NORME METODOLOGICE din 28 decembrie 2001privind organizarea şi conducerea contabilităţii în partida simpla de către persoanele juridice fără scop lucrativ
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 15 ianuarie 2002     +  Capitolul 1 Sfera de aplicare1. Categoriile de persoane juridice fără scop lucrativ care pot organiza şi conduce contabilitatea în partida simpla, potrivit Ordinului ministrului finanţelor nr. 1.591/1998 privind aprobarea Planului de conturi pentru persoanele juridice fără scop lucrativ şi a normelor metodologice de utilizare a acestuia, sunt următoarele: a) unităţile de cult; b) asociaţiile de proprietari; c) asociaţiile şi fundaţiile cărora li se aplică regimul juridic prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, sau alte organizaţii de acest fel, cu excepţia celor care, potrivit legii, sunt recunoscute ca fiind de utilitate publică.2. Persoanele juridice fără scop lucrativ prevăzute la pct. 1 lit. c) pot organiza şi conduce contabilitatea în partida simpla numai cu avizul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene sau al administraţiilor finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, dacă în cursul unui exerciţiu financiar veniturile din orice sursa se încadrează sub plafonul de 30.000 euro. În situaţia în care aceste persoane juridice fără scop lucrativ realizează venituri din orice sursa peste acest plafon, ele sunt obligate ca începând cu exerciţiul financiar următor sa treacă la organizarea şi conducerea contabilităţii în partida dubla pe toată perioada de funcţionare a acestora.3. Au obligaţia de a organiza şi de a conduce contabilitatea în partida simpla persoanele juridice fără scop lucrativ în al căror act de înfiinţare exista prevederi exprese în acest sens.  +  Capitolul 2 Organizarea contabilităţii în partida simplaA. Dispoziţii generale1. Sistemul de contabilitate în partida simpla, în sensul prezentelor norme metodologice, reprezintă ansamblul registrelor şi documentelor contabile, legal reglementate, care servesc la înregistrarea în contabilitate, în mod obligatoriu cronologic şi sistematic, a operaţiunilor economice consemnate în documentele justificative.2. Nomenclatorul privind principalele registre şi formulare tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, Nomenclatorul privind principalele formulare tipizate, comune pe economie, cu regim special de tipărire, inseriere şi numerotare, privind activitatea financiară şi contabila, modelele registrelor contabile, modelele formularelor contabile nou-reglementate, precum şi normele de întocmire şi utilizare a acestora privind organizarea şi conducerea contabilităţii în partida simpla de către persoanele juridice fără scop lucrativ sunt prevăzute în anexa la prezentele norme metodologice.Persoanele juridice fără scop lucrativ pot utiliza toate formularele prevăzute în anexa la prezentele norme metodologice sau numai o parte din acestea, în funcţie de elementele specifice activităţii desfăşurate.3. În funcţie de necesitaţi, persoanele juridice fără scop lucrativ pot utiliza şi celelalte formulare stabilite prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 425/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de întocmire şi utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiară şi contabila, precum şi a modelelor acestora, cu modificările ulterioare, precum şi formularele cu regim special, care au fost aprobate prin ordine ale ministrului finanţelor, în baza prevederilor art. 1 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară şi contabila şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora.4. Modelele formularelor tipizate care nu au regim special de tipărire, inseriere, numerotare şi evidenta, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 425/1998, cu modificările ulterioare, pot fi adaptate în funcţie de specificul şi de necesităţile persoanelor juridice fără scop lucrativ, cu condiţia respectării conţinutului de informaţii şi a normelor de întocmire şi de utilizare. Asigurarea necesarului pentru aceste formulare se va realiza de către fiecare persoana juridică fără scop lucrativ.5. Persoanele juridice fără scop lucrativ vor folosi şi alte formulare prevăzute în mod expres de acte normative care reglementează activităţi economice specifice.6. În condiţiile utilizării sistemelor informatice financiar-contabile este necesar să fie respectate Criteriile minimale privind programele informatice utilizate în domeniul financiar-contabil, prevăzute de Ordinul ministrului finanţelor nr. 425/1998, cu modificările ulterioare.7. Persoanele juridice fără scop lucrativ care conduc contabilitatea în partida simpla nu întocmesc bilanţ contabil.8. Pentru verificarea înregistrării corecte în contabilitate a operaţiunilor efectuate, se întocmeşte lunar "Situaţia soldurilor elementelor de activ şi de pasiv" (cod 14-6-30/d) pe baza datelor înscrise şi totalizate în fise şi jurnale contabile.9. Prevederile cap. I-VI din Normele metodologice de utilizare a Planului de conturi pentru persoanele juridice fără scop lucrativ, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.591/1998, actualizate pe baza actelor normative adoptate ulterior, se aplică în mod corespunzător şi de către persoanele juridice fără scop lucrativ care organizează şi conduc contabilitatea în partida simpla, potrivit prezentelor norme metodologice.10. Administratorii, directorii financiar-contabili, contabilii-şefi şi orice alte persoane care au obligaţia de a gestiona patrimoniul persoanelor juridice fără scop lucrativ menţionate la cap. I răspund, potrivit legii, pentru pregătirea, însuşirea şi aplicarea corecta a acestor reglementări, precum şi de transpunerea corecta a soldurilor în cazurile menţionate la cap. II lit. B pct. 16.B. Norme generale privind documentele justificative şi financiar-contabile1. Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi celorlalte prevederi legale referitoare la întocmirea şi utilizarea formularelor privind activitatea financiară şi contabila * ), orice operaţiune economică efectuată se consemnează într-un document care sta la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ.2. În baza prevederilor art. 6 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat, precum şi a celor care le-au înregistrat în contabilitate, după caz.3. Documentele justificative cuprind, de regula, următoarele elemente principale: a) denumirea documentului; b) denumirea şi sediul persoanei juridice fără scop lucrativ care întocmeşte documentul; c) numărul documentului şi data întocmirii acestuia; d) codul fiscal; e) menţionarea părţilor care participa la efectuarea operaţiunii economice (când este cazul); f) conţinutul operaţiunii economice, iar atunci când este cazul, şi temeiul legal al efectuării acesteia; g) datele cantitative şi valorice aferente operaţiunii efectuate; h) numele şi prenumele, precum şi semnăturile persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat, după caz; i) alte elemente menite să asigure consemnarea completa a operaţiunilor efectuate.4. Înscrisurile care stau la baza înregistrărilor în contabilitate pot dobândi calitatea de document justificativ numai în cazurile în care furnizează toate informaţiile prevăzute în normele legale.5. Înscrierea datelor în documente se face cu cerneala, cu pasta de pix, cu masina de scris sau cu ajutorul tehnicii de calcul, după caz.6. În documentele justificative şi în cele contabile nu sunt admise ştersături sau alte asemenea procedee, şi nici lăsarea de spaţii libere între operaţiunile înscrise în acestea.Erorile se corecteaza prin taierea cu o linie a textului sau a cifrei gresite, pentru ca acestea să poată fi citite, iar deasupra lor se scrie textul sau cifra corecta.Corectarea se face pe toate exemplarele documentului justificativ şi se confirma prin semnatura persoanei care a întocmit documentul justificativ, menţionându-se şi data efectuării operaţiunii de corectare.În cazul documentelor justificative la care nu se admit corecturi, cum sunt cele pe baza cărora se primeşte, se eliberează sau se justifica numerarul, ori al altor documente pentru care normele de utilizare prevăd asemenea restrictii, documentul greşit se anulează şi rămâne în carnetul respectiv (nu se detaseaza), cu excepţia ordinului de deplasare (delegaţie), pe baza căruia se primeşte sau se restituie diferenţa dintre cheltuielile efective de deplasare şi avansul acordat.7. Operaţiunile privind evidenta şi gestionarea mijloacelor fixe, a valorilor materiale şi băneşti şi a altor valori ale persoanelor juridice fără scop lucrativ se considera valabile numai dacă sunt justificate cu documente originale, întocmite sau reconstituite potrivit prevederilor legale.8. În caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente contabile şi justificative persoanele juridice fără scop lucrativ vor lua măsuri de reconstituire a acestora în termen de cel mult 30 de zile de la constatare.9. Arhivarea şi păstrarea documentelor justificative şi contabile, precum şi reconstituirea celor pierdute, sustrase sau distruse se efectuează în conformitate cu normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 425/1998, cu modificările ulterioare.10. Contabilitatea operaţiunilor de capital, a imobilizarilor, cu excepţia imobilizarilor corporale de natura mijloacelor fixe, a terţilor şi a trezoreriei se tine cu ajutorul Fisei pentru operaţiuni diverse (cod 14-6-22/c).Contabilitatea imobilizarilor corporale de natura mijloacelor fixe se tine cu ajutorul Fisei mijlocului fix (cod 14-2-2).Contabilitatea stocurilor se tine cu ajutorul Fisei pentru valori materiale (cod 14-3-10/a).11. Contabilitatea cheltuielilor se tine pe feluri de cheltuieli, după natura sau destinaţia lor, după caz.Pentru fiecare fel de cheltuiala se va întocmi o fişa pentru operaţiuni diverse (cod 14-6-22/b), în care se vor inregistra toate documentele în mod cronologic.12. Contabilitatea veniturilor se tine pe feluri de venituri, după natura sau sursa lor, după caz.Pentru fiecare fel de venit se va întocmi o fişa pentru operaţiuni diverse (cod 14-6-22/b), în care se vor inregistra toate documentele în mod cronologic.13. Clasificatia veniturilor şi cheltuielilor persoanelor juridice fără scop lucrativ este prevăzută în normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.591/1998 şi sta la baza elaborării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli.14. În cadrul categoriilor de venituri şi cheltuieli contabilitatea se tine în mod obligatoriu pe feluri de activităţi, respectiv activităţi fără scop lucrativ şi activităţi economice, iar în continuare se pot dezvolta în funcţie de anumite reglementări sau potrivit nevoilor proprii.15. Persoanele juridice fără scop lucrativ plătitoare de T.V.A. vor tine evidenta taxei pe valoarea adăugată colectate cu ajutorul Jurnalului pentru vânzări (cod 14-6-12/a). În acest jurnal se înregistrează, pe bază de documente (facturi fiscale, bonuri de comanda-chitanţa, monetare etc.), valoarea bunurilor livrate şi/sau a serviciilor prestate şi taxa pe valoarea adăugată aferentă.Evidenta taxei pe valoarea adăugată deductibile se tine cu ajutorul Jurnalului pentru cumpărări (cod 14-6-17/b). În acest jurnal se înregistrează, pe bază de documente (facturi fiscale, bonuri de comanda-chitanţa etc.), valoarea cumpărărilor de bunuri şi/sau serviciilor prestate de terţi şi taxa pe valoarea adăugată aferentă.16. În condiţiile în care se trece de la contabilitatea în partida dubla la contabilitatea în partida simpla, soldurile din balanţa de verificare a anului precedent vor fi preluate ca solduri iniţiale în fişele pentru operaţiuni diverse pentru exerciţiul curent.