LEGE nr. 74 din 16 ianuarie 2002pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/1998 privind Statutul personalului vamal
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 5 februarie 2002  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 16 din 29 ianuarie 1998 privind Statutul personalului vamal, emisă în temeiul art. 1 lit. a) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 30 ianuarie 1998, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul 4, litera c) se abrogă.2. Articolul 10 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10Funcțiile de conducere în Direcția Generală a Vamilor sunt:a) director general;b) director general adjunct;c) director, inspector-șef pentru expertiza vamală;d) director adjunct;e) șef serviciu;f) șef birou.3. Titlul V va avea următorul cuprins:Cariera profesională4. Articolul 41 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 41(1) Vechimea minimă necesară pentru avansarea în gradul, clasa, funcția sau categoria imediat superioară pentru personalul vamal se stabilește potrivit prevederilor legale aplicabile în sectorul bugetar.(2) Personalul vamal cu studii superioare care are o vechime în munca de 3 ani, precum și personalul vamal care a absolvit școala vamală și care are o vechime în munca de 5 ani, încadrat în structurile autorității vamale, poate ocupa prin concurs funcția de expert vamal.(3) Prevederile art. 12 alin. (1) se aplică numai în cazul funcțiilor de conducere de șef birou și șef serviciu.(4) Prin derogare de la prevederile art. 14 alin. (2), comunicarea tematicii și a perioadei de înscriere se poate face și cu cel puțin 20 de zile înainte de data fixată pentru susținerea concursului, cu aprobarea directorului general al Direcției Generale a Vamilor.5. Articolul 45 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 45Absolvenții de învățământ superior de lungă sau de scurta durata, care la data trecerii pe funcția corespunzătoare studiilor absolvite erau încadrați pe funcții cu un nivel de studii inferior, specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, au dreptul la un nivel de salarizare cel puțin egal cu cel avut anterior.6. La articolul 61, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 61(1) Salarizarea personalului vamal se stabilește în conformitate cu prevederile legale în vigoare, aplicabile personalului bugetar.7. Articolul 79 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 79Personalul vamal are dreptul de a fi avansat în funcție, grad sau treapta profesională potrivit reglementărilor legale în vigoare.8. Articolul 94 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 94(1) În cazul reorganizării activității măsurile de desfacere a contractelor individuale de muncă se vor aplica în ordine:a) personalului vamal care îndeplinește condițiile legale de pensionare;b) persoanelor care optează sa plece din unitate, pe motivul reorganizării activității;c) persoanelor care, la ultima evaluare a performantelor profesionale individuale, s-au situat sub limita minima a punctajului postului.(2) În cazul unor măsuri de reorganizare a activității, care implica desființarea unor posturi ocupate, conducerea autorității vamale, cu consultarea organizațiilor sindicale sau a reprezentanților salariaților, va stabili criterii de disponibilizare a personalului angajat.9. Articolul 98 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 98Constituie abateri disciplinare următoarele fapte:a) încălcarea îndatoririlor prevăzute în prezentul statut;b) refuzul nejustificat sau neglijența manifestată în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu;c) absentele nemotivate de la serviciu;d) orice alta fapta a personalului, prin care acesta se abate de la îndeplinirea îndatoririlor.10. La articolul 99, litera g) va avea următorul cuprins:g) suspendarea din activitate pe o perioadă de 1-6 luni;11. La articolul 104, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Personalul vamal, eliberat din funcția de conducere, ca urmare a săvârșirii unor abateri disciplinare, nu poate promova în aceste funcții timp de 4 ani de la data punerii în aplicare a măsurii de sancționare.12. Articolele 27 lit. c), 46, 62, 83, 95, 112, 117 alin. (2) și (3) se abrogă.13. Anexele nr. 1-3 vor avea următorul cuprins:  +  Anexa nr. 1DIRECȚIA GENERALĂ A VAMILOR  +  Capitolul I Aparatul centralA. Funcții de execuție
  Nr.Crt.Funcția Nivelul studiilor
  a) Funcții de execuție pe grade profesionale
  1Expert vamalS
  23Inspector vamal, referent de specialitate, gr. I A Inspector vamal, referent de specialitate, gr. I S S
