ORDONANŢĂ nr. 7 din 24 ianuarie 2002privind publicarea, în exclusivitate, de către Ministerul Justiţiei în editie oficială a codurilor şi a altor legi complexe
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. III.1 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1 (1) Ministerul Justiţiei este autorizat sa editeze în exclusivitate, în volum, după textul publicat în Monitorul Oficial al României, ediţia oficială a codurilor şi a altor legi complexe, care interesează domeniul de activitate al justiţiei şi pentru a căror elaborare s-au constituit comisii speciale în cadrul ministerului, potrivit art. 25 alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea actelor normative. (2) Orice publicare în editie oficială a actelor normative prevăzute la alin. (1) de către alte persoane este interzisă. (3) În sensul prezentei ordonanţe, prin editie oficială a codurilor şi a altor legi complexe se înţelege ediţia aparuta cu aceasta menţiune, prin grija Ministerului Justiţiei, sub a cărui autoritate au fost elaborate aceste acte normative.  +  Articolul 2 (1) Sumele rezultate din vânzarea publicaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) constituie venituri extrabugetare ale Ministerului Justiţiei, având acelaşi regim ca şi sumele provenite din vânzarea timbrului judiciar, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Cheltuielile aferente editării publicaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) se suporta din veniturile extrabugetare menţionate la alineatul precedent.  +  Articolul 3 (1) Nerespectarea dispoziţiilor art. 1 alin. (2) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 300.000.000 lei. (2) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunilor se fac de persoanele împuternicite prin ordin al ministrului justiţiei. (3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu excepţia celor ale art. 28 şi 29.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:──────────────p. Ministrul justiţiei,Doru Crin Trifoi,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tănăsescu────────────────────────