În condiţiile în care se trece de la contabilitatea în partida simpla la contabilitatea în partida dubla, soldurile fişelor pentru operaţiuni diverse de la data de 31 decembrie a exerciţiului financiar încheiat vor reprezenta soldurile iniţiale ale balanţei de verificare pentru exerciţiul curent.Cenzorii numiţi potrivit legii au obligaţia sa certifice transpunerea corecta a soldurilor în cazurile menţionate mai sus.C. Registrele de contabilitate1. Contabilitatea în partida simpla la persoanele juridice fără scop lucrativ se tine cu ajutorul următoarelor registre contabile obligatorii:- Registrul-jurnal (cod 14-1-1/A);- Registrul-inventar (cod 14-1-2).2. Registrul-jurnal (cod 14-1-1/A) şi Registrul-inventar (cod 14-1-2) au regim de înregistrare la organele fiscale. Acestea se numeroteaza, se snuruiesc şi se parafeaza înainte de depunerea lor la organele fiscale pentru înregistrare.3. Registrele de contabilitate se utilizează în stricta concordanta cu destinaţia acestora şi se prezintă în mod ordonat şi astfel completate încât să permită în orice moment identificarea şi controlul operaţiunilor contabile efectuate.4. Registrul-jurnal (cod 14-1-1/A) serveşte la înregistrarea operativă a tuturor operaţiunilor desfăşurate, pe baza documentelor justificative. Operaţiunile înregistrate în Registrul-jurnal se totalizează atât lunar, cat şi anual.5. Registrul-inventar (cod 14-1-2) serveşte la înregistrarea tuturor elementelor de activ şi de pasiv, grupate în funcţie de natura lor, inventariate potrivit normelor legale.Persoanele juridice fără scop lucrativ au obligaţia să efectueze inventarierea generală a patrimoniului în conformitate cu prevederile Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 2.388/1995.---------------- Notă *) Aceste prevederi sunt cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară şi contabila şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, în ordinele ministrului finanţelor date în aplicarea acesteia, precum şi în Normele metodologice de întocmire şi utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiară şi contabila, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 425/1998, cu modificările ulterioare.  +  Capitolul 3 Dispoziţii finalePe data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice îşi încetează aplicabilitatea:- prevederile lit. D pct. 18 din Normele metodologice de întocmire şi utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiară şi contabila, precum şi a modelelor acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 425/1998, cu modificările ulterioare, referitoare la registrele contabile utilizate de unităţile de cult şi de asociaţiile de proprietari;- prevederile pct. 15 alin. 4, precum şi ale pct. 106 alin. 2 din Normele metodologice de utilizare a Planului de conturi pentru persoanele juridice fără scop lucrativ, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.591/1998;- orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentelor norme metodologice.  +  Anexa 1    -------la normele metodologice-----------------------                              NOMENCLATORUL    privind principalele registre şi formulare tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, utilizate de persoanele juridice fără scop lucrativ          care organizează şi conduc contabilitatea în partida simpla─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. crt. Denumirea formularului Codul───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  0 1 2───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Registrul-jurnal 14-1-1/A  2. Registrul-inventar 14-1-2  3. Registrul numerelor de inventar 14-2-1  4. Fişa mijlocului fix 14-2-2  5. Bon de mişcare a mijloacelor fixe 14-2-3A     - Proces-verbal de scoatere din funcţiune a       mijloacelor fixe/de declasare       a unor bunuri materiale 14-2-3/aA  6. Proces-verbal de recepţie 14-2-5  7. Nota de recepţie şi constatare de diferenţe 14-3-1A     - Nota de recepţie şi constatare de diferenţe 14-3-1/aA  8. Bon de restituire 14-3-3A  9. Bon de consum 14-3-4A     - Lista zilnica de alimente 14-3-4/dA 10. Fişa de magazie 14-3-8 11. Fişa de evidenta a obiectelor de inventar în folosinţă 14-3-9 12. Fişa pentru valori materiale 14-3-10/a 13. Lista de inventariere 14-3-12     - Lista de inventariere (pentru gestiuni       global valorice) 14-3-12/a 14. Chitanţa pentru operaţiuni în valută 14-4-1/a 15. Dispoziţie de plată-încasare către casierie 14-4-4 16. Registru de casa 14-4-7A     - Registru de casa (în valută) 14-4-7/aA 17. Borderou de achiziţie 14-4-13     - Borderou de achiziţie (alimentaţie publică) 14-4-13/a     - Borderou de achiziţie (de la producători individuali) 14-4-13/b 18. Stat de salarii 14-5-1     - Lista de avans chenzinal 14-5-1/d     - Lista de indemnizaţii pentru concediul de odihnă 14-5-1/f     - Drepturi băneşti - chenzina I (extras) 14-5-1/h     - Drepturi băneşti - chenzina a II-a (extras) 14-5-1/i     - Stat de salarii pentru colaboratori 14-5-1/j 19. Ordin de deplasare (delegaţie) 14-5-4 20. Decont de cheltuieli (pentru deplasări externe) 14-5-5 21. Jurnal pentru vânzări 14-6-12/a 22. Jurnal pentru cumpărări 14-6-17/b 23. Jurnal privind operaţiuni diverse 14-6-17/c 24. Fişa pentru operaţiuni diverse 14-6-22/b 25. Fişa pentru operaţiuni diverse 14-6-22/c 26. Registru pentru evidenta fondului de rulment şi     a altor fonduri (pentru asociaţiile de proprietari) 14-6-25 27. Lista de plată a cotelor de contribuţie la     cheltuielile asociaţiei de proprietari 14-6-28 28. Situaţia soldurilor elementelor de activ şi de pasiv 14-6-30/d 29. Declaraţie de inventar 14-8-1 30. Decizie de imputare 14-8-2     - Angajament de plată 14-8-2/a 31. Contract de garanţie în numerar 14-8-3     - Contract de garanţie suplimentară 14-8-3/a───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                              NOMENCLATORUL          privind principalele formulare tipizate, comune pe economie,                   cu regim special de tipărire, inseriere şi            numerotare, privind activitatea financiară şi contabila,                   utilizate de persoanele juridice fără scop               lucrativ care organizează şi conduc contabilitatea                               în partida simpla─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. crt. Denumirea formularului Codul───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  0 1 2───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Aviz de însoţire a mărfii 14-3-6/A  2. Chitanţa 14-4-1  3. Factura fiscală 14-4-10/A  4. Factura 14-4-10/aA  5. Monetar 14-50-61  6. Fişa de magazie a formularelor cu regim special 14-3-8/b───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Modelele registrelor contabile, modelele formularelor contabile nou-reglementate, precum şi normele de întocmire şi utilizare a acestora sunt prezentate în continuare.REGISTRUL-JURNAL(cod 