NORMA nr. 1 din 11 februarie 2002privind modificarea şi completarea Normelor Băncii Naţionale a României nr. 1/2001 privind lichiditatea băncilor
EMITENT
 • BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 20 februarie 2002  În temeiul prevederilor art. 26 alin. (2) lit. a) şi ale art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 38 alin. (1) şi (2) şi ale art. 45 lit. d) din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările şi completările ulterioare,Banca Naţionala a României emite prezentele norme.  +  Articolul UNICNormele Băncii Naţionale a României nr. 1/2001 privind lichiditatea băncilor, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 20 aprilie 2001, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Prezentele norme reglementează nivelul minim de lichiditate şi se aplică băncilor persoane juridice române, denumite în continuare bănci."2. La articolul 3 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:"(2) În situaţia în care unele bănci sunt eligibile a fi încadrate simultan în două categorii de persoane faţă de care se calculează riscul de lichiditate, acestea vor fi incluse în categoria faţă de care banca înregistrează expunerea maxima."3. La articolul 4 se introduce un nou alineat (1), înaintea celui existent, care devine alineatul (2), cu următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Pentru obligaţiile bilantiere şi angajamentele de finanţare primite/date de banca, evidentiate în afară bilanţului, pentru care sunt prevăzute şi scadente intermediare, durata rămasă de scurs se stabileşte în funcţie de acestea şi de scadenta finala."4. Alineatul (6) al articolului 12 va avea următorul cuprins:"(6) Titlurile menţionate la alin. (1)-(4) vor fi luate în calcul în condiţiile în care acestea nu sunt afectate garantarii unor împrumuturi primite de banca, în cadrul unor operaţiuni de pensiune sau de creditare, sau nu fac parte din plafonul tehnic de garantare unilaterala, stabilit de Banca Naţionala a României pentru decontarea finala a operaţiunilor de compensare multilaterala interbancara."5. Alineatul (1) al articolului 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Categoriile de active specificate în anexa nr. 1a), altele decât cele menţionate anterior şi decât depozitele interbancare care fac parte din plafonul tehnic de garantare unilaterala, stabilit de Banca Naţionala a României pentru decontarea finala a operaţiunilor de compensare multilaterala interbancara, vor fi repartizate pe benzile de scadente în funcţie de durata rămasă de scurs, la valoarea contabila diminuată, după caz, cu provizioanele constituite, dacă prezentele norme nu specifică altfel."6. La articolul 22 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:"(2) Obligaţiile bilantiere rezultate din operaţiuni de dare în pensiune vor fi luate în calcul în cazul în care aceste operaţiuni sunt realizate cu titluri, altele decât cele menţionate la art. 12 alin. (1)-(4)."7. După articolul 22 se introduce articolul 22^1 cu următorul cuprins:"Art. 22^1. - (1) La determinarea lichidităţii necesare, pentru angajamentele date, evidentiate în afară bilanţului, nu va fi luată în calcul partea garantată cu depozite colaterale. (2) În cazul acreditivelor şi al altor credite documentare nu va fi luată în calcul partea care are ca sursa de finanţare o linie de credit acordată de banca emitenta a respectivului acreditiv sau credit documentar."8. Alineatul (1) al articolului 23 se abroga.9. Alineatul (2) al articolului 23 va avea următorul cuprins:"(2) Angajamentele de garanţie executabile la vedere sau pentru care se prevede un termen limita de valabilitate, vor fi înscrise în prima banda de scadenta, la o valoare ajustata obţinută prin aplicarea la valoarea contabila a coeficientului k."10. A doua teza a articolului 34 cuprinzând dispoziţii referitoare la sucursalele din România ale băncilor străine se abroga.11. La articolul 34 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:"(2) Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme."12. Anexele nr. 1a), 1b), 1c), 1d), 2 şi, respectiv, anexa nr. 3a) se modifica şi vor avea cuprinsul prevăzut în anexa la prezentele norme.PREŞEDINTELECONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIEAL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI,MUGUR CONSTANTIN ISARESCU  +  Anexă  +  Anexa 1a)    ---------                REPARTIZAREA ACTIVELOR BILANTIERE PE SCADENTE
                       
    REPARTIZAREA ACTIVELOR BILANŢIERE PE SCADENŢE
    Denumirea băncii ..........................
