CIRCULARA nr. 4 din 1 februarie 2002privind reflectarea unor operaţiuni în contabilitate, întocmirea unor situaţii financiar-contabile şi măsuri referitoare la încheierea exerciţiilor financiare la bănci
EMITENT
 • BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 20 februarie 2002  Având în vedere prevederile art. 4 din Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 1.418/344/1997 privind aprobarea Planului de conturi pentru societăţile bancare şi a normelor metodologice de utilizare a acestuia, precum şi ale art. 6 din Ordinul ministrului finanţelor şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 1.524/362/1998 privind aprobarea Modelelor situaţiilor financiar-contabile pentru bănci şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora,în temeiul prevederilor art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 58 din Legea bancară nr. 58/1998 şi ale art. 4 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 61/2001,Banca Naţionala a României emite prezenta circulara.  +  Articolul 1Prezenta circulara modifica şi completează prevederile Planului de conturi pentru societăţile bancare şi ale normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 1.418/344/1997, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Planul de conturi bancar, şi pe cele ale Modelelor situaţiilor financiar-contabile pentru bănci şi ale normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 1.524/362/1998, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare Modelele situaţiilor financiar-contabile pentru bănci, după cum urmează:I. Reglementări privind reflectarea unor operaţiuni în contabilitate şi întocmirea situaţiilor financiar-contabile de către bănci, persoane juridice române, şi sucursalele din România ale băncilor străine1. Înregistrarea eşalonării pe cheltuieli a contribuţiei plătite în avans la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, cu modificările şi completările ulterioareAvând în vedere conturile prevăzute de Planul de conturi bancar operaţiunea referitoare la eşalonarea pe cheltuieli, în perioadele sau exerciţiile financiare viitoare, a contribuţiei plătite în avans la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996, se înregistrează în contabilitate astfel:
         
    627 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate", analitic distinct=3538 "Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate", analitic distinct
      concomitent  
    3538 "Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate", analitic distinct=375 "Cheltuieli înregistrate în avans", analitic distinct
  2. Înregistrarea în contabilitate a unor operaţiuni privind distribuirea tichetelor de masa acordate salariaţilor în conformitate cu prevederile Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masaPotrivit prevederilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, salariaţii din cadrul societăţilor comerciale, regiilor autonome şi din sectorul bugetar, precum şi din cadrul unităţilor cooperatiste şi al celorlalte persoane juridice sau fizice care încadrează personal prin încheierea unui contract individual de muncă, denumite în continuare angajator, pot primi o alocaţie individuală de hrana, acordată sub forma tichetelor de masa, suportată integral pe costuri de angajator.Totodată, potrivit art. 5 alin. (1) din această lege, angajatorul distribuie salariaţilor tichetele de masa, lunar, în ultima decada a fiecărei luni pentru luna următoare.Metodologia de înregistrare în contabilitate a operaţiunilor privind achiziţionarea şi utilizarea tichetelor de masa este cea prevăzută la pct. 2 din Circulara Băncii Naţionale a României nr. 6/2000 privind reflectarea unor operaţiuni în contabilitate şi întocmirea unor situaţii financiar-contabile de către bănci, cu precizarea ca operaţiunea referitoare la distribuirea de către angajatori în ultima decada a lunii curente a tichetelor de masa aferente lunii viitoare se înregistrează în contabilitate astfel:   - înregistrarea tichetelor de masa aferente lunii viitoare, distribuite    în ultima decada a lunii curente
         
