NORME DE CALITATE din 7 februarie 2002pe care trebuie să le îndeplinescă apele de suprafaţa utilizate pentru potabilizare NTPA-013
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 19 februarie 2002   +  Articolul 1 (1) Prezentele norme de calitate reglementează cerinţele de calitate pe care apele dulci de suprafaţa utilizate sau destinate potabilizarii, denumite în continuare ape de suprafaţa, trebuie să le îndeplinească după o tratare corespunzătoare. (2) Apa subterana şi apa salmastra nu fac obiectul prezentelor norme de calitate. (3) Aplicarea prezentelor norme de calitate conduce la reducerea nivelului de tratare a apei brute de suprafaţa, cu influenţa directa asupra costurilor. (4) Sunt considerate ape potabile toate apele de suprafaţa din care se captează apa pentru consumul uman şi care se transporta prin reţele de distribuţie pentru uz public.  +  Articolul 2Apele de suprafaţa se clasifica, în funcţie de valorile limita, în 3 categorii: A1, A2 şi A3. Fiecărei categorii îi corespund o tehnologie standard adecvată de tratare, prezentată în anexa nr. 1a), şi caracteristicile fizice, chimice şi microbiologice, prezentate în anexa nr. 1b).  +  Articolul 3 (1) Autorităţile bazinale de gospodărire a apelor stabilesc pentru apa de suprafaţa, din toate punctele de prelevare sau pentru fiecare punct individual de prelevare, valori pentru toţi parametrii/indicatorii de calitate prevăzuţi în anexa nr. 1b). (2) Valorile indicatorilor de calitate prevăzute în col. G din anexa nr. 1b) reprezintă valori recomandate, iar cele din col. I reprezintă valori maxim admisibile. (3) În avizele şi autorizaţiile de gospodărire a apelor emitentul acestora nu este obligat sa stabilească valori pentru parametrii care nu figurează în anexa nr. 1b), iar valorile maxim admisibile nu pot fi mai permisive decât cele din col. I - valori obligatorii din aceeaşi anexa. (4) În situaţia în care în tabel nu sunt prevăzute valori decât în col. G, autoritatea bazinală de gospodărire a apelor le va utiliza pe acestea ca linii directoare/valori ghid în stabilirea valorilor limita pentru parametrii din avizele şi autorizaţiile de gospodărire a apelor pe care le emite. După caz, aceasta poate stabili în avizele şi în autorizaţiile de gospodărire a apelor condiţii mai severe decât cele prevăzute în col. G din anexa nr. 1b).  +  Articolul 4 (1) Autoritatea publică centrala din domeniul apelor şi protecţiei mediului, autoritatea competentă de gospodărire a apelor şi autorităţile sale bazinale, precum şi cele administrative locale vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura ca apa de suprafaţa destinată captărilor pentru producerea de apa potabilă corespunde din punct de vedere calitativ valorilor stabilite în conformitate cu prevederile art. 3. (2) Valorile prevăzute în anexa nr. 1b) sunt obligatorii atât pentru apele de suprafaţa interioare, cat şi pentru cele transfrontiere, destinate potabilizarii. (3) În conformitate cu prezentele norme de calitate, autoritatea competentă în domeniul gospodăririi apelor, prin autorităţile sale bazinale de gospodărire a apelor, va lua toate măsurile necesare asigurării îmbunătăţirii calităţii apelor. Pentru aceasta va întocmi un plan-cadru de acţiune pe 10 ani, cu un program calendaristic de ameliorare a calităţii apelor de suprafaţa, cu precădere a celei din categoria A3. (4) Planul-cadru de acţiune şi programul calendaristic prevăzute la alin. (3) se stabilesc atât în funcţie de necesităţile de îmbunătăţire a calităţii mediului şi în special a apelor, cat şi de limitarile de ordin economic şi/sau tehnic existente ori care pot aparea la nivel naţional sau local. (5) Planul-cadru de acţiune şi programul calendaristic prevăzute la alin. (3) se aproba de către autoritatea publică centrala din domeniul apelor şi protecţiei mediului, în cazul cursurilor de apa transfrontiere. (6) Autoritatea competenţa în domeniul gospodăririi apelor urmăreşte şi raportează anual autorităţii publice centrale din domeniul apelor şi protecţiei mediului îndeplinirea prevederilor planului-cadru de acţiune şi respectarea programului calendaristic. (7) Apele de suprafaţa ce prezintă caracteristici fizice, chimice şi microbiologice