14-1-1/A)1. Serveşte ca:- document obligatoriu de înregistrare cronologică şi sistematica a operaţiunilor economice consemnate în documentele justificative;- proba în litigii.2. Se întocmeşte de către persoanele juridice fără scop lucrativ care organizează şi conduc contabilitatea în partida simpla, într-un exemplar, după ce a fost numerotat, snuruit, parafat şi înregistrat la organul fiscal teritorial.Numerotarea filelor registrelor se va face în ordine crescatoare, iar volumele se vor numerota în ordinea completării lor.Persoanele juridice fără scop lucrativ vor inregistra la organele fiscale volumele următoare, pe măsura completării celor înregistrate şi parafate anterior, făcând dovada completării acestora fără ştersături, spaţii libere sau file lipsa.Se întocmeşte zilnic sau lunar, după caz, prin înregistrarea cronologică, fără ştersături şi spaţii libere, a documentelor în care se reflecta miscarea elementelor de activ şi de pasiv.În cazul în care se folosesc jurnale auxiliare, totalul lunar al fiecăruia se trece în registrul-jurnal.În condiţiile conducerii contabilităţii cu ajutorul tehnicii de calcul fiecare operaţiune se va inregistra în mod cronologic, după data de întocmire sau de intrare a documentelor. În aceasta situaţie registrul-jurnal se editează lunar, iar paginile vor fi numerotate pe măsura editării lor. Registrul-jurnal va fi snuruit, parafat şi înregistrat în evidenta persoanelor juridice fără scop lucrativ în luna următoare în care numărul de file editate este 100 sau anual, dacă numărul filelor editate este sub 100, pentru un exerciţiu financiar. Registrul-jurnal parafat şi înregistrat la organul fiscal teritorial se va completa lunar prin preluarea totalului din registrul-jurnal obţinut cu ajutorul tehnicii de calcul.În coloana 1 se înscrie numărul curent al operaţiunilor înregistrate începând de la 1 ianuarie, respectiv începutul activităţii, până la 31 decembrie, respectiv încetarea activităţii.În coloana 2 se înscrie data (anul, luna, ziua) când se face înregistrarea, care trebuie să coincida cu data în care are loc efectiv operaţiunea.În coloana 3 se înscriu felul documentului, precum şi numărul şi data acestuia.În coloana 4 se înscriu felul operaţiunii, dându-se explicaţiile necesare în legătură cu aceasta, precum şi alte elemente de identificare.În coloana 5 se înscriu sumele totale din documentul respectiv.În registrul-jurnal se înscriu toate operaţiunile economice, atât cele care au loc în numerar sau prin contul de decontare de la banca, precum şi cele pentru care nu a avut loc plata sau încasarea efectivă.Acest registru se parafeaza de către organul fiscal teritorial la începerea activităţii, în cazul epuizarii filelor, la încetarea activităţii, precum şi ori de câte ori este cazul.3. Nu circula, fiind document de înregistrare contabila.4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil împreună cu documentele justificative care au stat la baza întocmirii lui.    ................ Nr. pagina ............      (Unitatea)                           REGISTRUL-JURNAL┌──────┬──────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┬───────────┐│ Nr. │ Data │ Documentul │ │ ││ crt. │înregistrării │ (felul, nr., data) │ Explicaţii │ Suma │├──────┼──────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼───────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├──────┼──────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼───────────┤│ │ │ │ Report: │ │├──────┼──────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │├──────┼──────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │├──────┼──────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │├──────┴──────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┼───────────┤│ De reportat: │ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘      Întocmit, Verificat, 14-1-1/AREGISTRUL-INVENTAR(cod 14-1-2)1. Serveşte ca:- document contabil obligatoriu de înregistrare a rezultatelor inventarierii;- proba în litigii.2. Se întocmeşte de către persoanele juridice fără scop lucrativ care organizează şi conduc contabilitatea în partida simpla, într-un exemplar, după ce a fost numerotat, snuruit, parafat şi înregistrat la organul fiscal teritorial.Se întocmeşte la începutul activităţii, la sfârşitul exerciţiului financiar sau cu ocazia încetării activităţii, fără ştersături şi spaţii libere, pe baza datelor cuprinse în listele de inventariere şi în procesele-verbale de inventariere, prin gruparea elementelor de activ şi de pasiv.Registrul-inventar se completează pe baza inventarierii faptice.Acest registru se numeroteaza şi se completează fără ştersături şi fără a se lasă spaţii libere.În coloana 1 se înscrie numărul curent al fiecărei operaţiuni înregistrate în registru, cronologic, de la deschiderea acestuia până la epuizarea filelor sau încetarea activităţii.În coloana 2 vor fi recapitulate elementele de activ şi de pasiv inventariate, valorile materiale putând fi defalcate pe gestiuni.În coloana 3 se înscrie valoarea contabila a elementelor inventariate.În coloana 4 se înscrie valoarea de inventar a elementelor inventariate, stabilită de membrii comisiei de inventariere (pe baza listelor de inventariere şi a proceselor-verbale de inventariere).În coloana 5 se înscriu diferenţele din evaluare de înregistrat, calculate ca diferenţa între valoarea contabila şi valoarea de inventar.În coloana 6 se menţionează cauzele diferenţelor (deprecieri, dezasortari etc.).Acest registru se parafeaza de către organul fiscal teritorial la începerea activităţii, în cazul epuizarii filelor, la încetarea activităţii, precum şi ori de câte ori este cazul.3. Nu circula, fiind document de înregistrare contabila.4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil împreună cu documentele justificative care stau la baza întocmirii lui.         ............. Nr. pagina ..........           (Unitatea)                           REGISTRUL-INVENTAR                          la data de .........