HOTĂRÂRE nr. 1.274 din 20 decembrie 2001privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienta energetica pentru introducerea pe piaţa a uscatoarelor electrice de rufe de uz casnic cu tambur
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 28 decembrie 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, ale art. 8 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, cu modificările ulterioare, şi ale art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Prezenta hotărâre stabileşte cerinţele referitoare la etichetarea şi eficienta energetica pentru introducerea pe piaţa a uscatoarelor electrice de rufe de uz casnic cu tambur, alimentate exclusiv de la reţeaua de distribuţie a energiei electrice de joasa tensiune. (2) Prezenta hotărâre se aplică uscatoarelor electrice de rufe de uz casnic cu tambur şi în cazul în care acestea sunt comercializate pentru alte utilizări decât cele casnice. (3) Prezenta hotărâre se aplică şi uscatoarelor electrice de rufe de uz casnic cu tambur care fac obiectul unui contract de furnizare la distanta încheiat în condiţiile legii.  +  Articolul 2Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică: a) uscatoarelor electrice de rufe de uz casnic cu tambur care sunt alimentate de la alte surse de energie; b) uscatoarelor electrice de rufe de uz casnic cu tambur a căror producţie a încetat înainte de data intrării în vigoare a prezentei hotărâri; c) uscatoarelor electrice de rufe de uz casnic cu tambur utilizate.  +  Articolul 3 (1) Se admite introducerea pe piaţa numai a uscatoarelor electrice de rufe de uz casnic cu tambur care îndeplinesc următoarele condiţii: a) au aplicată, într-un loc vizibil, pe exteriorul părţii frontale sau superioare a aparatului, o eticheta indicând consumul de energie şi clasa de eficienta energetica, precum şi celelalte caracteristici, după caz, prevăzută în anexa nr. 1; b) sunt însoţite de o fişa cuprinsă în brosurile de produs, care conţine o enumerare de informaţii ce definesc aparatul respectiv, prevăzută în anexa nr. 2; c) în cazul ofertei spre vânzare a unor astfel de bunuri prin intermediul contractelor la distanta, oferta trebuie să fie însoţită de caracteristicile tehnice ale uscatoarelor electrice de rufe de uz casnic cu tambur, prevăzute în anexa nr. 3. (2) Informaţiile standard cuprinse în eticheta şi în fişa trebuie stabilite în conformitate cu standardul român care adopta standardul european EN 61121 "Metode de măsurare a performantelor uscatoarelor electrice de rufe de uz casnic cu tambur". (3) Până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Ministerul Industriei şi Resurselor şi Asociaţia de Standardizare din România vor asigura adoptarea standardului prevăzut la alin. (2) ca standard român. (4) Clasa de eficienta energetica a unui uscator electric de rufe de uz casnic cu tambur, specificată pe eticheta şi în fişa, este determinata conform prevederilor cuprinse în anexa nr. 4. (5) Este interzisă aplicarea etichetei prevăzute la alin. (1) lit. a) pe placutele indicatoare sau pe echivalentele lor, fixate pe uscatoarele electrice de rufe de uz casnic cu tambur, pentru scopuri de securitate a utilizatorului. (6) Termenii utilizaţi pe eticheta, în fişa şi prin orice mijloc de comanda prin posta sunt prevăzuţi în anexa nr. 5.  +  Articolul 4 (1) Producătorul unui uscator electric de rufe de uz casnic cu tambur sau reprezentantul sau autorizat răspunde pentru corectitudinea datelor înscrise pe eticheta şi în fişa. (2) Prin reprezentant autorizat se înţelege persoana juridică cu sediul în România, desemnată de producător sa acţioneze în numele sau. (3) Informaţiile conţinute în eticheta şi în fişa se fac publice numai cu consimţământul scris al producătorului sau al reprezentantului sau autorizat. (4) În cazul în care nici producătorul, nici reprezentantul sau autorizat nu aplica eticheta, obligaţia de a o aplica revine distribuitorului. Producătorul sau reprezentantul sau autorizat are obligaţia sa transmită gratuit distribuitorului sau etichetele necesare până în momentul introducerii pe piaţa a uscatoarelor electrice de rufe de uz casnic cu tambur. (5) Prin distribuitor se înţelege agentul economic care vinde en detail, inclusiv în rate, închiriază sau expune uscatoare electrice de rufe de uz casnic cu tambur. (6) Informaţiile cuprinse în eticheta şi în fişa se redactează în limba română. (7) Se interzice aplicarea altor etichete, mărci, simboluri, inscripţii, referitoare la consumul de energie, care nu corespund cerinţelor prezentei hotărâri, cu excepţia etichetarii ecologice.  +  Articolul 5Producătorul sau reprezentantul sau autorizat întocmeşte şi deţine, o perioadă de 5 ani de la data fabricării ultimului uscator electric de rufe de uz casnic cu tambur din seria respectiva de fabricaţie, documentaţia care atesta conformitatea acestuia cu cerinţele prezentei hotărâri. Aceasta documentaţie va fi prezentată spre examinare, la cerere, autorităţilor cu atribuţii de control în domeniu şi va conţine: a) denumirea şi sediul producătorului; b) descrierea generală a aparatului, pentru a permite identificarea acestuia; c) informaţii, inclusiv desene relevante, privind principalele caracteristici de proiectare ale modelului de fabricaţie, în special cele care afectează în mod esenţial consumul de energie; d) rapoarte de încercare privind performanţele aparatului, efectuate în condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (2); e) instrucţiuni de utilizare.  +  Articolul 6În cazul în care producătorul nu are sediul în România sau un reprezentant autorizat, obligaţia deţinerii documentaţiei prevăzute la art. 5 şi a prezentării acesteia spre examinare, la cerere, autorităţilor cu atribuţii de control în domeniu revine importatorului.  +  Articolul 7 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează: a) nerespectarea dispoziţiilor art. 3 alin. (1) se sancţionează conform prevederilor art. 46 lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b) nerespectarea dispoziţiilor art. 3 alin. (2) se sancţionează conform dispoziţiilor art. 22 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, cu modificările ulterioare; c) nerespectarea dispoziţiilor art. 5 se sancţionează conform dispoziţiilor art. 22 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 199/2000, cu modificările şi completările ulterioare; d) nerespectarea dispoziţiilor art. 6 se sancţionează conform dispoziţiilor art. 46 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Contravenţiilor prevăzute în prezenta hotărâre li se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.  +  Articolul 8Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 7 alin. (1) şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul împuternicit din cadrul Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei şi/sau al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.  +  Articolul 9Agenţia Română pentru Conservarea Energiei şi Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor vor promova măsuri pentru informarea şi educarea consumatorului, în scopul utilizării eficiente a energiei.  +  Articolul 10Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 11Prezenta hotărâre intră în vigoare la 9 luni de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează: Notă ---------------Ministrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuMinistrul integrării europene,Hildegard Carola PuwakPreşedintele Autorităţii Naţionalepentru Protecţia Consumatorilor,Rovana Plumb,secretar de stat  +  Anexa 1 - Model - Notă ---------- Notă *) ETICHETA - Model - se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 28 decembrie 2001, la pagina 3.PRECIZĂRI PRIVIND ETICHETAEticheta trebuie tiparita în limba română.Informaţiile pe care trebuie să le includă eticheta:I. Marca comercială a producătorului sau a reprezentantului sau autorizat;II. Elementul de identificare a modelului de fabricaţie al producătorului sau al reprezentantului sau autorizat;III. Clasa de eficienta energetica a uscatorului electric de rufe de uz casnic cu tambur, determinata în conformitate cu prevederile cuprinse în anexa nr. 4, exprimată sub forma "Clasa de eficienta energetica..., pe o scara de la A, cel mai eficient, până la G, cel mai puţin eficient". Aceasta litera indicatoare se plaseaza la acelaşi nivel cu sageata corespunzătoare;IV. Fără a se aduce atingere sistemului privind etichetarea ecologica, pentru uscatorul electric de rufe de uz casnic cu tambur, la care s-a obţinut dreptul de aplicare a ecoetichetei, se poate aplica pe eticheta o copie de pe marcajul ecologic;V. Consumul de energie în kWh/ciclu, pentru ciclul "uscare bumbac", determinat în conformitate cu procedurile de încercare din standardul român