  4Inspector vamal, referent de specialitate, gr. II S
  5Inspector vamal, referent de specialitate, gr. III S
  6Inspector vamal, referent de specialitate, gr. IV S
  7Inspector vamal, referent de specialitate, debutantS
  8Referent gradul I SSD
  9Referent gradul II SSD
  10Referent gradul III SSD
  11Referent debutant SSD
  b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
  12Referent I A M
  13Referent I M
  14Referent II M
  1516Referent III Referent IV M M
  17Referent debutant M
  B. Funcții de conducere
  Nr. crt.Funcția
  1. 2. 3. 4. 5. 6. Director general Director general adjunct Director, inspector șef pentru expertiza vamală Director adjunct Șef serviciu Șef birou
   +  Capitolul II Direcția Generală a Vamilor - Direcția de supraveghere și control vamal, Direcția de supraveghere pentru zonele vamale specialeA. Funcții de execuție
  Nr.crtFuncția Nivelul studiilor
  a) Funcții de execuție pe grade profesionale
  1Expert vamalS
  2Inspector vamal, referent de specialitate, gr. I A S
  3Inspector vamal, referent de specialitate, gr. IS
  4Inspector vamal, referent de specialitate, gr. II S
  5Inspector vamal, referent de specialitate, gr. III S
  6Inspector vamal, referent de specialitate, gr. IV S
  7Inspector vamal, referent de specialitate, debutantS
  8Referent gradul I SSD
  9Referent gradul II SSD
  10Referent gradul III SSD
  11Referent debutant SSD
  b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
  12Referent I A M
  13Referent I M
  14Referent II M
  15Referent III M
  16Referent IV M
  17Referent debutant M
  B. Funcții de conducere
  Nr. crt.Funcția
  1. 2. 3. 4. 5. Director general adjunct Director Director adjunct Șef serviciu Șef birou
   +  Anexa nr. 2DIRECȚIA REGIONALA VAMALĂA. Funcții de execuție
  NrCrt.Funcția Nivelul studiilor
  a) Funcții de execuție pe grade profesionale
  1Expert vamalS
  2Inspector vamal, referent de specialitate, gr. I A S
  3Inspector vamal, referent de specialitate, gr. IS
  4Inspector vamal, referent de specialitate, gr. II S
  5Inspector vamal, referent de specialitate, gr. IIIS
  6Inspector vamal, referent de specialitate, debutantS
  7Referent gradul I SSD
  8Referent gradul II SSD
  9Referent gradul III SSD
  10Referent debutant SSD
  b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
  11Referent I A M
  12Referent I M
  13Referent II M
  14Referent IIIM
  15Referent debutant M
  B. Funcții de conducere
  Nr. crt. Funcția
  1. 2. 3. 4. Director Director adjunct Șef serviciu Șef birou
   +  Anexa nr. 3BIROURI VAMALEA. Funcții de execuție de categoria A
  NrCrt.Funcția Nivelul studiilor
  a) Funcții de execuție pe grade profesionale
  1 Expert vamal S sau Școala vamală
  2Inspector vamal principal S sau Școala vamală
  3Inspector vamal gradul I S sau Școala vamală
  4Inspector vamal gradul II S sau Școala vamală
  5Inspector vamal gradul IIIS sau Școala vamală
  6Inspector vamal debutant S sau Școala vamală
  7Inspector vamal Școala vamală sau SSD
  8Controlor vamal gradul I Școala vamală sau SSD
  9Controlor vamal gradul II Școala vamală sau SSD
  10Agent vamal debutantȘcoala vamală sau SSD
  b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
  11 Controlor vamal I M
  12Controlor vamal II M
  13Controlor vamal III M
  14Controlor vamal debutant M
  B. Funcții de execuție de categoria B
  Nrcrt.Funcția Nivelul studiilor
  a) Funcții de execuție pe grade profesionale
  1Inspector pentru datoria vamalăS
  2Inspector pentru datoria vamală gradul IS
  3Inspector pentru datoria vamală gradul IIS
  4Inspector pentru datoria vamală gradul III S
  5Inspector pentru datoria vamală debutant S
  6Inspector pentru datoria vamală Școala vamală sau SSD
  7Controlor pentru datoria vamală gradul IȘcoala vamală sau SSD
  8Controlor pentru datoria vamală gradul IIȘcoala vamală sau SSD
  9Controlor pentru datoria vamală debutant Școala vamală sau SSD
  b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
  10 Controlor pentru datoria vamală I M
  11 Controlor pentru datoria vamală II M
  12Controlor pentru datoria vamală III M
  13Controlor pentru datoria vamală debutant M
  C. Funcții de conducere
  Nr. crt. Funcția
  1. 2. 3. Șef birou vamal Șef adjunct birou vamal Șef tura, șef sector
   +  Articolul 2Ordonanța Guvernului nr. 16/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 30 ianuarie 1998, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 13 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 13 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TARACILA
  -------------