┌─────┬──────────────────┬───────────┬───────────┬─────────────────────────────┐│ │ Recapitulatia │ │Valoarea │ Diferenţe ││Nr. │ elementelor │ Valoarea │ de │din evaluare (de înregistrat)││crt. │ inventariate │ contabila │inventar ├───────────┬─────────────────┤│ │ │ │ │ Valoarea │ Cauzele ││ │ │ │ │ │ diferenţelor │├─────┼──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├─────┼──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────────┤├─────┼──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────────┤├─────┼──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────────┤├─────┼──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────────┤├─────┼──────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────────┤└─────┴──────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────────────┘        Întocmit, Verificat, 14-1-2FIŞA PENTRU VALORI MATERIALE(cod 14-3-10/a)1. Serveşte la ţinerea contabilităţii stocurilor (cantitativ şi valoric), distinct pentru activităţile fără scop lucrativ şi activităţile economice şi, după caz, pe feluri sau grupe (categorii) de stocuri, grupate pe magazii (gestiuni).2. Se întocmeşte de către persoanele juridice fără scop lucrativ care organizează şi conduc contabilitatea în partida simpla, într-un exemplar, separat pe fiecare fel de material, semifabricat, produs, marfa etc.Se completează la începutul anului pe baza stocurilor şi a valorii acestora de la sfârşitul perioadei precedente, iar în cursul anului, pe baza documentelor de intrare şi ieşire.La sfârşitul fiecărei luni fişele pentru valori materiale se totalizează pe luna respectiva şi cumulat de la începutul anului.3. Nu circula, fiind document de înregistrare contabila.4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ............. Nr. pagina ........ ││ (Unitatea) ││ ││ FIŞA PENTRU VALORI MATERIALE ││ ││ pentru .......................... ││ ................................. │├──────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┤│ Cod │ U/M │ Preţul unitar │ Gestiunea ││ ........... │ ............ │ .............. │ .......... │├────┬─────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤│ │ Document │ Intrari │ Iesiri │ Stoc ││Data├─────┬───────┼──────────┬────────┼──────────┬────────┼──────────┬────────┤│ │Felul│Numărul│Cantitatea│Valoarea│Cantitatea│Valoarea│Cantitatea│Valoarea│├────┼─────┼───────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │├────┴─────┴───────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┤│ Report: │ │ │ │ │ │ │├────┬─────┬───────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼───────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼───────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼───────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼───────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┴─────┴───────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┤│ De reportat: │ │ │ │ │ │ │└──────────────────┴──────────┴────────┴──────────┴────────┴──────────┴────────┘        Întocmit, 14-3-10/aJURNAL PRIVIND OPERAŢIUNI DIVERSEpentru ...................................(cod 14-6-17/c)1. Serveşte ca jurnal auxiliar pentru înregistrarea veniturilor, respectiv a cheltuielilor, privind activităţile economice ale persoanelor juridice fără scop lucrativ care organizează şi conduc contabilitatea în partida simpla.2. Se întocmeşte lunar, într-un exemplar, pe baza fişelor pentru operaţiuni diverse (cod 14-6-22/b).Se întocmesc mai multe jurnale pentru cheltuieli şi un jurnal pentru venituri, distinct pentru activităţile fără scop lucrativ şi activităţile economice.În coloana 4 se înscriu, după caz, totalurile lunare din fişele de venituri şi de cheltuieli privind activităţile economice.Pentru cheltuielile deductibile plafonat, înainte de înregistrarea totalului din fişa pentru operaţiuni diverse, se va calcula cota care este deductibilă şi numai aceasta se va inregistra în jurnalul privind operaţiuni diverse pentru cheltuieli.Datele din jurnale stau la baza determinării veniturilor din activităţi economice, a totalului cheltuielilor deductibile fiscal şi a rezultatului brut al activităţilor economice.3. Nu circula, fiind document de înregistrare.4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ........... Nr. pagina ......... ││ (Unitatea) ││ ││ ││ JURNAL PRIVIND OPERAŢIUNI DIVERSE ││ pentru ................................... ││ ........................................... ││ │├──────┬──────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┬───────────┤│ Nr. │ Data │ Documentul │ │ ││ crt. │înregistrării │ (felul, numărul) │ Explicaţii │ Suma │├──────┼──────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼───────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├──────┼──────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼───────────┤│ │ │ │ Report: │ │├──────┼──────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │├──────┼──────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │├──────┼──────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │├──────┴──────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┼───────────┤│ De reportat: │ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘            Întocmit, 14-6-17/cFIŞA PENTRU OPERAŢIUNI DIVERSEpentru ...........................(cod 14-6-22/b)1. Serveşte la ţinerea contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor potrivit reglementărilor în vigoare, distinct pentru activităţile fără scop lucrativ şi activităţile economice.2. Se întocmeşte într-un exemplar de către persoanele juridice fără scop lucrativ care organizează şi conduc contabilitatea în partida simpla.Se completează cu veniturile şi cheltuielile aferente exerciţiului financiar în curs.La sfârşitul fiecărei luni fişele pentru operaţiuni diverse se totalizează pe luna respectiva şi cumulat de la începutul anului.3. Nu circula, fiind document de înregistrare contabila.4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ............. Nr. pagina ......... ││ (Unitatea) ││ ││ FIŞA PENTRU OPERAŢIUNI DIVERSE ││ pentru ......................... ││ ................................ ││ │├──────┬──────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┬───────────┤│ Nr. │ Data │ Documentul │ │ ││ crt. │înregistrării │ (felul, numărul) │ Explicaţii │ Valoarea │├──────┼──────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼───────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├──────┼──────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼───────────┤│ │ │ │ Report: │ │├──────┼──────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │├──────┼──────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │├──────┼──────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │├──────┴──────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┼───────────┤│ De reportat: │ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘                Întocmit, 14-6-22/bFIŞA PENTRU OPERAŢIUNI DIVERSEpentru ........................(cod 14-6-22/c)1. Serveşte la ţinerea contabilităţii operaţiunilor de capital, a imobilizarilor, cu excepţia imobilizarilor corporale de natura mijloacelor fixe, a terţilor şi a trezoreriei, potrivit reglementărilor în vigoare şi, după caz, distinct pentru activităţile fără scop lucrativ şi activităţile economice.2. Se întocmeşte într-un exemplar de către persoanele juridice fără scop lucrativ care organizează şi conduc contabilitatea în partida simpla.Se completează la începutul anului pe baza soldurilor de la sfârşitul perioadei precedente, iar în cursul anului, pe baza documentelor justificative referitoare la operaţiunile intervenite.La sfârşitul fiecărei luni fişele pentru operaţiuni diverse se totalizează pe luna respectiva şi cumulat de la începutul anului.3. Nu circula, fiind document de înregistrare contabila.4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ........... Nr. pagina ............ ││ (Unitatea) ││ ││ FIŞA PENTRU OPERAŢIUNI DIVERSE ││ pentru .................... ││ .......................... │├────┬────────────┬────────────────┬───────────┬─────────────────────┬─────────┤│Nr. │ Data │ Documentul │Explicaţii │ Valoarea │ Sold ││crt.│documentului│(felul, numărul)│ ├───────────┬─────────┤ ││ │ │ │ │Intrari │ Iesiri │ │├────┼────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├────┼────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┤│ │ │ │ Report: │ │ │ │├────┼────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├────┴────────────┴────────────────┴───────────┼───────────┼─────────┼─────────┤│ De reportat: │ │ │ │└──────────────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┴─────────┘           Întocmit, 14-6-22/cREGISTRU PENTRU EVIDENTA FONDULUI DE RULMENT ŞI A ALTOR FONDURI[pentru asociaţiile de proprietari (cod 14-6-25)]1. Serveşte ca:- document pentru evidenta fondului de rulment al asociaţiei de proprietari (partea I);- document pentru evidenta constituirii şi utilizării altor fonduri ale asociaţiei de proprietari, cum sunt: fondul pentru repararea şi îmbunătăţirea proprietăţii comune, suma specială destinată achitării cheltuielilor comune neprevăzute, alte fonduri constituite potrivit reglementărilor în vigoare (partea a II-a).2. Se întocmeşte într-un singur exemplar de către administratorul asociaţiei de proprietari.3. Nu circula, fiind document de înregistrare contabila.4. Se arhiveaza la administraţia asociaţiei de proprietari.    ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI .............. Nr. pagina ...........    .....................................                                   REGISTRU            pentru evidenta fondului de rulment şi a altor fonduri                                    PARTEA I                         EVIDENTA FONDULUI DE RULMENT┌───────┬───────────┬─────────────────┬────────────────────────────┬────┬──────┐│ │ │Apartament/spaţiu│ Operaţiuni │ │Semna-││ │ ├──────┬──────────┼────────┬───────────────────┤ │tura ││Aparta-│Numele şi │Nr. de│Cota-parte│Numărul │ Suma │ │titu- ││ment/ │prenumele │per- │de propri-│şi data │ │Sold│laru- ││spaţiu │titularului│soane │ etate │documen-├────────┬──────────┤ │ lui ││ nr. │apartamen- │ │ indiviză │ tului │Depuneri│Restituiri│ │ ││ │ tului/ │ │ (%) │ │ │ │ │ ││ │ spaţiului │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼───────────┼──────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼────┼──────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8│ 9 │├───────┴───────────┼──────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼────┼──────┤│ ├──────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼────┼──────┤│ ├──────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼────┼──────┤│ ├──────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼────┼──────┤│ ├──────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼────┼──────┤│ ├──────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼────┼──────┤│ ├──────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼────┼──────┤│ ├──────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼────┼──────┤├───────────────────┼──────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼────┼──────┤│ ├──────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼────┼──────┤│ ├──────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼────┼──────┤│ ├──────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼────┼──────┤│ ├──────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼────┼──────┤│ ├──────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼────┼──────┤│ ├──────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼────┼──────┤└───────────────────┴──────┴──────────┴────────┴────────┴──────────┴────┴──────┘              EVIDENTA CONSTITUIRII ŞI UTILIZĂRII ALTOR FONDURI┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ A. Fondul pentru repararea şi îmbunătăţirea proprietăţii comune ce revine ca obligaţie legală proprietarilor, persoane fizice sau juridice │├─────────┬─────────────┬────────────┬────────┬────────────┬─────┬─────────┬─────────┬─────────────┬────────────┬────────┬────────────┬─────┬─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ Aparta- │ │ │ │ │ │ │ Aparta- │ │ │ │ │ │ ││ ment/ │ │ │ │ │ │ │ ment/ │ │ │ │ │ │ ││ spaţiu │ │ │ │ │ │ │ spaţiu │ │ │ │ │ │ ││ nr. │ │ │ │ Cota │ │ │ nr. │ │ │ │ Cota │ │ │├─────────┤ │ │ │ parte │ │ ├─────────┤ │ │ │ parte │ │ ││Suprafaţa│ Data │ Nr., felul │ │ din │ │ │Suprafaţa│ Data │ Nr., felul │ │ din │ │ ││ utila │înregistrării│ şi data │Încasări│cheltuielile│Sold │Semnatura│ utila │înregistrării│ şi