    375 "Cheltuieli înregistrate în avans"=367 "Alte stocuri şi asimilate", analitic distinct "Tichete de masă"
    - includerea pe cheltuieli, în luna următoare, a contravalorii tichetelor    de masa distribuite
  633 "Cheltuieli privind alte stocuri"=375 "Cheltuieli înregistrate în avans"
  3. Înregistrarea unor operaţiuni rezultate din aplicarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 210/2000 privind recapitalizarea Băncii Agricole - S.A. în vederea privatizării, aprobată, modificată şi completată prin Legea nr. 122/2001În conformitate cu prevederile art. 4^1 alin. (1) din Legea nr. 122/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 210/2000 privind recapitalizarea Băncii Agricole - S.A. în vederea privatizării, sumele încasate de Banca Agricolă - S.A. din rambursarea creditelor şi a dobânzilor aferente, care fac obiectul Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 43/1997 pentru întocmirea bilanţului contabil special şi regularizarea unor credite şi dobânzi clasificate în categoria «pierdere» la Banca Agricolă - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 14 iulie 1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 166/1998, cu modificările şi completările ulterioare, evidentiate în contabilitatea Băncii Agricole S.A. până la data intrării în vigoare a legii de aprobare a ordonanţei de urgenta, vor fi utilizate de aceasta pentru acoperirea pierderilor.În condiţiile în care în evidenţa contabilă a Băncii Agricole - S.A. sumele respective încasate din rambursarea creditelor şi a dobânzilor aferente au fost transpuse, la data de 31 decembrie 1997, în contul 3566 "Alţi creditori diversi", analitic distinct (cont în care s-au înregistrat în continuare aceste sume), prevăzut de Planul de conturi bancar, operaţiunea de acoperire a pierderii contabile reportate cu sumele respective încasate, efectuată potrivit prevederilor art. 4^1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 210/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se înregistrează prin articolul contabil: 3566 "Alţi creditori diversi", analitic distinct = 581 "Rezultatul reportat".4. Înregistrarea unor operaţiuni rezultate din aplicarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioareÎn conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, "Contribuţia individuală de asigurări sociale, datorată de asiguraţii prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. I, II şi VI, reprezintă o treime din cota de contribuţie de asigurări sociale, stabilită anual pentru condiţii normale de muncă".Pentru evidentierea în contabilitatea băncilor, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale băncilor străine, denumite în continuare bănci, a contribuţiei individuale de asigurări sociale datorate de asiguraţi, conform prevederilor art. 21 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, se va utiliza contul sintetic de gradul III 35212 care se va denumi "Contribuţia personalului la asigurările sociale" şi se va dezvolta în doua analitice distincte, intitulate "Contribuţia personalului pentru pensia suplimentară" şi, respectiv, "Contribuţia individuală de asigurări sociale".În aceste condiţii, în cadrul conţinutului şi instrumentarii contului 3521 "Asigurări sociale" expresia "contribuţia personalului pentru pensia suplimentară" se înlocuieşte cu expresia "contribuţia personalului la asigurările sociale".5. Înregistrarea unor operaţiuni rezultate din aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, astfel cum a fost modificată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 217/1999, aprobată şi modificată prin Legea nr. 189/20015.1. Înregistrarea sumelor aferente reducerii cu 50% a impozitului pe profit pentru profitul utilizat pentru investiţii în active corporale şi necorporaleÎn conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, astfel cum a fost modificat prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 217/1999, aprobată şi modificată prin Legea nr. 189/2001, impozitul pe profit se reduce cu 50% pentru profitul utilizat în anul fiscal curent pentru investiţii în active corporale şi necorporale, definite potrivit Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu modificările ulterioare, destinate activităţilor pentru care contribuabilul este autorizat. Reducerea se calculează începând cu profitul realizat după data de 1 ianuarie 2001. Reducerile prevăzute la alin. (2) se calculează lunar, iar sumele aferente reducerii se repartizează ca surse proprii de finanţare.Sumele aferente reducerii cu 50% a impozitului pe profit pentru profitul utilizat pentru investiţii în active corporale şi necorporale, potrivit prevederilor menţionate, se evidenţiază în contabilitatea băncilor, la încheierea exerciţiului financiar, în creditul contului 519 "Alte rezerve", analitic distinct, în contrapartida cu debitul contului 592 "Repartizarea profitului".În timpul exerciţiului financiar sumele aferente reducerii nu se vor inregistra în contabilitate, acestea înscriindu-se numai din punct de vedere fiscal în declaraţia de impunere pentru determinarea profitului impozabil.5.2. Înregistrarea diferenţelor de curs valutar rezultate din evaluarea, în conformitate cu actele normative în vigoare, a disponibilului în devizePotrivit prevederilor art. 1 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, astfel cum a fost modificat prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 217/1999, aprobată şi modificată prin Legea nr. 189/2001, "diferenţele de curs valutar rezultate din evaluarea, în conformitate cu actele normative în vigoare, a disponibilului în devize sunt venituri neimpozabile sau cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil. Sumele respective se repartizează în contul «Alte rezerve», analitic distinct".Pentru aplicarea unitară a acestor prevederi băncile vor avea în vedere următoarele:5.2.1. Până la data intrării în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 61/2001 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, respectiv 31 august 2001, nivelul disponibilităţilor în devize deţinute de bănci, pentru care diferenţele de curs valutar din evaluare sunt venituri neimpozabile sau cheltuieli nedeductibile, după caz, este dat de rezultatul pozitiv al diferenţei dintre poziţia de schimb operationala lungă pe fiecare deviza, determinata conform Precizărilor privind reflectarea în contabilitate a unor operaţiuni, precum şi unele măsuri referitoare la închiderea exerciţiului financiar-contabil pe anul 1997 la societăţile bancare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 15.515/27/1998, cu modificările şi completările ulterioare, şi suma aferentă disponibilităţilor în devize, reprezentând aport la capitalul social în devize/capitalul de dotare în devize şi prime de emisiune plătite în devize.Începând cu 31 august 2001, având în vedere ca prin Ordonanţa Guvernului nr. 61/2001 s-a abrogat Hotărârea Guvernului nr. 252/1996 privind regimul diferenţelor de curs valutar aferente capitalului social în devize şi alte operaţiuni aplicabile începând cu bilanţul contabil cu termen de depunere până la 15 aprilie 1996, cu modificările ulterioare, nivelul disponibilităţilor în devize deţinute de bănci, pentru care diferenţele de curs valutar din evaluare sunt venituri neimpozabile sau cheltuieli nedeductibile, după caz, este dat de poziţia de schimb operationala lungă pe fiecare deviza, determinata pe baza datelor din contabilitate, respectiv de rezultatul pozitiv al diferenţei dintre soldul creditor al contului 3721 "Poziţie de schimb" pe o anumită deviza şi suma reprezentând totalul soldurilor debitoare ale conturilor 3041, 3045, 411, 412, 413, 415 şi 421 pe deviza în cauza. Metodologia de stabilire şi înregistrare în contabilitate a diferenţelor dintre sumele rezultate din evaluarea conturilor 3721 "Poziţie de schimb" (operationala lungă) şi sumele înscrise în conturile corespunzătoare "Contravaloarea poziţiei de schimb" este cea prevăzută de Planul de conturi pentru societăţile bancare şi normele metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 1.418/344/1997.La determinarea diferenţelor de curs valutar aferente disponibilităţilor în euro şi/sau în valutele statelor participante la euro se vor avea în vedere următoarele:- poziţiile de schimb aferente valutelor statelor participante la euro intră în componenta poziţiei de schimb aferente euro;- poziţia de schimb operationala lungă aferentă euro este data de rezultatul pozitiv al diferenţei dintre suma soldurilor creditoare ale conturilor 3721 "Poziţie de schimb" (operationale) deschise pe fiecare valuta a statelor participante la euro şi pe euro şi suma soldurilor debitoare ale conturilor 3721 "Poziţie de schimb" (operationale) deschise pe fiecare valuta a statelor participante la euro şi pe euro, după caz. În acest scop soldurile conturilor 3721 "Poziţie de schimb" (operationale) deschise pe fiecare dintre valutele statelor participante la euro vor fi convertite în euro prin utilizarea paritatilor fixe între aceste valute şi euro, stabilite de C.E.E.La încheierea exerciţiului financiar sumele reprezentând profit (diferenţa pozitiva dintre veniturile din diferenţe de curs valutar şi cheltuielile din diferenţe de curs valutar), rezultate din evaluarea disponibilităţilor în devize, şi care se regăsesc în profitul net al perioadei după repartizarea profitului brut pe destinatiile prevăzute de lege, se evidenţiază în contabilitate în creditul contului 519 "Alte rezerve", analitic distinct, în contrapartida cu debitul contului 592 "Repartizarea profitului", analitic distinct. În situaţia în care se înregistrează pierdere contabila şi diferenţe favorabile din reevaluarea disponibilităţilor în devize, neimpozabile, se efectuează articolul contabil 581 "Rezultatul reportat" = 519 "Alte rezerve", analitic distinct. Sumele reprezentând diferenţe de curs valutar favorabile sau nefavorabile, rezultate din evaluarea disponibilităţilor în devize deţinute de bănci, sunt venituri neimpozabile sau cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil lunar, cumulat de la începutul anului, respectiv de la data de 19 aprilie 2001 (pentru exerciţiul financiar 2001).Veniturile neimpozabile şi cheltuielile nedeductibile sunt incluse în situaţiile financiar-contabile mod. 4080 şi mod. 4180 "Contul de profit şi pierderi" în cadrul poziţiilor "Venituri din operaţiunile de schimb şi arbitraj" (cod poziţie X6B), respectiv "Cheltuieli din operaţiunile de schimb şi arbitraj" (cod poziţie - T6B) şi sunt luate în calcul la determinarea profitului brut, care reprezintă baza de calcul lunară a fondului de rezerva, constituit de bănci conform Legii bancare nr. 58/1998, cu modificările şi completările ulterioare.5.2.2. Prevederile Legii nr. 189/2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 217/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit se aplică începând cu data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I, respectiv 19 aprilie 2001.5.2.3. Potrivit prevederilor art. 41 lit. e) din Legea bancară nr. 58/1998, diferenţele favorabile din reevaluarea patrimoniului pot fi incluse în rezerve şi utilizate pentru majorarea capitalului social.În categoria rezervelor utilizate pentru majorarea capitalului social se includ şi rezervele prevăzute la pct. 1 din Legea nr. 189/2001.5.2.4. Potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 56/2000 pentru completarea art. 41 din Legea bancară nr. 58/1998, "Sucursalele din România ale băncilor străine pot majoră capitalul de dotare şi cu rezervele din influente de curs valutar aferente aprecierii disponibilităţilor în valută reprezentând capital de dotare în valută în condiţiile stabilite prin reglementările Băncii Naţionale a României".Astfel, în conformitate cu reglementările Băncii Naţionale a României în domeniu (Norma nr. 9/2000 privind capitalul minim al băncilor şi al sucursalelor băncilor străine), una dintre sursele de majorare a capitalului de dotare al sucursalelor băncilor străine este şi cea reprezentând rezerve din influente de curs valutar aferente aprecierii disponibilităţilor în valută reprezentând capital de dotare în valută.În baza acestor reglementări sucursalele băncilor străine vor evidenţia diferenţele rezultate din evaluarea disponibilităţilor în devize în contul 519 "Alte rezerve", analitic distinct. Operaţiunea de majorare a capitalului de dotare din diferenţele rezultate din evaluarea disponibilităţilor în valută, reprezentând capital de dotare în valută, se va reflecta în contabilitate prin următorul articol contabil:  
  519 "Alte rezerve", analitic distinct=502 "Elemente asimilate capitalului"
  6. Aspecte contabile privind punerea în circulaţie a bancnotelor şi monedelor euro începând cu data de 1 ianuarie 2002Potrivit prevederilor Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 974/98 din 3 mai 1998 privind introducerea euro, începând cu data de 1 ianuarie 2002 sunt puse în circulaţie bancnotele şi monedele euro, acestea fiind singurele bancnote şi monede cu putere de circulaţie în statele participante la euro. Totuşi bancnotele şi monedele naţionale ale statelor participante la euro au putere de circulaţie şi după data de 1 ianuarie 2002, pe o perioadă de timp limitată şi care este diferita în cadrul ţărilor participante.Totodată, potrivit art. 14 din reglementarea menţionată, în cazul în care, la sfârşitul perioadei de tranzitie (31 decembrie 2001), în cadrul unor instrumente legale exista referiri la valutele naţionale ale statelor participante la euro, aceste referiri se vor citi ca referiri la euro, conform ratelor de conversie fixate irevocabil de C.E.E.În vederea evidenţierii în contabilitate a operaţiunilor cu moneda unica europeană euro, băncile vor avea în vedere următoarele:6.1. Evidentierea în contabilitate a bancnotelor şi a monedelor euro până în momentul în care acestea dobândesc putere de circulaţieBancnotele şi monedele euro fără putere de circulaţie, achiziţionate, vor fi evidentiate în contul 367 "Alte stocuri şi asimilate", analitic distinct.În momentul în care bancnotele şi monedele respective dobândesc putere de circulaţie (1 ianuarie 2002), acestea vor fi evidentiate în contul 101 "Casa", analitic distinct, efectuandu-se articolul contabil: 101 "Casa", analitic distinct = 367 "Alte stocuri şi asimilate", analitic distinct.6.2. Evidentierea în contabilitate a conversiei în euro a elementelor de activ şi de pasiv din bilanţ şi în afară bilanţului, exprimate în valutele statelor participante la euro la sfârşitul exerciţiului financiar 2001.Pentru transpunerea soldurilor conturilor deschise pe valute ale statelor participante la euro, din balantele de verificare întocmite la 31 decembrie 2001, în conturi deschise pe euro începând cu data de 1 ianuarie 2002, conform ratelor de conversie fixate irevocabil de C.E.E., băncile vor utiliza conturile distincte "bilanţ de închidere" şi "bilanţ de deschidere", prevăzute de Planul de conturi bancar.Soldul contului 3721 "Poziţie de schimb" pe euro, deschis la începutul exerciţiului financiar 2002, va fi dat de soldul net al patrimoniului în euro, calculat la începutul exerciţiului financiar 2002, şi nu de suma algebrica a soldurilor conturilor 3721 "Poziţie de schimb" deschise pe euro şi pe valutele statelor participante la euro (convertite în euro conform ratelor de conversie fixate irevocabil de C.E.E.), din balantele de verificare întocmite la data de 31 decembrie 2001.Soldul contului 3722 "Contravaloarea poziţiei de schimb" aferent euro, deschis la începutul exerciţiului financiar 2002, va fi egal cu suma algebrica a soldurilor conturilor 3722 "Contravaloarea poziţiei de schimb", aferente euro şi valutelor statelor participante la euro, din balantele de verificare întocmite la data de 31 decembrie 2001.După data de 1 ianuarie 2002 operaţiunile efectuate pe baza unor documente justificative care conţin referiri la valutele naţionale ale statelor participante la euro vor fi evidentiate în contabilitate în euro, conform ratelor de conversie fixate irevocabil de C.E.E.6.3. Evidentierea în contabilitate, după data de 1 ianuarie 2002, a bancnotelor şi monedelor naţionale ale statelor participante la euro.Începând cu data de 1 ianuarie 2002 bancnotele şi monedele naţionale ale statelor participante la euro vor fi evidentiate în euro în contul 101 "Casa", analitice distincte, pentru fiecare valuta a statelor participante la euro, conform ratelor de conversie fixate irevocabil de C.E.E.Din momentul în care bancnotele şi monedele respective nu mai au putere de circulaţie, acestea vor fi evidentiate în contul 367 "Alte stocuri şi asimilate", analitice distincte, pentru fiecare valuta a statelor participante la euro.6.4. Evidentierea în contabilitate a operaţiunilor de preschimbare în euro a bancnotelor şi monedelor naţionale ale statelor participante la euro după data de 1 ianuarie 2002.Operaţiunile de preschimbare în euro a bancnotelor şi monedelor naţionale ale statelor participante la euro, deţinute de către clientela nebancara, se înregistrează în contabilitate astfel:
           