menţionat la art. 3 alin. (2);VI. Capacitatea nominală pentru bumbac, determinata în conformitate cu standardul român menţionat la art. 3 alin. (2) din prezenta hotărâre;VII. Tipul aparatului, cu evacuare de aer sau condensare, în conformitate cu procedurile de încercare din standardul român menţionat la art. 3 alin. (2) din prezenta hotărâre. Sageata se plaseaza la acelaşi nivel cu tipul corespunzător;VIII. Nivelul de zgomot măsurat în conformitate cu SR EN 60704-1-3:1996 "Aparate electrocasnice şi similare. Cod de încercare pentru determinarea zgomotului aerian emis de aparatele electrocasnice şi similare".NOTĂ:Echivalentele în alte limbi pentru termenii prezentaţi mai sus sunt redate în anexa nr. 5.Culori utilizateCMGN - cyan, magenta, galben, negru.Ex. 07X0: 0% cyan, 70% magenta, 100% galben, 0% negru.Sageti:- A: X0X0- B: 70X0- C: 30X0- D: 00X0- E: 03X0- F: 07X0- G: 0XX0Culoarea de contur: X070Textul se tipareste integral cu negru. Fondul este alb.  +  Anexa 2FIŞAFişa trebuie să conţină informaţiile prezentate mai jos. Informaţiile sunt comunicate de producător în următoarea ordine:1. Marca comercială a producătorului sau a reprezentantului sau autorizat;2. Elementul de identificare a modelului de fabricaţie al producătorului sau al reprezentantului sau autorizat;3. Clasa de eficienta energetica a uscatorului electric de rufe de uz casnic cu tambur, determinata în conformitate cu prevederile anexei nr. 4, exprimată sub forma "Clasa de eficienta energetica..., pe o scara de la A, cel mai eficient, până la G, cel mai puţin eficient". Aceasta litera indicatoare se plaseaza la acelaşi nivel cu sageata corespunzătoare;4. Fără a se aduce atingere sistemului privind etichetarea ecologica pentru uscatorul electric de rufe de uz casnic cu tambur, la care s-a obţinut dreptul de aplicare a ecoetichetei se poate aplica pe eticheta o copie de pe marcajul ecologic;5. Consumul de energie conform prevederilor pct. V din anexa nr. 1;6. Capacitatea nominală pentru bumbac conform prevederilor pct. VI din anexa nr. 1;7. Consumul de apa, conform procedurilor de încercare din standardul român menţionat la art. 3 alin. (2) din prezenta hotărâre, pentru ciclul de program "uscare bumbac", dacă este cazul;8. Timpul de uscare, în conformitate cu procedurile de încercare din standardul român prevăzut la art. 3 alin. (2) din prezenta hotărâre, pentru ciclul "uscare bumbac";9. Aceleaşi informaţii ca cele de mai sus, de la pct. 5-8, dar referitoare la programele "uscare bumbac cu fierul" şi "textile nesifonabile". Aceste informaţii pot fi omise dacă aparatul respectiv nu are un asemenea ciclu;10. Furnizorii pot include informaţiile de la pct. 5-8 şi pentru alte cicluri de uscare;11. Consumul de energie mediu anual şi consumul de apa, dacă este cazul, calculat pe baza uscarii a 150 kg de rufe folosind programul "uscare bumbac", plus 280 kg, folosind programul "sifonabile, uscare bumbac cu fierul", plus 150 kg, folosind programul "textile nesifonabile". Acesta poate fi exprimat sub forma "consum anual estimat pentru o familie de patru persoane care utilizează uscatorul în mod regulat".12. Tipul de aparat, cu evacuare de aer sau condensare, în conformitate cu procedurile de încercare din standardul român prevăzut la art. 3 alin. (2) din prezenta hotărâre, conform prevederilor pct. VII din anexa nr. 1;13. Nivelul de zgomot măsurat în conformitate cu SR EN 60704-1-3: 1996 "Aparate electrocasnice şi similare. Cod de încercare pentru determinarea zgomotului aerian emis de aparatele electrocasnice şi similare".Dacă fişa include o copie de pe eticheta color sau alb-negru, atunci nu trebuie să se adauge decât informaţiile neincluse în eticheta.NOTĂ:Echivalentele în alte limbi pentru termenii prezentaţi mai sus sunt redate în anexa nr. 5.  +  Anexa 3CARACTERISTICILE TEHNICEale uscatoarelor electrice de rufe de uz casnic cu tambur cuprinse în catalogul de comanda prin posta sau alte mijloace tipărite de comunicare la distantaCataloagele de comanda prin posta şi alte mijloace de comunicare la distanta tipărite prevăzute la art. 1 alin. (3) conţin următoarele caracteristici tehnice, furnizate în ordinea următoare:1. Clasa de eficienta energetica, conform prevederilor pct. 3 din anexa nr. 2;2. Consumul de energie, conform prevederilor pct. 5 din anexa nr. 2;3. Capacitatea conform prevederilor pct. VI din anexa nr. 1;4. Consumul de apa/ciclu, conform prevederilor pct. VII, dacă este cazul, din anexa nr. 2;5. Consumul anual estimat pentru o familie, conform prevederilor pct. 11 din anexa nr. 2;6. Nivelul de zgomot, conform prevederilor pct. VIII din anexa nr. 1.Dacă fişa inclusă în brosura de produs conţine şi alte informaţii decât cele de mai sus, definite conform prevederilor din anexa nr. 2, acestea trebuie incluse în enumerarea de mai sus şi prezentate sub forma specificată şi în ordinea prevăzută în fişa.NOTĂ:Echivalentele în alte limbi pentru termenii prezentaţi mai sus sunt redate în anexa nr. 5.  +  Anexa 4                    CLASA DE EFICIENTA ENERGETICA    1. Clasa de eficienta energetica a unui aparat se determina conform       tabelelor următoare:    Tabelul 1 - Uscatoare cu evacuare de aer
       
    Clasa de eficienţă energeticăConsumul de energie "C" în kWh/kg rufe, folosind procedurile de încercare din standardul român prevăzut la art. 3 alin. (2) pentru ciclul "uscare bumbac"
    AC <= 0,51
    B0,51 < C <= 0,59
    C0,59 < C <= 0,67
    D0,75 < C <= 0,75
    E0,83 < C <= 0,83
    F0,83 < C <= 0,91
    GC > 0,91
      Tabelul 2 - Uscatoare cu condensare
       
    Clasa de eficienţă energeticăConsumul de energie "C" în kWh/kg rufe, folosind procedurile de încercare din standardul român prevăzut la art. 3 alin. (2) pentru ciclul "uscare bumbac"
    AC <= 0,55
    B0,55 < C <= 0,64
    C0,64 < C <= 0,73
    D0,73 < C <= 0,82
    E0,82 < C <= 0,91
    F0,83 < C <= 1,00
    GC > 1,00
   +  Anexa 5                    TERMENII UTILIZAŢI PE ETICHETA ŞI ÎN FIŞA                   Echivalentele în limbile comunitare pentru               termenii în limba română prezentaţi mai sus sunt:┌─────┬─────┬──────┬──────────────┬───────────────┬───────────────┬────────────┐│Nota │ │ │ RO │ EN │ ES │ DA │├─────┼─────┼──────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤│Eti- │Fişa │Coman-│ │ │ │ ││cheta│ │ da │ │ │ │ ││ │ │prin │ │ │ │ ││ │ │posta │ │ │ │ │├─────┼─────┼──────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤│Anexa│Anexa│Anexa │ │ │ │ ││nr. 1│nr.2 │nr. 3 │ │ │ │ │├─────┼─────┼──────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤│[X] │ │ │Energie │Energy │Energia │Energi │├─────┼─────┼──────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤│[X] │ │ │Uscator │Drier │Secadora │TØrretumbler│├─────┼─────┼──────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤│ I │ │ │Fabricant │Manufacturer │Fabricante │Maerke │├─────┼─────┼──────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤│ II │ │ │Model │Model │Modelo │Modell │├─────┼─────┼──────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤│[X] │ │ │Mai eficient │More efficient │Mas eficiente │Lavt forbrug│├─────┼─────┼──────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤│[X] │ │ │Mai puţin │Less efficient │Menos eficiente│HØjt forbrug││ │ │ │eficient │ │ │ │├─────┼─────┼──────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤│ │ 3 │ 1 │Clasa de efi- │Energy │Clase de │Relativt ││ │ │ │cienta energe-│eficiency │eficiencia │energi- ││ │ │ │tica... pe o │class... on a │energetica... │forbrug...pa││ │ │ │scara de la A │scale of A │en una escala │skalaen A ││ │ │ │(mai eficient)│(more effici- │que abarca de │(lavt for- ││ │ │ │la G (mai pu- │ent) to G (less│A (mas eficien-│brug) til G ││ │ │ │ţin eficient) │efficient) │te) a G (menos │(hØjt for- ││ │ │ │ │ │eficiente) │brug) │├─────┼─────┼──────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤│ V │ 5 │ 2 │Consum de │Energy │Consumo de │Energi- ││ │ │ │ energie │consumption │energia │forbrug │├─────┼─────┼──────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤│ V │ 5 │ 2 │kWh/ciclu │kWh/cycle │kWh/ciclo │kWh/portion │├─────┼─────┼──────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤│ V │ 5 │ 2 │Bazat pe │Based on │Sobre la base │Pa gruldlag ││ │ │ │rezultatele │standard test │del resultado │as standard-││ │ │ │încercărilor │results for │obtenido en un │test pa pro-││ │ │ │standard │'dry cotton' │ciclo de secado│grammet ││ │ │ │pentru ciclul │ cycle │normalizadas │bomuld ││ │ │ │"uscare" │ │<>│ ││ │ │ │ │ │ │ │├─────┼─────┼──────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤│ V │ 5 │ 2 │Consumul real │Actual │El consumo real│Det faktiske││ │ │ │depinde de │consumption │depende de las │energi- ││ │ │ │condiţiile