HOTĂRÎREA nr. 178 din 24 aprilie 1993cu privire la indexarea şi compensarea pensiilor de asigurări sociale de stat, militari, I.O.V.R., ale agricultorilor şi a altor venituri ale populaţiei, începând cu 1 mai 1993
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 30 aprilie 1993  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Ca urmare a creşterii preţurilor şi tarifelor la produsele şi serviciile nesubventionate, cu începere de la 1 mai 1993 se indexează cu 6,8% pensiile de asigurări sociale de stat, inclusiv ale pensionarilor Bisericii Ortodoxe Române, ale artiştilor plastici şi scriitorilor, care au fost integrate în acest sistem, pensiile militarilor, I.O.V.R. şi cele stabilite potrivit Legii nr. 42/ 1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi acestora, răniţilor, celor care au fost reţinuţi în perioada 16-22 decembrie 1989 ca urmare a participării la acţiunile revoluţiei, precum şi a celor care au participat direct, în perioada 16-25 decembrie 1989, la luptele pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, astfel cum a fost republicată. (2) Pensiile indexate potrivit prevederilor alin.(1) se majorează cu o sumă fixa, reprezentind compensarea cu 100% a creşterii preţurilor şi tarifelor ca urmare a eliminării subvenţiilor la produsele şi serviciile destinate populaţiei, astfel: a) 6.620 lei, pensiile pentru limita de vârsta cu vechime integrală şi pensiile de invaliditate gradul I; b) 5.627 lei, pensiile pentru limita de vârsta cu vechime incompleta şi pensiile de invaliditate gradul II; c) 3.972 lei, pensiile de invaliditate gradul III; d) pensiile de urmaş se majorează cu o compensaţie în suma fixa, reprezentind 50%, 75% sau 100% din compensaţia de 6.620 lei, prevăzută la lit. a), după cum sunt în plata unu, doi sau mai mulţi urmaşi.  +  Articolul 2 (1) Pensiile agricultorilor se indexează cu 6,8% . (2) Pensiile indexate potrivit prevederilor alin. (1) se majorează cu o sumă fixa, astfel: a) 1.000 lei, pensiile pentru limita de vârsta cu vechime integrală şi pensiile de invaliditate gradul I; b) 850 lei, pensiile pentru limita de vârsta cu vechime incompleta şi pensiile de invaliditate gradul II; c) pensiile de urmaş se majorează cu o compensaţie în suma fixa, reprezentind 50%, 75% sau 100% din compensaţia de 1.000 lei, prevăzută la lit. a), după cum sunt în plata unu, doi sau mai mulţi urmaşi.  +  Articolul 3 (1) Se majorează cu procentul general de indexare-compensare de 42,7%, care cuprinde atât efectul eliminării subvenţiilor, cît şi cel al creşterii preţurilor şi tarifelor produselor şi serviciilor nesubventionate, următoarele venituri: a) pensiile suplimentare din sistemul asigurărilor sociale de stat; b) indemnizaţiile de îngrijire acordate pensionarilor încadraţi în gradul I de invaliditate; c) ajutoarele sociale stabilite pe baza legislaţiei de pensii; d) suma lunară acordată mamelor eroilor-martiri, potrivit Legii nr. 42/1990, republicată; e) indemnizaţiile şi sporurile ce se acordă invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război în temeiul Legii nr. 49/1991, cu modificările ulterioare; f) ajutoarele băneşti trimestriale care se acordă potrivit Decretului-lege nr. 70/1990; g) ajutoarele pentru sotiile militarilor în termen; h) ajutoarele ocazionale care se acordă potrivit H.C.M. nr. 454/1957; i) alocaţiile de întreţinere pentru minorii dati în plasament familial sau încredinţaţi, potrivit legii, unor familii ori persoane; j) ajutoarele băneşti lunare stabilite conform art. 14 din Legea nr. 23/1969; k) indemnizaţia lunară pentru fiecare an de detenţie, internare, domiciliu obligatoriu sau strămutare, acordată în baza Decretului-lege nr. 118/1990, cu completările ulterioare. (2) Pensiile suplimentare pentru pensionării militari se majorează astfel:- cu 42,7% pentru cei trecuţi în rezerva până la data de 31 decembrie 1991;- cu 20% pentru cei trecuţi în rezerva în perioada 1 ianuarie 1992-31 decembrie 1992;- cu 6,8% pentru cei trecuţi în rezerva după data de 1 ianuarie 1993.  +  Articolul 4Alocaţiile de stat pentru copii se majorează cu 1.120 de lei pentru fiecare copil, tinindu-se seama de efectul eliminării subvenţiilor la produsele alimentare.  +  Articolul 5Ajutorul ce se acordă, potrivit legii, în cazul decesului salariatului sau pensionarului de asigurări sociale de stat, militar şi I.O.V.R. se stabileşte la 20.700 lei, iar în cazul decesului unui membru din aceste familii ori unei persoane dependente social, la 17.200 lei.  +  Articolul 6 (1) Alocaţiile de hrana pentru consumurile colective din unităţile sociale de stat se majorează în funcţie de creşterea prognozata a preţurilor la produsele alimentare şi sunt prevăzute în anexa nr.1. (2) Drepturile acordate donatorilor onorifici de singe, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 999/1990, republicată, indexate cu coeficientul de creştere prognozata a preţurilor la produsele alimentare, se stabilesc la: 1.600 lei pentru bonurile valorice pentru produsele alimentare acordate la fiecare donare de singe şi 6.650 lei pentru recompensele valorice acordate la fiecare a 5-a donare.  +  Articolul 7Pentru perioada rămasă de la 1 mai 1993 până la finele anului de învăţământ 1992-1993, în cazul elevilor şi studenţilor bursieri, care servesc masa la cantinele şcolare şi studenţeşti, influenţa financiară lunară rezultată din majorarea alocaţiilor de hrana şi cuantumul actual al burselor se va suporta din prevederile de cheltuieli aprobate de Ministerul Învăţământului pe acest an.  +  Articolul 8 (1) Sumele rezultate în urma indexării şi compensării se includ, începând cu luna mai 1993, în drepturile la care se referă, obţinându-se astfel noile cuantumuri ale acestora. (2) Sumele reprezentind rezultatele indexării şi compensării se suporta din aceleaşi fonduri ca şi drepturile la care se aplică. (3) Sumele rezultate în urma indexării şi compensării, conform prezentei hotărâri, cele reprezentind indexarea şi compensarea prevăzute de hotărârile Guvernului nr. 219/1991, 579/1991, 780/1991, 20/1992, 150/1992, 219/1992, 500/ 1992, 773/1992, 95/1993, şi 125/1993, precum şi sumele obţinute ca urmare a majorării pensiilor conform hotărîrilor Guvernului nr. 526/1991 şi 277/1992 nu se includ în calculul veniturilor în funcţie de care se acordă sau se stabilesc chiriile pentru locuinţe din fondul de stat, alocaţiile de stat pentru copii, contribuţiile datorate de sustinatorii legali ai persoanelor internate în instituţii de asistenţa socială, ajutoarele băneşti trimestriale şi ocazionale, reducerile care se acordă salariaţilor şi pensionarilor pentru procurarea de proteze şi produse ortopedice. (4) Plafoanele reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 360/1991, în raport cu care se stabileşte contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor în crese şi grădiniţe, sunt prevăzute în anexa nr.2. (5) Costul mesei calde şi indemnizaţia de hrana ce se acordă, potrivit reglementărilor în vigoare, salariaţilor de unele regii autonome şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, care se suporta din cheltuielile de producţie, vor fi majorate în limita a 18,4%, reprezentind creşterea prognozata a preţurilor produselor alimentare.  +  Articolul 9Se recomanda societăţilor comerciale cu capital majoritar privat, precum şi organizaţiilor cooperatiste şi obşteşti, sistemelor de asigurări sociale - altele decît cel de stat - să aplice măsurile de protecţie socială prevăzute de prezenta hotărâre.  +  Articolul 10Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------p. Ministru de stat, ministrul muncii şi protecţiei sociale,Dorel Mustatea,secretar de statMinistrul apărării naţionale,general-locotenent Niculae Spiroiup. Ministru de stat, ministrul finanţelor,Nicolae Dumitru Constantinescu,secretar de stat  +  Anexa 1ALOCAŢIA ZILNICĂ DE HRANĂpentru consumul colectiv în unităţile sociale de stat
