ACORD DE ÎMPRUMUT*) din 30 aprilie 2001Acord, datat 30 aprilie 2001, între România (Împrumutatul) şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 12 februarie 2002  Notă *) TraducereÎmprumut nr. 4602 ROAvând în vedere ca:A. Banca a primit o scrisoare datată 28 februarie 2001 din partea Împrumutatului, descriind un program de politici şi acţiuni (Programul), structurat în doua etape, destinat promovării creşterii economice şi reducerii saraciei în zonele rurale ale Împrumutatului prin furnizarea de servicii financiare;B. Împrumutatul a cerut Băncii sa sprijine realizarea celor două etape ale Programului prin acordarea unor împrumuturi Împrumutatului, a căror suma totală nu va depăşi echivalentul a 150.000.000 USD pe o perioadă de 7 ani;C. Împrumutatul, declarandu-se satisfăcut în ceea ce priveşte fezabilitatea şi prioritatea Proiectului descris în anexa nr. 2 la acest acord (Proiectul), care constituie prima etapa a Programului, a solicitat Băncii sa sprijine finanţarea Proiectului; şiavând în vedere ca Banca a acceptat, pe baza, inter alia, a următoarelor, sa acorde Împrumutatului împrumutul în termenii şi condiţiile prevăzute în acest acord,părţile convin după cum urmează  +  Articolul 1Condiţii generale. DefiniţiiSecţiunea 1.01. "Condiţiile generale aplicabile acordurilor de împrumut şi garanţie pentru împrumuturi într-o singura valuta" ale Băncii, datate 30 mai 1995 (modificate la 6 octombrie 1999), împreună cu modificările prevăzute în continuare (Condiţiile generale), constituie parte integrantă a acestui acord.Paragraful (c) din secţiunea 9.07 din Condiţiile generale se modifica şi se citeşte după cum urmează:"(c) Nu mai târziu de 6 luni înainte de data închiderii sau orice altă dată convenită în acest scop între Împrumutat şi Banca, Împrumutatul va elabora şi va furniza Băncii un raport, în scopul şi cu detaliile pe care Banca le va solicita în mod rezonabil, asupra execuţiei şi operarii iniţiale a Proiectului, costurilor acestuia şi beneficiilor obţinute sau care urmează să fie obţinute din acesta, îndeplinirii de către Împrumutat şi Banca a obligaţiilor care le revin în cadrul acordului de împrumut, precum şi realizării obiectivelor împrumutului."Secţiunea 1.02. În afară cazului în care contextul reclama altfel, termenii definiţi în Condiţiile generale şi în preambulul la prezentul acord vor avea intelesurile respective, iar următorii termeni suplimentari vor avea intelesurile următoare: a) acord de agent şi cofinantare înseamnă un acord care urmează să se încheie între Împrumutat şi un furnizor de servicii (definit în continuare), în conformitate cu prevederile paragrafului 3 din anexa nr. 5 la acest acord; b) beneficiar înseamnă o persoană fizica sau juridică eligibilă, în conformitate cu criteriile prevăzute în paragraful 1 din partea B a anexei A la anexa nr. 5 la acest acord, să obţină un subimprumut (definit în continuare), un leasing financiar (definit în continuare) sau un microimprumut (definit în continuare); c) categorii eligibile înseamnă categoriile (1)-(6) descrise în tabelul din partea A.1 a anexei nr. 1 la acest acord; d) cheltuieli eligibile înseamnă cheltuieli efectuate pentru bunuri, lucrări, servicii sau alte costuri operationale în cadrul Proiectului, menţionate în secţiunea 2.02 a acestui acord; e) leasing financiar înseamnă orice transfer de posesie de bunuri efectuat de către o societate de leasing (definită în continuare) către un beneficiar, pe baza unui acord de leasing, pentru utilizarea temporară a bunurilor de către beneficiar în scopul realizării unui subproiect (definit în continuare); f) IAPSO înseamnă Oficiul pentru servicii de achiziţii între agenţii din cadrul Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD); g) societate de leasing înseamnă o societate înfiinţată în conformitate cu legile în vigoare ale Împrumutatului şi care derulează activităţi de leasing cu active comerciale pe teritoriul Împrumutatului; h) lei înseamnă moneda Împrumutatului; i) microimprumut înseamnă un împrumut acordat sau propus să fie acordat de către un furnizor de servicii unui beneficiar în scopul realizării unui subproiect; j) acord de microimprumut înseamnă un acord care urmează să se încheie între un furnizor de servicii şi un beneficiar în scopurile părţii A.3 a Proiectului; k) manual operational înseamnă manualul care urmează să fie adoptat de Împrumutat şi care stabileşte procedurile operationale şi administrative pentru creditare şi pentru derularea facilitatii de leasing în cadrul părţii A a Proiectului, privind elaborarea, aprobarea, operarea, finanţarea, implementarea şi supervizarea subproiectelor, precum şi procedurile pentru implementarea părţilor B şi C ale Proiectului; l) acord de participare înseamnă un acord care urmează să se încheie între Împrumutat şi o banca privată de credit (BPC), în conformitate cu prevederile paragrafului 7 din anexa nr. 5 la acest acord; m) banca participanta intermediara sau BPI înseamnă o banca eligibilă, în conformitate cu prevederile părţii A a anexei nr. 6 la acest acord, sa acorde subimprumuturi sau sa deruleze operaţiuni de leasing financiar către beneficiari, în cadrul părţilor A.1 şi A.2 ale Proiectului; n) banca privată de credit sau BPC înseamnă o banca comercială eligibilă sa participe în cadrul părţii B a Proiectului, în conformitate cu criteriile prevăzute în paragraful 7 al anexei nr. 5 la acest acord; o) U.M.P. înseamnă Unitatea de management a Proiectului, înfiinţată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 376/2001; p) împrumut subsidiar BPC înseamnă un împrumut acordat sau propus să fie acordat de către Împrumutat unei BPC în cadrul unui acord de participare care urmează să se încheie între Împrumutat şi fiecare BPC; q) raport de management al Proiectului înseamnă fiecare raport elaborat în conformitate cu prevederile secţiunii 4.02 a acestui acord; r) acord de administrare a împrumutului înseamnă un acord care urmează să se încheie între Împrumutat şi banca trezoriera şi care poate fi amendat în timp, toate anexele şi convenţiile agreate ulterior constituind parte integrantă a acordului de administrare a împrumutului; s) furnizor de servicii înseamnă o entitate eligibilă, în conformitate cu criteriile prevăzute în partea A a anexei B la anexa nr. 5 la acest acord, sa acorde microimprumuturi beneficiarilor în cadrul părţii A.3 a Proiectului; t) cont special înseamnă contul la care se face referire în partea B a anexei nr. 1 la acest acord; u) Consiliu de coordonare înseamnă consiliul înfiinţat de Împrumutat prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 319/2001; v) subimprumut înseamnă un împrumut acordat sau propus să fie acordat de către o BPI unui beneficiar în scopul finanţării unui subproiect; w) subproiect înseamnă un proiect specific sau o investiţie care urmează să fie realizată în cadrul părţii A a Proiectului, propusă de un beneficiar pentru a fi realizată prin utilizarea unui subimprumut, unui leasing financiar sau unui microimprumut; x) împrumut subsidiar înseamnă un împrumut acordat în cadrul acordului de împrumut subsidiar; y) acord de împrumut subsidiar înseamnă un acord care urmează să se încheie între Împrumutat şi o BPI sau o societate de leasing, în conformitate cu prevederile paragrafului 2 din anexa nr. 5 la acest acord; şi z) banca trezoriera înseamnă o banca comercială, selectata în conformitate cu criterii satisfăcătoare pentru Banca, pentru a administra, în numele Împrumutatului, tragerile fondurilor în cadrul Proiectului.  +  Articolul 2ÎmprumutulSecţiunea 2.01. Banca este de acord sa imprumuteÎmprumutatului, în termenii şi condiţiile prevăzute sau la care se face referire în acordul de împrumut, o sumă egala cu 80.000.000 USD.Secţiunea 2.02. Sumele împrumutului pot fi trase din contul împrumutului, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la acest acord, pentru: (i) sume plătite (sau, dacă Banca va fi de acord astfel, care urmează să fie plătite) de către Împrumutat în cadrul tragerilor efectuate de un beneficiar în cadrul unui subimprumut, leasing financiar sau microimprumut, privind costurile rezonabile ale bunurilor şi serviciilor necesare pentru subproiect, în legătură cu care se solicita cererea de tragere din contul de împrumut; şi (îi) cheltuieli efectuate (sau, dacă Banca va fi de acord astfel, care urmează să fie efectuate) privind costurile rezonabile ale bunurilor, lucrărilor şi serviciilor necesare părţilor B şi C ale Proiectului şi care urmează să fie finanţate din sumele împrumutului.Secţiunea 2.03. Data închiderii va fi 31 ianuarie 2006 sau o dată ulterioară, după cum va stabili Banca. Banca va notifica Împrumutatului cu promptitudine această dată.Secţiunea 2.04. La data sau imediat după data intrării în efectivitate Împrumutatul va plati Băncii un comision egal cu 1% din sumele împrumutului.Secţiunea 2.05. Împrumutatul va plati periodic Băncii un comision de angajament la o rata de trei pătrimi dintr-un procent (3/4 din 1%) pe an, aplicată la suma neutilizata din împrumut.Secţiunea 2.06. a) Împrumutatul va plati periodic dobânda aferentă sumelor trase din împrumut şi nerambursate, la o rata egala cu rata de baza LIBOR plus marja totală LIBOR, aferente fiecărei perioade de dobânda. b) Pentru scopurile acestei secţiuni:(i) perioada de dobânda înseamnă perioada iniţială de la - şi incluzând - data prezentului acord până la, dar excluzând, prima data de plată a dobânzii care survine după aceasta, iar după perioada iniţială, fiecare perioada de la - şi incluzând - data de plată a dobânzii până la, dar excluzând, data de plată a dobânzii imediat următoare;(îi) data de plată a dobânzii înseamnă fiecare data specificată în secţiunea 2.07 din acest acord;(iii) rata dobânzii cu baza LIBOR înseamnă, pentru fiecare perioada de dobânda, rata oferită pe piaţa interbancara