ORDONANTA nr. 27 din 30 ianuarie 2002privind reglementarea activităţii de soluţionare a petitiilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 1 februarie 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. IV.7 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă are ca obiect reglementarea modului de exercitare de către cetăţeni a dreptului de a adresa autorităţilor publice petiţii formulate în nume propriu. (2) Dreptul de petiţionare este recunoscut şi organizaţiilor legal constituite, acestea putând formula petiţii în numele colectivelor pe care le reprezintă.  +  Articolul 2În sensul prezentei ordonanţe, prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris sau prin e-mail, pe care un cetăţean ori o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale din unităţile administrativ-teritoriale, societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi şi instituţii publice.  +  Articolul 3Petitiile adresate autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la art. 2 vor fi soluţionate în termenele şi în condiţiile stabilite prin prezenta ordonanţă.  +  Articolul 4Conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la art. 2 sunt direct răspunzători de buna organizare şi desfăşurare a activităţii de primire, evidenţiere şi rezolvare a petitiilor ce le sunt adresate, precum şi de legalitatea soluţiilor şi comunicarea acestora în termenul legal.  +  Articolul 5Pentru soluţionarea legală a petitiilor ce le sunt adresate conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice sesizate vor dispune măsuri de cercetare şi analiza detaliată a tuturor aspectelor sesizate.  +  Articolul 6 (1) Autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 2 sunt obligate să îşi organizeze un compartiment distinct pentru relaţii cu publicul, încadrat cu personalul necesar, care va avea pregătirea corespunzătoare şi care va primi, va inregistra şi se va îngriji de rezolvarea petitiilor. (2) Pentru rezolvarea temeinica şi legală a petitiilor compartimentul prevăzut la alin. (1) le va îndrumă către compartimentele de specialitate, cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului. (3) Compartimentul prevăzut la alin. (1) este obligat sa urmărească soluţionarea şi redactarea în termen a răspunsului. Expedierea răspunsului către petitionar se va face numai prin intermediul compartimentului care a înregistrat petiţia, acesta ingrijindu-se şi de clasare şi arhivare. (4) Petitiile greşit îndreptate vor fi trimise în termen de 5 zile de la înregistrare de către compartimentul prevăzut la alin. (1) autorităţilor sau instituţiilor publice în ale căror atribuţii intra rezolvarea problemelor semnalate în petiţie.  +  Articolul 7Petitiile anonime sau cele în care nu sunt trecut datele de identificare a petitionarului nu se iau în considerare şi vor fi clasate potrivit prezentei ordonanţe.  +  Articolul 8 (1) Autorităţile şi instituţiile publice sesizate au obligaţia sa comunice petitionarului, în termen de 30 de zile de la data înregistrării petiţiei, răspunsul, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabila. (2) Pentru soluţionarea petitiilor primite de la o alta autoritate sau instituţie publică, potrivit art. 6 alin. (4), curge un nou termen de 30 de zile.  +  Articolul 9În situaţia în care aspectele sesizate prin petiţie necesita o cercetare mai amănunţită, conducătorul autorităţii sau instituţiei publice poate prelungi termenul prevăzut la art. 8 cu cel mult 15 zile.  +  Articolul 10 (1) În cazul în care un petitionar adresează mai multe petiţii, sesizand aceeaşi problema, acestea se vor conexă, petentul urmând sa primească un singur răspuns. (2) Dacă după trimiterea răspunsului se primeşte o noua petiţie cu acelaşi conţinut, aceasta se claseaza la numărul iniţial, făcându-se menţiune despre faptul ca s-a răspuns.  +  Articolul 11În cazul în care prin petiţie sunt sesizate anumite aspecte din activitatea unei persoane, aceasta nu poate fi soluţionată de persoana în cauza sau de către un subordonat al acesteia.  +  Articolul 12 (1) Repartizarea petitiilor în vederea soluţionării lor de către personalul de specialitate se face de către şeful compartimentului căruia i s-a trimis petiţia de către compartimentul prevăzut la alin. (1) al art. 6. (2) Funcţionarii publici şi persoanele încadrate cu contract individual de muncă sunt obligate sa rezolve numai petitiile care le sunt repartizate potrivit alin. (1), fiindu-le interzis să le primească direct de la petenti, sa intervină sau să depună staruinta pentru soluţionarea acestora în afară cadrului legal.  +  Articolul 13Semnarea răspunsului se va face numai de către şeful compartimentului care a soluţionat petiţia. În răspuns se va indica în mod obligatoriu temeiul legal al soluţiei adoptate.  +  Articolul 14Semestrial autorităţile şi instituţiile publice vor analiza activitatea proprie de soluţionare a petitiilor, pe baza raportului întocmit de compartimentul prevăzut la alin. (1) al art. 6.  +  Articolul 15Constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici sau, după caz, potrivit legislaţiei muncii următoarele fapte: a) nerespectarea termenelor de soluţionare a petitiilor, prevăzute în prezenta ordonanţă; b) intervenţiile sau stăruinţele pentru rezolvarea unor petiţii în afară cadrului legal; c) primirea direct de la petitionar a unei petiţii în vederea rezolvarii, fără a fi repartizata de şeful compartimentului.  +  Articolul 16La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga orice dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul informaţiilor publice,Vasile Dincu--------