    101 "Casa", analitic distinct, euro cu defalcare pe fiecare valută preschimbată a statelor participante la euro=101 "Casa", analitic distinct, euro- contravaloarea în euro a bancnotelor/monedelor preschimbate
  7. Înregistrarea unor operaţiuni privind creditele consortialeAvând în vedere conturile prevăzute la Planul de conturi bancar, evidentierea unor operaţiuni referitoare la creditele consortiale se efectuează în contabilitate astfel:7.1. Credite consortiale contabilizate la banca şef de fila
         
    - înregistrarea angajamentelor de acordare a creditelor (cotă-parte)
    90319 "Alte deschideri de credite confirmate"=999 "Contrapartidă"
    - garanţii primite de la alte bănci (ceilalţi participanţi)
    999 "Contrapartidă"=912 "Cauţiuni, avaluri şi alte garanţii primite de la alte bănci"
    - garanţii date altor bănci (ceilalţi participanţi)
    9119 "Alte garanţii date altor bănci"=999 "Contrapartidă"
    - încasarea comisioanelor de finanţare şi virarea cotelor de comisioane cuvenite celorlalţi participanţi
    - în lei    
    2511 "Conturi curente"=% 70712 "Venituri din angajamentele de finanţare în favoarea clientelei" 111 "Cont curent la Banca Naţională a României"
    - în devize    
    2511 "Conturi curente"=% 3721 "Poziţie de schimb" 121 "Conturi de corespondent la bănci (nostro)" 122 "Conturi de corespondent ale băncilor (loro)"
      concomitent  
    3722 "Contravaloarea poziţiei de schimb"=70712 "Venituri din angajamentele de finanţare în favoarea clientelei"
    - plata comisioanelor de garanţie către participanţii de la care s-au primit garanţii
    - în lei    
    60721 "Cheltuieli cu angajamentele de garanţie primite de la alte bănci"=111 "Cont curent la Banca Naţională a României"
    - în devize    
    3721 "Poziţie de schimb"=% 121 "Conturi de corespondent la bănci (nostro)" 122 "Conturi de corespondent ale băncilor (loro)"
      concomitent  
    60721 "Cheltuieli cu angajamentele de garanţie primite de la alte bănci"=3722 "Contravaloarea poziţiei de schimb"
    - acordarea creditelor
    % 2021 "Credite de trezorerie" 2031 "Credite pentru export" 2041 "Credite pentru echipament" 2051 "Credite investitori" 2052 "Credite promotori" 2061 "Alte credite acordate clientelei" 111 "Cont curent la Banca Naţională a României" 121 "Conturi de corespondent la bănci (nostro)" 122 "Conturi de corespondent ale băncilor (loro)"= 2511 "Conturi curente"
      concomitent  
    999 "Contrapartidă"=90319 "Alte deschideri de credite confirmate"
    - dobânzi calculate cuvenite
    - în lei    
    2027 "Creanţe ataşate"=70213 "Dobânzi de la creditele de trezorerie"
    2037 "Creanţe ataşate"=70214 "Dobânzi de la creditele pentru export"
    2047 "Creanţe ataşate"=70215 "Dobânzi de la creditele pentru echipament"
    2057 "Creanţe ataşate"=70216 "Dobânzi de la creditele pentru bunuri imobiliare"
    2067 "Creanţe ataşate"=70217 "Dobânzi de la alte credite acordate clientelei"
    - în devize    
    2027 "Creanţe ataşate"=3721 "Poziţie de schimb"
      concomitent  
    3722 "Contravaloarea poziţiei de schimb"=70213 "Dobânzi de la creditele de trezorerie"
    2037 "Creanţe ataşate"=3721 "Poziţie de schimb"
      concomitent  
    3722 "Contravaloarea poziţiei de schimb"=70214 "Dobânzi de la creditele pentru export"
    2047 "Creanţe ataşate"=3721 "Poziţie de schimb"
      concomitent  
    3722 "Contravaloarea poziţiei de schimb"=70215 "Dobânzi de la creditele pentru echipament"
    2057 "Creanţe ataşate"=3721 "Poziţie de schimb"
      concomitent  
    3722 "Contravaloarea poziţiei de schimb"=70216 "Dobânzi de la creditele pentru bunuri imobiliare"
    2067 "Creanţe ataşate"=3721 "Poziţie de schimb"
      concomitent  
    3722 "Contravaloarea poziţiei de schimb"=70217 "Dobânzi de la alte credite acordate clientelei"
    - încasarea dobânzilor şi virarea cotelor-părţi celorlalţi participanţi
    2511 "Conturi curente"=% 2027 "Creanţe ataşate" 2037 "Creanţe ataşate" 2047 "Creanţe ataşate" 2057 "Creanţe ataşate" 2067 "Creanţe ataşate" 111 "Cont curent la Banca Naţională a României" 121 "Conturi de corespondent la bănci (nostro)" 122 "Conturi de corespondent ale băncilor (loro)"
    - rambursarea creditelor şi virarea cotelor-părţi celorlalţi participanţi
    2511 "Conturi curente"=% 2021 "Credite de trezorerie" 2031 "Credite pentru export" 2041 "Credite pentru echipament" 2051 "Credite investitori" 2052 "Credite promotori" 2061 "Alte credite acordate clientelei" 111 "Cont curent la Banca Naţională a României" 121 "Conturi de corespondent la bănci (nostro)" 122 "Conturi de corespondent ale băncilor (loro)"
      concomitent  
    - restituirea garanţiilor primite de la alte bănci (ceilalţi participanţi)
    912 "Cauţiuni, avaluri şi alte garanţii primite de la alte bănci"=999 "Contrapartidă"
    - primirea garanţiilor date altor bănci (ceilalţi participanţi)
    999 "Contrapartidă"=9119 "Alte garanţii date altor bănci"
   7.2. Credite consortiale contabilizate la ceilalţi participanţi
         
