ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 30 ianuarie 2002pentru modificarea şi completarea Legii nr. 92/1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 12 februarie 2002    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICLegea nr. 92/1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 169 din 30 iulie 1996, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 11 se completează cu litera n) cu următorul cuprins:"n) poate realiza venituri extrabugetare din prestaţii de servicii de telecomunicaţii în condiţiile legii, care vor fi destinate dezvoltării sistemului de telecomunicaţii speciale."2. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale elaborează şi fundamentează proiectul bugetului propriu de venituri şi cheltuieli. (2) Fondurile necesare pentru desfăşurarea activităţii Serviciului de Telecomunicaţii Speciale se asigura de la bugetul de stat şi din surse extrabugetare. (3) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale primeşte şi administrează bunuri proprietate publică şi privată a statului, putând să le închirieze în funcţie de regimul lor juridic, retinand o cota-parte de 50% din valoarea chiriei, şi poate efectua, în condiţiile legii, prestaţii de servicii de telecomunicaţii pentru persoane juridice publice sau private. Veniturile astfel obţinute vor fi utilizate integral pentru finanţarea cheltuielilor materiale şi de capital, iar disponibilul rămas la sfârşitul anului va fi reportat în anul următor şi va fi folosit cu aceeaşi destinaţie. (4) Inzestrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale se realizează din producţia interna şi din import. (5) La apariţia unor lucrări suplimentare ori neprevăzute execuţia lor va putea începe numai cu asigurarea resurselor financiare necesare şi cu respectarea prevederilor legale."PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Directorul Serviciuluide Telecomunicaţii Speciale,Tudor TanaseMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu-----------