    Data raportării: [ / / ]
    - miliarde lei -
    ActiveCod poz.Durata rămasă de scurs
    D<= 1 lună1 lună < D<= 3 luni3 luni < D<= 6 luni6 luni < D<= 1212 luni luni < DTotal
    01234567
    Operaţiuni de trezorerie şi operaţiuni interbancareA1  
    Casa şi alte valoriA2  
    Cont curent la bănci centraleA3  
    Depozite la vedere la bănci centraleA4  
    Depozite la termen la bănci centraleA5  
    Creanţe ataşateA6  
    Conturi de corespondent la bănciA7  
    Creanţe ataşateA8  
    Depozite la vedere la bănciA9  
    Depozite la termen la bănciA10  
    Creanţe ataşateA11  
    Credite de pe o zi pe alta acordate băncilorA12  
    Credite la termen acordate băncilorA13  
    Credite financiare acordate băncilorA14  
    Creanţe ataşateA15  
    Valori primite în pensiune de pe o zi pe altaA16  
    Valori primite în pensiune la termenA17  
    Creanţe ataşateA18  
    Valori de recuperatA19  
    Creanţe ataşateA20  
    Creanţe restanteA21  
    Dobânzi restanteA22  
    Creanţe ataşateA23  
    Operaţiuni cu clientelaA24  
    Creanţe comercialeA25  
    Creanţe ataşateA26  
    Credite de trezorerieA27  
    Creanţe ataşateA28  
    Credite pentru exportA29  
    Creanţe ataşateA30  
    Credite pentru echipamentA31  
    Creanţe ataşateA32  
    Credite pentru bunuri imobiliareA33  
    Creanţe ataşateA34  
    Alte credite acordate clienteleiA35  
    Creanţe ataşateA36  
    Credite de pe o zi pe alta acordate clientelei financiareA37  
    Credite la termen acordate clientelei financiareA38  
    Creanţe ataşateA39  
    Valori primite în pensiune de pe o zi pe altaA40  
    Valori primite în pensiune la termenA41  
    Creanţe ataşateA42  
    Conturi curente debitoareA43  
    Creanţe ataşateA44  
    Valori de recuperatA45  
    Creanţe ataşateA46  
    Creanţe restanteA47  
    Dobânzi restanteA48  
    Creanţe ataşateA49  
    Operaţiuni cu titluriA50  
    Titluri primite în pensiune livratăA51  
    Creanţe ataşateA52  
    Titluri de tranzacţieA53  
    Titluri de plasamentA54  
    Titluri de investiţiiA55  
    Titluri date cu împrumut:    
    - titluri de tranzacţieA56  
    - titluri de plasamentA57  
    - titluri de investiţiiA58  
    Creanţe ataşateA59  
    Conturi de decontare privind operaţiunile cu titluriA60  
    Creanţe ataşateA61  
    Alte stocuri şi asimilateA62  
    Valori primite la încasareA63  
    Valori imobilizateA64  
    Credite subordonate la termenA65  
    Creanţe ataşateA66  
    TOTAL:A67  
    Partea utilizată aferentă angajamentelor de finanţare trase va fi înregistrată pe scadenţe în funcţie de durata rămasă de scurs, plecând de la coloana corespunzătoare duratei de amortizare a acesteia.
    Conducătorul băncii,Conducătorul compartimentului financiar-contabil,Întocmit de:
    ......................................................................Numele şi prenumele
    (numele, prenumele şi semnătura)(numele, prenumele şi semnătura).......................
    Telefon/interior .....