londoneza la depozitele pe 6 luni în dolari S.U.A., valabilă în prima zi a unei astfel de perioade de dobânda (sau, în cazul perioadei iniţiale de dobânda, rata valabilă în prima zi a unei astfel de perioade de dobânda sau în ziua imediat următoare), după cum a fost determinata în mod rezonabil de Banca şi exprimată ca procent pe an;(iv) marja totală LIBOR înseamnă, pentru fiecare perioada de dobânda: (A) trei pătrimi dintr-un procent (3/4 din 1%); (B) minus (sau plus) marja medie ponderată pentru o astfel de perioada de dobânda, mai mica (sau mai mare) decât ratele oferite pe piaţa interbancara londoneza, sau alte rate de referinţa la depozite pe 6 luni, aplicată la împrumuturile nerambursate ale Băncii sau la părţi din acestea, alocate de către Banca pentru finanţarea împrumuturilor într-o singura valuta, sau la părţi din acestea care includ împrumutul, după cum a fost determinata în mod rezonabil de Banca şi exprimată ca procent pe an. c) Banca va notifica cu promptitudine Împrumutatului rata dobânzii cu baza LIBOR şi marja totală LIBOR pentru fiecare perioada de dobânda, de îndată ce acestea vor fi determinate. d) Ori de câte ori, având în vedere schimbările survenite în practicile pieţei care ar putea afecta determinarea ratelor dobânzii la care se face referire în prezenta secţiune, Banca decide ca este în interesul tuturor imprumutatilor săi şi al Băncii să aplice o modalitate de determinare a ratelor dobânzii aplicabile împrumutului, alta decât cea prevăzută în secţiunea menţionată, Banca poate modifica modalitatea de determinare a ratelor dobânzii aplicabile împrumutului, nu mai devreme de 6 luni după ce a notificat Împrumutatului noua modalitate. Noua modalitate va deveni efectivă la expirarea perioadei de notificare, în afară cazului în care Împrumutatul înştiinţează Banca, în decursul perioadei menţionate, asupra obiectiilor sale, caz în care modificarea respectiva nu va fi aplicată în cadrul împrumutului.Secţiunea 2.07. Dobânda şi alte comisioane vor fi plătite semestrial, la datele de 15 februarie şi 15 august ale fiecărui an.Secţiunea 2.08. Împrumutatul va rambursa împrumutul în conformitate cu graficul de rambursare prevăzut în anexa nr. 3 la acest acord.  +  Articolul 3Execuţia ProiectuluiSecţiunea 3.01. a) Împrumutatul îşi declara angajamentul faţă de obiectivele Proiectului şi pentru aceasta va realiza Proiectul, cu diligenta şi eficienta cuvenite şi în conformitate cu practici administrative, financiare, tehnice şi de mediu corespunzătoare, şi va furniza cu promptitudinea necesară fondurile, facilităţile, serviciile şi alte resurse necesare Proiectului. b) Fără a contraveni prevederilor paragrafului a) al acestei secţiuni şi cu excepţia cazului în care Împrumutatul şi Banca vor conveni altfel, Împrumutatul va realiza Proiectul în conformitate cu programul de implementare stabilit în anexa nr. 5 la acest acord.Secţiunea 3.02. a) Dacă Banca nu va stabili altfel, Împrumutatul se angajează ca subimprumuturile, facilităţile de leasing financiar şi microimprumuturile vor fi acordate în conformitate cu procedurile, termenii şi condiţiile prevăzute sau la care se face referire în părţile A şi B ale anexei nr. 5 la acest acord. b) Împrumutatul îşi va exercita drepturile în legătură cu fiecare subproiect în asa fel încât: (i) sa protejeze interesele Băncii şi ale Împrumutatului; (îi) să îşi îndeplinească obligaţiile asumate prin acest acord; şi (iii) sa realizeze scopurile Proiectului.Secţiunea 3.03. Dacă Banca nu va conveni altfel, achiziţiile de bunuri, lucrări şi servicii de consultanţa necesare Proiectului şi care urmează să fie finanţate din sumele împrumutului vor fi efectuate în conformitate cu prevederile anexei nr. 4 la acest acord.Secţiunea 3.04. Pentru scopurile secţiunii 9.07 din Condiţiile generale şi fără a limita prevederile acesteia, Împrumutatul: a) va elabora, pe baza unor reguli acceptabile Băncii, şi va furniza Băncii, nu mai târziu de 6 luni înainte de data închiderii sau o altă dată ulterioară, care poate fi convenită între Împrumutat şi Banca în acest scop, un plan pentru operarea viitoare a Proiectului; şi b) va oferi Băncii posibilitatea de a analiza împreună cu Împrumutatul planul menţionat mai sus.  +  Articolul 4Clauze financiareSecţiunea 4.01. a) Împrumutatul va pune bazele şi va menţine un sistem de management financiar, incluzând înregistrări şi conturi, şi va elabora declaraţii financiare într-un format acceptabil Băncii, adecvate pentru reflectarea operaţiunilor, resurselor şi cheltuielilor derulate în cadrul Proiectului şi al fiecărui subproiect (inclusiv costurile şi beneficiile care decurg din acestea). b) Împrumutatul:(i) va audita în fiecare an fiscal înregistrările contabile, conturile şi declaraţiile financiare la care se face referire în paragraful a) al acestei secţiuni şi înregistrările contabile şi conturile aferente contului special, în conformitate cu standardele de audit acceptabile Băncii, aplicate corespunzător de către auditori independenţi acceptabili Băncii;(îi) va furniza Băncii de îndată ce vor fi disponibile, dar în nici un caz mai târziu de 6 luni de la sfârşitul fiecărui an fiscal: (A) exemplare certificate ale declaraţiilor financiare la care se face referire în paragraful a) al acestei secţiuni, auditate pentru fiecare an fiscal; şi (B) opinia şi raportul auditorilor asupra acestor declaraţii, înregistrări şi conturi, în scopul şi cu detaliile pe care Banca le va solicita în mod rezonabil; şi(iii) va furniza Băncii orice alte informaţii referitoare la înregistrări şi conturi, auditul acestora şi auditorii respectivi, pe care Banca le va solicita periodic, în mod rezonabil. c) Pentru toate cheltuielile în legătură cu care tragerile din contul împrumutului s-au făcut pe baza declaraţiilor de cheltuieli Împrumutatul:(i) va menţine sau va lua măsuri pentru menţinerea, în conformitate cu paragraful a) al acestei secţiuni, de înregistrări şi conturi separate care să evidenţieze aceste cheltuieli;(îi) va păstra, cel puţin încă un an după ce Banca a primit raportul de audit pentru anul fiscal în care s-a efectuat ultima tragere din contul împrumutului, toate înregistrările (contracte, comenzi, facturi, chitanţe sau alte documente) evidentiind aceste cheltuieli;(iii) va permite reprezentanţilor Băncii sa analizeze aceste înregistrări; şi(iv) se va asigura ca aceste înregistrări şi conturi au fost incluse în auditul anual la care se face referire în paragraful b) al acestei secţiuni şi ca raportul respectiv de audit va conţine comentariul separat al auditorilor asupra faptului ca declaraţiile de cheltuieli depuse în decursul unui an fiscal împreună cu procedurile şi controlul intern implicat în elaborarea acestora sunt corecte în ceea ce priveşte tragerile la care se referă.Secţiunea 4.02. a) Fără a limita prevederile secţiunii 4.01 din acest acord, Împrumutatul va elabora un calendar pentru planul de acţiune, acceptabil Băncii, în scopul intaririi sistemului de management financiar la care se face referire în paragraful a) al secţiunii 4.01, pentru a permite Împrumutatului, nu mai târziu de data de 1 august 2002 sau la o dată ulterioară pe care Banca o va accepta, sa pregătească rapoartele trimestriale de management al Proiectului, acceptabile Băncii, rapoarte care:(i) (A) stabilesc sursele efective şi cererile de fonduri pentru Proiect, atât cumulat, cat şi aferente perioadei la care face referire raportul menţionat, precum şi sursele şi cererile de fonduri previzionate pentru semestrul care urmează după perioada la care face referire raportul menţionat; şi (B) evidenţiază separat cheltuielile finanţate din sumele împrumutului în perioada la care face referire raportul menţionat şi cheltuielile propuse a fi finanţate din sumele împrumutului în semestrul care urmează după perioada la care face referire raportul;(îi) (A) descriu progresul fizic al implementarii Proiectului, atât cumulat, cat şi pentru perioada la care face referire raportul menţionat; şi (B) explica diferenţele care apar între tintele implementarii Proiectului previzionate iniţial şi cele actuale; şi(iii) stabilesc stadiul achiziţiilor în cadrul Proiectului şi al cheltuielilor efectuate în cadrul contractelor finanţate din sumele împrumutului, pentru sfârşitul perioadei la care face referire raportul menţionat. b) După îndeplinirea calendarului planului de acţiune la care se face referire în paragraful a) al acestei secţiuni, Împrumutatul va elabora, în conformitate cu reguli acceptabile Băncii, şi va furniza Băncii, nu mai târziu de 45 de zile după terminarea fiecărui trimestru, un raport de management al Proiectului pentru perioada respectiva.  +  Articolul 5Condiţii suplimentare solicitate de BancaSecţiunea 5.01. În conformitate cu prevederile secţiunii 6.02 (p) din Condiţiile generale, se prevăd următoarele evenimente suplimentare: a) statutul sau alte documente similare pentru oricare dintre băncile private intermediare (BPI), societăţile de leasing, furnizorii de servicii sau banca trezoriera au fost amendate, suspendate, abrogate sau anulate, încât au afectat din punct de vedere material ori au influentat nefavorabil operaţiunile sau condiţiile financiare ale unei astfel de BPI, societăţi de leasing, furnizor de servicii sau banca trezoriera ori capacitatea acestora de a realiza activităţile corespunzătoare în cadrul Proiectului sau de a-şi îndeplini oricare dintre obligaţiile asumate prin acordurile respective de subimprumut, de participare, de agent şi cofinantare sau de administrare a împrumutului, după caz; şi b) manualul operational a fost amendat, suspendat, abrogat sau anulat fără acordul prealabil din partea Băncii.Secţiunea 5.02. În conformitate cu prevederile secţiunii 7.01 (k) din Condiţiile generale, se prevede următorul eveniment suplimentar, şi anume ca s-a petrecut oricare dintre evenimentele menţionate în secţiunea 5 din acest acord.  +  Articolul 6Data intrării în efectivitate. Terminarea ProiectuluiSecţiunea 6.01. Se prevăd următoarele evenimente ca fiind condiţii suplimentare de intrare în efectivitate a acordului de împrumut, în sensul prevederilor secţiunii 12.01 din Condiţiile generale: a) semnarea acordului de administrare a împrumutului, cu termeni şi condiţii acceptabile Băncii; b) angajarea în cadrul Unităţii de management al Proiectului (U.M.P.) a unui specialist în achiziţii, cu experienta corespunzătoare în procedurile Băncii privind achiziţiile.Secţiunea 6.02. Data ce survine la 120 de zile după data acestui acord este specificată pentru scopurile secţiunii 12.04 din Condiţiile generale.  +  Articolul 7Reprezentanţii Împrumutatului. AdreseSecţiunea 7.01. Ministrul finanţelor publice din ţara Împrumutatului este desemnat ca reprezentant al Împrumutatului pentru scopurile secţiunii 11.03 din Condiţiile generale.Secţiunea 7.02. Următoarele adrese sunt specificate pentru scopurile secţiunii 11.01 din Condiţiile generale:Pentru Împrumutat:──────────────────Ministerul Finanţelor PubliceStr. Apolodor nr. 17, sectorul 5, BucureştiRomâniaTelex: 11239Fax: 401 312 67 92Pentru Banca:────────────Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare Str. 1818 H, N.W.Washington DC, 20433Statele Unite ale AmericiiTelegraf: INTBAFRAD Washington DCTelex: 64145 (MCI) 248423 (MCI)Fax: (202) 477-63.91Pentru certificarea celor de mai sus părţile prezente, actionand prin reprezentanţii lor autorizaţi, au convenit ca acest acord să fie semnat în numele Ministerului Finanţelor Publice la Washington DC, S.U.A., în ziua şi în anul specificate mai sus.Pentru România,Mihai Nicolae Tanasescu,ministrul finanţelor publice,reprezentant autorizatPentru Banca Internationalapentru Reconstrucţie şi Dezvoltare,Andrew Vorkinkdirector de ţara,Departamentul ţărilor din Europa Centrala şi de SudRegiunea Europa şi Asia Centrala  +  Anexa 1TRAGERI DIN ÎMPRUMUTA. Cadru general1. Tabelul de mai jos cuprinde categoriile de cheltuieli care urmează să fie finanţate din sumele împrumutului, alocarea sumelor împrumutului pentru fiecare categorie, precum şi procentul în care urmează să fie finanţate cheltuielile în cadrul fiecărei categorii:
  Categoria Suma alocata din împrumut (exprimată în USD) Procent (%) din cheltuieli care urmează să fie finanţate din împrumut
  (1) Subimprumuturi şi leasing financiar în cadrul părţilor A.1 şi A.2 ale Proiectului 44.000.000 100%
  (2) Microimprumuturi în cadrul părţii A.3 a Proiectului 4.000.000 75%
  (3) Bunuri: a) în cadrul părţii B a Proiectului b) în cadrul părţii C a Proiectului 5.088.000 104.000 100% din total cheltuieli externe, 100% din total cheltuieli locale (cost ex-factory) şi 80% din cheltuielile locale pentru alte bunuri cumpărate de pe piaţa interna
  (4) Lucrări în cadrul părţii B a Proiectului 528.000 80%
  (5) Servicii de consultanţa şi cursuri de pregătire, inclusiv servicii pentru partea C.1 a Proiectului 10.488.000 100%
  (6) Costuri curente de operare: a) aferente BPC 5.661.000 80% până la data de 31 iulie 2003; 65% până la data de 31 iulie 2004; 25% după această dată
  b) aferente U.M.P. 131.000 80%
  (7) Nealocate 10.000.000
  TOTAL: 80.000.000
  2. Pentru scopurile acestei anexe: a) termenul cheltuieli externe înseamnă cheltuieli efectuate în valută oricărei tari, alta decât cea a Împrumutatului, pentru bunurile şi serviciile furnizate de pe teritoriul oricărei tari, alta decât cea a Împrumutatului; b) termenul cheltuieli locale înseamnă cheltuieli în moneda Împrumutatului pentru bunuri sau servicii furnizate de pe teritoriul Împrumutatului; şi c) termenul costuri curente de operare pentru BPC înseamnă costuri suplimentare generate de BPC, care vor aparea în cursul infiintarii şi operarii reţelei de oficii-pilot de servicii bancare în cadrul părţii B.2 a Proiectului, care vor include: (i) o parte din costurile de operare ale filialelor BPC, constând în costuri administrative, inclusiv plata chiriei, utilităţilor şi salariilor angajaţilor; şi (îi) costul salariilor pentru angajaţii din sediul central, implicaţi în procesul de integrare a filialelor experimentale în sistemul contabil şi de control intern al BPC; şi d) termenul costuri curente de operare pentru U.M.P. înseamnă costuri suplimentare generate de U.M.P., care vor aparea în cursul implementarii Proiectului, inclusiv consumabile pentru funcţionarea biroului, repararea şi întreţinerea vehiculelor, echipamentului de birou, precum şi telecomunicatiile şi serviciile poştale.3. Fără a contraveni prevederilor paragrafului 1 de mai sus, nici o tragere nu va fi efectuată pentru plata: a) cheltuielilor efectuate înainte de data acestui acord, cu excepţia: (i) tragerilor într-o sumă totală care nu depăşeşte echivalentul a 200.000 USD pentru categoria (5) din tabelul prezentat în paragraful 1; şi (îi) tragerilor într-o sumă totală care nu depăşeşte echivalentul a 50.000 USD pentru categoria (6) b), ambele pentru cheltuieli efectuate înainte de acea data, dar după data de 1 martie 2001; b) în legătură cu un subimprumut sau leasing financiar în cadrul categoriei (1), cu excepţia cazurilor în care: (i) subimprumutul a fost acordat în conformitate cu procedurile şi în termenii şi condiţiile prevăzute sau la care se face referire în anexa A la anexa nr. 5 la acest acord; (îi) acordul de împrumut subsidiar, în cadrul căruia Împrumutatul a solicitat tragerea, este satisfăcător Băncii şi a fost semnat în numele Împrumutatului şi al BPI sau, respectiv, al societăţii de leasing; şi (iii) Împrumutatul a emis ordonanţa la care se face referire în paragraful 9 din anexa nr. 5 la acest acord; c) în legătură cu un microimprumut în cadrul categoriei (2), cu excepţia cazurilor în care: (i) microimprumutul a fost acordat în conformitate cu procedurile, termenii şi condiţiile prevăzute sau la care se face referire în anexa B la anexa nr. 5 la acest acord; (îi) acordul de agent şi cofinantare, în cadrul căruia Împrumutatul a solicitat tragerea, este satisfăcător pentru Banca şi a fost semnat în numele Împrumutatului şi al furnizorului de servicii; şi (iii) Împrumutatul a emis ordonanţa la care se face referire în paragraful 9 din anexa nr. 5.4. Banca poate solicita ca tragerile din contul împrumutului să fie efectuate pe baza declaraţiei de cheltuieli pentru: a) subimprumuturi, leasing financiar şi microimprumuturi acordate în cadrul părţii A a Proiectului; b) bunuri în cadrul contractelor cu valoare mai mica de 350.000 USD echivalent fiecare, în cadrul părţii B a Proiectului, şi mai mica de 100.000 USD echivalent fiecare, în cadrul părţii C a Proiectului; c) lucrări civile în cadrul contractelor cu valoare mai mica de 1.000.000 USD echivalent fiecare, în cadrul părţilor B şi C ale Proiectului; d) servicii de consultanţa şi cursuri de pregătire în cadrul contractelor cu firme de consultanţa cu valoare mai mica de 100.000 USD echivalent fiecare; e) servicii de consultanţa şi cursuri de pregătire în cadrul contractelor cu consultanţi individuali cu valoare mai mica de 50.000 USD echivalent fiecare; şi f) alte costuri de operare, toate în termenii şi condiţiile pe care Banca le va specifică în notificările către Împrumutat.B. Contul special1. Împrumutatul va deschide şi va menţine în dolari S.U.A. un cont special de depozit la o banca comercială, în termeni şi condiţii satisfăcătoare pentru Banca, protejat corespunzător împotriva compensării, confiscării şi sechestrării.2. După ce Banca a primit dovada satisfăcătoare ca a fost deschis contul special, tragerile sumelor din contul împrumutului pentru a fi depozitate în contul special vor fi efectuate după cum urmează: a) până când Banca va primi: (i) primul raport de management al Proiectului (RMP) la care se face referire în secţiunea 4.02 b) din acest acord; şi (îi) cererea din partea Împrumutatului pentru efectuarea tragerii pe baza RMP, tragerile se vor efectua în conformitate cu prevederile anexei A la aceasta anexa; şi b) când Banca primeşte RMP, în conformitate cu prevederile secţiunii 4.02 b) din acest acord, însoţit de o cerere din partea Împrumutatului pentru tragere pe baza RMP, toate tragerile următoare vor fi efectuate în conformitate cu prevederile anexei B la aceasta anexa.3. Plăţile din contul special se vor efectua numai pentru cheltuieli eligibile. Pentru fiecare plata efectuată de Împrumutat din contul special Împrumutatul va furniza Băncii, la un interval pe care Banca îl va solicita în mod rezonabil, toate documentele şi alte dovezi evidentiind ca plata respectiva a fost efectuată exclusiv pentru cheltuieli eligibile.4. Fără a contraveni prevederilor părţii B.2 a acestei anexe, Băncii nu i se va solicita să efectueze alte depozite în contul special: a) dacă Banca a descoperit ca oricare dintre RMP nu furnizează în mod corespunzător informaţiile cerute, astfel cum se prevede în secţiunea 4.02 din acest acord; b) dacă Banca a constatat ca toate tragerile care urmează pot fi efectuate de Împrumutat direct din contul împrumutului; sau c) dacă Împrumutatul nu a reuşit sa furnizeze Băncii în perioada menţionată în secţiunea 4.01 b) (îi) din acest acord oricare dintre rapoartele de audit solicitate a fi trimise Băncii, astfel cum se specifică în secţiunea menţionată, în legătură cu auditul: (A) înregistrărilor şi conturilor aferente contului special; sau (B) înregistrărilor şi conturilor evidentiind cheltuielile efectuate în legătură cu care au fost efectuate tragerile pe baza RMP.5. Băncii nu i se va solicita să depună alte fonduri în contul special în conformitate cu prevederile părţii B.2 a acestei anexe, dacă Banca a notificat Împrumutatului intenţia sa de a suspenda în întregime sau doar parţial dreptul Împrumutatului de a efectua trageri din contul împrumutului, în