ORDIN nr. 1.730 din 16 noiembrie 2001privind aprobarea sistemelor de raportare a incidentelor în care sunt implicate nave maritime care transporta mărfuri periculoase, substanţe dăunătoare şi/sau poluanti marini
EMITENT
 • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 12 februarie 2002  Ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei,în temeiul prevederilor art. 12 lit. k) şi t) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 197/1998, republicată, ale art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind navigaţia civilă, ale art. 3 pct. 15 şi ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei,având în vedere Rezoluţia A.851(20) referitoare la principiile generale privind sistemele de raportare utilizate de către nave şi cerinţele privind raportarea, inclusiv liniile directoare privind raportarea incidentelor în care sunt implicate mărfuri periculoase, substanţe dăunătoare şi/sau poluanti marini, adoptată de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale la 27 noiembrie 1997, precum şi Ordinul ministrului transporturilor nr. 581/1999 privind cerinţele minime pentru navele maritime care transporta mărfuri periculoase sau poluante,emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă sistemele de raportare a incidentelor în care sunt implicate nave maritime care transporta mărfuri periculoase, substanţe dăunătoare şi/sau poluanti marini. (2) Sistemele de raportare prevăzute la alin. (1) sunt destinate furnizarii, culegerii şi schimbului de informaţii pe baza rapoartelor transmise prin radio de către nave sau de către persoanele prevăzute în prezentul ordin. (3) Scopul raportarii este de a permite autorităţilor competente ale statelor riverane să fie informate fără întârziere atunci când are loc un incident care: a) implica pierderea efectivă sau probabila a mărfurilor periculoase în forma ambalata şi ajungerea acestora în mare; b) determina o poluare sau un pericol de poluare pentru mediul marin ori implica măsuri de asistenţa sau salvare; c) implica o poluare cu hidrocarburi determinata de încărcarea sau descărcarea de hidrocarburi într-o/dintr-o nava la o instalatie de manipulare a hidrocarburilor, astfel încât să permită acestor autorităţi sa întreprindă măsurile necesare pentru înlăturarea sau limitarea efectelor acestui incident.  +  Articolul 2În sensul prezentului ordin, termenii utilizaţi au următoarele semnificatii: a) Convenţia SOLAS - Convenţia internationala din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974, modificată şi completată prin Protocolul din 1988, la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1979, cu amendamentele ulterioare acceptate; b) Convenţia MARPOL 73/78 - Convenţia internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de către nave, modificată prin Protocolul din 1978, la care România a aderat prin Legea nr. 6/1993 la anexele I, II şi V şi prin Ordonanţa Guvernului nr. 38/2001 la anexa III, cu amendamentele ulterioare acceptate; c) Codul IMDG - Codul maritim internaţional de mărfuri periculoase, adoptat prin Rezoluţia A.716(17) a Organizaţiei Maritime Internaţionale (OMI) la 6 noiembrie 1991, la care face trimitere cap. VII din Convenţia SOLAS, cu amendamentele adoptate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin; d) Codul IBC - Codul internaţional pentru construcţia şi echiparea navelor care transporta produse chimice periculoase în vrac, adoptat de Comitetul Securităţii Maritime (CSM) al OMI prin Rezoluţia MSC.4(48) şi devenit obligatoriu prin prevederile Convenţiei SOLAS, cap. VII, adoptat şi de Comitetul pentru Protecţia Mediului Marin (CPMM) al OMI prin Rezoluţia MEPC.19(22) şi devenit obligatoriu prin prevederile Convenţiei MARPOL 73/78, anexa II, pentru navele-cisterna care transporta mărfuri chimice periculoase, construite la sau după 1 iulie 1986, cu amendamentele adoptate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin; e) Codul IGC - Codul internaţional pentru construcţia şi echiparea navelor care transporta gaze lichefiate în vrac, adoptat de CSM al OMI prin Rezoluţia MSC.5(48) şi devenit obligatoriu prin prevederile Convenţiei