       
    Operaţiuni de trezorerie şi operaţiuni interbancareA1 Total (rd. A2 la A23)
    Casa şi alte valoriA2 101 + 109
    Cont curent la bănci centraleA3 1111 - ex. 1911
    Depozite la vedere la bănci centraleA4 1112 - ex. 1911
    Depozite la termen la bănci centraleA5 1113 - ex. 1911
    Creanţe ataşateA6 ex. 1171 - ex. 1912
    Conturi de corespondent la bănciA7 121 - ex. 1911
    Creanţe ataşateA8 1271 - ex. 1912
    Depozite la vedere la bănciA9 1311 - ex. 1911
    Depozite la termen la bănciA10 ex. 1312 - ex. 1911
    Creanţe ataşateA11 ex. 1317 - ex. 1912
    Credite de pe o zi pe alta acordate băncilorA12 1411 - ex. 1911
    Credite la termen acordate băncilorA13 1412 - ex. 1911
    Credite financiare acordate băncilorA14 1413 - ex. 1911
    Creanţe ataşateA15 1417 - ex. 1912
    Valori primite în pensiune de pe o zi pe altaA16 1511 - ex. 1911
    Valori primite în pensiune la termenA17 1512 - ex. 1911
    Creanţe ataşateA18 1517 - ex. 1912
    Valori de recuperatA19 1611 - ex. 1911
    Creanţe ataşateA20 1617 - ex. 1912
    Creanţe restanteA21 ex. 1811 (sume provenind din conturile: 1311; 1312; 1313; 1411; 1412; 1413; 1511; 1512) - ex. 1911
    Dobânzi restanteA22 ex. 1812 (sume provenind din conturile: 1317; 1417; 1517) - ex. 1912
    Creanţe ataşateA23 ex. 1817 - ex. 1912
    Operaţiuni cu clientelaA24 Total (rd. A25 la A47)
    Creanţe comercialeA25 2011 - ex. 2911
    Creanţe ataşateA26 2017 - ex. 2912
    Credite de trezorerieA27 2021 - ex. 2911
    Creanţe ataşateA28 2027 - ex. 2912
    Credite pentru exportA29 2031 - ex. 2911
    Creanţe ataşateA30 2037 - ex. 2912
    Credite pentru echipamentA31 2041 - ex. 2911
    Creanţe ataşateA32 2047 - ex. 2912
    Credite pentru bunuri imobiliareA33 2051 + 2052 - ex. 2911
    Creanţe ataşateA34 2057 - ex. 2912
    Alte credite acordate clienteleiA35 2061 - ex. 2911
    Creanţe ataşateA36 2067 - ex. 2912
    Credite de pe o zi pe alta acordate clientelei financiareA37 2311 - ex. 2911
    Credite la termen acordate clientelei financiareA38 2312 - ex. 2911
    Creanţe ataşateA39 2317 - ex. 2912
    Valori primite în pensiune de pe o zi pe altaA40 ex. 2411 - ex. 2911
    Valori primite în pensiune la termenA41 ex. 2412 - ex. 2911
    Creanţe ataşateA42 2417 - ex. 2912
    Conturi curente debitoareA43 2511 - ex. 2911
    Creanţe ataşateA44 25171 - ex. 2912
    Valori de recuperatA45 2611
    Creanţe ataşateA46 2617
    Creanţe restanteA47 ex. 2811 (sume provenite din conturile: 2011; 2021; 2031; 2041; 2051; 2052; 2061; 2311; 2312; 2411; 2412; 2511) - ex. 2911
    Dobânzi restanteA48 ex. 2812 (sume provenind din conturile: 2017; 2027; 2037; 2047; 2057; 2067; 2317; 2417; 25171) - ex. 2912
    Creanţe ataşateA49 ex. 2817 - ex. 2912
    Operaţiuni cu titluriA50 Total (rd. A51 la rd. A63)
    Titluri primite în pensiune livratăA51 ex. 30111
    Creanţe ataşateA52 ex. 30117
    Titluri de tranzacţieA53 ex. 3021
    Titluri de plasamentA54 ex. 3031 - ex. 3911
    Titluri de investiţiiA55 ex. 3041 +/-ex. 3046 - ex. 3912
    Titluri date cu împrumut:  
    - titluri de tranzacţieA56 ex. 30251+ex. 30252+ ex. 30253+ ex. 30254
    - titluri de plasamentA57 ex. 3035 - ex. 3911
    - titluri de investiţiiA58 ex. 3045+/-ex. 3046 - ex. 3912
    Creanţe ataşateA59 ex. 30257+ex. 3037+ex. 3047 (inclusiv titlurilor vândute cu posibilitatea de răscumpărare)
    Conturi de decontare privind operaţiunile cu titluriA60 333+3362
    Creanţe ataşateA61 3371
    Alte stocuri şi asimilateA62 ex. 367 (sume reprezentând alimentarea cu numerar a ghişeelor automate de bancă)
    Valori primite la încasareA63 3712
    Valori imobilizateA64 rd. A65 + rd. A66
    Credite subordonate la termenA65 401
    Creanţe ataşateA66 ex. 407
    TOTAL:A67 rd. A1 + rd. A24 + rd. A50 + rd. A64
   +  Anexa 1b)    ---------                   
                       
    REPARTIZAREA OBLIGAŢIILOR BILANŢIERE PE SCADENŢE
    Denumirea băncii ..........................
