ACORD DE ÎMPRUMUT din 10 mai 1993între România şi Banca Europeană de Investiţii, în valoare de 65 milioane ECU, semnat la Luxemburg şi Bruxelles*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 14 iulie 1993  ------------ Notă *) TraducerePrezentul acord este încheiat între:România, reprezentată prin Ministerul Finanţelor, având sediul în str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucureşti, România, reprezentat de domnul Florin Georgescu, ministru de stat, ministrul finanţelor, denumita în continuare Împrumutatul ca prima parte,Banca Europeană de Investiţii, având sediul principal în b-dul Konrad Adenauer nr. 100, Luxembourg-Kirchberg, Marele Ducat al Luxemburgului, reprezentată de domnul Hans Duborg, vicepreşedinte, denumita în continuare Banca ca a doua parte, şiAdministraţia Naţionala a Drumurilor - R.A., având sediul în b-dul Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureşti, România, reprezentată de domnul Liviu Paunescu, ministru consilier la Misiunea României pe lângă Comunitatile Europene, denumita în continuare A.N.D. ca a treia parte,Având în vedere ca:1. Consiliul Comunităţilor Europene a stabilit un plan de acţiune privind asistenţa acordată de Comunitatea Europeană României în sprijinirea eforturilor sale de realizare a reformelor politice şi economice.2. Consiliul Guvernatorilor Băncii Europene de Investiţii a luat nota de aceasta hotărâre şi a autorizat în 18 aprilie 1991 acordarea de împrumuturi pentru proiecte de investiţii în România.3. Un acord-cadru privind aceasta cooperare financiară a fost semnat de Banca şi România la 31 iulie 1991 şi prevederile sale se aplică acestui acord de împrumut.4. Împrumutatul propune sa initieze un proiect (în cele ce urmează numit proiectul), care se va realiza de către Ministerul Transporturilor prin A.N.D., cuprinzând reabilitarea şi ranforsarea imbracamintilor rutiere pentru cca 1050 km segmente cheie ale soselelor de tranzit din întreaga ţara, asa cum sunt expuse mai detaliat în descrierea tehnica prezentată în anexa A la prezentul acord (în cele ce urmează numita descrierea tehnica).5. Costul total estimat al proiectului este de 335 milioane ECU (trei sute treizeci şi cinci milioane ECU), inclusiv rezerve şi dobinda în timpul construcţiei.6. Costul proiectului se va face astfel:
       
      Echivalent milioane ECU
    - fondurile proprii ale Împrumutatului şi alte împrumuturi (Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în cele ce urmează numită B.I.R.D., şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în cele ce urmează numită B.E.R.D.)270
    - pentru a completa finanţarea, Împrumutatul a solicitat Băncii împrumuturi în valoare echivalentă cu ECU65
    TOTAL───  335
  7. Împrumutatul s-a angajat, în conformitate cu legislaţia sa naţionala, ca, pe durata împrumutului acordat, sa disponibilizeze valuta necesară pentru plata dobinzii, a comisionului şi a altor sarcini şi pentru rambursarea capitalului.8. Împrumutatul s-a angajat sa excepteze de la impozitare toate plăţile de capital, dobinda şi alte sume datorate în cadrul prezentului acord şi sa plătească toate aceste sume bruto, fără deducerea impozitului la sursa.9. Banca, apreciind ca finanţarea proiectului corespunde obiectului sau de activitate şi având în vedere cele expuse mai sus, a hotărît sa dea curs solicitării Împrumutatului pentru un împrumut în suma echivalenta cu 65 milioane ECU pentru finanţarea proiectului.10. Referirile din acord la articole, preambul, anexe şi liste sunt referiri la respectivele articole, preambul, anexe şi liste din prezentul acord.Se convine prin prezentul acord după cum urmează:  +  Articolul 1Trageri1.01. Suma credituluiPrin prezentul acord, Banca acorda Împrumutatului, iar Împrumutatul accepta un credit (în cele ce urmează numit credit), în valoare echivalenta cu 65.000.000 ECU (şaizeci şi cinci milioane ECU), în unicul scop de a cofinanta proiectul asa cum este indicat în anexa A.ECU este definit în anexa C la prezentul acord şi va fi tratat pentru toate scopurile acestui acord ca fiind o moneda.1.02. Proceduri de tragereA. Creditul va fi tras în cel mult 20 transe (în cele ce urmează numite transe), care vor fi fiecare în valoare cel puţin echivalenta cu 2 milioane ECU, cu excepţia ultimei trageri, şi nu vor depăşi echivalentul a 10 milioane ECU.B. Tragerea fiecărei transe va fi condiţionată de primirea de către Banca a unei cereri scrise (cererea) de la Împrumutat prin A.N.D., în care să se specifice: a) suma transei; b) valuta sau valutele în care Împrumutatul prefera sa traga transa şi care să fie una din valutele la care se referă art. 1.03; c) rata sau ratele dobinzii aplicabile, comunicate anterior de Banca, dacă este cazul; d) data preferata pentru tragere, înţelegindu-se ca Banca poate plati transa în termen de până la 4 luni calendaristice de la data cererii.Nu se poate efectua nici o cerere mai tirziu de 15 iulie 1997. Sub rezerva prevederilor art. 1.02.C, fiecare cerere este irevocabilă.C. Între 10 şi 15 zile înainte de data plăţii, Banca, dacă cererea este în conformitate cu prevederile art. 1.02.A şi sub rezerva art. 1.03. şi 1.07, va remite Împrumutatului prin A.N.D. o nota (denumita în continuare aviz de tragere), care:(i) va confirma suma şi componenta valutară a transei specificate în cerere;(îi) va specifică rata sau ratele dobinzii determinate în conformitate cu prevederile art. 3.01.A;(iii) va preciza data tragerii transei.