LEGE Nr. 4 din 28 martie 1974privind atribuţiile şi răspunderile consiliilor de conducere, preşedinţilor, inginerilor şefi, contabililor şefi, ale celorlalte cadre tehnice şi economice din cooperativele agricole de producţie, precum şi ale direcţiilor generale judeţene pentru agricultura, industrie alimentara şi ape
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL NR. 49 din 2 aprilie 1974    Pentru înfăptuirea hotărîrilor partidului şi statului privind dezvoltarea intensiva şi modernizarea continua a agriculturii, consolidarea economică şi organizatorică a cooperativelor agricole de producţie, în vederea creşterii aportului acestora la dezvoltarea economiei naţionale şi ridicării nivelului de trai al cooperatorilor, sarcini deosebit de importante revin consiliilor de conducere, preşedinţilor, inginerilor şefi, contabililor şefi şi celorlalte cadre tehnice şi economice din aceste unităţi.Consiliile de conducere, preşedinţii, toate cadrele tehnice şi economice din cooperativele agricole, prin întreaga lor activitate îşi aduc contribuţia la realizarea sarcinilor stabilite de Partidul Comunist Roman pentru faurirea societăţii socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră, la întărirea aliantei între clasa muncitoare - clasa conducatoare a societăţii - şi taranime, ridicarea social-culturală a satului la un nivel tot mai înalt de civilizatie.În vederea creşterii rolului şi răspunderii faţă de partid şi de stat a consiliilor de conducere, preşedinţilor, inginerilor şefi, contabililor şefi şi celorlalte cadre tehnice şi economice din cooperativele agricole de producţie,Marea Adunare Naţionala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1.Consiliile de conducere, toate cadrele tehnice şi economice din cooperativele agricole poarta întreaga răspundere faţă de partid şi stat pentru realizarea planului de producţie şi financiar - parte integrantă a planului unic de dezvoltare economică şi socială a tarii - pentru respectarea riguroasă a obligaţiilor asumate faţă de stat, în care scop asigura folosirea deplina şi eficienta a pămîntului, a tuturor mijloacelor materiale şi financiare, organizarea superioară a producţiei şi a muncii, introducerea şi generalizarea tehnologiilor moderne.  +  Articolul 2Consiliul de conducere al cooperativei agricole, precum şi preşedintele acesteia - aleşi de adunarea generală a membrilor cooperativei - se confirma de comitetul executiv al consiliului popular judeţean şi răspund faţă de stat pentru activitatea pe care o desfăşoară potrivit prevederilor prezentei legi, precum şi faţă de adunarea generală, potrivit Statutului cooperativei agricole de producţie, în înfăptuirea politicii partidului şi statului în domeniul agriculturii.  +  Articolul 3Consiliul de conducere, ca organ executiv al adunării generale a cooperativei agricole, răspunde faţă de stat pentru aplicarea şi respectarea în întreaga activitate a cooperativei agricole a legilor, hotărîrilor de partid şi de stat, a tuturor actelor normative, precum şi a prevederilor Statutului cooperativei agricole de producţie.  +  Articolul 4.Preşedintele cooperativei agricole asigura conducerea curenta a activităţii acesteia şi răspunde de înfăptuirea hotărîrilor adunării generale şi ale consiliului de conducere, cu respectarea stricta a legilor şi a celorlalte dispoziţii legale, cît şi a normelor democraţiei cooperatiste, în vederea folosirii eficiente a întregului potenţial economic al unităţii, a consolidării economico-organizatorice a cooperativei, a imbinarii armonioase a intereselor cooperatorilor cu interesele generale ale societăţii.  +  Articolul 5Inginerul şef este reprezentantul statului în cooperativa agricolă şi răspunde atît faţă de direcţia generală judeteana pentru agricultura, industrie alimentara şi ape, cît şi faţă de adunarea generală şi consiliul de conducere, de organizarea şi desfăşurarea activităţii de producţie, de întreaga activitate economică, pentru folosirea eficienta a mijloacelor materiale şi financiare, pentru continua consolidare economico-organizatorică a unităţilor agricole cooperatiste.