SOLAS, cap. VII, pentru navele care transporta gaze, construite la sau după 1 iulie 1986, cu amendamentele adoptate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin; f) Codul INF - Codul internaţional pentru siguranţa transportului de combustibil nuclear iradiat, plutoniu şi deşeuri puternic radioactive la bordul navelor, adoptat prin Rezoluţia MSC.88(71) a CSM al OMI la 27 mai 1999 şi introdus în Convenţia SOLAS la cap. VII partea D, prin Rezoluţia MSC.87(71), adoptată la 27 mai 1999; g) forma ambalata - tipurile de ambalare sau containerizare specifice pentru mărfurile poluante sau periculoase prevăzute de Codul IMDG; h) I.N.C. - Inspectoratul Navigaţiei Civile, instituţie publică aflată în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei; i) marfa în vrac - marfa transportată într-o magazie sau tanc care este parte a structurii navei, fără a fi în prealabil ambalata sau containerizata; j) mărfuri periculoase - bunuri care, datorită naturii lor, cantităţii sau modului în care sunt depozitate, sunt susceptibile, singure sau în combinaţie cu altele, sa pună în pericol viaţa persoanelor sau nava; k) poluanti marini - substantele identificate în Codul IMDG ca poluanti marini; l) substanţe dăunătoare - hidrocarburile, asa cum sunt definite în anexa I la Convenţia MARPOL 73/78, şi substantele lichide nocive, asa cum sunt definite în anexa II la Convenţia MARPOL 73/78.  +  Articolul 3Comandantii navelor maritime care transporta mărfuri periculoase, substanţe dăunătoare sau poluanti marini în vrac ori în forma ambalata, implicate într-un incident în apele aflate sub jurisdicţia României sau în porturile româneşti, precum şi comandantii navelor maritime care arboreaza pavilionul român, implicate într-un incident în afară apelor aflate sub jurisdicţia României sau în afară porturilor româneşti, sunt obligaţi sa redacteze şi sa transmită rapoarte, cu respectarea cerinţelor prevăzute în prezentul ordin.  +  Articolul 4Rapoartele prevăzute la art. 3 trebuie să fie transmise după cum urmează:1. În cazul în care se produce un incident în apele aflate sub jurisdicţia României, comandantul navei implicate trebuie să îl notifice imediat către operatorul serviciului de comunicaţii de apel, pericol şi salvare, prin statia de radio-coasta, pe cel puţin una dintre frecventele alocate comunicaţiilor de apel, pericol şi salvare de 500 kHz, 2.182 kHz sau 156,800 MHz.2. În cazul în care se produce un incident în care este implicata o nava care arboreaza pavilionul român, în afară apelor aflate sub jurisdicţie română, raportul trebuie să fie făcut către statul riveran cel mai apropiat, prin statia de radio-coasta adecvată. În cazul în care incidentul afectează siguranţa navigaţiei, raportul va fi precedat de un apel de pericol, iar în cazul în care incidentul afectează siguranţa navei sau a persoanelor, de un apel de urgenta.3. În cazul în care nava nu se afla în vecinătatea unei staţii de radio-coasta de frecventa medie (MF) sau de frecventa foarte înaltă (VHF), raportul trebuie făcut către cea mai apropiată statie de radio-coasta de frecventa înaltă (HF) sau prin sistemul de comunicaţii maritime prin satelit.4. În cazul în care nava se afla în interiorul sau în apropierea unei zone în care a fost stabilit un sistem de raportare de către navele maritime, raportul trebuie transmis către organismul desemnat responsabil de operarea acelui sistem.5. Formatul rapoartelor şi procedurile de raportare trebuie să fie conforme cu cerinţele prevăzute în secţiunea a 2-a "Formatul şi procedurile standard de raportare" a anexei la prezentul ordin.6. Pe lângă rapoartele făcute conform pct. 1, în cazul în care incidentul se produce la un terminal de manipulare a hidrocarburilor, operatorul terminalului trebuie, de asemenea, să raporteze acest incident: a) cat mai repede posibil şi utilizând mijloacele cele mai rapide, la căpitănia portului în a carei zona de activitate se afla terminalul; b) după posibilităţi, în conformitate cu prevederile secţiunii a 2-a a anexei la prezentul ordin.  +  Articolul 5Pentru comunicarea rapoartelor statia de radio-coasta nu percepe tarife.  +  Articolul 6 (1) Rapoartele trebuie să conţină informaţiile specifice incluse în secţiunea a 3-a "Cerinţe privind raportarea detaliată" a anexei la prezentul ordin. (2) La redactarea rapoartelor se vor utiliza termenii şi notiunile specifice prevăzute în Codul IMDG, Codul IBC, Codul IGC şi Codul INF.  +  Articolul 7Prevederile anexei la prezentul ordin nu se aplică mesajelor de pericol la care se face referire în regula V/2 din Convenţia SOLAS.  +  Articolul 8 (1) Detaliile care nu sunt disponibile imediat trebuie să fie transmise într-un raport suplimentar. (2) În cazul în care sunt implicate substanţe dăunătoare şi/sau poluanti marini, raportul suplimentar trebuie să urmeze imediat sau cat mai repede posibil după raportul iniţial. (3) În raportul suplimentar trebuie incluse informaţiile care sunt esenţiale pentru protecţia mediului marin, în concordanta cu incidentul. Aceste informaţii trebuie să includă lit. P, Q, R, S şi X, asa cum sunt prevăzute în secţiunea a 2-a a anexei la prezentul ordin.  +  Articolul 9 (1) Probabilitatea unei deversari rezultate din avarierea navei sau echipamentelor sale constituie un motiv pentru a face un raport. Pentru a se stabili dacă exista o astfel de probabilitate şi dacă este necesar să se facă raportul, trebuie să se ţină seama, printre altele, de următorii factori:1. natura avariei, deteriorării sau defectării navei, instalaţiilor ori echipamentelor; şi2. starea marii şi condiţiile meteorologice, precum şi densitatea traficului în zona, la momentul şi locul producerii incidentului. (2) Comandantul navei trebuie să facă raport cel puţin în următoarele cazuri:1. avarierea, deteriorarea sau defectarea navei care afectează siguranţa acesteia, produsă ca urmare a unor incidente cum sunt: coliziunea, esuarea, incendiul, explozia, deteriorarea structurală, inundarea, deplasarea mărfii; şi2. defectarea instalaţiilor sau echipamentelor navei care are ca rezultat afectarea siguranţei navigaţiei, produsă ca urmare a unor incidente cum sunt: defectarea instalaţiei de guvernare, a instalaţiei de propulsie, a sistemului de generare a energiei electrice (generatorul electric), a mijloacelor navale esenţiale de asigurare a navigaţiei.  +  Articolul 10 (1) În cazul în care o nava este angajata sau i se cere să fie angajata într-o operaţiune de acordare de asistenţa sau salvare a unei nave implicate într-un incident la care se face referire în art. II alin. 1 lit. a) sau b) din Protocolul I la Convenţia MARPOL 73/78, comandantul navei salvatoare trebuie să raporteze fără întârziere caracteristicile acţiunii întreprinse sau planificate.Raportul trebuie să includă lit. A, B, C (sau D), E, F, L, M, N, P, Q, R, S, T, U şi X, prevăzute în secţiunea a 2-a a anexei la prezentul ordin. (2) Comandantul navei salvatoare trebuie să se asigure ca statul riveran este informat asupra desfăşurării acţiunii de salvare.  +  Articolul 11 (1) Nerespectarea prevederilor prezentului ordin de către comandantii navelor maritime care arboreaza pavilionul român constituie acţiune de indisciplina şi se sancţionează în conformitate cu prevederile legale. (2) Nerespectarea prevederilor prezentului ordin de către comandantii navelor maritime care arboreaza pavilionul altui stat, aflate în apele de sub jurisdicţia României, constatată de capitaniile de port, va fi adusă la cunoştinţa de către I.N.C. autorităţii care a eliberat brevetul respectivului comandant şi autorităţii care a acordat dreptul de arborare a pavilionului navei implicate.  +  Articolul 12Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 13Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Miron Tudor Mitrea  +  Anexă    SECŢIUNEA 1                                Proceduri
         
    Rapoartele prevăzute la art. 3 sunt următoarele şi trebuie transmise după cum urmează:
    Planul de călătorie (SP)-înainte sau cât mai repede posibil după ora de plecare dintr-un port din cadrul unui sistem de raportare sau când intră în zona acoperită de un astfel de sistem.
    Sailing plan  
    Raportul privind poziţia (PR)-când este necesar pentru a se asigura operarea efectivă a sistemului de raportare.
