ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 186 din 20 decembrie 2001privind instituirea sistemului de declaraţii de livrare a tutunului brut
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 29 decembrie 2001    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, următoarele notiuni se definesc astfel: a) tutunul brut reprezintă tutunul frunza neprelucrata, înainte de a fi introdus în procesul de fermentare; b) livrarea tutunului desemnează toate operaţiunile care se desfăşoară în cursul aceleiaşi zile, referitoare la transferul tutunului de la producător la întreprinderea de prima procesare, potrivit contractului de vânzare-cumpărare a tutunului. Tutunul produs se livreaza pe loturi, constituite pe varietati şi clase de calitate, fiind exclusa livrarea prin intermediari; c) prim-procesatorii sunt persoane juridice care au ca obiect de activitate prima procesare a tutunului, primesc anual acreditare de funcţionare de la autoritatea competentă a statului şi încheie contracte de vânzare-cumpărare cu producătorii de tutun; d) autoritatea competentă a statului este Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor; e) centralizatorul situaţiei livrărilor este documentul final întocmit de prim-procesator, care cuprinde cantitatea totală livrata prim-procesatorului de către producătorii autohtoni; f) producătorii de tutun sunt persoanele fizice sau juridice care cultiva tutun brut.  +  Articolul 2În vederea acreditării prim-procesatorii trebuie să pună la dispoziţie autorităţii competente a statului toate informaţiile privind capacitatile de depozitare şi/sau de prima procesare a tutunului, precum şi documentele necesare care dovedesc capacitatea de plată a acestora pentru tutunul pe care îl contractează cu producătorii autohtoni de tutun.  +  Articolul 3 (1) Prim-procesatorii de tutun brut care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României au obligaţia, începând cu recolta anului 2001, sa elibereze fiecărui producător de tutun de la care au cumpărat tutun brut o declaraţie de livrare a tutunului, în momentul efectuării livrării. (2) Declaraţia de livrare trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente: numele şi prenumele/denumirea producătorului, adresa/sediul, suprafaţa cultivată cu tutun şi parcela, varietatea de tutun, cantitatea livrata şi preţul pe clase de calitate; prim-procesatorul, numele şi prenumele reprezentantului acestuia; data eliberării declaraţiei, semnatura şi parafa părţilor. (3) Declaraţiile de livrare se întocmesc în 3 exemplare, dintre care un exemplar pentru producător, unul pentru prim-procesator şi unul va fi înaintat de către prim-procesator autorităţii competente a statului.  +  Articolul 4Asociaţiile producătorilor de tutun au obligaţia să prezinte prim-procesatorilor în momentul livrării lista cuprinzând toţi membrii asociaţiei şi suprafaţa de teren aferentă cultivată cu tutun, cu semnatura acestora, şi sa anexeze o copie la declaraţia de livrare.  +  Articolul 5 (1) Prim-procesatorii au obligaţia sa ţină evidenta, inclusiv în sistem electronic, a livrărilor de tutun brut. (2) Livrarea tutunului se realizează în limita cantităţilor contractate în anul de recolta, până la data de 15 aprilie a anului următor. Pentru calculul mediei cantităţilor pentru prima procesare a tutunului tot tutunul unei recolte este considerat ca livrat în cursul anului de vegetaţie.  +  Articolul 6Prim-procesatorii au obligaţia de a prezenta anual Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, după livrarea integrală a cantităţilor contractate, următoarele documente: a) evidenta livrărilor în sistem electronic; b) centralizatorul livrărilor, semnat de administratorul întreprinderii prim-procesatoare; c) un exemplar din declaraţiile de livrare.  +  Articolul 7 (1) Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor efectuează controlul administrativ în ceea ce priveşte corectitudinea evidentei electronice, pe baza centralizatorului şi a declaraţiilor anexate. (2) Pentru efectuarea controlului administrativ, în cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor se înfiinţează un compartiment de control administrativ, iar pe plan teritorial controlul se desfăşoară la nivelul direcţiilor generale pentru agricultura şi industrie alimentara în judeţele unde se cultiva tutun brut. (3) Persoanele cu atribuţii de control administrativ din cadrul direcţiilor generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene şi a municipiului Bucureşti sunt desemnate prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, la propunerea directorilor generali ai acestora.  +  Articolul 8Controlul administrativ se va realiza pe un esantion de 5% din numele înscrise în evidenta electronică a fiecărui prim-procesator, cu declaraţiile anexate. Dacă erorile apărute depăşesc un procent de 5%, documentele depuse se vor restitui prim-procesatorilor spre corectare.  +  Articolul 9 (1) În cazul în care un producător renunţa la cultivarea tutunului, activitatea de cultura a tutunului brut va putea fi preluată de un alt producător care apare ca nume nou în evidenta prim-procesatorului. (2) Legătură de continuitate a cultivarii tutunului dintre noul producător (nou-declarant) şi producătorul care a renunţat la activitatea de cultivare a tutunului (vechi declarant) va fi stabilită de către persoanele care au atribuţii de control administrativ.  +  Articolul 10Începând cu anul 2002 toţi producătorii de tigarete care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României beneficiază de reducere de accize cu 40%, dacă utilizează tutun cultivat de producătorii autohtoni, în cantitate de peste 5.000 tone pentru producţia de tigarete realizată anual.  +  Articolul 11Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor va elabora norme metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pe care le va supune spre aprobare Guvernului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Ilie SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu---------