conformitate cu prevederile secţiunii 6.02 din Condiţiile generale. În baza acestei notificări Banca va decide unilateral dacă se vor mai efectua trageri în contul special şi ce proceduri vor fi aplicate pentru aceste trageri şi va notifica Împrumutatului în acest sens.6. a) Dacă Banca va descoperi ca oricare dintre plăţile din contul special a fost efectuată pentru o cheltuiala care nu este eligibilă sau nu a fost justificată cu documente furnizate Băncii, Împrumutatul va oferi Băncii cu promptitudine, ca răspuns la notificarea Băncii, documente justificative adiţionale pe care Banca le poate solicita sau va depune în contul special (sau, dacă Banca va solicita astfel, va rambursa Băncii) o sumă egala cu suma acestei plati. Numai dacă Banca nu va accepta altfel, nici o alta tragere în contul special nu va mai fi efectuată până când Împrumutatul nu va transmite documentele respective sau nu va depune suma respectiva ori nu o va rambursa, după cum este cazul. b) Dacă Banca va constata ca orice suma neutilizata din contul special nu va fi solicitată pentru plata unor cheltuieli eligibile proiectate pentru semestrul care urmează după data acestei constatări, Împrumutatul va rambursa Băncii suma respectiva neutilizata, imediat după ce a primit notificarea din partea Băncii. c) Împrumutatul va rambursa Băncii, la notificarea acesteia, toate fondurile depozitate în contul special. d) Rambursarile către Banca, efectuate în conformitate cu subparagrafele a), b) sau c) ale acestui paragraf, vor fi creditate în contul împrumutului pentru trageri ulterioare sau pentru anulare, în conformitate cu prevederile acordului de împrumut.  +  Anexa A────────la anexa nr. 1──────────────OPERAREAcontului special în cazul în care tragerile nu se efectuează pe baza raportului de management al Proiectului1. Pentru scopurile acestei anexe: a) termenul alocaţie autorizata înseamnă o sumă egala cu 4.000.000 USD care urmează să fie trasa din contul împrumutului şi depozitata în contul special, în conformitate cu paragraful 2 al acestei anexe, cu menţiunea ca totuşi, dacă Banca nu accepta altfel, alocaţia autorizata va fi limitată la o sumă egala cu 1.000.000 USD până când suma cumulată a tragerilor din contul împrumutului plus suma totală neutilizata din angajamentele speciale acceptate de Banca în conformitate cu secţiunea 5.02 din Condiţiile generale egaleaza sau depăşeşte echivalentul a 4.000.000 USD.2. Tragerea alocaţiei autorizate şi tragerile ulterioare pentru realimentarea contului special vor fi efectuate după cum urmează: a) Pentru tragerea alocaţiei autorizate Împrumutatul va trimite Băncii o cerere sau cereri de depozit în contul special a unei/unor sume care nu depăşeşte/depăşesc cumulat alocaţia autorizata. Pe baza fiecărei astfel de cereri Banca va trage din contul împrumutului, în numele Împrumutatului, şi va depune în contul special suma respectiva, astfel cum a fost solicitată de Împrumutat. b) Pentru realimentarea contului special Împrumutatul va trimite Băncii cereri de tragere în contul special, la intervale pe care le va menţiona Banca. Înainte de sau la data fiecărei astfel de cereri Împrumutatul va transmite Băncii documentele sau alte dovezi necesare, în conformitate cu prevederile părţii B.3 a anexei nr. 1 la acest acord, pentru plata sau plăţile în legătură cu care a solicitat realimentarea. Pe baza fiecărei astfel de cereri Banca va trage din contul împrumutului, în numele Împrumutatului, şi va depune în contul special suma pe care Împrumutatul a solicitat-o şi în legătură cu care se demonstreaza prin documentele şi dovezile respective ca a fost plătită din contul special pentru cheltuieli eligibile. Fiecare astfel de depozit în contul special va fi tras de Banca din contul împrumutului în cadrul uneia sau mai multor categorii eligibile.3. Băncii nu i se va solicita să efectueze alte depozite în contul special din momentul în care suma totală neutilizata din împrumut minus suma totală neutilizata din angajamentele speciale acceptate de Banca în conformitate cu secţiunea 5.02 din Condiţiile generale va fi egala cu echivalentul dublului alocaţiei autorizate. După aceasta, tragerea din contul împrumutului a sumei neutilizate restante din împrumut va urma procedurile pe care Banca le va notifica Împrumutatului. Aceste trageri ulterioare vor fi efectuate numai după ce şi cu condiţia ca Banca se va declara satisfacuta, la data notificării, de documentaţia care evidenţiază ca toate sumele care vor rămâne depozitate în contul special vor fi utilizate pentru plata unor cheltuieli eligibile.  +  Anexa B────────la anexa nr. 1──────────────OPERAREAcontului special în cazul în care tragerile se efectuează pe baza rapoartelor de management al Proiectului1. Cu excepţia cazului în care Banca stabileşte altfel şi notifica Împrumutatului, toate sumele trase din contul împrumutului vor fi depozitate de către Banca în contul special, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la acest acord. Fiecare astfel de suma depozitata în contul special va fi trasa de către Banca din contul împrumutului în cadrul uneia sau mai multor categorii eligibile.2. Fiecare cerere de tragere din contul împrumutului pentru contul special se va efectua pe baza unui raport de management al Proiectului (RMP).3. Până la primirea fiecărei cereri de tragere a unei sume din împrumut Banca va trage din contul împrumutului, în numele Împrumutatului, şi va depune în contul special o sumă egala cu cea mai mica dintre: a) suma astfel solicitată; şi b) suma pe care Banca a constatat, pe baza RMP care sta la baza cererii respective, ca este necesară pentru finanţarea cheltuielilor eligibile proiectate pentru semestrul care urmează după data raportului respectiv; se prevede că totuşi suma astfel depozitata, cumulată cu suma prevăzută în RMP să fie depozitata în contul special, sa nu depăşească echivalentul a 6.000.000 USD.
   +  Anexa 2DESCRIEREA PROIECTULUIProiectul urmează sa sprijine realizarea primei faze a Programului Împrumutatului, iar obiectivele Proiectului sunt: (i) accelerarea transformarii economice a economiei rurale prin creşterea fluxului de investiţii de capital către acest sector; (îi) întărirea rolului sectorului privat în economia rurală; (iii) întărirea capacităţii Împrumutatului de a absorbi fondurile SAPARD (Programul special de acces la Uniunea Europeană pentru agricultura şi dezvoltare rurală); şi (iv) reducerea saraciei rurale prin finanţarea investiţiilor agricole şi nonagricole pentru segmentele sarace ale populaţiei rurale.Proiectul se constituie din următoarele componente, care pot fi modificate după cum Împrumutatul şi Banca vor conveni periodic în scopul îndeplinirii acestor obiective:Partea A: Credit rural şi facilităţi de leasing (1) Acordarea de subimprumuturi beneficiarilor eligibili pentru finanţarea activităţilor productive în zona rurală (2) Acordarea de facilităţi de leasing pentru active de capital depreciabil (de exemplu: maşini, utilaje, vehicule, echipament) de către BPI şi societăţi de leasing către beneficiari (3) Acordarea de microimprumuturi beneficiarilor. Partea B: Servicii bancare în zonele rurale şi microfinantare (1) Sprijinirea dezvoltării unor tehnologii adecvate BPC şi furnizorilor de servicii pentru furnizarea serviciilor financiare către antreprenori/rezidenţi în zone rurale şi întreprinderi localizate în sau cu activităţi legate de zonele rurale (2) Operarea de către BPC a unei reţele de oficii-pilot de servicii bancare (3) Înfiinţarea şi operarea de către furnizorii de servicii a unei reţele de centre pentru acordarea de microcredite (4) Organizarea de cursuri de pregătire şi asistenţa tehnica pentru servicii bancare şi, respectiv, activităţile de microfinantare derulate de BPC şi furnizori de servicii. Partea C: Managementul Proiectului şi asistenţa tehnica pentru dezvoltarea pieţei financiare rurale (1) Sprijinirea implementarii şi monitorizarii Proiectului, inclusiv remunerarea consultantilor angajaţi în acest scop (2) Furnizarea de asistenţa tehnica şi de fonduri pentru: a) dezvoltarea unui sistem de certificate de depozit; b) analiza optiunilor de reformare a contabilităţii şi tratamentului fiscal privind activele depreciabile şi leasing; c) analiza posibilelor instrumente pentru creditori de a întocmi şi de a beneficia de dosarul de credit al imprumutatilor din zonele rurale; d) analiza optiunilor de reducere a riscului general al tranzacţiilor de credit rural; e) îmbunătăţirea cadrului legislativ pentru fondurile mutuale rurale; f) campanie de informare publică asupra noilor optiuni financiare oferite în cadrul acestui Proiect; şi g) furnizarea de informaţii către beneficiarii eligibili asupra modului de accesare a resurselor financiare disponibile în zonele rurale.** *Se asteapta ca Proiectul să fie realizat până la data de 31 iulie 2005.  +  Anexa 3                        GRAFICUL DE RAMBURSARE
       
    Data scadentăRata de capital (exprimată în USD)*)
    15 august 20063.335.000
    15 februarie 20073.335.000
    15 august 20073.335.000
    15 februarie 20083.335.000
    15 august 20083.335.000
    15 februarie 20093.335.000
    15 august 20093.335.000
    15 februarie 20103.335.000
    15 august 20103.335.000
    15 februarie 20113.335.000
    15 august 20113.335.000
    15 februarie 20123.335.000
    15 august 20123.335.000
    15 februarie 20133.335.000
    15 august 20133.335.000
    15 februarie 20143.335.000
    15 august 20143.335.000
    15 februarie 20153.335.000
    15 august 20153.335.000
    15 februarie 20163.335.000
    15 august 20163.335.000
    15 februarie 20173.335.000
    15 august 20173.335.000
    15 februarie 20183.295.000
  Notă *) Cifrele din aceasta coloana reprezintă suma în USD care urmează să fie rambursata, exceptând prevederile secţiunii 4.04 (d) din Condiţiile generale.