    - înregistrarea angajamentelor de acordare a creditelor (cota-parte)
    90319 "Alte deschideri de credite confirmate"=999 "Contrapartidă"
    - garanţii date altor bănci (şef de filă şi/sau ceilalţi participanţi)
    9119 "Alte garanţii date altor bănci"=999 "Contrapartidă"
    - garanţii primite de la alte bănci (şef de filă şi/sau ceilalţi participanţi)
    999 "Contrapartidă"=912 "Cauţiuni, avaluri şi alte garanţii primite de la alte bănci"
    - încasarea comisioanelor de finanţare şi de garanţie
    - în lei    
    111 "Cont curent la Banca Naţională a României"=% 70712 "Venituri din angajamentele de finanţare în favoarea clientelei" 70721 "Venituri din angajamentele de garanţie în favoarea altor bănci"
    - în devize    
    % 121 "Conturi de corespondent la bănci (nostro)" 122 "Conturi de corespondent ale băncilor (loro)"=3721 "Poziţie de schimb"
      concomitent  
    3722 "Contravaloarea poziţiei de schimb"=% 70712 "Venituri din angajamentele de finanţare în favoarea clientelei" 70721 "Venituri din angajamentele de garanţie în favoarea altor bănci"
    - acordarea creditelor
    % 2021 "Credite de trezorerie" 2031 "Credite pentru export" 2041 "Credite pentru echipament" 2051 "Credite investitori" 2052 "Credite promotori" 2061 "Alte credite acordate clientelei"=111 "Cont curent la Banca Naţională a României" 121 "Conturi de corespondent la bănci (nostro)" 122 "Conturi de corespondent ale băncilor (loro)"
      concomitent  
    999 "Contrapartidă"=90319 "Alte deschideri de credite confirmate"
    - dobânzi calculate cuvenite  
    - în lei    
    2027 "Creanţe ataşate"=70213 "Dobânzi de la creditele de trezorerie"
    2037 "Creanţe ataşate"=70214 "Dobânzi de la creditele pentru export"
    2047 "Creanţe ataşate"=70215 "Dobânzi de la creditele pentru echipament"
    2057 "Creanţe ataşate"=70216 "Dobânzi de la creditele pentru bunuri imobiliare"
    2067 "Creanţe ataşate"=70217 "Dobânzi de la alte credite acordate clientelei"
    - în devize    
    2027 "Creanţe ataşate"=3721 "Poziţie de schimb"
      concomitent  
    3722 "Contravaloarea poziţiei de schimb"=70213 "Dobânzi de la creditele de trezorerie"
    2037 "Creanţe ataşate"=3721 "Poziţie de schimb"
      concomitent  
    3722 "Contravaloarea poziţiei de schimb"=70214 "Dobânzi de la creditele pentru export"
    2047 "Creanţe ataşate"=3721 "Poziţie de schimb"
      concomitent  
    3722 "Contravaloarea poziţiei de schimb"=70215 "Dobânzi de la creditele pentru echipament"
    2057 "Creanţe ataşate"=3721 "Poziţie de schimb"
      concomitent  
    3722 "Contravaloarea poziţiei de schimb"=70216 "Dobânzi de la creditele pentru bunuri imobiliare"
    2067 "Creanţe ataşate"=3721 "Poziţie de schimb"
      concomitent  
    3722 "Contravaloarea poziţiei de schimb"=70217 "Dobânzi de la alte credite acordate clientelei"
    - încasarea dobânzilor cuvenite
    111 "Cont curent la Banca Naţională a României" 121 "Conturi de corespondent la bănci (nostro)" 122 "Conturi de corespondent ale băncilor (loro)"=%  2027 "Creanţe ataşate" 2037 "Creanţe ataşate" 2047 "Creanţe ataşate" 2057 "Creanţe ataşate" 2067 "Creanţe ataşate"
    - rambursarea creditelor
    111 "Cont curent la Banca Naţională a României" 121 "Conturi de corespondent la bănci (nostro)" 122 "Conturi de corespondent ale băncilor (loro)"=% 2021 "Credite de trezorerie" 2031 "Credite pentru export" 2041 "Credite pentru echipament" 2051 "Credite investitori" 2052 "Credite promotori" 2061 "Alte credite acordate clientelei"
      concomitent  
    - primirea garanţiilor date altor bănci (şef de filă şi/sau ceilalţi participanţi)
    999 "Contrapartidă"=9119 "Alte garanţii date altor bănci"
    - restituirea garanţiilor primite de la alte bănci (şef de filă şi/sau ceilalţi participanţi)
    912 "Cauţiuni, avaluri şi alte garanţii primite de la alte bănci"=999 "Contrapartidă"
  8. Înregistrarea operaţiunilor de vânzare-cumpărare a mijloacelor fixe cu plata în rate8.1. Înregistrarea operaţiunilor de vânzare a mijloacelor fixe cu plata în rate- înregistrarea facturii pentru mijloace fixe vândute cu plata în rate
           
    3556 "Debitori diverşi"=%- valoarea totală a facturii
        7461 "Venituri din cesiunea imobilizărilor necorporale şi corporale"- valoarea mijlocului fix vândut, mai puţin T.V.A. şi dobânda de încasat
        35327 "T.V.A. colectată"- T.V.A. colectată aferentă avansului încasat
        35328 "T.V.A. neexigibilă"- T.V.A. neexigibilă aferentă ratelor scadente în perioadele următoare
        376 "Venituri înregistrate în avans"- dobânda de încasat aferentă ratelor
      - înregistrarea avansului încasat
           
    % 111 "Cont curent la Banca Naţională a României" 121 "Conturi de corespondent la bănci (nostro)" 122 "Conturi de corespondent ale băncilor (loro)" 2511 "Conturi curente"=3556 "Debitori diverşi"- valoarea avansului, inclusiv T.V.A. colectată aferentă avansului
   - înregistrarea scoaterii din evidenta a mijloacelor    fixe vândute cu plata în rate
           
    %   4422 "Mijloace fixe"- valoarea mijloacelor fixe
    4612 "Amortizarea imobilizărilor corporale"     - amortizarea cumulată
    6461 "Pierderi din cesiunea imobilizărilor necorporale şi corporale"     - valoarea neamortizată
        sau  
    %=4522 "Mijloace fixe"- valoarea mijloacelor fixe
    4622 "Amortizarea imobilizărilor corporale"     - amortizarea cumulată
    6461 "Pierderi din cesiunea imobilizărilor necorporale şi corporale"     - valoarea neamortizată
    - înregistrarea încasării ratei şi a dobânzii
           
    % 111 "Cont curent la Banca Naţională a României" 121 "Conturi de corespondent la bănci (nostro)" 122 "Conturi de corespondent ale băncilor (loro)" 2511 "Conturi curente"=3556 "Debitori diverşi"- valoarea ratei, T.V.A. aferentă ratei şi dobânda
           
      concomitent    
    376 "Venituri înregistrate în avans"=% 70179 "Venituri diverse din dobânzi" 70279 "Venituri diverse din dobânzi" concomitent- valoarea dobânzii
    35328 "T.V.A. neexigibilă"=35327 "T.V.A. colectată"- T.V.A. aferentă ratei
      8.2. Înregistrarea operaţiunilor de cumpărare a mijloacelor          fixe cu plata în rate
           
