ORDONANTA nr. 39 din 30 ianuarie 2002privind trecerea Spitalului "Elias" şi a Complexului Olanesti din subordinea şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Academiei Române
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 2 februarie 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, ale art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia şi ale art. 1 pct. VIII.2 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1 (1) Spitalul "Elias", unitate sanitară cu personalitate juridică, cu sediul în Bucureşti, bd Marasti nr. 17, sectorul 1, trece din subordinea Ministerului Apărării Naţionale în subordinea Academiei Române. (2) Bunurile identificate la nr. 103.629 din inventarul bunurilor publice, proprietate publică a statului, trec din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Academiei Române. (3) Sanatoriul Olanesti, denumit în prezent Complexul Olanesti, unitate sanitară cu personalitate juridică, se reorganizează ca unitate fără personalitate juridică, în subordinea Spitalului "Elias". (4) Bunurile identificate la nr. 103.898 din inventarul bunurilor publice, proprietate publică a statului, trec din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Academiei Române.  +  Articolul 2Spitalul "Elias", unitate sanitară, este deschis tuturor categoriilor de asistaţi medical şi funcţionează ca spital clinic de urgenta universitar, cu păstrarea prerogativelor functionale avute până în prezent.  +  Articolul 3Finanţarea unităţilor prevăzute la art. 1 se asigura din venituri extrabugetare prin sistemul de asigurări sociale de sănătate, din venituri proprii, din alocaţii şi transferuri de la bugetul de stat prin bugetul Academiei Române, precum şi din donaţii, sponsorizări şi alte surse atrase, realizate în condiţiile legii.  +  Articolul 4 (1) Personalul care îşi desfăşoară activitatea în Spitalul "Elias" este preluat şi se considera transferat, beneficiind în continuare de toate drepturile prevăzute în reglementările în vigoare. (2) Personalul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Complexului Olanesti este preluat de unitatea prevăzută la art. 1 alin. (1) şi se considera transferat, beneficiind în continuare de toate drepturile prevăzute de reglementările în vigoare.  +  Articolul 5Predarea-preluarea bunurilor existente la unităţile prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (3), de la Ministerul Apărării Naţionale la Academia Română, se efectuează pe bază de protocol, în termen de 30 de zile, la valoarea prevăzută în ultimul bilanţ contabil.  +  Articolul 6Se autorizeaza Ministerul Finanţelor Publice sa introducă modificările corespunzătoare în bugetele Ministerului Apărării Naţionale şi Academiei Române, precum şi în bugetul de stat pe anul 2002.  +  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga prevederile referitoare la Spitalul "Elias" din Decretul C.F.S.N. nr. 16/1990 privind trecerea în subordinea Ministerului Apărării Naţionale a Spitalului "Elias" şi a Oficiului farmaceutic nr. 3, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 din 5 ianuarie 1990, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul apărării naţionale,Ioan Mircea PascuPreşedintele Academiei Române,Eugen SimionMinistrul muncii şi solidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Petru Şerban Mihailescu-------