Şefii de ferma şi celelalte cadre tehnice din cooperativa agricolă răspund atît faţă de preşedintele şi inginerul şef, cît şi faţă de adunarea generală şi consiliul de conducere, pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de producţie din fermele şi sectoarele pe care le conduc.  +  Articolul 6Contabilul şef din cooperativa agricolă răspunde, faţă de direcţia generală judeteana pentru agricultura, industrie alimentara şi ape şi faţă de adunarea generală şi consiliul de conducere, de organizarea şi desfăşurarea activităţii economico-financiare, de realizarea planului de venituri şi cheltuieli, de creşterea eficientei economice a producţiei, de constituirea şi utilizarea raţională a fondurilor statutare.Celelalte cadre economice răspund de îndeplinirea sarcinilor pe care le au atît faţă de contabilul şef, cît şi faţă de adunarea generală.  +  Capitolul 2 Atribuţii şi raspunderi  +  Articolul 7Consiliul de conducere răspunde, faţă de stat şi adunarea generală a cooperatorilor, de planificarea curenta şi de perspectiva a activităţii de producţie şi financiare a cooperativei agricole, de realizarea integrală a sarcinilor de plan şi a obligaţiilor asumate faţă de stat, de dezvoltarea şi apărarea averii obşteşti, în care scop asigura organizarea producţiei şi a muncii, condiţiile necesare îndeplinirii planului, creşterii producţiei vegetale şi animale, reducerii ponderii cheltuielilor materiale şi sporirii productivitatii muncii.În repartizarea producţiei şi a veniturilor, consiliul de conducere răspunde de respectarea corelatiilor necesare astfel ca, odată cu creşterea veniturilor cooperatorilor, să se asigure fondurile proprii pentru dezvoltarea continua a cooperativei agricole.Consiliul de conducere răspunde de respectarea stricta a ordinii şi disciplinei în munca a tuturor cooperatorilor, asigura participarea activa a acestora la buna desfăşurare a întregii activităţi a cooperativei agricole.  +  Articolul 8Preşedintele poarta răspunderea pentru realizarea planului de producţie şi financiar, organizarea în acest scop a întregii activităţi a cooperativei agricole, dezvoltarea şi folosirea raţională a averii obşteşti, îndeplinirea obligaţiilor asumate faţă de stat şi respectarea drepturilor cooperatorilor potrivit legii şi Statutului cooperativei agricole de producţie, cît şi pentru realizarea atribuţiilor specifice inginerului şef şi ale contabilului şef.Preşedintele reprezintă cooperativa agricolă în raporturile cu organele de stat, cu organizaţiile economice socialiste, cu orice alte persoane juridice, precum şi cu persoanele fizice. Angajarea patrimonială a cooperativei agricole se face prin semnatura preşedintelui, contabilului şef şi inginerului şef.  +  Articolul 9Preşedintele, inginerul şef, contabilul şef şi toate cadrele tehnice şi economice, ceilalţi membri ai consiliului de conducere, exercita, potrivit legilor şi Statutului cooperativei agricole de producţie, următoarele atribuţii: a) asigura toate condiţiile necesare îndeplinirii integrale a indicatorilor planului de stat şi răspund de insamintarea suprafeţelor planificate pe fiecare cultura, realizarea efectivelor de animale pe specii şi categorii, a producţiei vegetale şi animaliere, a sarcinilor de livrări şi a celorlalte obligaţii asumate de cooperativa agricolă faţă de stat.În acest scop îşi aduc întreaga contribuţie şi răspund de valorificarea deplina a tuturor resurselor locale ale unităţii şi a mijloacelor acordate de stat, asigurind imbinarea armonioasă a cerinţelor economiei naţionale cu cele ale cooperativei şi membrilor săi; b) elaborează programul de măsuri tehnico-economice şi organizatorice necesar îndeplinirii planului de producţie şi financiar şi răspund de aplicarea lui; c) urmăresc realizarea obligaţiilor asumate de cooperativa agricolă în cadrul consiliului intercooperatist, asociaţiilor intercooperatiste şi în acţiunile de cooperare şi asociere cu unităţile de stat.  +  Articolul 10Inginerul şef, în afară de atribuţiile generale prevăzute în art. 9, are următoarele atribuţii şi raspunderi specifice: a) răspunde, împreună cu ceilalţi specialişti agricoli, de conservarea, folosirea integrală şi gospodărirea judicioasă şi eficienta a fondului funciar al cooperativei agricole. Ca reprezentant al statului, inginerul şef are obligaţia sa acţioneze şi sa determine respectarea dispoziţiilor legale privind păstrarea şi gospodărirea fondului funciar, sa urmărească aplicarea lor întocmai, să constate contravenţiile şi să aplice sancţiuni potrivit legii; b) tine legătură permanenta cu institutele şi staţiunile de cercetări din agricultura, răspunde nemijlocit de stabilirea şi aplicarea celor mai adecvate tehnologii de cultura plantelor şi creşterea animalelor, de promovarea şi generalizarea progresului tehnic, în toate sectoarele de activitate ale cooperativei agricole; c) asigura, împreună cu ceilalţi specialişti agricoli: amplasarea corespunzătoare a culturilor, producerea şi folosirea seminţelor din soiuri valoroase şi hibrizilor de mare productivitate; fertilizarea terenurilor, executarea la timp şi în bune condiţii a lucrărilor de insamintare, întreţinere şi recoltare a culturilor; depozitarea şi conservarea produselor; exploatarea integrală şi eficienta a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare; organizarea şi desfăşurarea procesului de producţie în zootehnie, aplicarea măsurilor privind îmbunătăţirea reproductiei, selecţiei şi ameliorării animalelor, realizarea efectivelor, sporirea cantităţilor de furaje; extinderea mecanizarii lucrărilor.Inginerul şef răspunde de aplicarea - potrivit condiţiilor locale - a măsurilor tehnice, sub aspectul perioadei şi al modului de execuţie a acestora; d) răspunde de organizarea temeinica a producţiei şi a muncii, de generalizarea acordului global în toate sectoarele, iar împreună cu contabilul şef, asigura aprovizionarea tehnico-materială ritmica a fermelor şi sectoarelor de producţie; e) răspunde de activitatea secţiei de mecanizare a agriculturii, de folosirea, la întreaga capacitate, a tuturor mijloacelor mecanice, asigura ca secţia sa lucreze ca sector mecanic al cooperativei agricole; f) îndeplineşte funcţia de preşedinte al comisiei de recepţie, în exercitarea căreia organizează controlul calităţii şi cantităţii tuturor lucrărilor care se executa în cooperativa agricolă şi răspunde de receptiile efectuate; g) acţionează pentru creşterea continua a productivitatii muncii prin extinderea mecanizarii, modernizarea tehnologiilor, folosirea raţională a forţei de muncă şi mijloacelor mecanice; conduce activitatea de normare a muncii şi propune adunării generale norme îmbunătăţite; h) răspunde, împreună cu ceilalţi specialişti, de organizarea şi desfăşurarea învăţămîntului agrozootehnic de masa, de calificarea profesională a cooperatorilor; i) răspunde, împreună cu contabilul şef, de: folosirea deplina a capacităţilor de producţie, stabilirea obiectivelor de investiţii, amplasarea, execuţia şi exploatarea eficienta a acestora, respectarea prevederilor statutare referitoare la constituirea fondului de dezvoltare, utilizarea judicioasă a mijloacelor proprii şi a creditelor acordate de stat; acţionează pentru punerea în funcţiune a capacităţilor şi realizarea parametrilor proiectati la termenele prevăzute; j) răspunde, împreună cu contabilul şef, de respectarea integrală a obligaţiilor asumate de cooperativa agricolă faţă de stat prin contractele de valorificare a produselor, de asigurarea bazei materiale a contractelor şi de livrarea întregului volum de produse la termenele şi calitatea stabilite; k) analizează, planifica şi organizează, împreună cu celelalte cadre tehnice