile care contravin reglementărilor privind competenţa de jurisdicţie prevăzute la cap. IV.3. În aprecierea competentelor menţionate la paragraful 2, instanţa solicitată va fi totuşi legată de constatările de fapt pe care instanţa părţii contractante care a pronunţat hotărârea şi-a întemeiat competenţa.4. Fără a se aduce atingere dispoziţiilor paragrafului 2, nu se va putea proceda la controlul competentei jurisdicţiei părţii contractante care a pronunţat hotărârea; regulile privind competenţa nu se referă la ordinea publică vizata la paragraful 1 pct. (1).  +  Articolul 53Interzicerea revizuirii în fondHotărârea străină nu va putea constitui în nici un caz obiect de revizuire în fond.  +  Secţiunea a 2-a Executarea hotărârilor  +  Articolul 54Modul de executare1. Hotărârile pronunţate de o instanţa a unei părţi contractante, care sunt executorii, pot fi puse în executare pe teritoriul celeilalte părţi contractante după constatarea ca sunt executorii, la cererea părţii interesate.2. Cererea de executare se va prezenta: (1) în România, în faţa tribunalului; (2) în Republica Polona, în faţa tribunalului voievodal (sad wojewodzki).3. Competenţa de jurisdicţie teritorială este determinata de domiciliul părţii împotriva căreia se cere executarea. Dacă aceasta parte nu domiciliază pe teritoriul părţii contractante solicitate, competenţa este determinata de locul executării.  +  Articolul 55Recunoaşterea cererilor1. Procedura de depunere a cererii este guvernata de legea părţii contractante pe teritoriul căreia urmează să aibă loc executarea.2. Cererea nu poate fi respinsă decât pentru unul dintre motivele menţionate la art. 52.3. Hotărârea străină nu va putea constitui în nici un caz obiect de revizuire în fond.  +  Articolul 56Executarea parţialăDacă hotărârea străină conţine soluţii cu privire la mai multe capete de cerere, care sunt disociabile, executarea poate fi cerută parţial.  +  Articolul 57Amenzi civileHotărârile care condamna la amenzi civile pot fi executate pe teritoriul părţii contractante solicitate numai atunci când sumele au fost definitiv fixate de către instanţele judecătoreşti care au pronunţat hotărârile.  +  Articolul 58Scutirea de cheltuieli de judecatăReclamantul care a beneficiat total sau parţial de scutire de cheltuieli de judecată pe teritoriul părţii contractante unde s-a pronunţat hotărârea beneficiază, în procedura prevăzută în prezenta secţiune, de cel mai favorabil tratament în domeniul scutirii de la plata cheltuielilor de judecată, prevăzut de legea părţii contractante pe teritoriul căreia urmează a fi executată hotărârea.  +  Secţiunea a 3-a Dispoziţii comune  +  Articolul 59ActePartea în litigiu care solicită recunoaşterea sau executarea unei hotărâri va trebui să prezinte următoarele acte: (1) o copie de pe hotărârea care să întrunească condiţiile necesare pentru stabilirea autenticităţii acesteia; (2) în cazul unei hotărâri pronunţate în lipsa, originalul sau copia legalizată de pe actul care atesta faptul ca cererea de sesizare a instanţei sau un document similar a fost comunicat părţii care nu s-a prezentat la proces.  +  Articolul 60Acte suplimentarePartea care solicită executarea unei hotărâri va trebui să prezinte suplimentar următoarele acte: (1) un document care să confirme ca, potrivit legii părţii contractante a carei instanţa a pronunţat hotărârea, aceasta hotărâre este executorie şi ca a fost comunicată; (2) atunci când este cazul, un document care să confirme faptul ca reclamantul a beneficiat de scutire de cheltuieli de judecată în statul de origine.  +  Articolul 61Depunerea actelorDacă actele menţionate la art. 59 pct. (2) şi la art. 60 pct. (2) nu au fost prezentate, instanţa poate acorda un termen pentru prezentarea acestora sau poate accepta acte echivalente ori, dacă considera că nu mai sunt necesare, se poate dispensa de ele.  +  Articolul 62Traducerea actelorCererea de recunoaştere sau de executare a unei hotărâri, precum şi actele anexate trebuie să fie însoţite de traduceri în limba oficială a părţii contractante pe teritoriul căreia hotărârea urmează să fie recunoscută sau executată.  +  Capitolul 6 Dispoziţii finale  +  Articolul 63Soluţionarea diferendelorOrice diferend rezultat din aplicarea prezentului tratat se va soluţiona pe cale diplomatică.  +  Articolul 64Ratificarea şi intrarea în vigoare a tratatului1. Prezentul tratat va fi supus ratificării şi va intră în vigoare în cea de-a 30-a zi de la data schimbului instrumentelor de ratificare.2. La data intrării în vigoare a prezentului tratat îşi încetează valabilitatea, cu excepţia prevederilor art. 79, Tratatul dintre Republica Populara Română şi Republica Populara Polona privind asistenţa juridică şi relaţiile juridice în cauzele civile, familiale şi penale, încheiat la Bucureşti la 25 ianuarie 1962, ţinând seama şi de intrarea în vigoare, în relaţiile româno-polone, a Convenţiei europene privind extrădarea (Paris, 13 decembrie 1957), precum şi a Convenţiei europene privind asistenţa judiciară în materie penală (Strasbourg, 20 aprilie 1959).  +  Articolul 65Valabilitatea tratatuluiPrezentul tratat se încheie pe o durată nelimitată. Fiecare dintre cele doua părţi contractante poate să îl denunţe printr-o notificare scrisă. Denunţarea va produce efecte după trecerea unui termen de 6 luni de la data primirii notificării de către cealaltă parte contractantă.Încheiat la Bucureşti la 15 mai 1999, în doua exemplare originale, fiecare în limba română şi în limba polona, ambele texte fiind egal autentice.Drept pentru care împuterniciţii celor două părţi contractante au semnat prezentul tratat şi au aplicat sigiliile lor.Pentru România,Valeriu StoicaPentru Republica Polona,Hanna Suchocka--------