    Data raportării: [ / / ]
    - miliarde lei -
    Obligaţii bilanţiereCod poz.Durata rămasă de scurs
    D<= 1 lună1 lună < D<= 3 luni3 luni < D<= 6 luni6 luni < D<= 1212 luni luni < DTotal
    01234567
    Operaţiuni de trezorerie şi operaţiuni interbancareP1  
    Împrumuturi de refinanţare de la bănci centraleP2  
    Datorii ataşateP3  
    Conturi de corespondent ale băncilorP4  
    Datorii ataşateP5  
    Depozite la vedere ale băncilorP6  
    Depozite la termen ale băncilorP7  
    Datorii ataşateP8  
    Împrumuturi de pe o zi pe alta primite de la bănciP9  
    Împrumuturi la termen primite de la bănciP10  
    Împrumuturi financiare primite de la bănciP11  
    Datorii ataşateP12  
    Valori date în pensiune de pe o zi pe altaP13  
    Valori date în pensiune la termenP14  
    Datorii ataşateP15  
    Alte sume datorateP16  
    Datorii ataşateP17  
    Operaţiuni cu clientelaP18  
    Împrumuturi de pe o zi pe alta de la clientela financiarăP19  
    Împrumuturi la termen de la clientela financiarăP20  
    Datorii ataşateP21  
    Valori date în pensiune de pe o zi pe altaP22  
    Valori date în pensiune la termenP23  
    Datorii ataşateP24  
    Conturi curente creditoareP25  
    Datorii ataşateP26  
    Conturi de factoringP27  
    Datorii ataşateP28  
    Depozite la vedereP29  
    Depozite la termenP30  
    Datorii ataşateP31  
    Certificate de depozit, carnete şi librete de economiiP32  
    Datorii ataşateP33  
    Alte sume datorateP34  
    Datorii ataşateP35  
    Operaţiuni cu titluriP36  
    Titluri date în pensiune livratăP37  
    Datorii ataşateP38  
    Datorii constituite prin titluri    
    - titluri de piaţă interbancarăP39  
    Datorii ataşateP40  
    - titluri de creanţe negociabileP41  
    Datorii ataşateP42  
    - obligaţiuniP43  
    Datorii ataşateP44  
    - alte datorii constituite prin titluriP45  
    Datorii ataşateP46  
    Conturi de decontare privind operaţiunile cu titluriP47  
    Datorii ataşateP48  
    Vărsăminte de efectuat privind titlurileP49  
    CreditoriP50  
    Alţi creditori diverşiP51  
    Datorii ataşateP52  
    Conturi indisponibile privind valori la încasareP53  
    Datorii subordonateP54  
    Datorii subordonate la termenP55  
    Datorii ataşateP56  
    TOTAL:P57  
    Conducătorul băncii,Conducătorul compartimentului financiar-contabil,Întocmit de:
    ......................................................................Numele şi prenumele
    (numele, prenumele şi semnătura)(numele, prenumele şi semnătura).......................
    Telefon/interior .....
