LEGE Nr. 5 din 29 martie 1974privind atribuţiile şi răspunderile Comitetelor oamenilor muncii, directorilor, inginerilor şefi, contabililor şefi, sefilor de ferme şi ale celorlaltecadre tehnice şi economice din unităţile agricole de stat, precum şi ale organelor de conducere colectivă şi directorilor din trusturile judeţene de întreprinderi agricole de stat
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL NR. 49 din 2 aprilie 1974    Pentru înfăptuirea hotărîrilor partidului şi statului privind dezvoltarea intensiva şi modernizarea continua a agriculturii, realizarea indicatorilor de producţie şi economici la un nivel ridicat, în vederea creşterii aportului unităţilor agricole de stat la dezvoltarea economiei naţionale şi în aprovizionarea populaţiei cu cantităţi sporite de produse agrozootehnice, sarcini deosebite revin comitetelor oamenilor muncii, directorilor, inginerilor şefi, contabililor şefi, sefilor de ferme şi celorlalte cadre tehnice şi economice din aceste unităţi.În vederea creşterii rolului şi răspunderii faţă de partid şi de stat a comitetelor şi consiliilor oamenilor muncii, directorilor, inginerilor şefi, contabililor şefi, sefilor de ferme şi celorlalte cadre tehnice şi economice din unităţile agricole de stat,Marea Adunare Naţionala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Comitetele oamenilor muncii - organe de conducere colectivă -, toate cadrele tehnice şi economice din unităţile agricole de stat, poarta întreaga răspundere faţă de partid şi stat pentru realizarea productiilor stabilite prin plan, atît sub raport cantitativ, cît şi calitativ, precum şi a indicatorilor financiari planificati, pentru respectarea disciplinei de stat, aplicarea legilor şi celorlalte acte normative.În calitate de administratori ai unei părţi din avutia naţionala răspund de punerea în valoare a întregului potenţial productiv al pămîntului şi animalelor, de folosire eficienta a tuturor mijloacelor de producţie şi financiare ale unităţii, de executarea tuturor lucrărilor agricole, cu respectarea regulilor agrotehnice, zootehnice, fitosanitare şi sanitar-veterinare.De asemenea, răspund pentru creşterea producţiei, productivitatii muncii, eficientei economice a întregii activităţi, precum şi de introducerea şi generalizare tehnologiilor moderne.  +  Articolul 2Comitetul oamenilor muncii şi directorul - în calitate de preşedinte al acestuia - răspund:- faţă de stat pentru activitatea pe care o desfăşoară, potrivit prevederilor prezentei legi, în vederea infaptuirii politicii partidului şi statului în domeniul agriculturii;- faţă de organul colectiv de conducere al unităţii ierarhic superioare atît pentru îndeplinirea sarcinilor de plan, cît şi pentru întreaga activitate a unităţii respective; - faţă de adunarea generală a oamenilor muncii pentru aducerea la îndeplinire a atribuţiilor pe care le au şi asigurarea aplicării şi respectării în întreaga activitate a unităţii agricole de stat a legilor, hotărîrilor de partid şi de stat, precum şi a tuturor actelor normative care reglementează desfăşurarea activităţii lor.  +  Articolul 3Directorul unităţii agricole de stat şi colectivul de conducere operativă asigura desfăşurarea activităţii acesteia pe baza principiului muncii colective, raspunzind de înfăptuirea hotărîrilor adunării generale şi ale comitetului oamenilor muncii, cu respectarea stricta a legilor şi a celorlalte dispoziţii legale. Şefii de ferma, şefii sectoarelor de deservire şi celelalte cadre tehnice şi economice răspund faţă de director, de comitetul oamenilor muncii, cît şi faţă de adunarea generală a oamenilor muncii, pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de producţie din fermele şi sectoarele în care lucrează.  +  Capitolul 2 Atribuţii şi raspunderi  +  Articolul 4Comitetul oamenilor muncii are următoarele atribuţii şi raspunderi: a) elaborează proiectele planurilor anuale şi de perspectiva, stabileşte măsurile tehnico-organizatorice şi asigura aplicarea acestora în vederea realizării sarcinilor de plan, precum şi încheierea şi respectarea contractelor economice, aprovizionarea cu materii şi materiale necesare realizării producţiei vegetale, zootehnice şi industriale; b) asigură realizarea producţiei, în conformitate cu termenele prevăzute în plan, ia măsuri pentru depozitarea şi păstrarea acesteia în bune condiţii, precum şi pentru livrarea produselor către beneficiari, în baza contractelor economice încheiate; c) propune spre aprobare structura organizatorică a întreprinderii în conformitate cu actele normative în vigoare; d) aproba normativele de muncă locale, stabileşte măsuri pentru folosirea raţională şi integrală a forţei de muncă; e) organizează recrutarea, încadrarea şi promovarea personalului, precum şi perfecţionarea pregătirii profesionale a acestuia; f) aproba bilanţul unităţii şi prezintă dările de seama în faţa adunării generale a oamenilor muncii, cu privire la realizarea sarcinilor de producţie şi economice ale unităţii; g) aproba documentaţiile tehnico-economice pentru investiţiile prevăzute în plan, în limitele competentelor stabilite, şi asigură realizarea acestora; h) împreună cu comitetul sindicatului aproba regulamentul de ordine interioară, proiectul contractului colectiv de muncă, măsurile de protecţie a muncii, precum şi alte acţiuni cu caracter social.  +  Articolul 5Colectivul de conducere operativă, compus din directorul unităţii, inginerul şef şi contabilul şef, are următoarele atribuţii şi raspunderi: a) organizează şi urmăreşte îndeplinirea sarcinilor de plan pe unitate, ferme şi sectoare de deservire şi asigura folosirea integrală a mijloacelor de producţie, a resurselor interne, a forţei de muncă, a timpului de lucru, precum şi respectarea stricta a ordinii şi disciplinei în munca; b) în limitele stabilite de comitetul oamenilor muncii, aproba şi organizează executarea de lucrări de mica mecanizare, precum şi investiţii în regie sau antrepriza, în cadrul fondurilor aprobate de către organul tutelar sau din credite bancare; c) stabileşte şi aproba planul de reparaţii capitale pentru construcţii, tractoare, maşini agricole, mijloace de transport şi pentru bunuri aparţinînd unităţii; d) asigura condiţiile materiale pentru aplicarea măsurilor de protecţie a muncii, funcţionarea corespunzătoare a cantinelor, precum şi realizarea acţiunilor cu caracter social-cultural; e) asigura respectarea legislaţiei muncii şi stabileşte măsuri pentru aplicarea corespunzătoare a sistemului de remunerare a muncii şi de premiere.  +  Articolul 6Directorul unităţii agricole de stat are următoarele atribuţii şi raspunderi: a) asigura conducerea curenta şi aduce la îndeplinire hotărîrile comitetului oamenilor muncii, colectivului de conducere operativă, adunării generale a oamenilor muncii şi sarcinile stabilite de organele ierarhic superioare cărora unitatea le este subordonata; b) în raporturile cu organele de stat, cu organizaţiile economice socialiste, cu orice alte persoane juridice, precum şi cu persoanele fizice, reprezintă unitatea agricolă de stat pe care o conduce şi o angajează legal prin semnatura sa sau a înlocuitorului sau; c) asigura aplicarea principiului muncii colective în activitatea comitetului oamenilor muncii şi colectivului de conducere operativă, ia măsuri corespunzătoare pentru realizarea sarcinilor de plan, organizarea producţiei şi asigurarea condiţiilor de viaţa şi de muncă pentru întreg personalul din unitate; d) asigura participarea tuturor oamenilor muncii din unitate la dezbaterea şi stabilirea măsurilor pentru realizarea şi depăşirea sarcinilor de plan; e) stabileşte măsuri pentru aprovizionarea la timp cu seminţe, material săditor, îngrăşăminte, produse chimice, furaje, combustibil, energie şi alte materii şi materiale necesare producţiei, precum şi cele care să asigure depozitarea şi conservarea lor în bune condiţii, precum şi livrarea produselor la termen, de calitate superioară şi cu preţuri de vînzare cît mai avantajoase; f) în vederea ridicării eficientei întregii activităţi, ia măsuri corespunzătoare pentru reducerea consumurilor de materii şi materiale, forta de muncă şi pentru eliminarea cheltuielilor neproductive; g) stabileşte măsuri pentru îmbunătăţirea tehnologiilor şi aplicarea acestora în producţia vegetala, zootehnica şi industriala, în vederea obţinerii unor producţii mari cu cheltuieli reduse; h) organizează şi asigura toate condiţiile pentru aplicarea măsurilor de securitate şi protecţie a muncii; i) asigura controlul îndeplinirii sarcinilor de către personalul din subordine, încadrează, desface contractul de muncă şi sancţionează personalul din subordine, în cadrul competentelor legale pe care le are.  +  Articolul 7Directorul tehnic sau inginerul şef, după caz, are următoarele atribuţii şi raspunderi: a) răspunde de conservarea, folosirea integrală, raţională şi eficienta a fondului funciar aflat în administrarea unităţii agricole de stat şi asigura respectarea dispoziţiilor legale privind păstrarea şi gospodărirea fondului funciar; b) tine legătură permanenta cu institutele şi staţiunile de cercetări din agricultura, răspunde nemijlocit de promovarea consecventa a progresului tehnic, stabileşte şi asigura aplicarea celor mai avansate tehnologii în cultivarea plantelor şi creşterea animalelor, avînd la baza cele mai noi cuceriri ale ştiinţei şi tehnicii moderne, adaptate la condiţiile concrete ale unităţii respective; c) asigura amplasarea judicioasă a culturilor, producerea şi folosirea seminţelor din soiuri valoroase şi hibrizi de mare productivitate, fertilizarea terenurilor, executarea la timp şi de calitate a lucrărilor de insamintare, întreţinere şi recoltare a culturilor; d) răspunde, împreună cu şeful sectorului de hidroamelioratii, de întreţinerea şi exploatarea raţională a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare. În sistemele de irigaţii asigura un regim optim de irigare a culturilor şi celelalte condiţii necesare, în vederea obţinerii de producţii maxime şi cu eficienta economică ridicată; e) răspunde de organizarea şi desfăşurarea procesului de producţie în zootehnie, aplicarea măsurilor privind îmbunătăţirea reproductiei şi selecţiei animalelor, realizarea efectivelor şi îmbunătăţirea structurii pe categorii de vîrsta, precum şi obţinerea de cantităţi sporite de furaje cu valoare nutritiva ridicată, precum şi de extinderea mecanizarii lucrărilor în zootehnie; f) răspunde de organizarea ştiinţifică a producţiei şi a muncii, de aplicarea acordului global în toate sectoarele, iar împreună cu şeful compartimentului de resort asigura aprovizionarea tehnico-materială a fermelor şi sectoarelor de deservire; g) împreună cu şeful sectorului mecanic răspunde de dotarea fermelor cu tractoare şi maşini agricole, folosirea la întreaga capacitate a tuturor mijloacelor mecanice pentru asigurarea unui grad ridicat de mecanizare, reducerea lucrărilor manuale şi creşterea continua a productivitatii muncii; h) îndeplineşte funcţia de preşedinte al comisiei de recepţie, în exercitarea căreia organizează controlul calităţii şi cantităţii tuturor lucrărilor care se executa în unitatea agricolă de stat şi răspunde de receptiile efectuate; i) răspunde de organizarea şi desfăşurarea întregii acţiuni de şcolarizare şi instruire a cadrelor prin cursuri agrozootehnice la nivelul unităţii şi prin cursuri de ridicare a calificării şi de reciclare organizate în afară acesteia; j) îndrumă, controlează şi răspunde de activitatea sefilor de ferma şi a sectoarelor de deservire pe care îi are în subordine, pe baza planificarii şi organizării activităţii zilnice de producţie, asigurind folosirea integrală a mijloacelor de lucru şi a forţei de muncă; k) asigura instruirea şi verificarea cunoştinţelor muncitorilor referitoare la regulile de protecţie a muncii, pentru fiecare lucrare ce urmează a se executa.  +  Articolul 8Contabilul şef are următoarele atribuţii şi raspunderi: a) asigura respectarea riguroasă a disciplinei financiar-bancare şi răspunde de gospodărirea judicioasă a bunurilor materiale din unităţile agricole de stat; b) împreună cu directorul şi inginerul şef asigura şi răspunde de realizarea unor venituri maxime, cu cheltuieli materiale şi forta de muncă minime, organizează şi urmăreşte aplicarea unui regim strict de economii şi în primul rind la fondul de salarii, care să contribuie la creşterea eficientei economice a întregii activităţi; c) împreună cu directorul angajează unitatea în relaţiile contractuale şi economico-financiare cu banca şi alte instituţii, întreprinderi şi organizaţii economice; d) asigura şi răspunde de finanţarea şi creditarea activităţii de producţie şi investiţii, de rambursarea creditelor de către unitatea agricolă de stat şi de îndeplinirea celorlalte obligaţii financiare la termenele stabilite; e) răspunde de întocmirea proiectului planului de producţie, venituri şi cheltuieli şi asigura controlul şi urmărirea realizării planului; f) asigura şi răspunde de valorificarea superioară a produselor unităţii atît la export, cît şi la intern; acolo unde exista director comercial, atributia şi răspunderea revin acestuia; g) îndrumă, controlează şi răspunde de activitatea de evidenta economică ţinuta de cadrele de specialitate din ferma, din sectoarele de deservire, precum şi de activitatea celorlalte cadre economice şi a gestionarilor.  +  Articolul 9Şeful de ferma are următoarele atribuţii şi raspunderi: a) organizează procesul de producţie, asigura aplicarea şi generalizarea acordului global în activitatea de producţie, răspunde de realizarea sarcinilor prevăzute în planul fermei şi de folosirea deplina şi raţională a fondului funciar şi a celorlalte mijloace de producţie; b) asigura aplicarea, în cadrul fermei, a măsurilor tehnico-organizatorice şi economice hotărîte de organele de conducere ale unităţii; c) foloseşte toate posibilităţile de creştere a producţiei, prin punerea în valoare a tuturor resurselor şi rezervelor existente în ferma, în scopul ridicării productivitatii muncii, a economisirii muncii vii şi materializate, precum şi a fondurilor care i-au fost puse la dispoziţie.În acelaşi scop, adapteaza la condiţiile concrete ale fermei tehnologiile recomandate, preocupindu-se permanent de îmbunătăţirea lor; d) organizează şi răspunde de aplicarea prevederilor în vigoare referitoare la protecţia muncii, apărarea avutului obştesc, carantina fitozoosanitara, precum şi paza contra incendiilor; e) asigura condiţiile de muncă şi de viaţa ale personalului aparţinînd fermei, preocupindu-se de cointeresarea materială a acestuia în cadrul normelor legale în vigoare.  +  Articolul 10Specialistul care tine evidenta în ferma are următoarele atribuţii şi raspunderi: a) organizează şi răspunde de ţinerea evidentei realizării producţiei, veniturilor şi cheltuielilor, precum şi a miscarii produselor şi materialelor din ferma; b) asigura valorificarea corespunzătoare a producţiei fermei conform planului, controlează starea de conservare a produselor şi materialelor din gestiune, precum şi a fondurilor fixe şi animalelor; c) tine evidenta lucrărilor executate în ferma, asigurind retribuirea lucrătorilor în funcţie de cantitatea şi calitatea muncii efectuate; d) întocmeşte documentaţiile pentru planul de producţie şi financiar, precum şi balantele de venituri şi cheltuieli ale fermei; e) răspunde de gestiunea tuturor bunurilor repartizate fermei; f) ajuta pe şeful de ferma la organizarea şi buna desfăşurare a tuturor lucrărilor agricole.  +  Articolul 11Directorul, inginerul şef, contabilul şef şi toate cadrele tehnice, economice şi administrative au obligaţia de a-şi ridica permanent nivelul de cunoştinţe profesionale şi politice, de a-şi însuşi conducerea tractorului, maşinilor şi utilajelor folosite în unitatea agricolă de stat, de a lua parte activa la exploatarea acestora în perioadele de virf ale procesului de producţie.  +  Articolul 12Consiliul oamenilor muncii din trusturile judeţene de întreprinderi agricole de stat are următoarele atribuţii şi raspunderi principale: a) răspunde de îndrumarea şi controlul activităţii de producţie şi economico-financiare a întreprinderilor agricole de stat din subordine şi de îndeplinirea de către acestea a sarcinilor stabilite prin planul de stat; b) îndrumă, controlează şi răspunde de elaborarea proiectelor de plan şi de îndeplinirea planurilor de către întreprinderile agricole de stat subordonate; c) desfăşoară, pe întreprinderile subordonate, indicatorii de producţie şi economico-financiari repartizaţi prin planul de stat; d) asigura încadrarea activităţii întreprinderilor agricole de stat în planul unic de dezvoltare a agriculturii din judeţul respectiv; e) controlează şi urmăreşte conservarea şi folosirea judicioasă a fondului funciar, a fondurilor fixe, a mijloacelor de producţie şi valorificarea tuturor resurselor materiale de către întreprinderile agricole de stat din subordine; f) îndrumă întreprinderile agricole de stat în vederea aplicării celor mai corespunzătoare tehnologii şi îmbunătăţirii organizării muncii; g) sprijină întreprinderile agricole de stat pentru întocmirea planurilor de dotare, investiţii şi aprovizionare tehnico-materială şi urmăreşte modul cum se realizează; h) urmăreşte, controlează şi asigură realizarea de economii la mijloacele materiale