sub limitele obligatorii prevăzute pentru categoria A3 nu vor fi utilizate pentru potabilizare. Totuşi, în cazuri excepţionale o apa de calitate inferioară poate fi folosită pentru potabilizare după o tratare adecvată, inclusiv prin amestecarea cu o apa de calitate mai buna, pentru a fi adusă la caracteristicile de calitate corespunzătoare nivelului apei brute din categoria A3. (8) Situaţiile la care face referire alin. (7) trebuie aduse de îndată, în scris, la cunoştinţa autorităţii bazinale de gospodărire a apelor de către deţinătorul staţiei de tratare. Autoritatea bazinală de gospodărire a apelor va analiza situaţia şi, pe baza planului de gestiune a resurselor de apa, va întocmi un raport detaliat despre aceste situaţii excepţionale şi despre măsurile ce trebuie adoptate, raport pe care îl va înainta autorităţii competente în domeniul gospodăririi apelor spre aprobare.  +  Articolul 5 (1) Se considera ca o apa de suprafaţa îndeplineşte condiţiile pentru potabilizare, dacă probele prelevate la intervale regulate de timp, din acelaşi punct de control utilizat şi pentru captarea apei de băut, arata ca ea corespunde din punct de vedere calitativ, în cazul în care: a) la 95% din numărul de probe prelevate parametrii de calitate respecta valorile cuprinse în col. I din anexa nr. 1b); b) la 90% din numărul de probe prelevate parametrii de calitate respecta celelalte cerinţe cuprinse în anexa nr. 1b). (2) De asemenea, cele 5-10% din numărul de probe care nu se conformează cerinţelor calitative se considera ca pot fi potabilizate când: a) calitatea apei nu se abate cu mai mult de 50% de la valorile parametrilor stabiliţi, excepţie făcând: temperatura, pH, oxigenul dizolvat şi indicatorii microbiologici; b) apa nu prezintă pericol pentru sănătatea publică; c) valorile parametrilor analizaţi la probe consecutive de apa, prelevate la intervale determinate statistic, se încadrează în valorile stabilite pentru parametrii relevanti/de interes. (3) La calculul procentajelor prevăzute la alin. (1) şi (2) nu vor fi luate în considerare valorile mai ridicate decât cele pentru apa de suprafaţa respectiva, dacă ele sunt cauzate de viituri, dezastre naturale sau de condiţii meteorologice anormale. (4) Prin punct de prelevare se înţelege secţiunea prizei de apa de unde se captează apa de suprafaţa înainte de a fi trimisa la tratare.  +  Articolul 6Autoritatea publică centrala din domeniul apelor şi protecţiei mediului poate oricând sa fixeze valori mai severe decât cele stabilite prin prezentele norme de calitate.  +  Articolul 7 (1) Aplicarea dispoziţiilor prezentelor norme de calitate nu poate avea în nici un caz ca efect direct sau indirect degradarea calităţii actuale a apei de suprafaţa. (2) Derogări de la prevederile prezentelor norme de calitate se pot acorda în următoarele situaţii: a) în caz de inundaţii sau de alte dezastre naturale; b) în cazul anumitor parametri marcati cu O în anexa nr. 1b), din cauza unor condiţii geografice sau meteorologice excepţionale; c) dacă apa de suprafaţa se imbogateste pe cale naturala cu anumite substanţe, ceea ce conduce la depăşirea valorilor limita prevăzute în anexa nr. 1b), pentru categoriile A1, A2 şi A3; d) în cazul apelor de suprafaţa puţin adânci sau al lacurilor aparent stagnante, pentru parametrii marcati cu asterisc în anexa nr. 1b), aceasta derogare este aplicabilă numai lacurilor cu o adâncime care nu depăşeşte 20 m, cu un schimb de apa mai redus de un an şi în care nu se descarca ape uzate. (3) Imbogatirea naturala a apelor înseamnă procesul prin care, fără intervenţia omului, o masa de apa primeşte din sol anumite substanţe pe care acesta le conţine. (4) Derogările prevăzute la alin. (2) nu se aplică dacă prin aceasta sunt afectate cerinţele impuse pentru protecţia sănătăţii publice. (5) În cazurile în care autorităţile bazinale de gospodărire a apelor acorda derogări de la prevederile prezentelor norme de calitate, acestea vor informa imediat autoritatea competentă în domeniul gospodăririi apelor, precizând motivele şi perioadele anticipate pentru durata derogării.  +  Articolul 8Ori de câte ori cunoştinţele ştiinţifice şi tehnice ori tehnologiile de tratare înregistrează un progres sau când standardele de apa potabilă se modifica, autoritatea competentă în domeniul gospodăririi apelor, pe baza unei propuneri a autorităţii bazinale de gospodărire a apelor, poate revizui valorile numerice şi lista cuprinzând parametrii din anexa nr. 1b), care cuprind caracteristicile fizice, chimice şi microbiologice ale apei de suprafaţa.  +  Articolul 9Anexele nr. 1a) şi 1b) fac parte integrantă din prezentele norme de calitate.  +  Anexa 1a) ---------la normele de calitate----------------------DEFINIREA TEHNOLOGIILOR STANDARD DE TRATAREpentru transformarea apelor de suprafaţa de categoriile As, A2 şi A3 în apa potabilăCategoria A1------------Tratare fizica simpla şi dezinfecţie (de exemplu: filtrare rapida şi dezinfecţie).Categoria A2------------Tratare normală fizica, chimica şi dezinfecţie [de exemplu: preclorinare, coagulare, floculare, decantare, filtrare, dezinfecţie (clorinare finala)].Categoria A3------------Tratare fizica, chimica avansată, perclorare şi dezinfecţie [de exemplu: clorinare intermediara, coagulare, floculare, decantare, filtrare prin adsorbţie (pe cărbune activ), dezinfecţie (ozonizare, clorinare finala)].  +  Anexa 1b) ---------la normele de calitate-----------------------CARACTERISTICILEapei de suprafaţa utilizate la obţinerea apei potabile
                     
    CARACTERISTICILE apei de suprafaţă utilizate la obţinerea apei potabile
    Nr. crt.ParametriiUnitatea de măsurăA1A2A3
    GIGIGI
    012345678
    1.pHunităţi pH6,5-8,5   5,5-9   5,5-9  
    2.Coloraţie (după filtrare simplă)mg/l pe scara de Pt1020 (O)50100    
    3.Materii în suspensie, totalmg SS/l25          
    4.Temperatura°C2225 (O)2225 (O)2225 (O)
    5.Conductivitateμs/cm-1 la 20°C1000   1000   1000  
    6.Culoare(factor de diluţie la 25°C)3   10   20  
    7.*)Azotaţimg NO-3/l2550 (O)   50 (O)   50 (O)
    8.Fluorurimg F-/l0,7 la 11,50,7 la 1,70,7 la 1,7  
    9.Compuşi organici cu clor, extractibili, totalmg Cl-/l            
    10.*)Fier dizolvatmg Fe/l0,10,3121  
    11.*)Manganmg Mn/l0,05   0,1   1  
    12.Cuprumg Cu/l0,020,05 (O) 0,05   1  
    13.Zincmg Zn/l0,531515
    14.Bormg B/l111      
    15.Beriliumg Be/l            
    16.Cobaltmg Co/l            
    17.Nichelmg Ni/l   0,05   0,05   0,1
    18.Vanadiumg V/l            
    19.Arseniumg As/l0,010,05   0,050,050,1
    20.Cadmiumg Cd/l0,0010,0050,0010,0050,0010,005
    21.Crom totalmg Cr/l   0,05   0,05   0,05
    22.Plumbmg Pb/l   0,05   0,05   0,05
    23.Seleniumg Se/l   0,01   0,01   0,01
    24.Mercurmg Hg/l0,00050,0010,00050,0010,00050,001
    25.Bariumg Ba/l   0,1   1   1
    26.Cianurimg CN-/l   0,05   0,05   0,05
    27.Sulfaţimg SO42-/l150250150250 (O)150250 (O)
    28.Clorurimg Cl-/l200   200   200  
    29.Agenţi de suprafaţă anionici (prin metoda spectrometrică cu albastru de metilen)mg laurilsulfat/l0,2   0,2   0,5  
    30.*)Fosfaţimg P2O5/l0,4   0,7   0,7  
    31.Fenoli (indice fenolic) p-nitroanilină 4 aminoantipirinămg C▪H5OH/l   0,0010,0010,0050,010,1
    32.Hidrocarburi dizolvate sau în emulsie (după extracţia cu eter de petrol)mg/l   0,05   0,20,51
    33.Hidrocarburi policiclice aromaticemg/l   0,0002   0,0002   0,001
    34.Pesticide totale (paration, HCH, dieldrin)mg/l   0,001   0,0025   0,005
    35.*)Consum chimic de oxigen (CCO)mg O2/l10   20   30  
    36.*)Gradul de saturaţie în oxigen dizolvat% O2> 70   > 50   > 30  
    37.*)Consum biochimic de oxigen (CBO5) (la 20°C, fără nitrificare)mg O2/l< 3   < 5   < 7  
    38.Azot Kjeldahl (fără NO-3)mg N/l1   2   3  
    39.Amoniu (NH+4)mg NH+4/l0,05   11,524 (O)
    40.Substanţe extractibile în cloroformmg SEC/l0,1   0,2   0,5  
    41.Carbon organic totalmg C/l            
    42.Carbon organic rezidual după floculare şi filtrare pe membrană (5μ) TOCmg C/l            
    43.Coliformi totali la 37°C/100 ml50   5.000   50.000  
    44.Coliformi fecali/100 ml20   2.000   20.000  
    45.Streptococi fecali/100 ml20   1.000   10.000  
    46.Salmonella   Absent în 5.000 ml   Absent în 5.000 ml      
  I = valori obligatoriiG = valori orientativeO = condiţii climatice şi geografice excepţionale-------------- Notă *) Vezi art. 7 alin. (2) lit. d).--------