    - înregistrarea facturii furnizorului
    %=3566 "Alţi creditori diverşi"- valoarea totală a facturii
    4422 "Mijloace fixe"     - valoarea mijlocului fix
    4522 "Mijloace fixe"      
    35326 "T.V.A. deductibilă"     - T.V.A. deductibilă aferentă avansului plătit
    35328 "T.V.A. neexigibilă"     - T.V.A. neexigibilă aferentă ratelor scadente în perioadele următoare
    375 "Cheltuieli înregistrate în avans"     - dobânda de plătit aferentă ratelor
           
    - înregistrarea achitării avansului
    3566 "Alţi creditori diverşi"=%- valoarea avansului plătit, inclusiv T.V.A.
        111 "Cont curent la Banca Naţională a României"deductibilă aferentă avansului
        121 "Conturi de corespondent la bănci (nostro)"  
        122 "Conturi de corespondent ale băncilor (loro)"  
        2511 "Conturi curente"  
           
    - înregistrarea achitării ratei şi a dobânzii aferente
    3566 "Alţi creditori diverşi"=%- valoarea ratei şi a dobânzii
        111 "Cont curent la Banca Naţională a României"  
        121 "Conturi de corespondent la bănci (nostro)"  
        122 "Conturi de corespondent ale băncilor (loro)"  
        2511 "Conturi curente" concomitent  
    %=375 "Cheltuieli înregistrate în avans"- valoarea dobânzii
    60179 "Cheltuieli diverse cu dobânzile"      
    60279 "Cheltuieli diverse cu dobânzile"      
        concomitent  
    35326 "T.V.A. deductibilă"=35328 "T.V.A. neexigibilă"- T.V.A. aferentă ratei scadente
  8.3. Tratamentul fiscal al veniturilor, respectiv cheltuielilor din operaţiunile de vânzare-cumpărare cu plata în rate, precum şi al taxei pe valoarea adăugată, se efectuează în conformitate cu prevederile legislaţiei fiscale în vigoare.9. Reglementări privind întocmirea situaţiilor financiarcontabile mod. - 4084 "Repartizarea profitului" şi mod. 4090 "Indicatori de activitate"Având în vedere prevederile Normelor metodologice privind întocmirea, verificarea şi centralizarea situaţiilor financiare anuale simplificate ale agenţilor economici pe anul 2001, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 460.040/2002, începând cu situaţiile financiar-contabile aferente exerciţiului financiar 2001 modelul situaţiei financiar-contabile mod. - 4084 "Repartizarea profitului" şi cel al situaţiei financiar-contabile mod. - 4090 "Indicatori de activitate" referitor la plăţile restante prevăzute de Modelele situaţiilor financiar-contabile pentru bănci, se modifica şi sunt cele prezentate în anexa nr. 1 şi, respectiv, în anexa nr. 2 la prezenta circulara.II. Măsuri referitoare la încheierea exerciţiilor financiare de către băncile, persoane juridice române şi sucursalele din România ale băncilor străine, în condiţiile modificării şi completării Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, prin Ordonanţa Guvernului nr. 61/200110. Întocmirea situaţiilor financiare anuale10.1. Potrivit prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 61/2001, băncile au obligaţia sa organizeze şi sa conducă contabilitatea în conformitate cu reglementările legale în domeniu şi sa întocmească situaţii financiare anuale.10.2. Băncile organizează şi conduc contabilitatea, de regula, în compartimentele distincte, conduse de către directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană imputernicita sa îndeplinească aceasta funcţie. Aceste persoane trebuie să aibă studii economice superioare şi răspund împreună cu personalul din subordine de organizarea şi conducerea contabilităţii, în condiţiile legii.11. Depunerea situaţiilor financiare anuale11.1. În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 61/2001, şi având în vedere prevederile Modelelor situaţiilor financiarcontabile pentru bănci, câte un exemplar al situaţiilor financiare anuale se depune de către bănci la organele teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, precum şi la Direcţia de supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României, în termen de 90 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, inclusiv de băncile care urmează sa retrateze situaţiile financiare anuale până la 30 septembrie anul următor.11.2. Potrivit prevederilor art. 180 din Legea privind societăţile comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, băncile au obligaţia să depună la Oficiul registrului comerţului o copie de pe bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere, vizat potrivit prevederilor din lege, la care se anexează raportul administratorilor şi raportul auditorilor, respectiv al cenzorilor, precum şi procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor.12. Pe linia organizării şi conducerii contabilităţii12.1. Contabilitatea se tine în limba română şi în moneda naţionala.Pentru necesitaţi proprii de informare băncile pot opta pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi într-o moneda stabilă.12.2. Orice operaţiune economică efectuată se cosemneaza într-un document care sta la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ.12.3. Băncile au obligaţia să efectueze inventarierea generală a elementelor de activ şi de pasiv şi a celorlalte bunuri şi valori aflate în gestiune şi administrare, cel puţin o dată pe an, de regula la sfârşitul anului, în vederea punerii de acord a datelor din contabilitate cu situaţia reală a patrimoniului.Inventarierea se efectuează în conformitate cu prevederile Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 2.388/1995.12.4. Evaluarea cu ocazia inventarierii a elementelor de activ şi de pasiv deţinute se face în conformitate cu prevederile pct. 212 din Planul de conturi bancar şi ale Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 2.388/1995.12.5. Pentru asigurarea imaginii fidele a poziţiei financiare, în cazul constatării unor deprecieri, acestea vor fi evidentiate astfel încât să se reflecte situaţia reală existenta, indiferent de situaţia economică a băncii respective, chiar şi în cazul în care aceste cheltuieli nu sunt recunoscute din punct de vedere fiscal.Provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli se constituie de către bănci la sfârşitul exerciţiului financiar, pentru acele elemente din situaţiile financiare anuale a căror realizare sau plata este incerta ori pentru cheltuieli care devin exigibile în perioadele următoare.Contabilitatea provizioanelor se tine pe feluri de provizioane, în funcţie de natura şi scopul sau obiectul pentru care au fost constituite.Din punct de vedere fiscal sunt deductibile la calculul profitului impozabil numai provizioanele constituite potrivit Hotărârii Guvernului nr. 335/1995 privind regimul constituirii, utilizării şi deductibilitatii fiscale a provizioanelor agenţilor economici şi societăţilor bancare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.12.6. Evaluarea bunurilor produse de banca se face la costul de producţie care cuprinde cheltuielile directe de producţie, precum şi cota cheltuielilor indirecte de producţie, determinate raţional ca fiind legate de fabricatia produselor stocate. La determinarea costului de producţie trebuie avute în vedere prevederile pct. 16 lit. a) din cap. I "Dispoziţii generale" din Planul de conturi bancar, potrivit cărora cheltuielile generale de administraţie, cheltuielile de desfacere, precum şi alte cheltuieli de aceeaşi natura, de regula, nu se includ în costurile de producţie. Aceste elemente se reflecta direct în rezultatul exerciţiului.12.7. Conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 61/2001, reevaluarea activelor imobilizate se face, cu excepţiile prevăzute de reglementările legale, la valoarea justa, determinata pe baza unor evaluări efectuate, de regula, de evaluatori autorizaţi.12.8. Băncile care optează pentru reevaluarea imobilizarilor corporale efectuează aceasta operaţiune în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 403/2000 privind reevaluarea imobilizarilor corporale, ale Normelor privind reevaluarea imobilizarilor corporale, prezentate în anexa care face parte integrantă din aceasta hotărâre, precum şi ale Normelor Băncii Naţionale a României nr. 11/2000 privind reevaluarea de către bănci a imobilizarilor corporale.12.9. Rezultatele reevaluarii imobilizarilor corporale, stabilite în baza actelor normative menţionate la pct. 12.8, sunt supuse aprobării adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor, respectiv a consiliului de administraţie, după caz.12.10. Profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează astfel:12.10.1. La băncile cu capital integral sau majoritar de stat, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001.Reflectarea în contabilitate a profitului repartizat pe destinatiile prevăzute la art. 1 din ordonanţa menţionată se efectuează astfel:  a) constituirea rezervelor legale
         