   +  Anexa 4ACHIZIŢII  +  Secţiunea I Achiziţiile de bunuri şi lucrăriPartea A: GeneralitatiBunurile şi lucrările vor fi achiziţionate în conformitate cu prevederile secţiunii I din "Ghidul pentru achiziţii în cadrul împrumuturilor B.I.R.D. şi creditelor IDA", publicat de către Banca în ianuarie 1995 şi revizuit în ianuarie şi august 1996, septembrie 1997 şi ianuarie 1999 (Ghidul), precum şi cu respectarea următoarelor prevederi ale secţiunii I din prezenta anexa.Partea B: Licitaţia internationala competitivă1. Cu excepţia cazurilor în care se prevede altfel în partea C a prezentei secţiuni, bunurile şi lucrările vor fi achiziţionate în cadrul unor contracte adjudecate în conformitate cu prevederile secţiunii II din Ghid şi ale paragrafului 5 din anexa nr. 1 la acesta.2. Pentru achiziţiile de bunuri în cadrul contractelor adjudecate în conformitate cu prevederile paragrafului 1 se vor aplica următoarele proceduri: a) Gruparea contractelor──────────────────────────În limitele aplicabile, contractele pentru bunuri: a) în cadrul părţilor A şi B ale Proiectului vor fi grupate în pachete de licitaţie estimate fiecare la un cost de 350.000 USD echivalent sau mai mult; şi b) în cadrul părţii C a Proiectului vor fi grupate în pachete de licitaţie estimate fiecare la un cost de 100.000 USD echivalent sau mai mult. b) Preferinta pentru bunuri produse la intern─────────────────────────────────────────────Pentru bunurile produse pe teritoriul Împrumutatului se vor aplica prevederile paragrafelor 2.54 şi 2.55 din Ghid şi ale anexei nr. 2 la acesta.Partea C: Alte proceduri de achiziţie1. Licitaţie competitivă naţionala ───────────────────────────────────Lucrările estimate la un cost mai mic de 1.000.000 USD echivalent pe contract pot fi achiziţionate în cadrul unor contracte adjudecate în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.3 şi 3.4 din Ghid.2. Licitaţie internationala restrânsă───────────────────────────────────Bunurile pentru părţile A şi B ale Proiectului, pentru care Banca este de acord să fie cumpărate de la un număr restrâns de furnizori, indiferent de costul estimat, pot fi achiziţionate în cadrul unor contracte adjudecate conform prevederilor paragrafului 3.2 din Ghid.3. Cumpărări internaţionale─────────────────────────────Bunurile pentru partea C a Proiectului, estimate la un cost mai mic de 100.000 USD echivalent pe contract, pot fi achiziţionate în cadrul unor contracte adjudecate pe baza procedurilor de cumpărare internationala, în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.5 şi 3.6 din Ghid.4. Cumpărări naţionale───────────────────────Bunurile pentru partea C a Proiectului, estimate la un cost mai mic de 50.000 USD echivalent pe contract şi până la o sumă cumulată care să nu depăşească 150.000 USD echivalent, pot fi achiziţionate în cadrul unor contracte adjudecate pe baza procedurilor de cumpărare naţionala, în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.5 şi 3.6 din Ghid.5. Contractare directa────────────────────────Bunurile pentru părţile A şi B ale Proiectului, care au proprietary nature, pot fi achiziţionate, cu acordul prealabil al Băncii, în conformitate cu prevederile paragrafului 3.7 din Ghid.6. Achiziţia lucrărilor mici──────────────────────────────Lucrările estimate la un cost mai mic de 100.000 USD echivalent pe contract pot fi achiziţionate în cadrul unor contracte cu preţ fix adjudecate pe baza cotatiilor obţinute de la 3 contractori locali calificaţi în urma unei invitaţii scrise. Invitaţia va include o descriere detaliată a lucrărilor, inclusiv specificăţii de baza, data estimată de realizare, un proiect iniţial de acord acceptabil pentru Banca, precum şi desene tehnice relevante, unde este cazul. Adjudecarea se va face în favoarea contractorului care oferă cel mai mic preţ pentru lucrarea licitata şi care are experienta şi resursele necesare realizării cu succes a contractului.7. Practici comerciale────────────────────────Bunurile necesare pentru realizarea subproiectelor din partea A a Proiectului, pentru dezvoltarea filialelor BPC din partea B a Proiectului, estimate la un cost mai mic de 350.000 USD echivalent pe contract, pot fi achiziţionate în conformitate cu practici comerciale acceptabile pentru Banca, care solicită un minimum de 3 cotaţii de preţ şi adjudecarea contractului ofertantului cu preţul cel mai mic.8. Achiziţii prin agenţiile Naţiunilor Unite─────────────────────────────────────────────Bunurile pentru părţile A şi B ale Proiectului, care urmează să fie achiziţionate în conformitate cu prevederile părţii C.7 a acestei secţiuni, precum şi bunurile pentru partea C a Proiectului, care urmează să fie achiziţionate în conformitate cu prevederile părţii C.3 a acestei secţiuni, pot fi achiziţionate prin intermediul Oficiului pentru servicii de achiziţii între agenţii (IAPSO) din cadrul Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), în conformitate cu prevederile paragrafului 3.9 din Ghid.Partea D: Analiza de către Banca a deciziilor de achiziţie1. Planificarea achiziţiilor────────────────────────────Înainte de lansarea oricărei invitaţii pentru participarea la licitaţia contractelor se va furniza Băncii pentru analiza şi aprobare planul de achiziţii propus pentru Proiect, în conformitate cu prevederile paragrafului 1 din anexa nr. 1 la Ghid. Toate bunurile vor fi achiziţionate în conformitate cu un astfel de plan de achiziţii, aprobat de Banca, precum şi în conformitate cu prevederile paragrafului 1 menţionat mai sus.2. Analiza anterioară────────────────────── a) Cu privire la: (i) fiecare contract pentru achiziţia de bunuri şi lucrări, încheiat în cadrul fiecăreia dintre părţile A, B şi C ale Proiectului, în conformitate cu prevederile părţilor B, C.2 şi C.5 din aceasta secţiune; şi (îi) primele doua contracte pentru achiziţia de lucrări în cadrul fiecăreia dintre părţile A, B şi C ale Proiectului, inclusiv primele doua contracte încheiate de fiecare BPI şi societate de leasing, în conformitate cu prevederile părţii C.1 din aceasta secţiune, se vor aplica prevederile paragrafelor 2 şi 3 din anexa nr. 1 la Ghid. b) Cu privire la: (i) primele doua contracte pentru achiziţia de bunuri şi lucrări, încheiate în cadrul fiecăreia dintre părţile A şi B ale Proiectului, inclusiv primele doua contracte încheiate de fiecare dintre BPI, societăţile de leasing, BPC şi furnizorii de servicii, în conformitate cu prevederile părţilor C.6 şi C.7 ale acestei secţiuni; şi (îi) primul contract pentru achiziţia de bunuri şi lucrări, încheiat în cadrul părţii C a Proiectului, în conformitate cu prevederile părţilor C.3 şi C.6 ale acestei secţiuni, se vor aplica următoarele proceduri:(i) înainte de alegerea oricărui furnizor prin procedura de cumpărare Împrumutatul va transmite Băncii un raport referitor la compararea şi evaluarea cotatiilor primite;(îi) înainte de semnarea unui contract încheiat prin procedura de contractare directa sau procedura de cumpărare Împrumutatul va transmite Băncii un exemplar al specificatiilor şi proiectul de contract; şi(iii) se vor aplica procedurile menţionate în paragrafele 2(f), 2(g) şi 3 din anexa nr. 1 la Ghid.3. Analiza ulterioară────────────────Cu privire la fiecare contract care nu se încadrează în prevederile paragrafului 2 al acestei părţi se vor aplica procedurile menţionate în paragraful 4 din anexa nr. 1 la Ghid.  +  Secţiunea II Angajarea consultantilorPartea A: Cadrul generalServiciile consultantilor vor fi contractate în conformitate cu prevederile Introducerii şi ale secţiunii IV din "Ghidul pentru selecţia şi angajarea consultantilor de către imprumutatii Băncii Mondiale", publicat de Banca în ianuarie 1997 şi revizuit în septembrie 1997 şi ianuarie 1999 (Ghidul cu privire la consultanţi), precum şi cu respectarea prevederilor secţiunii II din prezenta anexa.Partea B: Selecţia pe bază de calitate şi cost1. Cu excepţia cazului în care se specifică altfel în partea C a acestei secţiuni, serviciile consultantilor vor fi achiziţionate prin contracte încheiate în conformitate cu prevederile secţiunii II din Ghidul cu privire la consultanţi, ale paragrafului 3 din anexa nr. 1 la acesta, ale anexei nr. 2 la acesta, precum şi în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.13-3.18 din Ghidul cu privire la consultanţi, care se aplică în cazul selecţiei consultantilor pe bază de calitate şi cost.2. Pentru achiziţia serviciilor de consultanţa prin contracte încheiate în conformitate cu prevederile paragrafului precedent se vor aplica următoarele proceduri. Lista scurta a consultantilor pentru servicii estimate la un cost mai mic de 200.000 USD echivalent pe contract poate să cuprindă consultanţi locali în exclusivitate, în conformitate cu prevederile paragrafului 2.7 din Ghidul cu privire la consultanţi.Partea C: Alte proceduri pentru selecţia consultantilor1. Selecţie pe bază de calitate────────────────────────────────Serviciile pentru conceperea: strategiei generale pentru serviciile bancare de creditare; strategiei privind canalele de furnizare a produselor bancare; şi a strategiilor, modelelor şi sistemelor de recuperare a garanţiilor şi de valorificare a activelor în cadrul părţii B.1 a Proiectului vor fi achiziţionate prin contracte adjudecate în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.1-3.4 din Ghidul cu privire la consultanţi.2. Consultanţii individuali────────────────────────────Serviciile pentru realizarea sarcinilor care îndeplinesc cerinţele prevăzute în paragraful 5.1 din Ghidul cu privire la consultanţi vor fi achiziţionate prin contracte adjudecate consultantilor individuali, în conformitate cu prevederile paragrafelor 5.1-5.3 din Ghidul cu privire la consultanţi.Partea D: Analiza de către Banca a selecţiei consultantilor1. Plan de selecţie────────────────────Înainte de transmiterea către consultanţi a oricărei cereri de oferta se va furniza Băncii pentru analiza şi aprobare planul propus pentru selecţia consultantilor în cadrul Proiectului, în conformitate cu prevederile paragrafului 1 din anexa nr. 1 la Ghidul cu privire la consultanţi. Serviciile consultantilor vor fi selectate în conformitate cu un astfel de plan aprobat de Banca, precum şi cu prevederile paragrafului 1 menţionat mai sus.2. Analiza anterioară────────────────────── a) Pentru fiecare contract estimat la un cost de 100.000 USD echivalent sau mai mare se vor aplica procedurile prezentate în paragrafele 1, 2 [altele decât al treilea subparagraf al paragrafului 2 (a)] şi 5 din anexa nr. 1 la Ghidul cu privire la consultanţi. b) Pentru fiecare contract estimat la un cost mai mare de 100.000 USD echivalent, dar mai mic de 200.000 USD echivalent, se vor aplica procedurile paragrafelor 1, 2 [altele decât al doilea subparagraf al paragrafului 2 (a)] şi 5 din anexa nr. 1 la Ghidul cu privire la consultanţi. c) Pentru fiecare contract pentru angajarea consultantilor individuali, estimat la un cost de 50.000 USD echivalent sau mai mare, vor fi transmise Băncii pentru analiza şi aprobare date privind calificarea, experienta, termenii de referinţa şi termenii de angajare a consultantilor. Contractul va fi adjudecat numai după ce Banca va fi dat o asemenea aprobare.3. Postevaluare────────────────Pentru fiecare contract care nu intra sub incidenţa paragrafului 2 din aceasta parte se vor aplica procedurile prezentate în paragraful 4 din anexa nr. 1 la Ghidul cu privire la consultanţi.  +  Anexa 5PROGRAMUL DE IMPLEMENTARE1. Împrumutatul va realiza şi va determina BPI, societăţile de leasing şi furnizorii de servicii sa realizeze partea A a Proiectului în conformitate cu manualul operational şi cu prevederile acestei anexe, ale anexelor A, B şi C la aceasta anexa, precum şi ale anexei nr. 6 la acest acord. Împrumutatul nu va amenda, suspenda, abroga, revoca sau anula manualul operational fără aprobarea prealabilă a Băncii.2. În scopul realizării părţilor A.1 şi A.2 ale Proiectului Împrumutatul: a) va selecta BPI şi societăţile de leasing, în conformitate cu criteriile de eligibilitate prevăzute şi la care se face referire în anexa nr. 6 la acest acord, care să participe în sistemul de intermediere financiară de credit şi de leasing, care urmează să fie înfiinţat în cadrul părţii A a Proiectului, prin acordarea de subimprumuturi şi leasing financiar către beneficiari, în termenii şi condiţiile stabilite în anexa A la aceasta anexa; b) va imprumuta BPI şi societăţile de leasing cu echivalentul sumelor împrumutului, alocate periodic categoriei (1) din tabelul prezentat în paragraful 1 din anexa nr. 1 la acest acord, în cadrul acordurilor de împrumut subsidiar care urmează să se încheie între Împrumutat şi BPI, respectiv societăţi de leasing, în termenii şi în condiţiile care au fost aprobate de Banca şi care includ, fără limitări, pe cele stabilite în anexa nr. 6 la acest acord; c) va monitoriza execuţia generală a părţilor A.1 şi A.2 ale Proiectului şi realizarea de către BPI şi societăţile de leasing a acordurilor de împrumut subsidiar respective, în conformitate cu politici şi proceduri satisfăcătoare pentru Banca; d) va întreprinde sau va determina să fie întreprinse toate acţiunile necesare ori potrivite din punctul sau de vedere, pentru a permite BPI şi societăţilor de leasing sa acţioneze în conformitate cu prevederile acordurilor de împrumut subsidiare la care sunt parte şi sa îndeplinească obligaţiile asumate prin acestea, precum şi sa nu întreprindă sau sa nu permită să fie întreprinse orice fel de măsuri care ar putea ameninta astfel de acţiuni; şi e) îşi va exercita drepturile care îi revin în cadrul acordului de administrare a împrumutului şi acordurilor de împrumut subsidiar, astfel încât sa protejeze interesele Băncii şi ale Împrumutatului şi sa realizeze scopurile împrumutului şi, în afară cazului în care Banca accepta altfel, nu va transfera, amenda, abroga sau anula acordurile de împrumut subsidiar sau orice prevedere din acestea.3. În scopul realizării părţii A.3 a Proiectului Împrumutatul: a) va selecta furnizorii de servicii în conformitate cu criteriile de eligibilitate prevăzute în anexa B la aceasta anexa pentru a participa la sistemul de intermediere financiară de credit şi de leasing care urmează să fie înfiinţat în cadrul părţii A.3 a Proiectului şi va achizitiona serviciile acestora în conformitate cu prevederile secţiunii II din anexa nr. 4 la acest acord; b) va încheia un acord de agent şi cofinantare cu fiecare furnizor de servicii, în termenii şi în condiţiile care vor fi aprobate de Banca, prin care:(i) furnizorii de servicii vor imprumuta beneficiarilor, în numele Împrumutatului, pentru un comision rezonabil, echivalentul sumelor împrumutului, alocate periodic categoriei (2) din tabelul prevăzut în paragraful 1 din anexa nr. 1 la acest acord, în cadrul acordurilor de microimprumut care urmează să se încheie între furnizorii de servicii şi beneficiari, pentru scopurile părţii A.3 a Proiectului, în termenii şi în condiţiile aprobate de Banca şi care vor include, fără excepţie, pe cele prevăzute în partea B a anexei B la aceasta anexa;(îi) furnizorii de servicii vor furniza cel puţin 25%, iar Împrumutatul va furniza din sumele împrumutului, alocate periodic categoriei (2) din tabelul prevăzut în paragraful 1 din anexa nr. 1 la acest acord, până la 75% din suma microimprumutului acordat beneficiarului, în termenii şi în condiţiile aprobate de Banca şi care vor include fără limitări pe cele prevăzute în partea B a anexei B la aceasta anexa;(iii) în legătură cu plata dobânzii şi a altor comisioane sau cu rambursarea împrumutului, efectuate de un beneficiar către un furnizor de servicii în cadrul unui microimprumut, la primirea fiecărei astfel de rambursări furnizorul de servicii va credita partea corespunzătoare a Împrumutatului într-un cont al Împrumutatului deschis şi menţinut în acest scop; c) va monitoriza execuţia generală a părţii A.3 a Proiectului şi realizarea de către furnizorii de servicii a obligaţiilor asumate prin acordurile de agent şi cofinantare, în conformitate cu politici şi proceduri satisfăcătoare pentru Banca; d) va întreprinde sau va determina să fie întreprinse toate acţiunile necesare ori potrivite din punctul sau de vedere, pentru a permite furnizorilor de servicii sa acţioneze în conformitate cu prevederile acordurilor de agent şi cofinantare şi sa îndeplinească toate obligaţiile asumate prin acestea, şi nu va întreprinde sau nu va permite să fie întreprinse orice fel de măsuri care să se interpuna activităţii acestora; şi e) îşi va exercita drepturile în cadrul acordurilor de agent şi cofinantare astfel încât sa protejeze interesele Băncii şi ale Împrumutatului şi sa realizeze scopurile împrumutului şi, dacă Banca nu accepta altfel, nu va transfera, amenda, abroga sau anula acordurile de agent şi cofinantare ori prevederi ale acestora.4. Împrumutatul:──────────────── a) va menţine politici şi proceduri adecvate care să îi permită să monitorizeze şi sa evalueze, pe baza curenta, realizarea Proiectului şi îndeplinirea obiectivelor acestuia; b) va elabora, în termeni de referinţa satisfacatori pentru Banca, şi va furniza Băncii la data de 31 ianuarie 2003 un raport care să integreze rezultatele activităţii de monitorizare şi evaluare, desfăşurată în conformitate cu prevederile paragrafului a) al acestei secţiuni, a progresului înregistrat în realizarea Proiectului în perioada de dinainte de data raportului menţionat şi în stabilirea măsurilor necesare pentru asigurarea realizării eficiente a Proiectului şi atingerea obiectivelor acestuia în perioada care urmează acestei date; şi c) va analiza cu Banca, până la data de 30 aprilie 2003 sau la o altă dată pe care Banca o poate solicita, raportul la care se face referire în paragraful b) al acestei secţiuni şi după aceasta va lua toate măsurile necesare pentru realizarea eficienta a Proiectului şi atingerea obiectivelor acestuia, pe baza concluziilor şi recomandărilor raportului menţionat, precum şi pe baza opiniei Băncii în aceasta privinta.5. Pe perioada execuţiei Proiectului Împrumutatul va menţine U.M.P. cu personal şi resurse suficiente, după cum va fi necesar pentru ca U.M.P. să îşi poată îndeplini sarcinile sale în legătură cu managementul general şi implementarea Proiectului.6. Pe perioada execuţiei Proiectului Împrumutatul va menţine un consiliu de coordonare constituit din reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi Băncii Naţionale a României, care vor supraveghea implementarea Proiectului şi se vor asigura inter alia ca U.M.P. dispune de personal suficient, cu experienta şi calificarile necesare pentru implementarea Proiectului.7. În scopul realizării părţii B a Proiectului Împrumutatul: a) va selecta până la 4 BPC care să se califice în calitate de BPI, în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa C la aceasta anexa, şi care să accepte sa participe la programul de dezvoltare instituţională în scopurile stabilite în paragraful 2 din partea B a anexei nr. 2 la acest acord; şi b) va imprumuta BPC echivalentul sumelor împrumutului, alocate periodic categoriei (3) a) şi (4) din tabelul prevăzut în paragraful 1 din anexa nr. 1 la acest acord în cadrul acordurilor de participare care urmează să se încheie între Împrumutat şi fiecare BPC, în termenii şi condiţiile care au fost aprobate de Banca şi care vor include, fără excepţie, pe cele prevăzute în părţile B şi C la anexa C la aceasta anexa.8. Împrumutatul va acorda băncii trezoriere, în cadrul acordului de administrare a împrumutului, dreptul de administrare a tragerilor sumelor împrumutului, în conformitate cu criteriile acceptabile Băncii, şi nu va amenda, suspenda, abroga sau anula prevederile acordului de administrare a împrumutului fără acordul prealabil al Băncii.9. Până la data de 15 octombrie 2001 Împrumutatul va emite o ordonanţa care va anula colectarea T.V.A. pe dobânda acumulată de creditori nonbancari la împrumuturile acordate de creditori nonbancari.  +  Anexa A────────la anexa nr. 5────────────────TERMENII ŞI CONDIŢIILEpentru subimprumuturi şi leasing financiarPrevederile acestei anexe se vor aplica pentru scopurile paragrafului 2 a) din anexa nr. 5 la acest acord.A. Termeni şi condiţii:1. Sumele fiecărui subimprumut sau leasing financiar: a) vor fi denominate în valutele (dolari S.U.A. sau lei) convenite de BPI sau, respectiv, societatea de leasing şi de beneficiar; şi b) vor fi echivalentul în valută (determinata la data sau, respectiv, la datele tragerilor din contul de împrumut sau plăţilor din contul special) al valorii valutei sau valutelor astfel trase ori plătite pentru costul bunurilor şi serviciilor finanţate din aceste sume pentru subproiect.2. Pentru fiecare subimprumut: a) se va plati periodic dobânda, la suma trasa şi nerambursata, la o rata determinata de BPI sau de societatea respectiva de leasing, în conformitate cu politicile şi practicile lor de investiţii şi de creditare; şi b) perioada împrumutului va fi de maximum 8 ani, din care perioada de graţie va fi până la 12 luni.3. Suma totală a tuturor subimprumuturilor şi leasingurilor financiare acordate unui singur beneficiar nu va depăşi: a) echivalentul a 1.000.000 USD pentru beneficiari, alţii decât societăţi de leasing; şi b) echivalentul a 4.000.000 USD, pentru societăţi de leasing care se califica drept beneficiari pentru obţinerea unor subimprumuturi de la BPI, sau orice alta suma pe care Banca o va stabili şi pe care o va notifica Împrumutatului cu promptitudine.B. Criterii de eligibilitate1. Subimprumuturile şi leasingurile financiare vor fi acordate beneficiarilor care se vor califica, în deplina satisfacere a Împrumutatului şi a Băncii, în calitate de: a) societate înfiinţată în conformitate cu legile în vigoare ale Împrumutatului, cu cel puţin 51% în proprietate privată (de exemplu acţiunile deţinute de persoane fizice sau juridice, altele decât cele deţinute sau controlate de Împrumutat, autorităţi locale sau orice subdiviziune a acestora), care este: (i) domiciliata