         
    Operaţiuni de trezorerie şi operaţiuni interbancareP1Total (rd. P2 la rd. P17)
    Împrumuturi de refinanţare de la bănci centraleP2112
    Datorii ataşateP31172
    Conturi de corespondent ale băncilorP4122
    Datorii ataşateP51272
    Depozite la vedere ale băncilorP61321
    Depozite la termen ale băncilorP71322
    Datorii ataşateP8ex. 1327
    Împrumuturi de pe o zi pe alta primite de la bănciP91421
    Împrumuturi la termen primite de la bănciP101422
    Împrumuturi financiare primite de la bănciP111423
    Datorii ataşateP121427
    Valori date în pensiune de pe o zi pe altaP13ex. 1521
    Valori date în pensiune la termenP14ex. 1522
    Datorii ataşateP15ex. 1257
    Alte sume datorateP161621
    Datorii ataşateP171627
    Operaţiuni cu clientelaP18Total (rd. P19 la rd. P35)
    Împrumuturi de pe o zi pe alta de la clientela financiarăP192321
    Împrumuturi la termen de la clientela financiarăP202322
    Datorii ataşateP212327
    Conturi curente creditoareP222511+255+256+258
    Valori date în pensiune de pe o zi pe altaP23ex. 2431
    Valori date în pensiune la termenP24ex. 2432
    Datorii ataşateP25ex. 2437
    Datorii ataşateP2625172+2557+2567+2587
    Conturi de factoringP272521
    Datorii ataşateP282527
    Depozite la vedereP292531
    Depozite la termenP302532
    Datorii ataşateP31ex. 2537
    Certificate de depozit, carnete şi librete de economiiP322541+2542
    Datorii ataşateP332547
    Alte sume datorateP342621
    Datorii ataşateP352627
    Operaţiuni cu titluriP36Total (rd. P37 la rd. P49)
    Titluri date în pensiune livratăP37ex. 30121
    Datorii ataşateP38ex. 30127
    Datorii constituite prin titluri    
    - titluri de piaţă interbancarăP393211
    Datorii ataşateP403217
    - titluri de creanţe negociabileP413221
    Datorii ataşateP423227
    - obligaţiuniP433251
    Datorii ataşateP443257
    - alte datorii constituite prin titluriP453261
    Datorii ataşateP463267
    Conturi de decontare privind operaţiunile cu titluriP47331+332+333+334+335+3361
    Datorii ataşateP483372
    Vărsăminte de efectuat privind titlurileP493036
    CreditoriP50rd. P51+rd. P53
    Alţi creditori diverşiP51ex. 3566 (aferent obligaţiei de plată a ratelor de leasing şi fondului primit pentru finanţarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal şi a celor pentru creşterea animalelor, conform Legii nr. 165/1998)
    Datorii ataşateP52ex. 3567
    Conturi indisponibile privind valorile la încasareP533716
    Datorii subordonateP54rd. P55+rd. P56
    Datorii subordonate la termenP55531
    Datorii ataşateP56ex. 537
    TOTAL:P57rd. P1+rd. P18+rd. P36+rd. P50+rd. P54
   +  Anexa 1c)    ---------
                       
    Denumirea băncii ..........................
    Data raportării: [ / / ]
    REPARTIZAREA PE SCADENŢE  a angajamentelor primite, evidenţiate în afara bilanţului
    - miliarde lei -
    Angajamente În afara bilanţului primiteCod poz.Durata rămasă de scurs
    D<= 1 lună1 lună < D<= 3 luni3 luni < D<= 6 luni6 luni < D<= 1212 luni luni < DTotal
    01234567
    Angajamente de finanţareEP1  
    Angajamente primite de la alte bănciEP2  
    Angajamente primite de la clientela financiară şi instituţiile administraţiei publiceEP3  
    Angajamente de garanţieEP4  
    Cauţiuni, avaluri şi alte garanţii primite de la alte bănciEP5  
    Angajamente privind titlurileEP6  
    Titluri de livratEP7  
    TOTAL:EP8  
    Pentru angajamentele de finanţare primite se vor reflecta şi graficele de rambursare aferente obligaţiilor ce ar rezulta în urma transformării angajamentelor de finanţare primite în elemente bilanţiere, prin repartizarea cu semnul minus a ratelor de rambursat aferente obligaţiilor potenţiale în benzile de scadenţă corespunzătoare, stabilite în conformitate cu prevederile contractuale. În cazul în care angajamentele contractuale încheiate nu prevăd graficele de rambursare aferente obligaţiilor bilanţiere ce ar rezulta din angajamentele de finanţare primite, rambursarea acestora se va înregistra prin evidenţierea cu semnul minus, a întregii sume, în ultima bandă de scadenţă.