data │Încasări│cheltuielile│Sold │Semnatura││ (cota- │operaţiunii │documentului│ │ efectuate │ │ │ (cota- │operaţiunii │documentului│ │ efectuate │ │ ││ parte │ │ │ │ │ │ │ parte │ │ │ │ │ │ ││de pro- │ │ │ │ │ │ │de pro- │ │ │ │ │ │ ││prietate │ │ │ │ │ │ │prietate │ │ │ │ │ │ ││indiviză │ │ │ │ │ │ │indiviză │ │ │ │ │ │ ││ %) │ │ │ │ │ │ │ %) │ │ │ │ │ │ │├─────────┼─────────────┼────────────┼────────┼────────────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼────────┼────────────┼─────┼─────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├─────────┼─────────────┼────────────┼────────┼────────────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼────────┼────────────┼─────┼─────────┤├─────────┼─────────────┼────────────┼────────┼────────────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼────────┼────────────┼─────┼─────────┤├─────────┼─────────────┼────────────┼────────┼────────────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼────────┼────────────┼─────┼─────────┤├─────────┼─────────────┼────────────┼────────┼────────────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼────────┼────────────┼─────┼─────────┤├─────────┼─────────────┼────────────┼────────┼────────────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼────────┼────────────┼─────┼─────────┤├─────────┼─────────────┼────────────┼────────┼────────────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼────────┼────────────┼─────┼─────────┤└─────────┴─────────────┴────────────┴────────┴────────────┴─────┴─────────┴─────────┴─────────────┴────────────┴────────┴────────────┴─────┴─────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ B. Suma specială destinată achitării cheltuielilor comune neprevăzute │├─────────┬─────────────┬────────────┬────────┬────────────┬─────┬─────────┬─────────┬─────────────┬────────────┬────────┬────────────┬─────┬─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ Aparta- │ │ │ │ │ │ │ Aparta- │ │ │ │ │ │ ││ ment/ │ │ │ │ │ │ │ ment/ │ │ │ │ │ │ ││ spaţiu │ │ │ │ │ │ │ spaţiu │ │ │ │ │ │ ││ nr. │ │ │ │ Cota │ │ │ nr. │ │ │ │ Cota │ │ │├─────────┤ │ │ │ parte │ │ ├─────────┤ │ │ │ parte │ │ ││Suprafaţa│ Data │ Nr., felul │ │ din │ │ │Suprafaţa│ Data │ Nr., felul │ │ din │ │ ││ utila │înregistrării│ şi data │Încasări│cheltuielile│Sold │Semnatura│ utila │înregistrării│ şi data │Încasări│cheltuielile│Sold │Semnatura││ (cota- │operaţiunii │documentului│ │ efectuate │ │ │ (cota- │operaţiunii │documentului│ │ efectuate │ │ ││ parte │ │ │ │ │ │ │ parte │ │ │ │ │ │ ││de pro- │ │ │ │ │ │ │de pro- │ │ │ │ │ │ ││prietate │ │ │ │ │ │ │prietate │ │ │ │ │ │ ││indiviză │ │ │ │ │ │ │indiviză │ │ │ │ │ │ ││ %) │ │ │ │ │ │ │ %) │ │ │ │ │ │ │├─────────┼─────────────┼────────────┼────────┼────────────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼────────┼────────────┼─────┼─────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├─────────┼─────────────┼────────────┼────────┼────────────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼────────┼────────────┼─────┼─────────┤├─────────┼─────────────┼────────────┼────────┼────────────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼────────┼────────────┼─────┼─────────┤├─────────┼─────────────┼────────────┼────────┼────────────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼────────┼────────────┼─────┼─────────┤├─────────┼─────────────┼────────────┼────────┼────────────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼────────┼────────────┼─────┼─────────┤├─────────┼─────────────┼────────────┼────────┼────────────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼────────┼────────────┼─────┼─────────┤├─────────┼─────────────┼────────────┼────────┼────────────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼────────┼────────────┼─────┼─────────┤└─────────┴─────────────┴────────────┴────────┴────────────┴─────┴─────────┴─────────┴─────────────┴────────────┴────────┴────────────┴─────┴─────────┘                                                                                                                                             14-6-25LISTA DE PLATAa cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari(pentru asociaţiile de proprietari - cod 14-6-28)1. Serveşte pentru determinarea cheltuielilor comune efectuate în fiecare luna şi repartizarea lor pe membrii asociaţiei, în vederea încasării şi reintregirii fondurilor asociaţiei de proprietari.2. Se întocmeşte în doua exemplare de către administratorul asociaţiei de proprietari.3. Circula:- prin afişare la loc vizibil (exemplarul 1);- la administraţia asociaţiei de proprietari (exemplarul 2).4. Se arhiveaza la administraţia asociaţiei de proprietari (exemplarul 2).    ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI    Bloc .....................    Data afişării ............    Data scadenta ............                               LISTA DE PLATA         a cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari                  pe luna ......... anul .......┌─────────┬──────┬────────┬───────────┬───────────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────────┬──────┬─────┬───────┬─────────────────────────────┐│ │ │ │ │ │ │ Cheltuieli pe cota-parte │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ de proprietate indiviză │ │ │ │ Restante ││ │ │ │ │ │ ├───────────┬─────────┬──────────────────┬────┤ Pena-│Total│Fond de├────────────┬───────┬────────┤│Nr. apar-│Nr. de│Nr. crt.│Cheltuieli │Cheltuieli │ Cheltuieli │Întreţinere│ Fond │ Cheltuieli │ │lizari│ │rulment│ Cota de │Fond de│ Total ││tament/ │per- │de per- │pe nr. crt.