şi fondurile băneşti, precum şi reducerea consumului de muncă vie şi a fondului de salarii; i) organizează şi asigura ridicarea pregătirii profesionale a cadrelor de conducere, a specialiştilor şi celorlalte cadre tehnice şi economice prin cursuri de specialitate, consfatuiri de lucru şi schimburi de experienta, sprijină întreprinderile pentru buna desfăşurare a învăţămîntului agrozootehnic şi ridicarea nivelului de cunoştinţe a tuturor lucrătorilor; j) aproba documentaţiile tehnico-economice pentru investiţiile prevăzute în plan, în limitele competentelor stabilite, şi asigură realizarea acestora; k) organizează subunitati avînd ca obiect al activităţii realizarea lucrărilor de investiţii pentru întreprinderile agricole de stat şi valorificarea produselor acestora.  +  Articolul 13Colectivul de conducere operativă compus din directorul trustului, inginerii şefi şi contabilul şef are următoarele atribuţii principale şi raspunderi: a) organizează şi urmăreşte îndeplinirea sarcinilor de plan în întreprinderile subordonate; b) analizează şi ia măsuri pentru îndeplinirea ritmica a planului, realizarea obligaţiilor prevăzute în contracte şi respectarea termenelor de livrare; c) aproba transferul de fonduri fixe între întreprinderile subordonate, în limita competentelor stabilite de către Consiliul Departamentului agriculturii de stat; d) aproba trecerea pe seama cheltuielilor de producţie a lipsurilor de valori materiale constatate la inventariere şi scăderea din contabilitate a altor pagube, în limita competentelor stabilite, dacă nu se datoresc culpei cuiva; e) aproba, pe baza propunerilor adunării generale a oamenilor muncii şi cu consultarea directorilor unităţilor, şi numeşte membrii comitetului oamenilor muncii din rindul sefilor unor compartimente de muncă, şefi de ferme, specialişti de înaltă calificare din unitate precum şi oameni de ştiinţa; f) hotărăşte încadrarea şi desfacerea contractelor de muncă ale personalului din trusturi, în afară specialiştilor agricoli cu studii superioare şi a celor care îndeplinesc funcţii de conducere, a căror încadrare este de competenţa organului de conducere colectivă a Departamentului agriculturii de stat; g) aproba încadrarea şi desfacerea contractelor de muncă ale inginerilor şefi şi contabililor şefi din întreprinderile subordonate, cu acordul Consiliului Departamentului agriculturii de stat; h) aproba măsurile privind asigurarea condiţiilor de muncă şi de viaţa ale oamenilor muncii şi îmbunătăţirea acestora; i) îndrumă, coordonează şi controlează îndeplinirea măsurilor de protecţie a muncii; j) prezintă rapoarte în faţa consiliului oamenilor muncii asupra modului în care au fost aduse la îndeplinire hotărîrile luate; k) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege şi însărcinările stabilite de consiliul oamenilor muncii al trustului.  +  Articolul 14Directorul trustului asigura conducerea curenta şi aduce la îndeplinire hotărîrile consiliului oamenilor muncii, colectivului de conducere operativă şi sarcinile stabilite de Departamentul agriculturii de stat, avînd următoarele atribuţii şi raspunderi principale: a) ia măsuri operative pentru realizarea prevederilor de plan pe fiecare unitate din subordine şi asigura aducerea la îndeplinire a hotărîrilor luate de organele colective de conducere ale trustului; b) asigura aplicarea principiului muncii colective în activitatea desfăşurată de către consiliul oamenilor muncii şi de colectivul de conducere operativă; c) iniţiază studii, cercetări şi analize cu privire la sporirea eficientei economice a activităţii de producţie şi economico-financiară a unităţilor subordonate; d) organizează controlul îndeplinirii sarcinilor în cadrul trustului şi unităţilor în subordine; e) asigura controlul activităţii economico-financiare şi gestionare de fond a unităţilor, răspunde pentru luarea măsurilor necesare asigurării integrităţii avutului obştesc şi buna gospodărire a fondurilor materiale şi băneşti, pentru adoptarea măsurilor necesare în vederea îndeplinirii integrale şi la timp a sarcinilor de plan, pentru respectarea principiilor şi normelor disciplinei socialiste şi da dispoziţii, în limita competentelor legale, pentru recuperarea pagubelor aduse avutului obştesc; f) reprezintă trustul în relaţiile cu persoanele juridice şi cele fizice, precum şi în faţa organelor jurisdicţionale, putind da împuterniciri de reprezentare în acest scop altor cadre din unitatea respectiva; g) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau sarcini stabilite de organele ierarhic superioare.  +  Capitolul 3 Dispoziţii speciale şi finale  +  Articolul 15Încadrarea şi desfacerea contractelor de muncă ale directorilor, inginerilor şefi şi contabililor şefi din trusturile judeţene de întreprinderi agricole de stat, precum şi a directorilor întreprinderilor agricole de stat, se fac de către organul de conducere colectivă al Departamentului agriculturii de stat.  +  Articolul 16Încadrarea şi desfacerea contractelor de muncă ale inginerilor de specialitate agricolă - agronomi, horticultori, zootehnisti, mecanici, hidroamelioratori, economişti - şi ale medicilor veterinari la trusturi şi întreprinderi, cu excepţia funcţiilor prevăzute la art. 15, se fac de către organul colectiv de conducere operativă al trusturilor judeţene de întreprinderi agricole de stat.Aprobarea pentru transferarea inginerilor de specialitate agricolă şi medicilor veterinari dintr-un trust judeţean de întreprinderi agricole de stat în altul sau din unităţi subordonate acestora se da de către Departamentul agriculturii de stat, cu acordul celor două trusturi.Transferul inginerilor de specialitate agricolă, inginerilor mecanici agricoli şi medicilor veterinari din unităţile agricole de stat în alt sector al agriculturii ori într-o alta ramura decît agricultura, în posturi de specialitate agricolă, se aproba de către ministrul agriculturii, industriei alimentare şi apelor.  +  Articolul 17Numărul de ingineri de specialitate agricolă şi de medici veterinari pentru fiecare ferma şi unitate agricolă de stat se stabileşte în conformitate cu normele legale în vigoare.  +  Articolul 18Conducătorilor de unităţi agricole de stat care vor menţine ingineri de specialitate agricolă şi medici veterinari peste numărul stabilit sau care vor încadra asemenea specialişti în alte funcţii decît cele stabilite li se vor imputa sumele plătite acestora ca remuneraţie a muncii prestate, iar posturile respective vor fi anulate.  +  Articolul 19Inginerii de specialitate agricolă şi medicii veterinari din unităţile agricole de stat, precum şi ceilalţi specialişti cu studii superioare, sînt obligaţi sa locuiască în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea.Prevederile acestui articol se aplică şi personalului de specialitate cu pregătire economică, cît şi celui de specialitate cu pregătire medie tehnica care lucrează în unităţile agricole de stat.Unităţile agricole de stat sînt obligate să asigure locuinţe pentru personalul prevăzut la alineatele de mai sus, în construcţiile din incinta unităţii sau din localitatea de reşedinţa a acesteia.În cazul cînd unitatea nu dispune de suficiente spaţii de locuit şi pînă la construirea de locuinţe proprietate personală sau de către unitate, se va solicita comitetelor executive ale consiliilor populare respective acordarea de locuinţe pentru personalul obligat sa locuiască în localitatea în care unitatea îşi desfăşoară activitatea.  +  Articolul 20La repartizarea în producţie a absolvenţilor se va urmări ca soţul şi sotia să fie încadraţi în aceeaşi localitate sau în localităţi apropiate.  +  Articolul 21Personalul ce nu se conformează prevederilor alin. 1 şi 2 ale art. 19, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, va fi sancţionat cu retrogradarea în funcţie sau în clasa, în cadrul aceleiaşi profesii, pe o durată de 3 luni.Dacă nici după expirarea termenului de retrogradare cei prevăzuţi mai sus nu se vor conformă obligaţiilor de a locui în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea, se vor lua împotriva lor măsuri de desfacere disciplinară a contractului de muncă şi vor fi indrumati sa lucreze direct în producţie.  +  Articolul 29Prevederile prezentei legi se aplică în mod corespunzător, tuturor unităţilor agricole de stat, inclusiv institutelor de cercetare şi staţiunilor experimentale, precum şi celorlalte unităţi socialiste, altele decît cele agricole cooperatiste, pentru activitatea de producţie agricolă.  +  Articolul 23Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, materială, administrativă, civilă sau penală, după caz, în condiţiile prevăzute de lege.-------------