de │will depend on │condiciones de │forbrug ││ │ │ │utilizare a a-│how the │utilizacion │afhenger af,││ │ │ │pârâtului │appliance is │del aparato │hvorledes ││ │ │ │ │used │ │apparat ││ │ │ │ │ │ │benyttes │├─────┼─────┼──────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤│ VI │ 6 │ 3 │Capacitate │Capacity │Capacidad en kg│Kapacitet kg││ │ │ │(bumbac)kg. │(cotton)kg │de algodon │(bomuld) │├─────┼─────┼──────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤│ X │ 7 │ 4 │Consum de apa │Water │Consumo de │Vand- ││ │ │ │ │consumption │agua │forbrug │├─────┼─────┼──────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤│ │ 8 │ │Timp de uscare│Drying time │Tiempo de │TØrretid ││ │ │ │ │ │secado │ │├─────┼─────┼──────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤│ │ 11 │ 5 │Consum anual │Estimated │Consumo anual │Anslaet ││ │ │ │estimat pentru│annual │estimado de una│arligt ││ │ │ │o familie de │consumption for│familia de 4 │forbrug for ││ │ │ │patru persoane│a four-person │personas que │en husstand ││ │ │ │care usucă │household which│normalmente │pa fire per-││ │ │ │rufele în mod │normally dries │seca la ropa │soner, hvor ││ │ │ │normal cu un │using a drier │con la secadora│der normalt ││ │ │ │uscator │ │ │benyttes ││ │ │ │ │ │ │tØrretumbler│├─────┼─────┼──────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤│ VII │ 12 │ │Evacuare aer │Air vented │Extraccion │AftrekstØr- ││ │ │ │ │ │ │retumbler │├─────┼─────┼──────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤│ VII │ 12 │ │Condensare │Condensing │Condensacion │KondesntØr- ││ │ │ │ │ │ │retumbler │├─────┼─────┼──────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤│VIII │ 13 │ 6 │Nivel de │Noise │Ruido │Lydeffekt- ││ │ │ │zgomot │(dB(A) re 1 pW)│[dB(A) re 1 pW]│niveau ││ │ │ │(dB(A)re 1pW) │ │ │(dB(A) stØj)│├─────┼─────┼──────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤│ [X] │ │ │Informaţiile │Further │Ficha de │Brochurerne ││ │ │ │suplimentare │information is │information │om produktet││ │ │ │se găsesc în │contained în │detallada en │indeholder ││ │ │ │brosurile de │product │los folletos │yderligere ││ │ │ │produs │brochures │del producto │oplysninger │├─────┼─────┼──────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤│[X] │ │ │Standard EN │Norm EN │Norma EN │Standard EN ││ │ │ │61121 │61121 │61121 │61121 │├─────┼─────┼──────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤│[X] │ │ │Directiva │Electric drier │Directiva │Direktiv ││ │ │ │95/13/CE │label Directive│95/13/CE sobre │95/13/EF om ││ │ │ │privind eti- │95/13/EC │etiquetado de │energi- ││ │ │ │cheta pentru │ │secadoras │merkninng af││ │ │ │uscatoarele │ │ │tØrretum- ││ │ │ │electrice │ │ │blere ││ │ │ │ │ │ │ │└─────┴─────┴──────┴──────────────┴───────────────┴───────────────┴────────────┘┌─────┬─────┬──────┬───────────────────────────┬─────┬─────────────────────────┐│Nota │ │ │ DE │ EL │ FR │├─────┼─────┼──────┼───────────────────────────┼─────┼─────────────────────────┤│ Eti-│Fişa │Coman-│ │ │ ││cheta│ │ da │ │ │ ││ │ │prin │ │ │ ││ │ │posta │ │ │ │├─────┼─────┼──────┼───────────────────────────┼─────┼─────────────────────────┤│Anexa│Anexa│Anexa │ │ │ ││nr. 1│nr.2 │nr. 3 │ │ │ │├─────┼─────┼──────┼───────────────────────────┼─────┼─────────────────────────┤│ [X] │ │ │ Energie │ │Energie │├─────┼─────┼──────┼───────────────────────────┼─────┼─────────────────────────┤│ [X] │ │ │Trockner │ │Seche-linge │├─────┼─────┼──────┼───────────────────────────┼─────┼─────────────────────────┤│ I │ │ │Hersteller │ │Fabricant │├─────┼─────┼──────┼───────────────────────────┼─────┼─────────────────────────┤│ II │ │ │Modell │ │Modele │├─────┼─────┼──────┼───────────────────────────┼─────┼─────────────────────────┤│ [X] │ │ │Niedrieger │ │Economie ││ │ │ │Energieverbrauch │ │ │├─────┼─────┼──────┼───────────────────────────┼─────┼─────────────────────────┤│ [X] │ │ │Hoher Energieverbrauch │ │Peu econome ││ │ │ │ │ │ │├─────┼─────┼──────┼───────────────────────────┼─────┼─────────────────────────┤│ │ 3 │ 1 │Energieeffizienzklasse ... │ │Classement selon son ││ │ │ │auf einer Skala von A │ │efficacite energetiques .