În cazul în care rata dobinzii, specificată în avizul de tragere, depăşeşte rata respectiva indicată anterior de Banca, sau în cazul în care componenta valutară sau suma transei nu sunt în conformitate cu cererea, Împrumutatul, prin A.N.D., poate, în curs de 3 zile lucrătoare luxemburgheze după primirea avizului de tragere, sa anuleze cererea prin notificare către Banca, iar prin aceasta cererea şi avizul de tragere nu vor mai avea efect. D. Tragerea va fi facuta în acel cont bancar pe numele A.N.D./Împrumutatului, pe care Împrumutatul, prin A.N.D., îl va notifica Băncii cu cel puţin 8 zile înainte de data tragerii, cu condiţia ca pentru fiecare valuta să fie notificat nu mai mult de un cont.1.03. Valuta trageriiSub rezerva existenţei de disponibilitati, Banca va plati fiecare transa în valută sau valutele pentru care Împrumutatul, prin A.N.D., şi-a exprimat preferinta.Moneda tragerii poate fi ECU, moneda unuia dintre statele membre ale Băncii sau orice alta moneda frecvent negociata pe principalele pieţe valutare.Pentru calcularea sumelor ce urmează a fi trase în alte valute decît ECU, Banca va aplica cursul de schimb mediu de pe piaţa valutară din Bruxelles, iar în lipsa acestuia, de pe orice alta piaţa aleasă de Banca, la o dată cu nu mai mult de 10 zile înainte de tragere, după cum va hotărî Banca.1.04. Condiţii pentru tragereA. Tragerea primei transe conform art. 1.02. va fi condiţionată de îndeplinirea, în mod satisfăcător pentru Banca, a următoarelor condiţii, respectiv ca înainte de data cererii: a) consilierul juridic al Împrumutatului sa fi emis un aviz juridic favorabil privind semnarea legală a prezentului acord de către Împrumutat şi privind documentele relevante în condiţii acceptabile Băncii; b) consilierul juridic al A.N.D. sa fi emis un aviz juridic favorabil privind semnarea legală a prezentului acord de către A.N.D. şi privind documentele relevante în termeni acceptabili Băncii; c) Împrumutatul sa fi confirmat, prin A.N.D., ca toate aprobările necesare pentru construcţii (inclusiv în aspectele privitoare la mediu, dacă este cazul) au fost primite; d) Banca sa fi primit autorizarea scrisă de la Împrumutat, prin A.N.D., prin care A.N.D. este imputernicita să solicite şi sa primească trageri asa cum este prevăzut în acest articol; e) A.N.D. sa fi stabilit un colectiv de implementare a proiectului, cu personal corespunzător, iar un consultant internaţional independent, asa cum este menţionat în art. 6.08., sa fi fost angajat în condiţii acceptabile Băncii.Dacă o cerere pentru tragerea primei transe este facuta înainte de primirea de către Banca a unor dovezi satisfăcătoare pentru ea ca aceste condiţii au fost îndeplinite, acea cerere va fi considerată ca fiind primită de Banca la acea data când condiţiile vor fi fost îndeplinite.B. Fiecare tragere va fi condiţionată de primirea de către Banca a unor documente justificative satisfăcătoare, în sensul că A.N.D. este obligată să efectueze cheltuieli legate de loturile ce se vor finanta parţial (65%) de către Banca, asa cum se indica în anexa A, şi de supervizarea lucrărilor, ce se vor finanta integral de către Banca.Toate tragerile ce urmează după prima vor fi în continuare condiţionate de primirea de către Banca a unor documente justificative satisfăcătoare, în sensul că plăţile, echivalente cu 100% din valoarea facturilor (fără impozite şi taxe de import), legate de cererea de tragere precedenta, au fost corect utilizate pentru proiect.Mai mult, toate tragerile vor fi condiţionate de convingerea permanenta a Băncii ca A.N.D. are la dispoziţie, în continuare, suficiente alte fonduri, astfel încât să fie asigurată încheierea la timp şi implementarea proiectului, conform descrierii tehnice din anexa A.C. Orice tragere conform acestui paragraf, care finanţează cheltuieli în avans, va fi condiţionată de primirea, în curs de 90 de zile, a unor documente satisfăcătoare pentru Banca, în sensul că toate sumele au fost corect cheltuite pentru proiect.D. Pentru calcularea echivalentului în ECU al sumelor cheltuite, Banca va aplica cursul de schimb aplicabil în a 30-a zi înainte de data cererii.Dacă vreo parte a evidentelor furnizate de Împrumutat prin A.N.D. nu este satisfăcătoare Băncii, Banca poate elibera proporţional mai puţin decît suma solicitată.1.05. Comisia de amînareDacă tragerea vreunei transe este amînată la cererea Împrumutatului, prin A.N.D. (cu consimţământul Băncii), Împrumutatul va plati comision de amînare pentru partea de transa netrasa la o rata anuală de 1%, calculată de la data iniţial specificată a tragerii transei până la data efectivă a tragerii sau, dacă transa nu este trasa în întregime, până la data anulării acelei transe. Cererea pentru amînare trebuie să fie primită de Banca cu cel puţin 8 zile înainte de data iniţială a tragerii transei. Acest comision se va acumula de la zi la zi şi va fi plătibil la fiecare dintre datele specificate în art. 5.03.1.06. Anularea credituluiDacă costul proiectului va fi mai mic decît cifra estimată în preambul, Banca poate, prin înştiinţarea Împrumutatului, sa anuleze porţiunea din credit corespunzătoare diferenţei.