HOTĂRÂRE nr. 1.295 din 20 decembrie 2001privind suplimentarea bugetului Ministerului Industriei şi Resurselor din Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2002 pentru restructurarea industriei de apărare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 29 decembrie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se suplimenteaza bugetul Ministerului Industriei şi Resurselor cu suma de 150 miliarde lei din Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2002 pentru restructurarea industriei de apărare. (2) Suma prevăzută la alin. (1) se repartizează, prin ordin al ministrului industriei şi resurselor, pe agenţii economici din sectorul producţiei de apărare beneficiari.  +  Articolul 2Suma prevăzută la art. 1 se utilizează pentru finanţarea activităţilor de transformare în parcuri industriale a agenţilor economici din sectorul producţiei de apărare, în trimestrul I al anului 2002.  +  Articolul 3Se autorizeaza Ministerul Finanţelor Publice sa introducă modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri în structura bugetului de stat şi în bugetul Ministerului Industriei şi Resurselor pe anul 2002.  +  Articolul 4Ministerul Industriei şi Resurselor şi alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare a sumei prevăzute la art. 1, în conformitate cu prevederile legale.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul industrieişi resurselor,Decebal Spiridon Ilina,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu-----------