activitatea zilnica de producţie, asigurind folosirea integrală a mijloacelor de lucru şi a forţei de muncă. l) analizează şi prezintă, împreună cu contabilul şef organelor de conducere ale cooperativei, cel puţin o dată pe luna, rezultatele obţinute în activitatea de producţie şi economico-financiară, măsurile necesare pentru îndeplinirea şi depăşirea planului; m) îndrumă, controlează şi răspunde de activitatea sefilor de ferma, brigazi şi sectoare, care îi sînt subordonaţi; n) asigura, împreună cu contabilul şef, realizarea măsurilor stabilite cu prilejul controalelor efectuate în cooperativa agricolă de către organele de îndrumare şi control; o) ca reprezentant al statului, are obligaţia de a-şi aduce contribuţia la activitatea desfăşurată de consiliul popular pentru realizarea planului agricol în profil teritorial, mobilizarea tuturor resurselor locale în vederea sporirii aportului gospodariilor populaţiei la constituirea fondului de stat de produse vegetale şi animale.  +  Articolul 11Contabilul şef are următoarele atribuţii şi raspunderi specifice: a) asigura, împreună cu celelalte cadre economice, respectarea riguroasă a disciplinei financiar-bancare şi răspunde de gospodărirea judicioasă a întregii avutii a cooperativei; b) asigura şi răspunde, împreună cu inginerul şef, de realizarea unor venituri maxime cu cheltuieli materiale şi de forta de muncă minime, organizează şi urmăreşte aplicarea unui regim strict de economii, care să contribuie la creşterea eficientei economice a întregii activităţi; angajarea cheltuielilor materiale şi financiare se va face obligatoriu şi cu semnatura preşedintelui şi a inginerului şef; c) asigura şi răspunde de rambursarea de către cooperativa agricolă a creditelor şi de îndeplinirea celorlalte obligaţii financiare faţă de stat şi furnizori la termenele stabilite; d) îndrumă, controlează şi răspunde de activitatea economistilor de ferma, a contabililor şi gestionarilor; e) asigura ţinerea corecta şi la zi a evidentei economice a cooperativei agricole de producţie.  +  Articolul 12Preşedintele, inginerul şef, contabilul şef, toate cadrele tehnice, economice şi administrative au obligaţia de a-şi ridica permanent nivelul de cunoştinţe profesionale şi politice, de a-şi însuşi conducerea tractorului, maşinilor şi instalaţiilor folosite în cooperativa agricolă şi de a lua parte efectivă la exploatarea acestora în perioadele de virf ale procesului de producţie.  +  Articolul 13Inginerul agronom şef care îşi desfăşoară activitatea la consiliul intercooperatist răspunde faţă de stat pentru exercitarea atribuţiilor ce îi revin, în care scop: a) asigură realizarea acţiunilor şi obiectivelor prevăzute în programul de activitate al consiliului; b) acorda sprijin cooperativelor agricole în organizarea acţiunilor de asociere şi cooperare, în vederea consolidării economice şi organizatorice a fiecărei unităţi; c) controlează activitatea desfăşurată de staţiunea pentru mecanizarea agriculturii, urmăreşte modul cum aceasta asigura diversificarea, creşterea gradului de mecanizare şi realizare la timp şi în bune condiţii a întregului volum de lucrări; d) asigura şi răspunde de pregătirea mecanizatorilor în vedere a însuşirii de către aceştia a tehnologiilor moderne în producţia vegetala şi animala.  +  Articolul 14Direcţiile generale judeţene pentru agricultura, industrie alimentara şi ape, ca organe locale de specialitate ale administraţiei de stat au următoarele atribuţii şi raspunderi principale cu privire la îndrumarea şi controlul consiliilor de conducere ale cooperativelor agricole de producţie şi al specialiştilor care lucrează în unităţile agricole cooperatiste: a) defalca sarcinile de plan pe unităţi ţinînd seama de indicatorii de plan, pe baza propunerilor făcute de unităţile cooperatiste agricole şi a studiilor proprii, în funcţie de condiţiile pedoclimatice şi social-economice; controlează şi urmăresc