    Conducătorul băncii,Conducătorul compartimentului financiar-contabil,Întocmit de:
    ......................................................................Numele şi prenumele
    (numele, prenumele şi semnătura)(numele, prenumele şi semnătura).......................
    Telefon/interior .....
         
    Angajamente de finanţareEP1rd. EP2+rd. EP3
    Angajamente primite de la alte bănciEP2902
    Angajamente primite de la clientela financiară şi instituţiile administraţiei publiceEP3904
    Angajamente de garanţieEP4rd. EP5
    Cauţiuni, avaluri şi alte garanţii primite de la alte bănciEP5912
    Angajamente privind titlurileEP6rd. EP7
    Titluri de livratEP7922
    TOTAL:EP8rd. EP1+rd. EP4+rd. EP6
   +  Anexa 1d)    ---------
                     
    Denumirea băncii ..........................
    Data raportării: [ / / ]
    REPARTIZAREA PE SCADENŢE a angajamentelor date, evidenţiate în afara bilanţului
    - miliarde lei -
    Angajamente În afara bilanţului dateCod poz.Durata rămasă de scurs
    D<= 1 lună1 lună < D<= 3 luni3 luni < D<= 6 luni6 luni < D<= 1212 luni luni < DTotal
    01234567
    Angajamente de finanţareEA1  
    Angajamente în favoarea altor bănciEA2  
    Angajamente în favoarea clienteleiEA3  
    Angajamente de garanţieEA4  
    Cauţiuni, avaluri şi alte garanţii date altor bănciEA5  
    Garanţii date pentru clientelăEA6  
    Angajamente privind titlurileEA7  
    Titluri de primitEA8  
    TOTAL:EA9  
    1. În cazul liniilor de credit pentru care nu sunt prevăzute grafice estimative de trageri angajamentul existent în sold la data pentru care se întocmeşte raportarea se va evidenţia pe prima bandă de scadenţă.
    2. Pentru angajamentele de finanţare şi de garanţie date se vor reflecta şi graficele de rambursare aferente activelor ce ar rezulta din transformarea angajamentelor de finanţare şi de garanţie date în elemente bilanţiere, prin repartizarea cu semnul minus a ratelor de rambursat aferente creanţelor potenţiale în benzile de scadenţă corespunzătoare, stabilite în conformitate cu prevederile contractuale. În cazul în care angajamentele contractuale încheiate nu prevăd graficele de rambursare aferente activelor bilanţiere ce ar rezulta din angajamentele de finanţare date, rambursarea acestora se va înregistra prin evidenţierea cu semnul minus, a întregii sume, în ultima bandă de scadenţă.
    Conducătorul băncii,Conducătorul compartimentului financiar-contabil,Întocmit de:
    ......................................................................Numele şi prenumele
    (numele, prenumele şi semnătura)(numele, prenumele şi semnătura).......................
    Telefon/interior .....
         
    Angajamente de finanţareEA1rd. EA2+rd. EA3
    Angajamente în favoarea altor bănciEA2901
    Angajamente în favoarea clienteleiEA3903
    Angajamente de garanţieEA4rd. EA5+rd. EA6
    Cauţiuni, avaluri şi alte garanţii date altor bănciEA5911
    Garanţii date pentru clientelăEA6913
    Angajamente privind titlurileEA7rd. EA8
    Titluri de primitEA8921
    TOTAL:EA9rd. EA1+rd. EA4+rd. EA7
   +  Anexa 2
                         
    Denumirea băncii ..........................