Împrumutatul poate oricând, prin înştiinţarea Băncii, sa anuleze integral sau parţial orice suma netrasa din credit.Dacă Împrumutatul anulează vreo transa pentru care cererea efectuată de Împrumutat, prin A.N.D., nu a fost revocată conform prevederilor art. 1.02.C, va plati un comision flat calculat la valoarea anulată, la jumătatea ratei dobinzii aplicate de Banca la data anulării asupra împrumuturilor acordate de ea în aceleaşi proporţii între valute şi cu o perioadă de rambursare de 17 ani. Acest comision va fi plătibil suplimentar oricărui alt comision plătibil conform art. 1.05.1.07. Revocarea şi suspendarea credituluiBanca poate, prin înştiinţarea Împrumutatului, sa revoce partea netrasa a creditului, în orice moment şi cu efect imediat: a) ca urmare a apariţiei oricărui eveniment menţionat în art. 10.01. A sau B; sau b) dacă vor surveni situaţii excepţionale care vor afecta negativ accesul Băncii la pieţele de capital naţionale sau internaţionale importante.Alternativ, dacă Banca este de părere ca o situaţie descrisă în cazul a) sau b) a survenit şi are caracter temporar, ea poate suspenda, instiintind Împrumutatul, partea netrasa a creditului. În acest caz, suspendarea va continua până când, urmare emiterii unei cereri suplimentare, Banca este din nou în măsura sa emita un aviz de tragere.Totuşi, Banca nu va fi indreptatita sa revoce ori sa suspende, pe motivele din cazul b), vreo transa care a făcut obiectul unui aviz de tragere.În plus, dacă Banca are motive sa creadă ca exista un obstacol în accesul Împrumutatului la finanţarea de către B.I.R.D. sau B.E.R.D., poate, prin înştiinţarea Împrumutatului, sa suspende partea netrasa din credit. În acest caz, suspendarea va continua până când Împrumutatul furnizează dovezi satisfăcătoare Băncii ca obstacolul a fost înlăturat sau ca fonduri adecvate proiectului sunt disponibile din alte surse, în termeni şi condiţii acceptabile Băncii.Creditul va fi considerat revocat dacă Banca solicita rambursarea conform art. 10.Dacă creditul este revocat pentru alte motive decît cele ce decurg din cazul b) de mai sus, Împrumutatul va plati un comision pentru suma a carei tragere a fost solicitată, la o rata anuală de 0,75% calculată de la data cererii respective până la data revocării.Un astfel de comision va fi plătibil suplimentar oricărui comision plătibil conform art. 1.05.1.08. Valuta comisioanelorComisioanele datorate de Împrumutat Băncii conform art. 1 vor fi calculate şi plătibile în ECU.  +  Articolul 2Împrumutul2.01. Suma împrumutuluiÎmprumutul (denumit în continuare împrumutul) va cuprinde totalul sumelor în monedele plătite de Banca, asa cum au fost notificate de Banca cu ocazia fiecărei trageri.2.02. Valuta de rambursareFiecare rambursare conform art. 4 sau, după caz, art. 10 va fi efectuată în monedele plătite şi în proportiile acestora în soldul împrumutului.2.03. Moneda pentru dobinda şi alte obligaţii de platăDobinda şi celelalte obligaţii plătibile conform art. 3, 4 şi 10 vor fi calculate şi vor fi plătibile proporţional în fiecare valuta în care împrumutul este rambursabil.Orice alte plati vor fi făcute în moneda specificată de Banca, având în vedere moneda în care s-au efectuat cheltuielile ce urmează a fi rambursate prin acea plata.2.04. Notificări ale BănciiDupă tragerea fiecărei transe, Banca va transmite Împrumutatului o declaraţie rezumativa privind suma, compozitia valutară, data tragerii, graficul de rambursare şi rata sau ratele dobinzii pentru acea transa.  +  Articolul 3Dobinda3.01. Rata dobinziiA. Soldul înregistrat al oricărei transe va fi purtător de dobinda la rata sau ratele specificate în avizul de tragere respectiv, care va fi rata sau ratele dobinzii aplicabile la data emiterii avizului de tragere pentru împrumuturile exprimate în valută sau valutele respective şi acordate de Banca imprumutatilor săi în aceiaşi termeni de rambursare şi în aceleaşi condiţii de plată a dobinzii ca pentru transa în cauza.B. Dobinda va fi platibila semestrial la datele specificate în art. 5.03.3.02. Dobinda la sumele cu scadenţa depăşităFără ca acest lucru să fie considerat o încălcare a prevederilor art. 10 şi prin excepţie de la prevederile art. 3.01., dobinda se va acumula pentru oricare suma cu scadenţa depăşită, de la data prevăzută pentru plata până la data efectivă a plăţii, la o rata anuală calculată după cum urmează: a) pentru o sumă datorată în cadrul oricărei transe, la o rata egala cu suma dintre: (i) 2,5% (doua, virgula cinci procente) şi (îi) rata corespunzătoare specificată conform art. 3.01.; şi b) pentru orice alta suma, la o rata egala cu suma dintre (i) 2,5% (doua, virgula cinci procente) şi (îi) rata dobinzii percepută de Banca la data scadentei pentru împrumuturi acordate în aceeaşi valuta pe termen de 17 ani.Aceasta dobinda este platibila în aceeaşi valuta ca şi suma restanta asupra căreia se aplică.  +  Articolul 4Rambursarea4.01. Rambursarea normalăÎmprumutatul va rambursa împrumutul conform graficului de amortizare prezentat în anexa B.4.02. Rambursarea anticipata voluntara (1) Pe baza notificării scrise transmise Băncii cu 2 luni înainte, Împrumutatul poate rambursa anticipat, integral sau parţial, orice transa, pe oricare din datele menţionate în art. 5.03. (2) În cazul rambursarii anticipate a unei transe, Împrumutatul va plati Băncii o sumă suplimentară egala cu 85% din totalul tuturor sumelor calculate astfel: a) pentru fiecare perioada de 6 luni la sfârşitul căreia este fixată data plăţii dobinzii, după data rambursarii anticipate, Banca va calcula suma dobinzii, dacă exista, care, în absenta rambursarii anticipate, ar fi fost platibila la suma rambursata anticipat, în fiecare valuta cuprinsă în acea transa, aplicind rata prin care (x) rata dobinzii aplicabile unei asemenea valute conform art. 3.01. depăşeşte (y) rata dobinzii pe care, cu 3 luni înainte de data rambursarii anticipate, Banca ar fi aplicat-o pentru un împrumut acordat în aceeaşi valuta cu cea a rambursarii anticipate, având date semestriale pentru plata dobinzii şi având o durată medie egala fie cu durata medie rămasă a transei sau, dacă aceasta durata este mai mica decît oricare alta pentru care Banca ar aplica o astfel de cotatie în acea valuta, la cea mai scurta durata medie pentru care Banca ar aplica o asemenea cotatie. b) Fiecare suma astfel calculată va fi ajustata la data rambursarii anticipate pe baza unei rate de scont egale cu rata corespunzătoare de reinvestire. c) Suma specificată de Împrumutat în notificarea de rambursare anticipata, împreună cu orice suma datorată conform art. 4.02.(2), va fi platibila Băncii la data specificată în notificare. Notificarea va fi irevocabilă. Tranşele rambursate anticipat nu pot fi reimprumutate.4.03. Rambursarea anticipata obligatorieA. Dacă Împrumutatul rambursează anticipat în mod voluntar, integral, sau parţial, orice alt împrumut contractat iniţial pe o perioadă mai mare de 5 ani, Banca poate solicita rambursarea anticipata a unei părţi din suma împrumutului neachitat în acel moment, în proporţia în care suma rambursata anticipat acoperă suma totală a tuturor acelor împrumuturi.Banca va adresa Împrumutatului cererea sa, dacă este cazul, în termen de 4 saptamini de la primirea notificării corespunzătoare conform art. 8.02 d) i). Orice suma cerută de Banca va fi plătită, împreună cu dobinda acumulată, la data indicată de Banca, data care nu va preceda data rambursarii anticipate a celuilalt împrumut.Rambursarea anticipata a unui împrumut printr-un nou împrumut cu termen de rambursare cel puţin tot atât de mare ca termenul neexpirat al împrumutului rambursat anticipat nu va fi considerată rambursare anticipata.B. Dacă costul total al proiectului se va situa semnificativ sub cifrele din preambul, Banca poate cere rambursarea anticipata a împrumutului, proporţional cu diferenţa.C. În cazul oricărei rambursări anticipate datorate conform acestui articol 4.03., Împrumutatul poate alege transa sau tranşele care urmează să fie rambursate anticipat.4.04. Prevederi generale privind rambursarea anticipata conform art. 4Rambursarea anticipata va fi efectuată în toate monedele transei în cauza, proporţional cu sumele de rambursat respective, în afară de cazul rambursarii anticipate conform art. 4.02., când Împrumutatul poate să ramburseze întreaga suma rămasă în una sau mai multe valute în cadrul transei, la alegere.În cazul unei rambursări anticipate parţiale în toate valutele, fiecare suma rambursata anticipat va fi redusă proporţional din fiecare transa de rambursare rămasă neachitata.Prevederile art. 4 se vor aplica fără a prejudicia prevederile art. 10.  +  Articolul 5Plăţile5.01. Locul plăţiiFiecare suma platibila de Împrumutat conform prevederilor acestui acord va fi plătită în contul notificat de Banca Împrumutatului. Banca va indica contul cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită pentru prima plata pe care o face Împrumutatul şi va notifica orice schimbare a contului cu nu mai puţin de 15 zile înainte de data primei plati la care se aplică modificarea.Aceasta perioada de notificare nu se aplică în cazul plăţilor conform art. 10.5.02. Calculul plăţilor referitoare la fracţiuni de anOrice suma datorată sub forma de dobinda, comision sau în alt mod de către Împrumutat conform prevederilor prezentului acord şi calculată pentru orice fracţiune din an va fi calculată pe baza anului de 360 de zile şi a lunii de 30 de zile.5.03. Datele de platăSumele datorate semestrial, conform prevederilor prezentului acord sunt plătibile Băncii la 5 mai şi 5 noiembrie în fiecare an.Alte sume datorate conform prevederilor prezentului acord sunt plătibile în termen de 7 zile lucrătoare de la primirea de către Împrumutat a cererii emise de Banca.O suma datorată de Împrumutat va fi considerată plătită în momentul în care a fost primită de Banca.  +  Articolul 6Aranjamente speciale6.01. Utilizarea împrumutului şi a altor fonduriÎmprumutatul va folosi sumele împrumutului şi alte fonduri menţionate în planul de finanţare, descris în preambul, exclusiv pentru executarea proiectului.6.02. Realizarea proiectuluiA.N.D. se angajează sa realizeze proiectul în concordanta cu, şi sa-l finalizeze până la data specificată în descrierea tehnica asa cum va fi modificată periodic, cu aprobarea Băncii.6.03. Costul majorat al proiectuluiDacă costul proiectului depăşeşte cifra estimată prezentată în pct. 5 din preambul, Împrumutatul va obţine finanţare pentru a acoperi depăşirea fără a apela la Banca, astfel încât să permită A.N.D. sa finalizeze proiectul în concordanta cu descrierea tehnica. Planurile Împrumutatului de finanţare a depăşirii costurilor vor fi comunicate Băncii fără întârziere.6.04. Procedura de licitaţieA.N.D. va cumpara echipament, va asigura servicii şi alte lucrări pentru proiect, în mod adecvat şi satisfăcător pentru Banca, pe cît posibil, prin licitaţie internationala deschisă cel puţin firmelor aparţinând tuturor ţărilor membre ale Comunităţii Europene şi României.6.05. AsigurareAtât timp cît împrumutul este nerambursat, A.N.D. va asigura în mod adecvat toate lucrările şi proprietăţile ce fac parte din proiect, în concordanta cu practica normală pentru lucrări similare de interes public pe teritoriul României.6.06. ÎntreţinereaAtât timp cît împrumutul este nerambursat, A.N.D. se va asigura ca toate proprietăţile ce fac parte din proiect vor fi întreţinute, reparate şi innoite după cum este necesar pentru a fi păstrate în buna stare de funcţionare.6.07. Alocarea fondurilorÎmprumutatul va asigura punerea la dispoziţie a fondurilor bugetare pentru finanţarea componentei costurilor locale ale proiectului, pentru a permite finalizarea lui la timp.6.08. Taxe pentru utilizatorii drumurilorÎmprumutatul: a) nu mai tirziu de 30 noiembrie 1993 va discuta cu Banca constatările şi proiectul de recomandări al studiului în curs privind taxele pentru utilizatorii drumurilor; b) va remite Băncii o copie a studiului privind taxele pentru utilizatori, ca şi a studiului privind gestiunea realizării imbracamintilor asfaltice în legătură cu proiectul; c) va aplica, după aceea, conform unui grafic acceptabil Băncii, modificări în sistemul taxelor pentru utilizatorii drumurilor, luând în considerare observaţiile A.N.D., Băncii şi cofinantatorilor (B.I.R.D. şi B.E.R.D.) şi va asigura ca sistemul revizuit al taxelor pentru utilizatorii drumurilor să fie efectiv pus în aplicare şi intrat în vigoare.6.09. Operaţiuni la frontieraA.N.D.: a) până la 30 noiembrie 1993 va începe un studiu privind măsuri de rationalizare a operaţiunilor la frontiera, pentru a îmbunătăţi fluxurile de trafic şi eficienta controalelor la punctele de trecere a frontierei incluse în proiect; b) până la 30 iunie 1994 va discuta cu Banca constatările şi proiectul de recomandări incluse în studiu şi, urmare analizei cu Banca, va aplica, în conformitate cu un grafic acceptabil Băncii, măsuri de rationalizare la punctele de trecere a frontierei, ţinând cont de observaţiile Băncii.6.10. ConsultanţaA.N.D. va utiliza consultanţi internationali ale căror calificări, experienta şi termeni de referinţa vor fi acceptabile Băncii, pentru supervizare şi lucrări de reabilitare drumuri ce se vor finanta de către Banca. Consultanţii trebuie să asigure calitatea adecvată a lucrărilor de reabilitare propuse şi finalizarea lor la timp.  +  Articolul 7Garanţie7.01. Garanţie suplimentarăDacă Împrumutatul va acorda unui terţ vreo garanţie pentru îndeplinirea vreuneia dintre obligaţiile privind datoria sa externa sau vreo preferinta ori prioritate cu privire la acestea, Împrumutatul va informa Banca despre aceasta şi, dacă Banca va solicita, îi va furniza o garanţie echivalenta pentru îndeplinirea obligaţiilor sale în cadrul prezentului acord sau îi va acorda o preferinta ori prioritate echivalenta. Împrumutatul confirma ca în prezent nu exista nici o asemenea garanţie, preferinta sau prioritate.  +  Articolul 8Informaţii şi vizite8.01. Informaţii privind proiectulÎmprumutatul şi A.N.D.: a) vor transmite Băncii: (i) până la 31 martie 1994 şi ulterior pe 31 martie în fiecare an până la încheierea proiectului, un raport privind implementarea proiectului; (îi) 6 luni după încheierea proiectului, un raport privind încheierea proiectului şi (iii) periodic, orice alt asemenea document sau informaţie privind finanţarea, aplicarea şi operaţiunile proiectului, după cum Banca va solicita în mod rezonabil; b) vor supune aprobării Băncii, fără întârziere, orice modificare de natura materială în planurile generale, graficul sau programul de cheltuieli ale proiectului în legătură cu situaţiile făcute cunoscute Băncii înainte de semnarea acestui acord; c) se vor asigura ca evidentele A.N.D. cuprind toate operaţiunile legate de finanţarea şi executarea proiectului; şi d) vor informa în general Banca despre orice fapt sau eveniment cunoscut Împrumutatului sau A.N.D. care pot prejudicia substanţial sau afecta condiţiile executării sau operaţiunilor proiectului.8.02. Informaţii privind Împrumutatul şi A.N.D.