││ │ │ │(niedrieger │ │... sur une echelle ││ │ │ │Energieverbrauch) bis G │ │allant de A (econome) a ││ │ │ │(hoher Energieverbrauch) │ │G (peu econome) │├─────┼─────┼──────┼───────────────────────────┼─────┼─────────────────────────┤│ V │ 5 │ 2 │Energieverbrauch │ │Consommation d'energie │├─────┼─────┼──────┼───────────────────────────┼─────┼─────────────────────────┤│ V │ 5 │ 2 │kWh/Trockenprogramm │ │kWh par cycle │├─────┼─────┼──────┼───────────────────────────┼─────┼─────────────────────────┤│ V │ 5 │ 2 │Aus der Grundlage von │ │Sur la base des resultats││ │ │ │Ergebnissen der │ │obtenus pour le cycle ││ │ │ │Normprufung fur das │ │<> dans des ││ │ │ │Programm "Baumwolle, │ │condiţions d'essai ││ │ │ │schranktroken" │ │normalises ││ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │├─────┼─────┼──────┼───────────────────────────┼─────┼─────────────────────────┤│ V │ 5 │ 2 │Der tatsachliche │ │La consommation reelle ││ │ │ │Verbrauch hangt von der │ │depend des condiţions ││ │ │ │Art de Nutzung des │ │d'utilisation ││ │ │ │Gerats ab │ │ │├─────┼─────┼──────┼───────────────────────────┼─────┼─────────────────────────┤│ VI │ 6 │ 3 │Fullmenge │ │Capacite (blanc)kg ││ │ │ │(Baumwolle)kg │ │ │├─────┼─────┼──────┼───────────────────────────┼─────┼─────────────────────────┤│ X │ 7 │ 4 │Wasserverbrauch │ │Consommation d'eau │├─────┼─────┼──────┼───────────────────────────┼─────┼─────────────────────────┤│ │ 8 │ │Trockenzeit │ │Temps de sechage │├─────┼─────┼──────┼───────────────────────────┼─────┼─────────────────────────┤│ │ 11 │ 5 │Geschatzer Jahres- │ │Consommation annuelle ││ │ │ │verbrauch eines Vier- │ │moyenne d'un menage de ││ │ │ │Personen-Haushalts, der │ │4 personnes utilisant ││ │ │ │zum Waschentrocknen │ │generalement un seche- ││ │ │ │normalerwqeise den │ │linge electrique ││ │ │ │Trockner benutzt │ │ │├─────┼─────┼──────┼───────────────────────────┼─────┼─────────────────────────┤│ VII │ 12 │ │Abluftrokner │ │Evacuation │├─────┼─────┼──────┼───────────────────────────┼─────┼─────────────────────────┤│ VII │ 12 │ │Kondensationstrokner │ │Condensation │├─────┼─────┼──────┼───────────────────────────┼─────┼─────────────────────────┤│ VIII│ 13 │ 6 │Gerausch │ │Bruit ││ │ │ │(dB(A) re 1 pW) │ │[dB(A) re 1 pW] │├─────┼─────┼──────┼───────────────────────────┼─────┼─────────────────────────┤│ [X] │ │ │Ein detenblatt mit weiteren│ │Une fiche d'information ││ │ │ │Gerateangaben ist în den │ │detaillee figure dans ││ │ │ │Prospekten enthalten │ │la brochure │├─────┼─────┼──────┼───────────────────────────┼─────┼─────────────────────────┤│ [X] │ │ │ Norm EN │ │ Norme EN ││ │ │ │ 61121 │ │ 61121 ││ │ │ │ │ │ │├─────┼─────┼──────┼───────────────────────────┼─────┼─────────────────────────┤│ [X] │ │ │Richtlinie 95/13/EG │ │Directive 95/13/CE ││ │ │ │Waschmertrockneretikett │ │relative a l'etiquetage ││ │ │ │ │ │des sechoirs │└─────┴─────┴──────┴───────────────────────────┴─────┴─────────────────────────┘┌─────┬─────┬──────┬────────────────────┬────────────────────┬─────────────────┐│Nota │ │ │ IT │ NL │ PT │├─────┼─────┼──────┼────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤│ Eti-│Fişa │Coman-│ │ │ ││cheta│ │ da │ │ │ ││ │ │prin │ │ │ ││ │ │posta │ │ │ │├─────┼─────┼──────┼────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤│Anexa│Anexa│Anexa │ │ │ ││nr. 1│nr.2 │nr. 3 │ │ │ │├─────┼─────┼──────┼────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤│ [X] │ │ │Energia │Energie │Energia │├─────┼─────┼──────┼────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤│ [X] │ │ │Asciugatrici │Droogtrommel │Secador de roupa │├─────┼─────┼──────┼────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤│ I │ │ │Costruttore │Fabrikant │Fabricante │├─────┼─────┼──────┼────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤│ II │ │ │Modello │Model │Modelo │├─────┼─────┼──────┼────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤│ [X] │ │ │Bassi consumi │Efficient │Mais eficiente ││ │ │ │ │ │ │├─────┼─────┼──────┼────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤│ [X] │ │ │Alţi consumi │Inefficient │Menos eficiente ││ │ │ │ │ │ │├─────┼─────┼──────┼────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤│ │ 3 │ 1 │Classe di efficienza│Energie- │Classe de efici- ││ │ │ │energetica ... su │efficientieklasse.. │encia energetica ││ │ │ │una scala da A │op een schaal van A │... numa escala ││ │ │ │(bassi consumi) a │(efficient) tot G │de A (mais efi- ││ │ │ │G (alţi consumi) │(inefficient) │ciente) a G ││ │ │ │ │ │(menos