realizarea suprafeţelor, efectivelor de animale, producţiei, sarcinilor de livrare la fondul de stat şi a celorlalţi indicatori de plan; b) sprijină unităţile cooperatiste la întocmirea programului de măsuri tehnico-organizatorice, controlează şi îndrumă îndeplinirea acestora; c) elaborează programe de dezvoltare a agriculturii cooperatiste pe judeţ, pe baza studiilor şi analizelor făcute cu participarea specialiştilor din unităţile agricole, din staţiunile de cercetări şi din învăţămînt, care să ducă la creşterea continua a producţiei şi la consolidarea economico-organizatorică a fiecărei unităţi; d) îndrumă şi controlează aducerea la îndeplinire de către specialiştii din consiliile intercooperatiste a programelor şi acţiunilor adoptate; e) îndrumă şi răspund de activitatea specialiştilor din unităţi agricole cooperatiste privind acţiunile agrofitotehnice, zootehnice şi sanitar-veterinare, care să ducă la realizarea sarcinilor de producţie; f) stabilesc, împreună cu specialiştii din unităţi, necesarul de lucrări mecanice, iau măsuri şi controlează folosirea tractoarelor şi maşinilor agricole la întreaga capacitate şi fac propuneri de dotare a staţiunilor şi secţiilor de mecanizare a agriculturii; g) organizează şi asigura ridicarea pregătirii profesionale a cadrelor de conducere, a specialiştilor şi celorlalte cadre tehnice prin cursuri de specialitate, consfatuiri de lucru şi schimburi de experienta, sprijină specialiştii din cooperative la buna desfăşurare a învăţămîntului agrozootehnic pentru ridicarea nivelului de cunoştinţe al întregii taranimi.  +  Capitolul 3 Măsuri privind consolidarea economico-organizatorică a unor cooperative agricole de producţie  +  Articolul 15În fiecare cooperativa agricolă de producţie mai puţin consolidata, direcţiile generale pentru agricultura, industrie alimentara şi ape, uniunile judeţene ale cooperativelor agricole de producţie şi sucursalele Băncii pentru Agricultura şi Industrie Alimentara vor întocmi, împreună cu conducerile cooperativelor respective, un program tehnico-economic complex de redresare, menit sa ducă într-o perioadă de 3-5 ani la creşterea producţiei şi la consolidarea economico-organizatorică a acestora. Programul se supune aprobării comitetului executiv al consiliului popular judeţean şi Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor.  +  Articolul 16Pentru folosirea judicioasă a ajutorului multilateral acordat de stat şi punerea în valoare a tuturor resurselor materiale şi umane locale, în vederea realizării programului de redresare, statul poate prelua în controlul sau direct aceste unităţi în scopul intaririi lor economice şi organizatorice.Realizarea programului de redresare se încredinţează unui împuternicit al statului, numit, pe o perioadă limitată, de către comitetul executiv al consiliului popular judeţean din rindul celor mai buni specialişti sau al altor cadre cu multă experienta în conducerea, organizarea producţiei şi a muncii în agricultura.Împuternicitul statului decide asupra măsurilor necesare pentru realizarea programului, după consultarea prealabilă a consiliului de conducere.  +  Capitolul 4 Dispoziţii speciale şi finale  +  Articolul 17Numirea şi încadrarea inginerilor de specialitate agricolă şi a contabililor şefi în unităţile agricole cooperatiste, precum şi a medicilor veterinari în aceste unităţi sau în circumscripţiile veterinare, se fac de către comitetul executiv al consiliului popular judeţean prin direcţia generală judeteana pentru agricultura, industrie alimentara şi ape.Transferarea inginerilor de specialitate agricolă şi medicilor veterinari dintr-un judeţ în altul sau dintr-un sector în altul al agriculturii ori într-o alta ramura decît agricultura, în posturi de specialitate agricolă, se face de către comitetul executiv al consiliului popular judeţean prin direcţia generală judeteana pentru agricultura, industrie alimentara şi ape, cu acordul Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor.Schimbarea din funcţie şi aplicarea măsurilor disciplinare se fac de către comitetul executiv al consiliului popular judeţean prin direcţia generală judeteana pentru agricultura, industrie alimentara şi ape, la propunerea consiliului de conducere al cooperativei agricole sau la solicitarea comitetului executiv al consiliului popular comunal, orasenesc sau municipal, după caz.  +  Articolul 18Inginerii de specialitate agricolă, medicii veterinari şi contabilul şef remuneraţi de stat răspund faţă de comitetul executiv al consiliului popular local de respectarea programului de activitate şi realizarea obligaţiilor de muncă. Remunerarea acestor cadre se face de către comitetul executiv al consiliului popular local, pe baza prezentei confirmate de preşedintele cooperativei agricole.  +  Articolul 19Inginerii de specialitate agricolă, medicii veterinari şi contabilul şef sînt subordonaţi şi răspund faţă de direcţia generală judeteana pentru agricultura, industrie alimentara şi ape pentru modul în care îşi exercită atribuţiile de specialitate ce le sînt încredinţate în cooperativa agricolă.  +  Articolul 20Inginerii, medicii veterinari şi celelalte persoane încadrate în munca la cooperativele agricole, remunerate de stat sau de cooperative, se recomanda să fie primite membri ai cooperativei, cu drepturi şi obligaţii prevăzute de statut. Ele participa la conducerea cooperativei şi la luarea hotărîrilor, raspunzind pentru activitatea lor în faţa adunării generale.  +  Articolul 21Prin hotărîre a Consiliului de Miniştri se va stabili numărul de ingineri de specialitate agricolă şi de medici veterinari pentru fiecare unitate încadrată cu asemenea specialişti, în conformitate cu normele legale în vigoare.  +  Articolul 22Conducătorilor de instituţii şi întreprinderi, care vor menţine ingineri de specialitate agricolă şi medici veterinari peste numărul stabilit sau care vor încadra asemenea specialişti în alte funcţii decît cele stabilite, li se vor imputa sumele plătite acestora ca remuneraţie pentru munca prestată, iar posturile respective vor fi anulate.  +  Articolul 23Inginerii de specialitate agricolă, medicii veterinari din unităţile agricole cooperatiste şi de la circumscripţiile veterinare, precum şi inginerii mecanici agricoli, ceilalţi specialişti cu studii superioare şi şefii de secţii din staţiunile pentru mecanizarea agriculturii, sînt obligaţi sa locuiască în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea.Prevederile alineatului precedent se aplică şi personalului de specialitate cu pregătire economică, cît şi celui de specialitate cu pregătire medie tehnica care lucrează în unităţile agricole cooperatiste, în staţiunile pentru mecanizarea agriculturii, circumscripţiile veterinare, consiliile populare şi alte unităţi agricole.Cei care nu se conformează prevederilor de la alin. 1 şi 2 în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi vor fi retrogradati în funcţie sau în clasa - în cadrul aceleiaşi profesii - pe durata de 3 luni.Dacă nici după expirarea retrogradarii nu se conformează prevederilor de la alin. 1 şi 2 li se va desface disciplinar contractul de muncă şi vor fi indrumati sa lucreze direct în producţie.  +  Articolul 24Pînă la construirea de locuinţe, proprietate personală sau de către cooperativele agricole, comitetele executive ale consiliilor populare sînt obligate să asigure locuinţe pentru inginerii de specialitate agricolă şi medicii veterinari, precum şi pentru celălalt personal prevăzut la art. 23.  +  Articolul 25Specialiştii agricoli şi contabilul şef din cooperativa agricolă, remuneraţi de stat, beneficiază de toate drepturile cuvenite celor încadraţi în unităţile de stat, în conformitate cu reglementările în vigoare. În acelaşi timp, beneficiază şi de drepturile prevăzute pentru specialişti în Statutul cooperativei agricole de producţie.-------------