Împrumutatul: a) nu mai tirziu de 31 octombrie în fiecare an, şi începând cu anul fiscal 1993, va furniza prin A.N.D. Băncii şi cofinantatorilor, pentru analiza şi observaţii, programul sau de cheltuieli propus pentru construcţia, întreţinerea şi reabilitarea drumurilor pentru anul următor şi alocaţia bugetară propusă pentru acel program, asigurindu-se ca vor continua să fie acordate prioritate şi fonduri suficiente proiectului, ca şi întreţinerii periodice şi curente a reţelei drumurilor naţionale; b) va informa Banca cît mai curînd posibil cu privire la reforma preconizata şi privatizarea parţială a sectorului drumurilor; c) va informa Banca despre propunerile cu privire la înfiinţarea unui fond al drumurilor; şi d) va informa imediat Banca:(i) despre orice decizie luată de el din orice motiv, sau despre orice fapt care îl obliga, sau despre orice solicitare facuta lui de a rambursa anticipat vreun împrumut iniţial acordat pe termen mai mare de 5 ani;(îi) despre orice intenţie de a acorda vreo garanţie, la care se referă art. 7.01., unei terţe părţi; sau(iii) în general, despre orice fapt sau eveniment care poate împiedica îndeplinirea vreunei obligaţii a Împrumutatului conform prezentului acord.8.03. ViziteÎmprumutatul şi A.N.D. vor permite persoanelor desemnate de Banca, care pot fi însoţite de reprezentanţi ai Curţii de Conturi a Comunităţilor Europene, sa viziteze amplasamente, instalaţii şi lucrări ce fac parte din proiect, şi să facă acele verificări pe care le pot dori, şi le vor acorda sau se vor asigura ca li se acordă tot sprijinul necesar pentru acest scop.  +  Articolul 9Sarcini şi cheltuieli9.01. Impozite, taxe şi comisioaneÎmprumutatul va plati toate impozitele, taxele, comisioanele şi alte impuneri de orice natura, inclusiv taxe de timbru şi comisioane de înregistrare, ce vor aparea în cursul semnării şi aplicării acestui acord, sau a oricărui document relativ la acesta, şi în crearea oricărei garanţii pentru împrumut.Împrumutatul va plati integral capitalul, dobinda, comisioanele şi alte sume datorate conform prezentului acord, bruto, fără deducerea vreunei impuneri naţionale sau locale de orice fel, cu condiţia ca, dacă Împrumutatul este obligat prin lege să facă orice asemenea deduceri, sa majoreze plata către Banca astfel încât după deducere valoarea neta primită de Banca să fie echivalenta cu suma datorată.9.02. Alte sarciniÎmprumutatul va suporta orice costuri profesionale, bancare, de transfer sau schimb, ocazionate de semnarea sau aplicarea prezentului acord sau a documentelor relative la acesta, şi de crearea vreunei garanţii pentru împrumut.  +  Articolul 10Rambursarea anticipata în cazul neîndeplinirii unei obligaţii10.01 Dreptul de a solicita rambursarea anticipataÎmprumutatul va rambursa împrumutul sau orice parte a acestuia pe baza cererii făcute în acest sens de Banca:A. imediat: a) dacă vreo informaţie sau document remise Băncii de sau în contul Împrumutatului, în legătură cu negocierea acestui acord sau în timpul cît el este în vigoare, se dovedesc a fi fost incorecte în orice aspect important; b) dacă Împrumutatul omite la data scadentei sa plătească vreo parte din împrumut, dobinda la acesta sau să efectueze alta plata către Banca, după cum se prevede în prezentul acord; c) dacă, urmare unei neindepliniri a obligaţiilor, Împrumutatului i se cere sa ramburseze anticipat un împrumut care i s-a acordat pentru un termen iniţial mai mare de 5 ani; d) dacă survine un eveniment sau o situaţie care este posibil sa pună în pericol serviciul împrumutului sau sa afecteze negativ vreo garanţie acordată pentru acesta; e) dacă vreo obligaţie asumată de împrumutat, asa cum se prevede la pct. 7 şi 8 din preambul, încetează de a fi îndeplinită cu privire la orice împrumut acordat oricărui împrumutat din România din resursele Băncii sau ale Comunităţii Europene; f) dacă vreun împrumutat din România nu-şi îndeplineşte vreo obligaţie financiară cu privire la orice împrumut acordat de Banca din resursele Băncii sau ale Comunităţii Europene; sau g) dacă împrumuturile B.I.R.D. sau B.E.R.D. vor deveni datorate şi plătibile înainte de data scadentei convenite a acestora;B. la expirarea unei perioade de timp rezonabile specificate într-o notificare remisă de Banca Împrumutatului, fără ca problema sa fi fost rezolvată spre satisfactia Băncii: a) dacă Împrumutatul nu se conformează vreunei obligaţii din cadrul acestui acord, alta decît cele menţionate în art. 10.01 A. b); sau b) dacă vreun fapt material prevăzut în preambul se modifica substanţial şi dacă modificarea prejudiciază interesele Băncii ca împrumutător al Împrumutatului sau afectează negativ implementarea sau operaţiunile proiectului.10.02. Alte drepturi legaleArt. 10.01 nu va limita nici un alt drept legal al Băncii de a cere rambursarea în avans a împrumutului.10.03. DauneAtunci când cererea de rambursare anticipata se va face conform art. 10.01, Împrumutatul va plati Băncii la valoarea fiecărei rate, asa cum este prezentat în anexa B, o sumă calculată la o rata anuală de 0,25% de la data cererii la data iniţială respectiva a ratei datorate, asa cum se prevede în anexa B.10.04. NerenunţareNici o omisiune sau întârziere a Băncii în exercitarea unui drept al său conform acestui articol 10 nu va fi considerată ca o renunţare la acel drept.10.05. Destinaţia sumelor primiteSumele primite urmare a unei cereri conform art. 10 vor fi destinate în primul rind plăţii daunelor, comisioanelor şi dobinzii în aceasta ordine şi, în al doilea rind, reducerii ratelor restante în ordinea inversa a scadentei. Ele vor fi repartizate între transe la discretia Băncii.  +  Articolul 11Legea şi jurisdicţia aplicabile11.01. Legea aplicabilăPrezentul acord, constituirea şi validitatea lui vor fi guvernate de legea franceza.Locul încheierii acestui acord este sediul Băncii.11.02. Jurisdicţia aplicabilăToate litigiile privind prezentul acord vor fi supuse Curţii de Justiţiei a Comunităţilor Europene.Părţile la acest acord renunţa prin aceasta la orice imunitate sau drept de a obiecta faţă de jurisdicţia acestei Curţi. O decizie a Curţii data conform acestui articol 11.02. va fi definitivă şi obligatorie asupra părţilor, fără restrictie sau rezerva.11.03. Evidenta sumelor datorateÎn orice acţiune juridică aparuta în executarea prezentului acord, certificarea de către Banca a oricăror valori datorate Băncii în cadrul prezentului acord va fi dovada prima facie a acelei valori.  +  Articolul 12Clauze finale12.01. NotificăriNotificările şi alte comunicări transmise în legătură cu prezentul acord vor fi trimise la adresele menţionate la pct. 1 de mai jos, cu excepţia notificărilor către Împrumutat şi A.N.D. în legătură cu litigii în curs sau în declansare, care vor fi trimise la adresele specificate la pct. 2 de mai jos, unde Împrumutatul şi A.N.D. aleg domiciliul:
       
    Pentru Bancă:100, b-dul Konrad Adenauer L-2950 Luxembourg-Kirchberg
    Pentru Împrumutat:1. str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, RO-70060 Bucureşti, România
      2. Misiunea României pe lângă Comunităţile Europene 37 a, Rue Washington B-1050 Bruxelles
    Pentru A.N.D.:1. b-dul Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, RO-77113 Bucureşti, România
      2. Misiunea României pe lângă Comunităţile Europene 37 a, Rue Washington B-1050 Bruxelles
  Fiecare parte poate, prin avizarea celeilalte, să-şi schimbe adresa menţionată mai sus, cu condiţia cu adresa de la pct. 2 de mai sus poate fi schimbată numai la alta adresa în cadrul Comunităţii Europene.12.02. Forma notificăriiNotificările şi alte comunicări, pentru care sunt menţionate în prezentul acord perioade fixe sau care fixează ele însele perioade obligatorii pentru destinatar, vor fi transmise personal, prin scrisoare înregistrată, telegrama, telex sau alte mijloace de transmitere care fac posibila dovada primirii de către destinatar. Data înregistrării sau, după cum poate fi cazul, data declarata a primirii documentului transmis, va fi definitivă pentru determinarea unei perioade.12.03. Preambul şi anexePreambulul şi următoarele anexe fac parte din acest acord:- Anexa A Descrierea tehnica- Anexa B Tabelul de amortizare- Anexa C Definitia ECUUrmătoarele documente sunt ataşate la prezentul acord:Împuternicirea A.N.D.Ca urmare, părţile prezente au convenit să se semneze acest acord în patru originale în limba engleza.Acordul de împrumut a fost parafat, în numele Împrumutatului, de domnul Mihai Bogza, în numele Băncii de domnul Manfredi Tonci Ottieri şi în numele A.N.D., de domnul Liviu Paunescu.Semnat pentru şi în numele României,Ministru de stat,ministrul finanţelor,Florin GeorgescuSemnat pentru şi în numeleBăncii Europene de Investiţii,Vicepreşedinte,Hans DuborgSemnat pentru şi în numeleAdministraţiei Naţionale a Drumurilor,Ministru consilier la Misiunea Românieipe lângă Comunitatile Europene,Liviu PaunescuAzi 10 mai 1993, la Luxemburg şi Bruxelles.
   +  Anexa AProiect: Reabilitarea drumurilor în România---------------------------------------------DESCRIEREA TEHNICA1. Componenta şi costul proiectuluiProiectul consta în reabilitarea a 1053 km drumuri naţionale cu doua benzi, cu lăţimea părţii carosabile de 7 m şi a structurii (partea carosabilă şi acostamentele) de 9 m, cu excepţia unor porţiuni indicate în mod expres. El cuprinde achizitionare de terenuri, studii, construcţii, supervizare şi angajarea lucrărilor pentru următoarele sectoare:
             
    Sectorul de drumLungime (km)Costuri totale în mii US $1)Perioada de construcţieObservaţii
    Finanţate de B.E.I.        
    Sebeş - Deva5913.21501.94-06.95  
    Deva - Lipova10039.18607.93-12.95  
    Lipova - Nădlac10040.23307.93-12.95inclusiv punctul de trecere a frontierei
    Arad - Timişoara - Moraviţa10121.80901.94-12.95  
    Rezerve de preţ (4% pe an)   10.26801.94-09.95  
    Supervizarea lucrărilor (4%)   4.988    
    Subtotal:360129.699    
    Finanţate de B.E.R.D.        
    Piteşti - Călimăneşti6129.52407.93-12.953 benzi cca. 13 km
    Călimăneşti - Veştem7917.60007.93-06.96  
    Veştem - Sibiu - Cluj-Napoca15732.72501.94-12.96  
    Cluj-Napoca - Borş15230.44201.94-12.98inclusiv punctul de trecere a frontierei
    Rezerve de preţ (4% pe an)   7.280    
    Supervizare lucrări (3%)   3.339    
    Subtotal:449120.910    
    Finanţate de B.I.R.D.        