eficiente)│├─────┼─────┼──────┼────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤│ V │ 5 │ 2 │Consumo di energia │Energieverbruik │Consumo de ││ │ │ │ │ │energia │├─────┼─────┼──────┼────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤│ V │ 5 │ 2 │kWh/ciclo │kWh per cyclus │kWh/ciclo │├─────┼─────┼──────┼────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤│ V │ 5 │ 2 │În base ai risultati│Gebaseerd op de │Com base nos ││ │ │ │di prove standard │resultaten van een │resultados do ││ │ │ │per îl ciclo │standardtest voor de│ciclo de lavagem ││ │ │ │<│ │ │ │ catone>> │katoen" │<│ │ │ │ │ │tecidos de algo- ││ │ │ │ │ │dao>> │├─────┼─────┼──────┼────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤│ V │ 5 │ 2 │Îl consumo effettivo│Het werkelijke │O consumo real ││ │ │ │dipende dal modo în │verbruik wordt │varia con sa ││ │ │ │cui l'apparecchio │bepaald door de │condicoes de ││ │ │ │viene usato │wijze waarop het │utilizacao do ││ │ │ │ │apparaat wordt │aparelho ││ │ │ │ │gebruikt │ │├─────┼─────┼──────┼────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤│ VI │ 6 │ 3 │Capacita (cotone │Capaciteit (katoen) │Capacidade ││ │ │ │în kg │ kg │(algodao) kg │├─────┼─────┼──────┼────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤│ X │ 7 │ 4 │Consumo di acqua │Waterverbruik │Consumo de agua │├─────┼─────┼──────┼────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤│ │ 8 │ │Tempo di asciugatura│Droogtijd │Tempo de secagem │├─────┼─────┼──────┼────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤│ │ 11 │ 5 │Consumo annuo medio │Gescht jaarlijks │Consumo-tipo ││ │ │ │di una famiglia di │verbruik voor een │anual de un ││ │ │ │quattro persoane che│huishouden van vier │agregado familiar││ │ │ │generalmente │personen dat voor │de 4 pessoas que,││ │ │ │utilizza l'asciu- │het drogen van de │geralmente, ││ │ │ │gatrice per │was normaal gebruik │secam a sua roupa││ │ │ │asciugare │maakt van een │num secador ││ │ │ │ │droogtrommel │ ││ │ │ │ │ │ │├─────┼─────┼──────┼────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤│ VII │ 12 │ │Evacuazione │Luchtafvoersysteem │Extraccao │├─────┼─────┼──────┼────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤│ VII │ 12 │ │Condensazione │Condensatiesysteem │Condesacao │├─────┼─────┼──────┼────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤│VIII │ 13 │ 6 │Velocita di centri- │Centrifugeersnelhei │Velocidade de ││ │ │ │fugatione (gpm) │d (tpm) │centrifugacao ││ │ │ │ │ │(rpm) │├─────┼─────┼──────┼────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤│X [] │ │ │Capacita (cotone) │Capaciteit (katoen) │Capacidade (algo-││ │ │ │în kg │kg │dao) kg │├─────┼─────┼──────┼────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤│X [] │ │ │Consumo di acqua │Waterverbruik │Consumo di agua │├─────┼─────┼──────┼────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤│ [X] │ │ │Consumo annuo medio │Typish jaarlijks │Consumo-tipo de ││ │ │ │di una famiglia di │verbruik voor een │um agregado fami-││ │ │ │quattro persoane │huishouden van vier │liar de 4 pessoas││ │ │ │ │personen │ │├─────┼─────┼──────┼────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │Rumore │Geluidsniveau │Nivel de ruido ││ │ │ │[dB(A) re 1 pW] │(dB(A) re 1 pW) │[dB(A) re 1 pW] │├─────┼─────┼──────┼────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │Lavaggio │Wassen │Lavagem │├─────┼─────┼──────┼────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │Centrifugazione │Centrifugeren │Centrifugacao │├─────┼─────┼──────┼────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │Gli opuscoli ilus- │Nadere gegevens zijn│Ficha ││ │ │ │trativi contengono │opgenomen în de │pormenorizada ││ │ │ │una scheda partico- │brochures over het │no folheto do ││ │ │ │lareggiata │apparaat │producto │├─────┼─────┼──────┼────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │Norma EN 60456 │Norm EN 60456 │Norma EN 60456 │├─────┼─────┼──────┼────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤│ │ │ │Direttiva 95/12/CE │Richtlijn 95/12/EG: │Directiva ││ │ │ │relativă │Etikettering │95/12/CE relativă││ │ │ │all'etichettatura │wasmachines │a etiquetagem de ││ │ │ │delle lavatrici │ │maquinas de lavar││ │ │ │ │ │roupa │└─────┴─────┴──────┴────────────────────┴────────────────────┴─────────────────┘┌─────┬─────┬──────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────┐│Nota │ │ │ FI │ SV │├─────┼─────┼──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ Eti-│Fişa │Coman-│ │ ││cheta│ │ da │ │ ││ │ │prin │ │ ││ │ │posta │ │ │├─────┼─────┼──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│Anexa│Anexa│Anexa │ │ ││nr. 1│nr.2 │nr. 3 │ │ │├─────┼─────┼──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ [X] │ │ │ Energia │ Energi │├─────┼─────┼──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ [X] │ │ │ Kuivausrumpu │ Torktumlare │├─────┼─────┼──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ I │ │ │ Tavarantoimittaja │ Levarantor │├─────┼─────┼──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ II │ │ │ Malli │ Modell │├─────┼─────┼──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ [X] │ │ │ Vahan kuluttava │ Lag forbrukning │├─────┼─────┼──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ [X] │ │ │ Paljon kuluttava │ Hog forbrukning │├─────┼─────┼──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ │ 3 │ 1 │ Energiatehokkuus │ Energieffektivitetsklass ││ │ │ │ luokka asteikolla │ pa en skala fran A (lag ││ │ │ │ A:sta (vh kuluttava) │ forbrukning) till G (hog ││ │ │ │ G: hen (paljon kuluttava) │ forbrukning) │├─────┼─────┼──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ V │ 5 │ 2 │ Energieankulutus │ Energiforbrukning │├─────┼─────┼──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ V │ 5 │ 2 │ kWh/ohjelma │ kWh/Torkomgang │├─────┼─────┼──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ V │ 5 │ 2 │Perustuu vakiooloissa │ Baserat pa resultat fran ││ │ │ │mitattuun kulutukseen │ standardiserad provning av ││ │ │ │ohjelmalla "sailyskuiva │ program for skaptorr ││ │ │ │puulvila" │ bomull │├─────┼─────┼──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ V │ 5 │ 2 │ Todellinen kulutus │ Verklig forbrukning ││ │ │ │ riippuu laitteen │ beror pa hur aooaraten ││ │ │ │ kayttotavoista │ anvands │├─────┼─────┼──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ VI │ 6 │ 3 │ Tayttomaara │ Kapacitet (bomull) kg ││ │ │ │ (puuvilla) kg │ │├─────┼─────┼──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ X │ 7 │ 4 │ Vedenkulutus │ Vattenforbrukning │├─────┼─────┼──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ │ 8 │ │ Kuivausaika │ Torktid │├─────┼─────┼──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ │ 11 │ 5 │ Arvioitu │ Beraknad energiforbrukning ││ │ │ │ vuosikulutus │ per ar for ││ │ │ │ nelihenkisessa │ fyrapersonershushall som ││ │ │ │ perheessa, jossa │ vanligen torkar i tumlare ││ │ │ │ pyykki tavallisesti │ ││ │ │ │ kuivataan kuivaus- rummussa │ │├─────┼─────┼──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ VII │ 12 │ │ Kosteuden ulos poistava │ Franluftstumlare │├─────┼─────┼──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ VII │ 12 │ │ Kosteuden tiivistava │ Kondenstumlare │├─────┼─────┼──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ VIII│ 13 │ 6 │ Linkousnopeus (kierr/min) │ Centrifugeringshastighet ││ │ │ │ │ (varv/min) │├─────┼─────┼──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ [X] │ │ │ Tayttomaara (puuvilla) kg │ Kapacitet (bomull) kg │├─────┼─────┼──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ [X] │ │ │ Vedenkulutus │ Vattenforbrukning │├─────┼─────┼──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ [X] │ │ │ Tavanomainen nelihenkisen │ Typisk energiforbrukning per││ │ │ │ perheen vuosikulutus │ ar for fyre personers ││ │ │ │ │ hushall │├─────┼─────┼──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ │ │ │ Aani │ Buller ││ │ │ │ (dB(A) re 1 pW) │ (dB(A) re 1pW) │├─────┼─────┼──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ │ │ │ Pesu │ Tvatt │├─────┼─────┼──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ │ │ │ Linkous │ Centrifugering │├─────┼─────┼──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ │ │ │ Tuote-esitteissa on │ Produktbroschyrerna ││ │ │ │ lisatietoja │ innehaller ytterligare ││ │ │ │ │ information │├─────┼─────┼──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ │ │ │ Standardi EN 60456 │ Standard EN 60456 │├─────┼─────┼──────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ │ │ │ Pesukoneiden merkintoja │ Direktiv om markning av ││ │ │ │ koskeva direktiivi 95/12/EY │ tvattmaskiner 95/12/EG │└─────┴─────┴──────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────┘ Notă ------------