    - constituirea fondului de rezervă
    592 "Repartizarea profitului"=5121 "Rezerve legale din profitul brut"
    - constituirea rezervei generale pentru riscul de credit
    592 "Repartizarea profitului"=5141 "Rezerva generală pentru riscul de credit din profitul brut"
   b) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti     592 "Repartizarea profitului" = 581 "Rezultatul reportat" c) alte rezerve constituite ca surse proprii de finanţare, aferente profitului    rezultat din vânzări de active, respectiv aferente facilităţilor fiscale    la impozitul pe profit     592 "Repartizarea profitului" = 519 "Alte rezerve", analitice                                                distincte d) alte repartizari prevăzute de lege*1) e) până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit     592 "Repartizarea profitului" = 3513 "Participarea personalului la profit" f) minimum 50% dividende cuvenite bugetului de stat, în cazul băncilor cu    capital integral sau majoritar de stat     592 "Repartizarea profitului" = 354 "Dividende de plată" g) profituri repartizate ca surse proprii de finanţare     592 "Repartizarea profitului" = 519 "Alte rezerve"──────────────*1) Înregistrarea în contabilitate se efectuează în funcţie de prevederile legale.12.10.2. La băncile cu capital privat, conform hotărârii adunării generale a acţionarilor12.11. Sumele din profitul net repartizate pentru participarea salariaţilor la profit vor fi înregistrate în contabilitate, efectuandu-se articolul contabil:    592 "Repartizarea = 3513 "Participarea personalului        profitului" la profit".12.12. Băncile care au efectuat în anul 2001 cheltuieli ce au ca sursa de finanţare subvenţii de la bugetul de stat sau sume provenite din contribuţii financiare nerambursabile evidenţiază sumele de încasat în baza decontului întocmit şi aprobat de ordonatorii de credite, prin articolul contabil:    3534 "Subvenţii" = 7493 "Venituri din subvenţii                                           de exploatare"În cazul în care subvenţiile încasate depăşesc nivelul cheltuielilor aferente, diferenţa se înregistrează în contul 376 "Venituri înregistrate în avans".Subvenţiile trebuie transferate în contul de profit şi pierdere ca venit, pe o baza sistematica şi raţională, pe măsura ce sunt înregistrate şi cheltuielile aferente.12.13. Subvenţiile de primit pentru investiţii, inclusiv sumele provenite din contribuţii financiare nerambursabile, se reflecta în contabilitatea băncilor în contul 541 "Subvenţii pentru investiţii". Aceste sume vor fi reluate la venituri pe măsura amortizarii imobilizarilor respective.12.14. Eventualele erori de natura veniturilor sau cheltuielilor, constatate în contabilitate după aprobarea şi depunerea situaţiilor financiare anuale, vor fi corectate în anul în care se constata, potrivit prevederilor art. 1 pct. 8 din Circulara Băncii Naţionale a României nr. 2/2001 privind reflectarea unor operaţiuni în contabilitate şi întocmirea unor situaţii financiar-contabile de către bănci, iar din punct de vedere fiscal se va depune o declaraţie care să rectifice calculul impozitului pe profit al exerciţiului financiar la care se referă eroarea constatată.12.15. Atunci când influentele asupra veniturilor şi cheltuielilor prezentate în contul de profit şi pierdere, rezultate din aplicarea pentru prima data a IAS, mai puţin IAS 29, pot fi identificate pentru anul în curs, se procedează la întocmirea şi prezentarea unui cont de profit şi pierdere retratat. În aceasta situaţie influentele aferente anului curent se înregistrează în conturi de venituri şi cheltuieli, iar influentele aferente anilor anteriori celui retratat se evidenţiază în contul 5812 "Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai puţin IAS 29". Dacă acest lucru nu este posibil, contul de profit şi pierdere din situaţiile financiare retratate este acelaşi cu cel întocmit potrivit prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 61/2001, şi ale Planului de conturi bancar.Declaraţia privind impozitul pe profit pentru anul retratat conform Standardelor Internaţionale de Contabilitate se va întocmi pe baza datelor financiar-contabile existente înainte de retratare.12.16. Pentru fiecare post, respectiv element, prezentat în situaţiile financiare anuale ale unei bănci, întocmite potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 1.982/5/2001 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunităţilor Economice Europene nr. 86/635/CEE şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate aplicabile instituţiilor de credit, valoarea corespunzătoare pentru exerciţiul financiar precedent trebuie prezentată într-o coloana separată, cu excepţia situaţiilor financiare retratate, care prezintă numai informaţii aferente anului curent.
   +  Articolul 2Banca Naţionala a României va urmări în cadrul acţiunilor de supraveghere desfăşurate potrivit legii aplicarea de către bănci, persoane juridice române, şi sucursalele din România ale băncilor străine a prevederilor prezentei circulare.  +  Articolul 3Nerespectarea prevederilor prezentei circulare atrage aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 69 din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentei circulare se abroga orice dispoziţii contrare.GUVERNATORUL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEIMUGUR CONSTANTIN ISARESCU  +  Anexa 1                REPARTIZAREA PROFITULUI - mod. 4084 -                                               ┌──┐    DENUMIREA BĂNCII: ............. │N │ Naţional*) [ ] TM                                               ├──┤                                                │ │ [ ] TM                                     ┌─┬─┐ ├──┤                                     │0│1│ │G │ Global*) [ 3 ] TM                                     └─┴─┘ └──┘    Data: [_,_]_,_[_,_] Cod banca: [_,_,_,_,_]  ┌─────────────┐ │ mod. 4084 │ - mii lei - ├─────────────┴────────────────────────────────────────────┬───────────┬──────┐ │ Denumirea indicatorilor │ Cod │Sume │ │ │poziţie │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤ │ A │ B │ 1 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤ │ REPARTIZARI DIN PROFIT │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤ │ Rezerve legale │ 110 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤ │ Rezerva generală pentru riscul de credit │ 111 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤ │ Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │ 112 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤ │ Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanţare │ 113 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤ │ Alte repartizari prevăzute de lege │ 114 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤ │ Participarea salariaţilor la profit │ 115 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤ │ Dividende de plătit, din care: │ 116 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤ │ - dividende cuvenite statului │ 117 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤ │ - dividende cuvenite A.P.A.P.S. │ 118 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤ │ - dividende cuvenite S.I.F. │ 119 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤ │ - dividende cuvenite regiilor autonome │ 120 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤ │ - dividende cuvenite societăţilor comerciale, din care: │ 121 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤ │ - dividende cuvenite societăţilor comerciale nerezidente│ 122 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤ │ - dividende cuvenite societăţilor cooperatiste │ 123 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤ │ - dividende cuvenite altor societăţi │ 124 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤ │ - dividende cuvenite persoanelor fizice, din care: │ 125 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤ │ - dividende cuvenite persoanelor fizice nerezidente │ 126 │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┤ │ PROFIT NEREPARTIZAT │ 127 │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴──────┘    *) "G" - se completează de către băncile persoane juridice române.    *) "N" - se completează de sucursalele din România ale băncilor străine.
       