      - lei/zi -
    Învăţământ  
    Copii în grădiniţe cu program prelungit300
    Copii în grădiniţe cu program săptămânal, în case de copii preşcolari şi grădiniţe speciale360
    Elevi şi tineri din casele de copii, din unităţile de ocrotire şi învăţământ special pentru deficienţi recuperabili şi parţial recuperabili, din centrele de calificare sau recalificare a deficienţilor şi invalizilor380
    Elevi din şcolile speciale de reeducare350
    Elevi din învăţământul primar şi gimnazial, din şcoli complementare şi de meserii, din şcoli profesionale, din licee şi şcoli postliceale380
    Studenţi440
    Elevi bolnavi T.B.C. cu forme stabilizate, din şcoli speciale500
    Concursuri profesionale şi cultural-artistice ale elevilor şi studenţilor la fazele judeţene şi finale, participanţilor la olimpiadele internaţionale440
    Copii în tabere, colonii şi excursii380
    Copii în tabere internaţionale440
    Sănătate  
    Bolnavi adulţi internaţi în unităţi sanitare460
    Bolnavi internaţi în staţionare de zi240
    Copii nou-născuţi prematuri, în maternităţi, secţii sau compartimente*)70
    Copii 0-3 ani internaţi în unităţi sanitare222
    Copii 3-16 ani internaţi în unităţi sanitare400
    Copii în creşe cu program zilnic230
    Copii în creşe cu program săptămânal250
    Copii în leagăne de copii250
    Bolnavi arşi, internaţi în unităţi sanitare600
    Bolnavi în leprozerii770
    Însoţitori ai bolnavilor internaţi în unităţi sanitare440
    Alocaţie pentru o raţie de 0,500 litri lapte la bucătăriile de lapte43
    Donatori de sânge800
    Bolnavii străini internaţi la Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie1.500
    Asistenţă socială  
    Cămine de bătrâni şi pensionari370
    Cămine-spital pentru adulţi430
    Cămine pentru copii minori cu deficienţe şi centre de primire minori400
    Cantine de ajutor social350
    ___________  *) În cazul alimentaţiei naturale, de alimentaţia noului-născut poate beneficia mama copilului.
       
    Activitatea sportivă
    Natura acţiunilor- lei/zi -
    a) Activitatea sportivă de performanţă
    La cantine (exclusiv regia)  
    - competiţii sportive internepână la 1.725
    - cantonamente, semicantonamente şi taberepână la 1.915
    - competiţii sportive internaţionale, inclusiv mesele oficialepână la 2.285
    La restaurant (inclusiv regia)  
    - competiţii sportive internepână la 2.570
    - cantonamente, semicantonamente şi taberepână la 2.885
    - competiţii sportive internaţionale, inclusiv mesele oficialepână la 3.445
    b) Alte acţiuni sportive decât cele de performanţă
    - competiţii sportive interne945
    - cantonamente, semicantonamente şi tabere1.000
    - competiţii sportive internaţionale1.235
  NOTA:Nivelul alocaţiei de hrană poate fi depăşit la solicitarea beneficiarilor şi cu suportarea cheltuielilor de către aceştia.
   +  Anexa 2PLAFOANEÎn raport cu care se stabileşte contribuţia părinţilorla întreţinerea copiilor în creşe şi grădiniţe
      - lei -
    Plafoane prevăzute prin Hotărârea Guvernului nr. 380/1991Plafoane indexate
    până la 12.000până la 67.200
    12.001-20.00067.201-97.300
    peste 20.000peste 97.300
  ---------------