    Data raportării: [ / / ]
    CALCULAREA INDICATORULUI DE LICHIDITATE
    - miliarde lei -
    Indicatori   Benzi de scadenţă
    D<= 1 lună1 lună < D<= 3 luni3 luni < D<= 6 luni6 luni < D<= 1212 luni luni < DTotal
    01234567
    Total active (formularul din anexa nr. 1a), rd. Total col. 2-7)1  
    Total angajamente în afara bilanţului primite (formularul din anexa nr. 1c), rd. Total col. 2-7)2  
    Lichiditatea efectivă: rd. 3 col. 3-6=rd. 1 col. 3-6+rd. 2 col. 3-6+rd. 7 col. (n*)-1), rd. 3 col. 2,7=rd. 1 col. 2,7+rd. 2 col. 2,73  
    Total obligaţii bilanţiere (formularul din anexa nr. 1b), rd. Total col. 2-7)4  
    Total angajamente în afara bilanţului date (formularul din anexa nr. 1d), rd. Total col. 2-7)5  
    Lichiditate necesară: rd. 6=rd. 4+rd. 56  
    Excedent de lichiditate (de reportat pe coloana următoare): rd. 7=rd. 3-rd. 6, dacă rd. 7>07   XX
    Indicator de lichiditate rd. 8=rd. 3/rd. 61)8  
    *) n poate lua valori de la 3 la 6.
    Conducătorul băncii,Conducătorul compartimentului financiar-contabil,Întocmit de:
    ......................................................................Numele şi prenumele
    (numele, prenumele şi semnătura)(numele, prenumele şi semnătura).......................
    Telefon/interior .....
  ---------------*1) În cazul în care rd. 3 col. x^2 <0 şi rd. 6 col. x ≥ 0, la rd. 8 col. x se va trece ca rezultat valoarea 0.În cazul în care rd. 3 col. x = 0 şi rd. 6 col. x = 0, la rd. 8 col. x se va trece ca rezultat valoarea 1.În cazul în care rd. 3 col. x < 0 şi rd. 6 col. x 1 0, la rd. 8 col. x se trece ca rezultat valoarea 1.În cazul în care rd. 3 col. x = 0 şi rd. 6 col. x < 0, la rd. 8 col. x se trece ca rezultat valoarea 1.În cazul în care rd. 3 col. x < 0 şi rd. 6 col. x < 0, la rd. 8 col. x = rd. 6 col. x/rd. 3 col. x.Col. x^2 reprezintă oricare dintre coloanele de la 2 la 6.
   +  Anexa 3a)                                  SITUAŢIA            riscurilor mari de lichiditate faţă de o singura persoana    Denumirea băncii ..........    Data raportarii: [ / / ]                                                              - miliarde lei -
  Obligaţii bilantiere - împrumuturi + angajamente de finanţare date de banca 10% din obligaţiile bilantiere - împrumuturi + angajamente de finanţare date de banca 15% din obligaţiile bilantiere - împrumuturi + angajamente de finanţare date de banca
                                                                - miliarde lei -
  O singura persoanaRisc mare de lichiditate faţa % din obligaţiile
  N de o singura persoana bilantiere -
  r. împrumuturi +
  din din Total angajamente de
  c obligaţiile angajamente col. 3 finanţare date
  r Cod Denumire bilantiere -de finanţare= col. 1 de banca col. 4
  t.împrumuturi date de + col. 2 = col. 3 x 100/
  banca (obligaţii
  bilantiere -
  împrumuturi +
  angajamente
  de finanţare
  date de banca)
  A B C 1 2 3 4
  TOTAL:
         
    Obligaţiile bilanţiere, mai puţin împrumuturile şi angajamentele de finanţare date de bancă, vor respecta structura prevăzută în anexa nr. 1b) şi anexa nr. 1d), datele fiind preluate din "Situaţia patrimoniului - mod. 4100".
    Conducătorul băncii,Conducătorul compartimentului financiar-contabil,Întocmit de:
    ......................................................................Numele şi prenumele
    (numele, prenumele şi semnătura)(numele, prenumele şi semnătura).......................
    Telefon/interior .....
  ---------------