│pe index │ pentru │ascensor │ de │administrative │ │ .... │ │ │ contribuţie│rulment│restante││spaţiu │soane │soane │de persoane│de contoare│ încălzirea │ │reparaţii│(inclusiv salarii │ │ %/zi │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │individuale│apartamentului/│ │ │şi venituri asimi-│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ spaţiului │ │ │late salariilor) │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼──────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼──────────────────┼────┼──────┼─────┼───────┼────────────┼───────┼────────┤├─────────┼──────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼──────────────────┼────┼──────┼─────┼───────┼────────────┼───────┼────────┤├─────────┼──────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼──────────────────┼────┼──────┼─────┼───────┼────────────┼───────┼────────┤├─────────┼──────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼──────────────────┼────┼──────┼─────┼───────┼────────────┼───────┼────────┤├─────────┼──────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼──────────────────┼────┼──────┼─────┼───────┼────────────┼───────┼────────┤└─────────┴──────┴────────┴───────────┴───────────┴───────────────┴───────────┴─────────┴──────────────────┴────┴──────┴─────┴───────┴────────────┴───────┴────────┘                                                       ┌─────────────────────────────┬────┬──────────────┐ ┌──────────────────────────────┬────┐   Administrator/ Comisia │ Referinţa calcul │ │ │ │ Referinţa calcul │ │      Contabil, de cenzori, │ factura/luna │lei │ lei/persoana │ │ factura/luna │lei │                                                        ├─────────────────────────────┼────┼──────────────┤ ├──────────────────────────────┼────┤                                                       │ Apa rece │ │ │ │ Încălzire │ │                                                       ├─────────────────────────────┼────┼──────────────┤ ├──────────────────────────────┼────┤                                                       │ Apa calda │ │ │ │ Ascensor │ │                                                       ├─────────────────────────────┼────┼──────────────┤ ├──────────────────────────────┼────┤     Preşedinte, │ Gaze naturale │ │ │ │ Fond de reparaţii │ │                                                       ├─────────────────────────────┼────┼──────────────┤ ├──────────────────────────────┼────┤       L.S. │ Evacuare gunoi menajer │ │ │ │ Cheltuieli administrative │ │                                                       ├─────────────────────────────┼────┼──────────────┤ ├──────────────────────────────┼────┤                                                       │ Salubritate/igienizare │ │ │ │ Salarii/venituri asimilate │ │                                                       ├─────────────────────────────┼────┼──────────────┤ │ │ │                                                       │ Energie electrica │ │ │ │ salariilor │ │                                                       ├─────────────────────────────┼────┼──────────────┤ ├──────────────────────────────┼────┤                                                       │ Salarii/venituri asimilate │ │ │ │ Penalizări │ │                                                       │ salariilor │ │ │ │ │ │                                                       ├─────────────────────────────┼────┼──────────────┤ ├──────────────────────────────┼────┤                                                       │ TOTAL 1: │ │ │ │ TOTAL 2: │ │                                                       └─────────────────────────────┴────┴──────────────┘ └──────────────────────────────┴────┘                                                                        TOTAL (1+2): .............. Lei                                                                                                           14-6-28              SITUAŢIA SOLDURILOR ELEMENTELOR DE ACTIV ŞI DE PASIV*)                                (cod 14-6-30/d) Partea I Partea a II-a┌───┬──────────────────────────┬──────┬────┬────────────────────────────┬──────┐│Nr.│ │Valori│Nr. │ │Valori││crt│ Elemente de activ │(lei) │crt.│ Elemente de pasiv │(lei) │├───┼──────────────────────────┼──────┼────┼────────────────────────────┼──────┤│ 1.│ Sold în casa │ │ 1. │Soldul fondului de rulment │ │├───┼──────────────────────────┼──────┼────┼────────────────────────────┼──────┤│ 2.│ Sold conturi la bănci │ │ 2. │Soldul fondului pentru │ ││ │ │ │ │repararea şi îmbunătăţirea │ ││ │ │ │ │proprietăţii comune ce │ ││ │ │ │ │revine ca obligaţie legală │ ││ │ │ │ │proprietarilor, persoane │ ││ │ │ │ │fizice sau juridice │ ││ │ │ │ │ │ │├───┼──────────────────────────┼──────┼────┼────────────────────────────┼──────┤│ 3.│Sume neachitate încă de │ │ 3. │Soldul sumelor speciale │ ││ │membrii asociaţiei pentru │ │ │destinate achitării cheltu- │ ││ │cheltuielile aferente │ │ │ielilor comune neprevăzute │ ││ │lunii precedente (cu │ │ │ │ ││ │termen de încasare în │ │ │ │ ││ │luna în care se efectu- │ │ │ │ ││ │eaza verificarea) │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │├───┼──────────────────────────┼──────┼────┼────────────────────────────┼──────┤│ 4.│Restante existente la │ │ 4. │Soldul altor fonduri legal │ ││ │data verificării, dato- │ │ │constituite │ ││ │rate de membrii asociaţiei│ │ │ │ ││ │reprezentând cheltuieli │ │ │ │ ││ │aferente lunilor │ │ │ │ ││ │anterioare │ │ │ │ │├───┼──────────────────────────┼──────┼────┼────────────────────────────┼──────┤│ 5.│Debitori, alţii decât │ │ 5. │Furnizori pentru facturi │ ││ │membrii asociaţiei │ │ │neachitate (livrări, │ ││ │ │ │ │prestaţii) │ │├───┼──────────────────────────┼──────┼────┼────────────────────────────┼──────┤│ 6.│Actele de plată pe luna │ │ 6. │Creditori │ ││ │în curs, nerepartizate pe │ │ │ │ ││ │membrii asociaţiei │ │ │ │ ││ │(facturile de apa, energie│ │ │ │ ││ │electrica, state de │ │ │ │ ││ │salarii, indemnizaţii, │ │ │ │ ││ │premii etc.) │ │ │ │ │├───┼──────────────────────────┼──────┼────┼────────────────────────────┼──────┤│ 7.│Acte de plată pentru │ │ │ │ ││ │cheltuieli aferente │ │ │ │ ││ │fondurilor speciale cu │ │ │ │ ││ │care nu au fost încă │ │ │ │ ││ │diminuate fondurile │ │ │ │ ││ │respective │ │ │ │ │├───┼──────────────────────────┼──────┼────┼────────────────────────────┼──────┤│ │TOTAL PARTEA I: │ │ │TOTAL PARTEA a II-a: │ │└───┴──────────────────────────┴──────┴────┴────────────────────────────┴──────┘14-6-30/d--------------- Notă *) Modelul se referă la asociaţiile de proprietari.Celelalte persoane juridice fără scop lucrativ vor efectua adaptarile corespunzătoare în funcţie de specificul activităţii.Corelatie: total partea I = total partea a II-a.---------------