ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 170 din 13 decembrie 2001privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului producţiei de apărare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 28 decembrie 2001  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Salariaţii din unităţile sectorului producţiei de apărare care îşi reduc temporar activitatea primesc pentru perioada respectiva un venit de completare reprezentând 75% din ultimul salariu de baza lunar, inclusiv sporul de vechime, din care s-a dedus impozitul pe venit conform legii, cu menţinerea contractului de muncă. (2) Numărul maxim de salariaţi care beneficiază în luna ianuarie 2002 de prevederile alin. (1) este de 17.537 de persoane, iar pentru perioada februarie-decembrie 2002, de 7.537 de persoane în fiecare luna. (3) Repartizarea pe unităţi a numărului maxim de salariaţi care beneficiază de drepturile menţionate la alin. (1) este prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2 (1) Persoanele disponibilizate începând cu 1 februarie 2002 ca urmare a reorganizării unităţilor din sectorul producţiei de apărare beneficiază de ajutor de şomaj, precum şi de un venit lunar de completare egal cu diferenţa dintre salariul mediu net pe economie din luna anterioară disponibilizarii şi nivelul ajutorului de şomaj stabilit potrivit reglementărilor legale în vigoare. (2) Venitul de completare se acordă lunar, de la data stabilirii ajutorului de şomaj, pe o perioadă de 14 luni, dar nu mai târziu de 31 martie 2003. (3) Beneficiază de venitul de completare prevăzut la alin. (1), până la expirarea perioadei prevăzute la alin. (2), şi persoanele care s-au încadrat în munca în această perioadă.  +  Articolul 3Sumele pentru acordarea veniturilor de completare prevăzute la art. 1 şi 2 se suporta din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, din cheltuielile pentru plata ajutorului de şomaj.  +  Articolul 4 (1) Pentru venitul de completare prevăzut la art. 1 contribuţiile individuale la bugetul asigurărilor sociale de stat, la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj şi la Fondul asigurărilor sociale de sănătate se suporta de către salariaţi, iar contribuţia angajatorului la bugetul asigurărilor sociale de stat se suporta din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, potrivit art. 21 alin. (5) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Venitul de completare prevăzut la art. 2 este exceptat de la plata obligaţiilor către bugetul asigurărilor sociale de stat şi către Fondul asigurărilor sociale de sănătate. (3) Venitul de completare are acelaşi regim de impozitare ca şi ajutorul de şomaj.  +  Articolul 5Persoanelor disponibilizate în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă nu li se aplică prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective, aprobată cu modificări prin Legea nr. 312/2001.  +  Articolul 6 (1) Persoanele disponibilizate în urma restructurării unităţilor din sectorul producţiei de apărare beneficiază de serviciile de preconcediere colectivă, precum şi de programele de măsuri active pentru combaterea somajului ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă. (2) Persoanele prevăzute la alin. (1), care înfiinţează întreprinderi mici sau mijlocii, beneficiază, cu prioritate, de facilităţile acordate în cadrul parcurilor industriale, precum şi de obţinerea de credite în condiţii avantajoase, potrivit legii, din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj. (3) Ministerele, consiliile judeţene şi locale care realizează lucrări de investiţii în anul 2002, în regie proprie, vor încheia cu Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, respectiv cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, convenţii în baza cărora vor stabili necesarul de forta de muncă pentru realizarea acestor lucrări şi vor asigura încadrarea în munca, cu prioritate, a persoanelor disponibilizate în sectorul producţiei de apărare pe locurile de muncă disponibile.  +  Articolul 7Numărul de persoane care urmează să fie disponibilizate din fiecare unitate a sectorului producţiei de apărare este prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 8Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Ministerul Industriei şi Resurselor vor emite precizări în aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 9Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul industriei şi resurselor,Decebal Spiridon Ilina,secretar de statMinistrul muncii şi solidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescup. Ministrul apărării naţionale,George Cristian Maior,secretar de stat  +  Anexa 1 LISTAcuprinzând agenţii economici ai căror salariaţi urmează sa beneficieze de venituri de completare în anul 2002 în urma procesului de restructurare
           
    Nr. crt.UnitateaNumărul de personal ianuarie 2002Numărul de personal februarie-decembrie 2002
    1.Compania Naţională "ROMARM"15.0377.537
    2.Societatea Comercială "AVIOANE" Craiova518-
    3.Societatea Comercială "ELPROF" Bucureşti25-
    4.Societatea Comercială "IAR" Braşov380-
    5.Societatea Comercială "IOR" Bucureşti267-
    6.Societatea Comercială "Băbeni"319-
    7.Societatea Comercială "Mârşa"70-
    8.Societatea Comercială "ROMPIRO" Orăştie15-
    9.Societatea Comercială "Vălenii de Munte"162-
    10.Societatea Comercială "Drăgăşani"364-
    11.Societatea Comercială "Filiaşi"117-
    12.Societatea Comercială "Mizil"103-
    13.Societatea Comercială "Mangalia"160-
      TOTAL:17.5377.537
   +  Anexa 2 LISTAcuprinzând agenţii economici al căror personal urmează să fie disponibilizat începând cu 1 februarie 2002
         
    Nr. crt.UnitateaNumărul de personal ianuarie 2002
    1.Compania Naţională "ROMARM"7.500
    2.Societatea Comercială "AVIOANE" Craiova518
    3.Societatea Comercială "ELPROF" Bucureşti25
    4.Societatea Comercială "IAR" Braşov380
    5.Societatea Comercială "IOR" Bucureşti267
    6.Societatea Comercială "Băbeni"319
    7.Societatea Comercială "Mârşa"70
    8.Societatea Comercială "ROMPIRO" Orăştie15
    9.Societatea Comercială "Vălenii de Munte"162
    10.Societatea Comercială "Drăgăşani"364
    11.Societatea Comercială "Filiaşi"117
    12.Societatea Comercială "Mizil"103
    13.Societatea Comercială "Mangalia"160
      TOTAL:10.000
  --------