    Position report  
    Raportul privind devierea (DR)-atunci când poziţia navei variază semnificativ de la poziţia care ar fi fost prevăzută în rapoartele anterioare, când se modifică ruta raportată sau atunci când decide comandantul.
    Deviation report  
    Raportul final (FR)-la sosirea la destinaţie şi când se părăseşte zona acoperită de un sistem de raportare.
    Final report  
    Raportul privind mărfurile periculoase (DG)-când se produce un incident care implică pierderea efectivă sau probabilă peste bord a mărfurilor periculoase în formă ambalată, inclusiv a celor în containere de marfă, rezervoare portabile, vehicule rutiere sau feroviare şi barje transportate de nave, şi ajungerea acestora în mare.
    Dangerous goods report  
    Raportul privind substanţele dăunătoare (HS)-când se produce un incident care implică deversarea efectivă sau probabilă a hidrocarburilor (anexa I la Convenţia MARPOL 73/78) sau a substanţelor lichide nocive în vrac (anexa II la Convenţia MARPOL 73/78).
    Harmful substances report  
    Raportul privind poluanţii marini (MP)-în cazul pierderii efective sau probabile peste bord a substanţelor dăunătoare în formă ambalată, inclusiv a celor în containere de marfă, rezervoare portabile, vehicule auto sau de cale ferată şi barje transportate de nave, definite în Codul IMDG ca poluanţi marini (anexa III la Convenţia MARPOL 73/78).
    Marine pollutants report  
      SECŢIUNEA a 2-a                 Formatul şi procedurile standard de raportare    2.1. Formatul şi procedurile standard de raportare sunt:
           
    Indicativ telegrafic TelegraphyIndicativ telefonic Telephone (alternative)Semnificaţia FunctionInformaţii ce trebuie transmise Information required
    1234
    Name of system (e.g. AMVER/AUSREP/ MAREP/ECAREG/JASREP)Name of system (e.g. AMVER/AUSREP/ MAREP/ECAREG/ JASREP)Identificarea sistemului de raportareSistemul de raportare utilizat de navă sau staţia radio cea mai apropiată de pe ţărm
      State in fullTipul raportuluiTipul raportului:
    SP     Planul de călătorie
          Sailing plan
    PR     Raportul privind poziţia
          Position report
    DR     Raportul privind devierea
          Deviation report
    FR     Raportul final
          Final report
    DG     Raportul privind mărfurile periculoase
          Dangerous goods report
    HS     Raportul privind substanţele dăunătoare
          Harmful substances report
    MP     Raportul privind poluanţii marini
          Marine pollutants report
    AShip (alpha)NavaNumele, indicativul de apel sau identitatea staţiei radio a navei, pavilionul
    BTime (bravo)Data şi ora evenimentuluiUn grup de 6 cifre care să reprezinte ziua lunii (primele două cifre), orele şi minutele (ultimele 4 cifre).
          Dacă diferă de UTC1), se declară fusul orar utilizat.
     