    Bucureşti - Urziceni4014.86107.93-06.954 benzi cca. 32 km
    Urziceni - Giurgeni11315.92701.94-06.96  
    Constanţa - Eforie - Negru Vodă4013.08907.93-12.94  
    Timiş - Comarnic84.97101.94-12.943 benzi cca. 4 km
    Comarnic - Braşov4410.68001.95-12.95  
    Patru posturi de trecere a frontierei   3.000    
    Rezerve de preţ (4% pe an)   5.690    
    Supervizare lucrări (3%)   2.029    
    Subtotal:24570.247    
    Alte componente finanţate de B.I.R.D. şi B.E.R.D. şi neincluse în Descrierea tehnică   84.144    
    Total1.054405.000    
  1) Cursul de schimb: 1 ECU = 1,21 US $. 2. Perioada de implementarePerioada estimată de construcţie a drumurilor este cuprinsă între iulie 1993 şi decembrie 1996. Prin urmare, componentele proiectului referitoare la drumuri ar trebui să fie finalizate până la 30 iunie 1997.
   +  Anexa BTABEL DE AMORTIZAREProiectul "Reabilitarea drumurilor în România"
         
    Data plăţii datorate a rateiValorile ce vor fi rambursate, exprimate ca procent din împrumut aşa cum este definit în art. 2.01.
    1.5 noiembrie 19984,16%
    2.5 mai 19994,16%
    3.5 noiembrie 19994,16%
    4.5 mai 20004,16%
    5.5 noiembrie 20004,16%
    6.5 mai 20014,16%
    7.5 noiembrie 20014,16%
    8.5 mai 20024,16%
    9.5 noiembrie 20024,16%
    10.5 mai 20034,16%
    11.5 noiembrie 20034,16%
    12.5 mai 20044,16%
    13.5 noiembrie 20044,16%
    14.5 mai 20054,16%
    15.5 noiembrie 20054,16%
    16.5 mai 20064,16%
    17.5 noiembrie 20064,16%
    18.5 mai 20074,16%
    19.5 noiembrie 20074,16%
    205 mai 20084,16%
    21.5 noiembrie 20084,16%
    22.5 mai 20094,16%
    23.5 noiembrie 20094,16%
    24.5 mai 20104,32%
   +  Anexa CDefinitia ECUConform Regulamentului Consiliului Comunităţilor Europene nr. 3180/78 din 18 decembrie 1978, publicat în Monitorul Oficial al Comunităţilor Europene din 30 decembrie 1973 (nr. L 379), asa cum a fost modificat prin Regulamentul Consiliului nr. 2626/84 din 15 septembrie 1984, publicat în Monitorul Oficial al Comunităţilor Europene din 16 septembrie 1984 (nr. L 247) şi prin Regulamentul Consiliului nr. 1971/89 din 19 iunie 1989, publicat în Monitorul Oficial al Comunităţilor Europene din 4 iulie 1989 (nr. L 189), şi în mod special conform primului sau articol şi în concordanta cu anunţul publicat de Comunitatile Europene în Monitorul Oficial din 21 septembrie 1989 (nr. C 241), ECU este definit ca suma a următoarelor valori ale valutelor statelor membre ale Comunităţii Economice Europene:
       
    - marca germană:0,6242
    - francul francez:1,332
    - lira sterlină:0,08784
    - lira italiană:151,8
    - guldenul olandez:0,2198
    - francul belgian:3,301
    - francul luxemburghez:0,130
    - peseta spaniolă:6,885
    - coroana daneză:0,1976
    - lira irlandeză:0,008552
    - drahma grecească:1,440
    - escudo portughez:1,393
  Orice schimbare în compozitia ECU, hotarita conform art. 2 din Regulamentul nr. 3180/78, se va aplica automat prezentei definiţii.Dacă Banca va considera ca ECU a încetat să fie utilizat în sistemul monetar european (asa cum s-a stabilit prin Rezoluţia Consiliului European din 5 decembrie 1978) şi pentru stabilirea tranzacţiilor dintre autorităţile monetare centrale ale statelor membre ale Comunităţilor Europene şi instituţiile create prin sau în virtutea tratatelor de înfiinţare a Comunităţilor Europene, va înştiinţa despre aceasta pe Împrumutat. Cît despre data înştiinţării, ECU va fi înlocuit prin sumele valutelor din care a fost compus conform celei mai recente definiţii a ECU stabilite de Consiliul Comunităţilor Europene înainte de data acelei instiintari.Valoarea ECU în orice valuta va corespunde celei determinate de Comisia Comunităţilor Europene pe baza cotatiilor zilnice ale ratelor de schimb de pe piaţa. În lipsa unei astfel de determinări, valoarea ECU în orice valuta se va fixa aplicind rata incrucisata (cross-rate) dintre acea valuta şi orice valuta afişată în tabelele zilnice publicate de Comisia Comunităţilor Europene. Dacă nici una din cele doua metode precedente nu este aplicabilă, valoarea ECU în orice valuta va fi egala cu suma echivalentelor în acea moneda a valorilor valutelor prezentate în primul paragraf de mai sus.Ratele de schimb dintre ECU şi valutele naţionale cel mai larg comercializate pe pieţele valutare internaţionale sunt puse la dispoziţie zilnic şi sunt publicate periodic în Monitorul Oficial al Comunităţilor Europene.--------