în zonele rurale; sau (îi) domiciliata în zone urbane şi angajate în activităţi legate de economia rurală; sau b) un antreprenor individual de naţionalitate română şi care este rezident în zonele rurale.2. Subimprumuturile şi leasingurile financiare vor fi acordate pentru subproiecte care, pe baza evaluării realizate în conformitate cu principii satisfăcătoare pentru Banca, se vor dovedi: a) fezabile tehnic şi economic şi viabile din punct de vedere financiar şi comercial; şi b) proiectate în conformitate cu standarde corespunzătoare de sănătate, siguranţa şi de mediu, prevăzute în legile şi reglementările Împrumutatului.3. Subimprumuturile şi leasingurile financiare nu se vor acorda pentru subproiecte care: a) îşi propun sa finanteze cumpărarea sau leasing de teren ori cumpărarea unor clădiri existente; b) îşi propun sa finanteze activităţi legate de tutun; c) implica strămutarea involuntara a oamenilor; şi d) au impact advers asupra structurii patrimoniului cultural.C. Alte condiţii:1. Nici o cheltuiala pentru bunuri, lucrări sau servicii necesare unui subproiect nu va fi eligibilă pentru finanţare din sumele împrumutului, cu excepţia cazurilor în care: a) subimprumutul sau leasingul financiar pentru fiecare subproiect a fost aprobat de Banca şi aceste cheltuieli au fost efectuate nu mai devreme de 180 de zile de la data la care Banca a primit cererea şi informaţiile solicitate conform paragrafului 4 a) din aceasta anexa cu privire la subimprumuturi; sau b) subimprumutul ori leasingul financiar pentru un asemenea subproiect este un subimprumut sau leasing financiar nelimitat (astfel cum va fi definit în continuare) pentru care Banca a autorizat trageri din contul împrumutului, iar aceste cheltuieli nu au fost efectuate mai devreme de 180 de zile de la data la care Banca a primit cererea şi informaţiile solicitate conform paragrafului 2 b) al acestei anexe în legătură cu subimprumuturile sau leasingurile financiare nelimitate. Pentru atingerea acestor scopuri un subimprumut nelimitat va fi un subimprumut sau un leasing financiar pentru un subproiect care urmează să fie realizat printr-o BPI sau societate de leasing, într-o sumă care urmează să fie finanţată din sumele împrumutului, care a fost sau este utilizata pentru finanţarea bunurilor, lucrărilor şi serviciilor direct şi material legate de subproiect şi care nu depăşeşte, când este cumulată cu toate celelalte subimprumuturi nelimitate, finanţate sau propuse la finanţare, suma determinata periodic de Banca şi notificată Împrumutatului şi fiecărei BPI sau societăţi de leasing*).────────── Notă *) O suma iniţială va fi convenită în timpul negocierilor şi evidenţiată în minuta.2. a) Când un subimprumut, altul decât un subimprumut nelimitat, este supus spre aprobare Băncii, respectiva BPI va furniza Băncii, prin intermediul băncii trezoriere, o cerere într-o formă acceptabilă Băncii, împreună cu: (i) descrierea beneficiarului; (îi) evaluarea subproiectului, inclusiv o descriere a cheltuielilor propuse să fie finanţate din sumele împrumutului; (iii) termenii şi condiţiile propuse pentru subimprumut, inclusiv graficul pentru rambursarea acestuia; şi (iv) orice alta informaţie pe care Banca o va solicita în mod rezonabil. b) Fiecare cerere de autorizare pentru efectuarea tragerii din contul împrumutului în legătură cu un subimprumut nelimitat va conţine: (i) o scurta descriere a beneficiarului şi a subproiectului, inclusiv o descriere a cheltuielilor propuse să fie finanţate din sumele împrumutului; şi (îi) termenii şi condiţiile subimprumutului, inclusiv graficul de rambursare a acestuia. c) Cererile şi solicitarile emise ca urmare a prevederilor subparagrafelor a) şi b) din acest paragraf vor fi prezentate Băncii înainte de data de 30 septembrie 2005 sau la orice altă dată care va fi acceptată de Banca.3. Subimprumuturile şi leasingurile financiare vor fi acordate în termenii în care BPI sau societăţile de leasing care acorda respectivele subimprumuturi sau leasinguri financiare vor obţine, prin contract scris sau prin alte mijloace permise, acele drepturi adecvate pentru protejarea propriilor interese, precum şi pe cele ale Împrumutatului şi ale Băncii, inclusiv: a) dreptul de a cere beneficiarului sa realizeze subproiectul cu diligenta şi eficienta necesare şi în conformitate cu practici recunoscute în domeniul comercial, tehnic, economic, financiar şi de mediu, sa menţină înregistrările necesare şi sa furnizeze prompt fondurile, facilităţile şi celelalte resurse necesare subproiectului; b) dreptul de a solicita ca bunurile, lucrările şi serviciile care urmează să fie finanţate din sumele subimprumutului să fie achiziţionate în conformitate cu prevederile anexei nr. 4 la acest acord, precum şi utilizarea acestor bunuri, lucrări şi servicii exclusiv pentru realizarea subproiectului; c) dreptul de a inspecta, individual sau împreună cu reprezentanţi ai Băncii şi ai Împrumutatului, dacă Banca sau Împrumutatul va solicita astfel, bunurile şi santierele, lucrările, planurile şi construcţiile incluse în subproiect, operarea acestuia, precum şi orice alte înregistrări şi documente; d) dreptul de a cere beneficiarului sa suporte şi sa menţină o astfel de poliţa de asigurare, care să acopere astfel de riscuri, într-o astfel de suma, încât să respecte practicile corespunzătoare de afaceri, şi sa acopere inclusiv posibilele riscuri legate de achiziţia, transportul şi livrarea bunurilor finanţate din sumele subimprumutului ori obţinute printr-un leasing financiar, pentru utilizare sau instalare, precum şi orice alta suma care trebuie să fie plătită într-o valuta liber convertibilă de către beneficiar, pentru înlocuirea sau repararea acestor bunuri; e) dreptul de a obţine toate acele informaţii pe care Banca sau Împrumutatul le va cere în mod rezonabil în legătură cu cele de mai sus sau cu administrarea, operarea şi condiţiile financiare ale beneficiarului, precum şi în legătură cu beneficiile care decurg din subproiect; şi f) dreptul de a suspenda sau anula dreptul beneficiarului la sumele subimprumutului ori la utilizarea bunurilor prin intermediul unui leasing financiar, în cazul în care beneficiarul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile care îi revin în cadrul contractului cu o BPI sau cu o societate de leasing.  +  Anexa B──────la anexa nr. 5──────────────CRITERII DE ELIGIBILITATEpentru furnizorii de servicii şi termeni şi condiţii pentru acordarea microimprumuturilorTermenii şi condiţiile principale prevăzute în aceasta anexa se vor aplica pentru scopurile paragrafului 3 a) şi b) din aceasta anexa.A. Criterii de eligibilitate pentru furnizorii de servicii1. Un acord de agent şi cofinantare poate fi încheiat între un furnizor de servicii - entitate înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legile în vigoare ale Împrumutatului - despre care Împrumutatul va considera, iar Banca va accepta ca: a) este o entitate privată care nu este deţinută sau controlată de către Împrumutat, autorităţi locale sau orice subdiviziune a acestora; b) are capacitate şi experienta suficiente pentru acordarea de microcredite; c) are structura, management, personal şi alte resurse necesare pentru realizarea eficienta a operaţiunilor sale, inclusiv a activităţilor prevăzute în partea A.3 a Proiectului; d) are o situaţie financiară solida şi aplica politici şi proceduri de operare corespunzătoare, în conformitate cu criteriile convenite cu Banca; şi e) a acceptat sa furnizeze cel puţin 25% în cofinantare pentru fiecare microimprumut în termenii şi condiţiile prevăzute în Manualul operational şi în partea B a anexei B la aceasta anexa.B. Termeni şi condiţii pentru microimprumuturi1. Sumele fiecărui microimprumut: a) vor fi stabilite în asa fel încât partea furnizorului de servicii din aceste sume să fie denominata în valută convenită între furnizorul de servicii şi beneficiar, iar partea Împrumutatului din aceste sume să fie denominata în lei, dacă nu se stabileşte altfel cu Banca; şi b) vor fi egale cu echivalentul în valută sau valutele (determinate la data sau la datele tragerii din contul împrumutului sau ale plăţii din contul special) al valorii valutei sau valutelor trase ori plătite pentru costul bunurilor, lucrărilor şi serviciilor finanţate din sumele pentru subproiect.2. Suma maxima a microimprumutului sau microimprumuturilor acordate unui singur beneficiar nu va depăşi 7.500 USD echivalent sau orice alta suma pe care Banca o va stabili şi o va notifica Împrumutatului cu promptitudine.3. Pentru fiecare microimprumut: a) se va plati periodic dobânda, la suma trasa şi nerambursata, la o rata care va fi calculată pe o baza acceptabilă Băncii; şi b) se va stabili o perioadă de acordare de până la 3 ani.4. Microimprumuturile vor fi acordate: a) beneficiarilor care se vor califica în conformitate cu criteriile stabilite în partea B.1 b) a anexei A la aceasta anexa; şi b) pentru subproiecte selectate în conformitate cu prevederile părţii B.1 b), B.2 şi B.3 ale anexei A la aceasta anexa.5. Fiecare microimprumut va fi acordat în termenii pe care furnizorul de servicii care acorda microimprumutul îi va conveni în cadrul acordului de microimprumut încheiat cu un beneficiar, astfel încât să obţină drepturi adecvate pentru protejarea propriilor interese, precum şi pe cele ale Împrumutatului şi ale Băncii, inclusiv: a) dreptul de a cere beneficiarului sa realizeze subproiectul cu diligenta şi eficienta necesare şi în conformitate cu practicile corespunzătoare în domeniul comercial, tehnic, de mediu, economic şi financiar, precum şi sa menţină înregistrări adecvate şi sa furnizeze cu promptitudine fondurile şi alte resurse necesare pentru aceste scopuri; b) dreptul de a solicita ca bunurile, lucrările şi serviciile care urmează să fie finanţate din sumele microimprumutului să fie achiziţionate în conformitate cu prevederile anexei nr. 4 la acord, precum şi ca aceste bunuri, lucrări şi servicii să fie utilizate exclusiv pentru realizarea subproiectului; c) dreptul de a inspecta, individual sau împreună cu reprezentanţi ai Băncii, dacă Banca va solicita astfel, bunurile şi santierele, lucrările, planurile şi construcţiile incluse în subproiect, operarea acestora, precum şi orice alte înregistrări relevante şi documente; d) dreptul de a solicita beneficiarului sa deschidă conturi şi sa menţină înregistrările cheltuielilor efectuate în cadrul subproiectelor, în conformitate cu practici corespunzătoare de afaceri; e) dreptul de a obţine toate informaţiile pe care Banca şi Împrumutatul le vor solicita în mod rezonabil în legătură cu administrarea, operarea şi condiţiile financiare ale subproiectelor; şi f) dreptul de a suspenda sau anula dreptul beneficiarului sa utilizeze sumele microimprumutului, ca urmare a faptului ca beneficiarul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile asumate în cadrul acordului de microimprumut.  +  Anexa C────────la anexa nr. 5──────────────TERMENII ŞI CONDIŢIILEprincipale ale acordurilor de participareTermenii şi condiţiile principale prevăzute în aceasta anexa se vor aplica în scopurile paragrafului 7 din anexa nr. 5 la acest acord.A. Criterii de eligibilitate pentru BPCUn acord de participare poate fi încheiat cu o instituţie bancară pe care Împrumutatul o va selecta, iar Banca o va accepta, care: a) îndeplineşte criteriile de eligibilitate prevăzute în partea A a anexei nr. 6 la acest acord; şi b) accepta sa participe în programul de dezvoltare instituţională pentru scopurile paragrafului 2 din partea B din anexa nr. 2 la acest acord.B. Termenii împrumuturilor subsidiare pentru BPC1. Sumele care urmează să fie împrumutate din sumele împrumutului către o BPC în cadrul unui acord de participare: a) vor fi denominate în dolari S.U.A.; şi b) vor reprezenta echivalentul sumei agregate a sumelor tuturor împrumuturilor subsidiare acordate de respectiva BPC.2. Pentru împrumuturile subsidiare ale BPC: a) se va plati dobânda la suma capitalului tras şi nerambursat periodic, la fiecare perioada de 6 luni, începând cu datele de 30 iunie şi 31 decembrie ale fiecărui an, la o rata egala cu [LIBOR plus o marja, după cum se va calcula pe o baza acceptabilă Băncii]; şi b) se va plati periodic comisionul de angajament la o rata de 0,75% pe an, aplicată la sumele netrase din împrumutul subsidiar al BPC.3. Împrumutul subsidiar al BPC va fi rambursat în 12 ani şi va avea o perioadă de graţie de până la 18 luni.4. Dreptul unei BPC de a utiliza sumele împrumutului subsidiar aferent: a) va fi suspendat ca urmare a faptului ca BPC nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile asumate prin acordul de participare sau nu reuşeşte sa continue să fie în conformitate cu toate cerinţele legale şi reglementările aplicabile operaţiunilor sale; şi b) va fi anulat dacă acest drept a fost suspendat în conformitate cu prevederile subparagrafului a) al acestui paragraf, pentru o perioadă neîntreruptă de 60 de zile.C. CondiţiiFiecare acord de participare va cuprinde prevederi conform cărora fiecare BPC se va angaja: a) sa realizeze activităţile care îi revin în cadrul părţii B a Proiectului şi sa deruleze operaţiunile şi afacerile în conformitate cu practici şi standarde financiare corespunzătoare, cu management calificat şi personal suficient, precum şi sa furnizeze, cu promptitudine când este necesar, fondurile, facilităţile, serviciile şi alte resurse necesare pentru aceste scopuri; b) (i) sa schimbe opinii şi sa furnizeze Băncii toate informaţiile pe care Banca şi Împrumutatul le vor solicita în mod rezonabil în legătură cu progresul activităţilor din cadrul părţii B a Proiectului, cu îndeplinirea obligaţiilor asumate prin acordul de participare respectiv şi cu alte probleme legate de scopurile părţii B a Proiectului; şi (îi) sa informeze cu promptitudine Banca şi Împrumutatul asupra oricărei condiţii care ar putea întârzia realizarea activităţilor din cadrul acordului de participare respectiv; şi c) (i) sa ţină înregistrări şi conturi adecvate care să evidenţieze operaţiunile şi condiţiile financiare, în conformitate cu practici contabile corespunzătoare; (îi) sa auditeze declaraţiile financiare (balante de plati, declaraţii de venituri şi cheltuieli, precum şi declaraţii adiţionale) în fiecare an fiscal, în conformitate cu principii corespunzătoare de audit aplicate corespunzător de către auditori independenţi acceptabili Băncii; (iii) sa furnizeze Băncii, imediat ce sunt disponibile, dar în nici un caz mai târziu de 6 luni după sfârşitul fiecărui an, exemplare certificate ale declaraţiilor financiare şi ale conturilor auditate, precum şi raportul respectiv de audit elaborat de auditorii menţionaţi, în scopul şi cu detaliile pe care Banca le va solicita în mod rezonabil; şi (iv) sa furnizeze Băncii orice alte informaţii referitoare la înregistrările menţionate, conturi şi declaraţii financiare, precum şi auditul acestora, după cum Banca va solicita periodic în mod rezonabil.  +  Anexa 6TERMENII ŞI CONDIŢIILEprincipale ale acordurilor de împrumut subsidiarTermenii şi condiţiile stabilite în aceasta anexa se vor aplica în scopurile paragrafului 2 a) şi b) din anexa nr. 5 la acest acord.A. Criterii de eligibilitate pentru BPIUn acord de împrumut subsidiar poate fi încheiat cu o instituţie bancară, înfiinţată corespunzător şi care funcţionează în conformitate cu legile în vigoare ale Împrumutatului de cel puţin 2 ani, pe care Împrumutatul o va alege, iar Banca o va accepta, şi care: a) are cel puţin 51% din acţiunile sale deţinute de persoane sau entităţi, altele decât cele deţinute sau controlate de Împrumutat, autorităţi locale sau orice subdiviziune a acestora; b) se supune tuturor cerinţelor legale şi de reglementare aplicabile operaţiunilor sale; c) operează cu politici şi proceduri de investiţii şi creditare acceptabile Băncii şi s-a angajat sa menţină astfel de politici şi proceduri; d) are structura financiară şi activitate satisfăcătoare Băncii, evaluate, inter alia, pe baza criteriilor referitoare la capital, calitatea activelor, rezerve, lichiditati, câştiguri şi costuri de operare, după cum au fost convenite cu Banca; e) are o organizare adecvată, management, personal şi alte resurse necesare pentru desfăşurarea eficienta a operaţiunilor sale, inclusiv a activităţilor care îi revin în cadrul părţii A a Proiectului; şi f) este capabilă sa elaboreze declaraţii financiare în conformitate cu Standardele Internaţionale de Contabilitate (IAS) şi are un raport de audit, inclusiv o analiza a portofoliului pe anul fiscal imediat precedent datei cererii de participare la Proiect, elaborate de o firma acceptabilă Băncii.B. Criterii de eligibilitate pentru societăţile de leasingUn acord de împrumut subsidiar poate fi încheiat cu o societate de leasing, înfiinţată corespunzător şi care funcţionează în conformitate cu legile în vigoare ale Împrumutatului, pe care Împrumutatul o va alege, iar Banca o va accepta, şi care: a) a elaborat şi a auditat declaraţiile financiare pe anul imediat precedent cererii de participare la Proiect, cu auditori externi, în conformitate cu IAS; b) se supune tuturor cerinţelor legale şi de reglementare care guvernează operaţiunile sale; c) este o entitate cu cel puţin 51% din acţiunile sale deţinute de acţionari privati; d) are performanţe satisfăcătoare Băncii, evaluate, inter alia, pe baza nivelului maxim al datoriei raportate la capitalul social, nivelul maxim al serviciului datoriei şi nivelul maxim al câştigurilor din anul imediat precedent cererii sale de participare la Proiect, după cum s-a convenit cu Banca; şi e) a obţinut o garanţie necondiţionată emisă de o banca comercială acceptabilă Băncii, în termeni şi condiţii acceptabile Băncii.C. Termeni1. Sumele care urmează să fie împrumutate din sumele împrumutului unei BPI sau unei societăţi de leasing (împrumutul subsidiar) în cadrul acordului de împrumut subsidiar respectiv: a) vor fi denominate în dolari S.U.A.; şi b) vor fi echivalentul sumei agregate a tuturor împrumuturilor subsidiare acordate din sumele acestuia.2. Pentru împrumutul subsidiar: a) se va plati periodic dobânda la suma trasa şi nerambursata, la fiecare 6 luni, începând cu datele de 30 iunie şi 31 decembrie ale fiecărui an, la o rata egala cu [LIBOR plus o marja, după cum se va calcula pe o baza acceptabilă Băncii]; şi b) se va plati periodic comisionul de angajament la o rata de 0,75% pe an, aplicată la sumele netrase din împrumutul subsidiar.3. Împrumutul subsidiar va fi rambursat în 12 ani şi are o perioadă de graţie de până la 18 luni.4. Dreptul unei BPI sau al unei societăţi de leasing sa utilizeze sumele împrumutului subsidiar respectiv: a) va fi suspendat ca urmare a faptului ca aceasta BPI sau societate de leasing nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate prin acordurile de împrumut subsidiar respective sau nu continua să fie în conformitate cu toate cerinţele legale şi reglementările aplicabile operaţiunilor sale; şi b) va fi anulat dacă acest drept a fost suspendat în conformitate cu subparagraful a) pentru o perioadă neîntreruptă de 60 de zile.D. CondiţiiFiecare acord de împrumut subsidiar va cuprinde clauze prin care BPI sau societăţile de leasing se vor angaja: a) sa realizeze activităţile prevăzute în partea A a Proiectului şi sa desfăşoare operaţiunile şi activităţile în conformitate cu standarde şi practici financiare corespunzătoare, cu management calificat şi personal suficient, precum şi în conformitate cu politici şi proceduri de investiţii şi creditare la care se face referire în paragraful b) la aceasta secţiune şi sa furnizeze cu promptitudine fondurile, facilităţile, serviciile şi alte resurse necesare pentru aceste scopuri; b) (i) sa acorde subimprumuturi sau leasinguri financiare beneficiarilor în termenii şi condiţiile stabilite în anexa A la anexa nr. 5 la acest acord; (îi) să îşi exercite drepturile în legătură cu fiecare subimprumut, astfel încât să îşi protejeze interesele proprii şi interesele Împrumutatului şi ale Băncii, să îşi îndeplinească obligaţiile asumate prin acordurile de împrumut subsidiar şi sa atinga scopurile părţii A a Proiectului; (iii) sa nu transfere, sa nu amendeze, sa nu abroge sau sa nu anuleze oricare dintre acordurile de subimprumut sau orice prevedere din acestea fără aprobarea prealabilă a Împrumutatului; şi (iv) sa evalueze subproiectele şi sa supervizeze, să monitorizeze şi să raporteze despre realizarea subproiectelor de către beneficiari, în conformitate cu proceduri satisfăcătoare Băncii şi Împrumutatului; c) (i) sa schimbe opinii şi sa furnizeze toate informaţiile pe care Banca şi Împrumutatul le pot solicita în mod rezonabil cu privire la progresul activităţilor în cadrul părţii A a Proiectului; şi (îi) sa informeze cu promptitudine Banca şi Împrumutatul despre orice condiţie care întârzie sau ameninta sa întârzie progresul activităţilor prevăzute în acordul de împrumut subsidiar respectiv; şi d) (i) sa ţină înregistrări şi conturi adecvate care să evidenţieze operaţiunile şi condiţiile financiare, în conformitate cu practici contabile corespunzătoare; (îi) sa auditeze declaraţiile financiare (balante de plati, declaraţii de venituri şi cheltuieli, precum şi declaraţii adiţionale) pentru fiecare an fiscal, în conformitate cu principiile de audit aplicate corespunzător, cu auditori independenţi acceptabili Băncii; (iii) sa furnizeze Băncii, imediat ce devin disponibile, dar în nici un caz mai târziu de 6 luni după sfârşitul fiecărui an fiscal, exemplare certificate din declaraţiile financiare şi conturile astfel auditate pentru fiecare an, precum şi raportul respectiv de audit, elaborat de auditorii respectivi, în asemenea scop şi cu asemenea detalii pe care Banca le va solicita în mod rezonabil; şi (iv) sa furnizeze Băncii orice alte informaţii referitoare la înregistrările respective, conturi şi declaraţii financiare, precum şi auditul acestora, după cum Banca va solicita, în mod rezonabil, din când în când.────────────────