    ____________ 1) Timpul universal coordonat (Universal Time Coordinated).
           
    CPosition (charlie)PoziţiaUn grup de 4 cifre care să reprezinte latitudinea, în grade şi minute, urmată de N (nord) sau S (sud) şi un grup de 5 cifre care să reprezinte longitudinea, în grade şi minute, urmat de E (est) sau W (vest); sau
    DPosition (delta)PoziţiaRelevmentul adevărat (primele 3 cifre) şi distanţa (distanţa faţă de reperul de la uscat) în mile marine de la reperul de la uscat identificat (reperul de la uscat stabilit)
    ECourse (echo)Cursul adevăratUn grup de 3 cifre
    FSpeed (foxtrot)Viteza, în noduriUn grup de 3 cifre şi în zecimi de noduri
    GDeparted (golf)Portul de plecareNumele ultimului port de escală
    HEntry (hotel)Data, ora şi punctul de intrare în sistemTimpul de intrare exprimat ca la lit. B şi poziţia intrării exprimată ca la lit. C sau D
    IDestination and ETA (india)Destinaţia şi ora probabilă de sosire a naveiNumele portului şi grupul dată-timp exprimat ca la lit. B
    JPilot (juliet)PilotExprimă dacă este la bord un pilot de mare largă sau local
    KExit (kilo)Data, ora şi punctul de ieşire din sistem sau sosire la destinaţie a naveiTimpul ieşirii exprimat ca la lit. B şi poziţia de ieşire exprimată ca la lit. C sau D
    LRoute (lima)Informaţii privind rutaDrumul intenţionat
    MRadiocomunications (mike)RadiocomunicaţiiExprimă numele complet al staţiilor/frecvenţelor alocate
    NNext report (november)Timpul următorului raportGrupul dată-timp exprimat ca la lit. B
    ODraught (oscar)Pescajul maxim actual static, în metriGrup de 4 cifre care să reprezinte metri şi centimetri
    PCargo (papa)Marfa de la bordMarfa şi scurte detalii privind orice mărfuri periculoase, precum şi substanţe dăunătoare şi gaze care pot pune în pericol persoanele sau mediul (vezi cerinţele de raportare detaliată)
    Qdefect, damage, deficiency, limitations (quebec)Defecţiuni/daune/deficienţe/ alte restricţiiDetalii scurte privind defecţiunile, daunele, deficienţele sau alte restricţii (vezi cerinţele de raportare detaliată)
    RPollution/dangerous goods lost overboard (romeo)Descrierea poluării sau a mărfurilor periculoase pierdute peste bordDetalii scurte privind tipul poluării (hidrocarburi, produse chimice etc.) sau mărfurile periculoase pierdute peste bord; poziţia exprimată ca la lit. C sau D (vezi cerinţele de raportare detaliată)
    SWeather (sierra)Condiţii meteorologiceDetalii scurte privind vremea şi condiţiile mării care predomină
    TAgent (tango)Reprezentantul navei şi/sau armatorulDetalii privind numele şi particularităţile reprezentantului navei sau armatorului ori ale amândurora, pentru furnizarea informaţiilor (vezi cerinţele de raportare detaliată)
    USize and type (uniform)Dimensiunea şi tipul naveiDetalii privind lungimea, lăţimea, tonajul, tipul etc. solicitate
    VMedic (victor)Personalul medicalDoctorul, asistentul medical, sora, personalul fără instruire medicală
    WPersons (whiskey)Numărul total al persoanelor de la bordExprimă numărul
    XRemarks (x-ray)DiverseOrice alte informaţii, inclusiv, după caz, scurtă descriere a incidentului şi a altor nave implicate în incident, în asistenţă sau în salvare (vezi cerinţele de raportare detaliată)
    YRelay (yankee)Cererea de a retransmite raportul către alte sisteme de raportare, de exemplu: AMVER, AUSREP, JASREP, MAREP etc.Conţinutul raportului
    ZEnd of report (zulu)Sfârşitul raportuluiNu sunt necesare alte informaţii.
  ---------------*1) Timpul universal coordonat (Universal Time Coordinated).2.2. Informaţiile prevăzute în coloana 3 se pot transmite telegrafic sau telefonic folosindu-se indicativele din tabel.2.3. Secţiunile din formatul de raportare care nu trebuie completate nu vor fi menţionate în raport.2.4. Atunci când exista dificultăţi privind limba de comunicare, se va folosi limba engleza, utilizându-se, atunci când este posibil, vocabularul maritim standard. Alternativ poate fi utilizat Codul internaţional de semnale pentru a trimite informaţii detaliate. Când este utilizat Codul internaţional de semnale trebuie să fie inclus în text un indicator adecvat, după indexul alfabetic.2.5. Pentru informaţii privind ruta trebuie să fie date latitudinea şi longitudinea pentru fiecare punct de schimbare a rutei, exprimate ca la lit. C de mai sus, împreună cu tipul drumului care se intenţionează să fie urmat între aceste puncte, de exemplu "RL" (loxodroma), "GC" (ortodroma) sau "costier", ori, în cazul unui voiaj costier, data estimată şi timpul de trecere prin punctele semnificative, exprimate printr-un grup de 6 cifre, asa cum se arata la lit. B de mai sus.  +  Secţiunea a 3-a Cerinţe privind raportarea detaliată3.1. Rapoartele privind mărfurile periculoase (DG)3.1.1. Rapoartele primare trebuie să conţină lit. A, B, C (sau D), M, Q, R, S, T, U şi X ale formatului standard de raportare; detaliile pentru lit. R trebuie să fie după cum urmează:R 1. denumirea sau denumirile tehnice corecte ale mărfurilor;2. numărul sau numerele Naţiunilor Unite (UN);3. clasa sau clasele OMI de periculozitate;4. numele producătorilor mărfurilor, dacă sunt cunoscute, sau al destinatarului ori expeditorului;5. tipurile ambalajelor, inclusiv mărcile de identificare. Se specifică dacă exista cisterne portabile ori vehicule-cisterna sau vehicule ori containere de marfa sau alte unităţi de transport de marfa care conţin pachete (colete). Se includ mărcile oficiale de înregistrare şi numerele alocate unităţii;6. o estimare a cantităţii şi starea probabila a mărfurilor;7. dacă mărfurile pierdute plutesc sau se scufunda;8. dacă pierderea (de marfa) continua;9. cauza pierderii.3.1.2. Dacă starea navei este astfel încât exista pericolul pierderii viitoare de mărfuri periculoase ambalate, în mare, lit. P şi Q din formatul standard de raportare trebuie să fie raportate; detaliile pentru lit. P trebuie să fie completate după cum urmează:P 1. denumirea sau denumirile tehnice corecte ale mărfurilor;2. numărul sau numerele Naţiunilor Unite (UN);3. clasa sau clasele OMI de periculozitate;4. numele producătorilor mărfurilor, când sunt cunoscute, sau al destinatarului ori expeditorului;5. tipurile ambalajelor inclusiv mărcile de identificare. Se specifică dacă exista cisterne portabile ori vehicule-cisterna sau vehicule ori containere de marfa sau alte unităţi de transport de marfa care conţin pachete (colete). Se includ mărcile oficiale de înregistrare şi numerele alocate unităţii;6. o estimare a cantităţii şi starea probabila a mărfurilor.3.1.3. Detaliile care nu sunt disponibile imediat trebuie să fie incluse într-un mesaj sau în mesaje suplimentare.3.2. Raportul privind substantele dăunătoare (HS)3.2.1. În cazul unei descărcări efective rapoartele primare HS trebuie să conţină lit. A, B, C (sau D), E, F, L, M, N, Q, R, S, T, U şi X ale formatului standard de raportare. În cazul unei descărcări probabile (vezi art. 8), lit. P trebuie să fie, de asemenea, inclusă. Detaliile pentru lit. P. Q, R, T şi X trebuie să fie completate după cum urmează):P 1. tipul hidrocarburii sau numele tehnic corect al substanţelor lichide nocive de la bord;2. numărul sau numerele Naţiunilor Unite (UN);3. categoria poluarii (A, B, C sau D) pentru substantele lichide nocive;4. numele producătorilor substanţelor, dacă este cazul şi dacă sunt cunoscute, sau al destinatarului ori expeditorului;5. cantitatea;Q 1. starea navei (aspecte relevante);2. capabilitatea de a transfera marfa/balastul/combustibilul;R 1. tipul hidrocarburii sau numele tehnic corect al substanţelor lichide nocive de la bord;2. numărul sau numerele Naţiunilor Unite (UN);3. categoria poluarii (A, B, C sau D) pentru substantele lichide nocive;4. numele producătorilor substanţelor, dacă este cazul şi dacă sunt cunoscute, sau al destinatarului ori expeditorului;5. o estimare a cantităţii de substanţe;6. dacă substanţa pierdută pluteste sau se scufunda;7. dacă pierderea continua;8. cauza pierderii;9. estimarea deplasarii substanţelor deversate sau pierdute şi precizarea condiţiilor curente, dacă acestea sunt cunoscute;10. estimarea suprafeţei petei de substanţa pierdută, dacă este posibil;T 1. numele, adresa, numărul telex şi de telefon ale armatorului navei şi reprezentantului navei (navlositorul, managerul sau operatorul navei ori agentul lor);X 1. acţiunile întreprinse în privinta descărcării şi deplasarii navei;2. eforturile de asistenţa sau salvare care au fost solicitate ori care au fost furnizate de alţii;3. comandantul unei nave salvatoare sau care acorda asistenţa trebuie să raporteze particularităţile acţiunii întreprinse sau planificate.3.2.2. După transmiterea informaţiilor la care se face referire mai sus în raportul iniţial, în măsura posibilului, trebuie să fie raportate într-un raport suplimentar, cat mai repede posibil, informaţiile esenţiale pentru protecţia mediului marin care sunt legate de incident. Aceste informaţii trebuie să includă lit. P, Q, R, S şi X.3.2.3. Comandantul oricărei nave angajate sau solicitate să se angajeze într-o operaţiune pentru a acorda asistenţa sau pentru a efectua salvarea unei alte nave trebuie să raporteze, în măsura posibilului, lit. A, B, C (sau D), E, F, L, M, N, P, Q, R, S, T, U şi X ale formatului standard de raportare. Comandantul trebuie, de asemenea, sa informeze în permanenta statul riveran cu privire la evoluţia situaţiei.3.3. Raportul privind poluantii marini (MP)3.3.1. În cazul unei deversari efective, rapoartele primare MP trebuie să conţină lit. A, B, C (sau D), M, Q, R, S, T, U şi X ale formatului standard de raportare. În cazul unei deversari efective (vezi art. 8), lit. P trebuie să fie, de asemenea, inclusă. Detaliile pentru lit. P, Q, R, T şi X trebuie să fie completate după cum urmează:P 1. denumirea sau denumirile tehnice corecte ale mărfurilor;2. numărul sau numerele Naţiunilor Unite (UN);3. clasa sau clasele OMI de periculozitate;4. numele producătorilor substanţelor, dacă este cazul şi dacă sunt cunoscute, sau al destinatarului ori expeditorului;5. tipurile ambalajelor, inclusiv mărcile de identificare. Se specifică dacă exista cisterne portabile ori vehicule-cisterna sau vehicule ori containere de marfa sau alte unităţi de transport de marfa care conţin pachete (colete). Se includ mărcile oficiale de înregistrare şi numerele alocate unităţii;6. o estimare a cantităţii şi starea probabila a mărfurilor;Q 1. starea navei ca relevanta;2. capabilitatea de a transfera marfa/balastul/combustibilul;R 1. denumirea sau denumirile tehnice corecte ale mărfurilor;2. numărul sau numerele Naţiunilor Unite (UN);3. clasa sau clasele OMI de periculozitate;4. numele producătorilor substanţelor, dacă este cazul şi dacă sunt cunoscute, sau al destinatarului ori expeditorului;5. tipurile ambalajelor, inclusiv mărcile de identificare. Se specifică dacă exista cisterne portabile ori vehicule-cisterna sau vehicule ori containere de marfa sau alte unităţi de transport de marfa care conţin pachete (colete). Se includ mărcile oficiale de înregistrare şi numerele alocate unităţii;6. o estimare a cantităţii şi starea probabila a mărfurilor;7. dacă substanţa pierdută pluteste sau se scufunda;8. dacă pierderea continua;9. cauza pierderii;T 1. numele, adresa, numărul telex şi de telefon ale armatorului navei şi reprezentantului navei (navlositorul, managerul sau operatorul navei ori agentul lor);X 1. acţiunile întreprinse în privinta deversarii şi deplasarii navei;2. eforturile de asistenţa şi salvare care au fost solicitate sau care au fost furnizate de alţii;3. comandantul unei nave salvatoare sau care acorda asistenţa trebuie să raporteze particularităţile acţiunii întreprinse sau planificate.3.3.2. După transmiterea informaţiilor la care se face referire la pct. 3.3.1 din raportul iniţial, în măsura posibilului, trebuie să fie raportate informaţiile esenţiale pentru protecţia mediului marin care sunt legate de incident. Aceste informaţii trebuie să includă lit. P, Q, R, S şi X.3.3.3. Comandantul oricărei nave angajate sau solicitate să se angajeze într-o operaţiune pentru a acorda asistenţa sau pentru a efectua salvarea unei alte nave trebuie să raporteze, în măsura posibilului, lit. A, B, C (sau D), M, P, Q, R, S, T, U şi X ale formatului standard de raportare. Comandantul trebuie, de asemenea, sa informeze în permanenta statul riveran cu privire la evoluţia situaţiei.-------------