    Administrator, (conducătorul băncii) ................................ (numele, prenumele, semnătura şi ştampila băncii)Conducătorul compartimentului financiar-contabil, ................................ (numele, prenumele şi semnătura)
   +  Anexa 2                                                  ┌──┐ DENUMIREA BĂNCII: ............. │N │ Naţional [ ]                                                   ├──┤                                                   │S │ Străinătate [ ]                                            ┌─┬─┐ ├──┤ Data: [_,_]_,_[_,_] Cod banca: [_,_,_,_,_]│0│1│ │G │ Global [ 3 ] TM                                            └─┴─┘ └──┘ ┌─────────────┐ │ mod. 4090 │ - mii lei - ├─────────────┴─────────────────────────────┬───────┬──────┬──────────────────┐ │ │ │ │ din care: │ │ │ │ ├────────┬─────────┤ │ PLATI RESTANTE │ Cod │Total │ pentru │ pentru │ │ │poziţie│col. │activi- │investi- │ │ │ │ 2+3 │tatea │tii │ │ │ │ │curenta │ │ ├───────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼────────┼─────────┤ │ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ ├───────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼────────┼─────────┤ │PLATI RESTANTE - TOTAL │ 601 │ │ │ │ │(poz. 602+606+612 la 616+621+622+627), │ │ │ │ │ │din care: │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼────────┼─────────┤ │ Furnizori restanti - TOTAL │ │ │ │ │ │ (poz. 603 la 605), din care: │ 602 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼────────┼─────────┤ │ - peste 30 de zile │ 603 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼────────┼─────────┤ │ - peste 90 de zile │ 604 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼────────┼─────────┤ │ - peste 1 an │ 605 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼────────┼─────────┤ │Obligaţii restante faţă de bugetul │ │ │ │ │ │asigurărilor sociale - TOTAL │ │ │ │ │ │(poz. 607 la 611), din care: │ 606 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼────────┼─────────┤ │ - contribuţii pentru asigurări sociale │ │ │ │ │ │ de stat datorate de angajatori, │ │ │ │ │ │ salariaţi şi alte persoane asimilate │ 607 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼────────┼─────────┤ │ - contribuţii pentru Fondul asigurărilor │ │ │ │ │ │ sociale de sănătate │ 608 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼────────┼─────────┤ │ - contribuţia pentru pensia suplimentară │ 609 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼────────┼─────────┤ │ - contribuţii pentru ajutorul de şomaj │ 610 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼────────┼─────────┤ │ - alte datorii sociale │ 611 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼────────┼─────────┤ │Obligaţii restante faţă de bugetele │ │ │ │ │ │fondurilor speciale │ 612 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼────────┼─────────┤ │Obligaţii restante faţă de alţi creditori │ 613 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼────────┼─────────┤ │Impozite şi taxe neplătite la termenul │ │ │ │ │ │stabilit la bugetul de stat │ 614 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼────────┼─────────┤ │Impozite şi taxe neplătite la termenul │ │ │ │ │ │stabilit la bugetele locale │ 615 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼────────┼─────────┤ │Împrumuturi primite, nerambursate │ │ │ │ │ │la scadenta - TOTAL │ 616 │ │ │ │ │(poz. 617 la 620), din care: │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼────────┼─────────┤ │ - restante până la 30 de zile │ 617 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼────────┼─────────┤ │ - restante după 30 de zile │ 618 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼────────┼─────────┤ │ - restante după 90 de zile │ 619 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼────────┼─────────┤ │ - restante după 1 an │ 620 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼────────┼─────────┤ │Dobânzi neplătite aferente împrumuturilor │ │ │ │ │ │primite │ 621 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼────────┼─────────┤ │Depozite băneşti primite, nerambursate │ │ │ │ │ │la scadenta - TOTAL │ 622 │ │ │ │ │(poz. 623 la 626), din care: │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼────────┼─────────┤ │ - restante până la 30 de zile │ 623 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼────────┼─────────┤ │ - restante după 30 de zile │ 624 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼────────┼─────────┤ │ - restante după 90 de zile │ 625 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼────────┼─────────┤ │ - restante după 1 an │ 626 │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼────────┼─────────┤ │Dobânzi neplătite aferente depozitelor │ │ │ │ │ │băneşti primite │ 627 │ │ │ │ └───────────────────────────────────────────┴───────┴──────┴────────┴─────────┘─────────────