DECRET nr. 689 din 1973cu privire la aprobarea Statutului pentru organizarea activităţii şi promovarea personalului de cercetare
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 1974   +  Articolul UNICSe aprobă Statutul pentru organizarea activităţii şi promovarea personalului de cercetare, anexa la prezentul decret.Prevederile Statutului se aplică experimental pe o perioadă de 2 ani.Consiliul Naţional pentru Ştiinţa şi Tehnologie va prezenta, cu 60 de zile înainte de expirarea perioadei experimentale, propuneri cu privire la definitivarea statutului.STATUTPENTRU ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII ŞI PROMOVAREA PERSONALULUI DE CERCETAREÎn Republica Socialistă România cercetarea ştiinţifică înfăptuieşte liniile directoare ale politicii Partidului Comunist Roman în domeniul ştiinţei şi se desfăşoară în concordanta cu Legea privind organizarea activităţii de cercetare ştiinţifică.În condiţiile revoluţiei ştiinţifice şi tehnice contemporane, ale creşterii rolului ştiinţei în producţie, în activitatea economică şi în viaţa socială, partidul şi statul acorda o atenţie deosebită ridicării potenţialului naţional de cercetare potrivit cerinţelor dezvoltării economice şi sociale a tarii.Personalul de cercetare din toate domeniile şi ramurile de activitate are misiunea de înaltă răspundere socială şi patriotica de a desfăşura activităţi de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, menite să contribuie la sporirea avutiei naţionale, la promovarea tehnologiilor moderne, la cunoaşterea legilor naturii, societăţii şi gîndirii umane şi la folosirea lor pentru dezvoltarea materială şi spirituală a societăţii.Cercetarea ştiinţifică fundamentală urmăreşte dezvoltarea cunoaşterii ştiinţifice şi descoperirea unor noi domenii de investigatie, care contribuie la înţelegerea profunda a fenomenelor lumii inconjuratoare şi care creează rezerva de cunoştinţe necesare în perspectiva pentru cercetarea aplicativa.Cercetarea ştiinţifică aplicativa, în strinsa legătură cu obiectivele concrete ale politicii economice şi de infaptuire a progresului tehnologic din toate ramurile economiei naţionale, urmăreşte soluţionarea unor probleme majore cum sînt: sursele de energie; materiile prime şi materialele; înlocuitorii pentru materiale deficitare; valorificarea complexa a zăcămintelor tarii; elaborarea de noi produse de înalt nivel tehnic; elaborarea de noi tehnologii; reducerea consumurilor de energie şi materiale; asigurarea construcţiilor, transportului public, a calităţii şi sortimentelor bunurilor de consum şi ale produselor alimentare necesare populaţiei; obţinerea de noi soiuri de plante şi rase de animale; conducerea proceselor de producţie, a unităţilor şi ramurilor economice cu ajutorul mijloacelor tehnice moderne; ridicarea productivitatii muncii; ocrotirea sănătăţii poporului; protecţia mediului înconjurător.Activitatea de dezvoltare tehnologică include proiectarea tehnologică şi realizarea tehnologiilor, prototipurilor şi a statiilor pilot şi urmăreşte aplicarea şi realizarea sistematica a rezultatelor cercetării ştiinţifice şi investiţiilor, în vederea introducerii de noi tehnologii, producerii şi utilizării de noi materiale, aparate, maşini, utilaje şi instalaţii necesare tuturor ramurilor economice naţionale.În îndeplinirea sarcinilor de cercetare fundamentală, aplicativa şi de dezvoltare tehnologică, personalul de cercetare ştiinţifică şi de proiectare tehnologică trebuie să se distinga printr-o temeinica pregătire ştiinţifică, să aibă atitudine demna şi de înaltă responsabilitate cetateneasca, sa desfăşoare o susţinută activitate socială şi politica, participind activ la îndeplinirea programului de infaptuire a societăţii socialiste multilateral dezvoltate.  +  Capitolul 1 DISPOZIŢII GENERALE  +  Articolul 1Cercetarea ştiinţifică se realizează potrivit cerinţelor economiei naţionale şi vieţii sociale, prin imbinarea organică dintre cercetare, proiectare, învăţămînt şi producţie, contribuind nemijlocit la dezvoltarea bazei materiale a socialismului, a ştiinţei şi culturii şi la creşterea continua a nivelului de trai material şi spiritual al poporului.  +  Articolul 2Cercetarea ştiinţifică în domeniile matematicii, fizicii, chimiei, biologiei şi în alte domenii ale stiintelor naturii se desfăşoară în institute centrale de cercetare de ramura, în unităţi de cercetare şi în cadrul catedrelor de specialitate din învăţămîntul superior.Cercetarea ştiinţifică în domeniul stiintelor agricole şi silvice se desfăşoară în cadrul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, în institutele, centrale şi staţiunile de cercetare şi producţie ale Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor, în unităţi de cercetare şi catedre de învăţămînt superior.Cercetarea ştiinţifică în domeniul stiintelor medicale se desfăşoară în cadrul Academiei de Ştiinţe Medicale, în unităţile de cercetare ale Ministerului Sănătăţii, în compartimentele de cercetare din unităţile medico-sanitare şi în cadrul catedrelor de specialitate din învăţămîntul superior.Cercetarea ştiinţifică în domeniul stiintelor sociale şi umanistice se desfăşoară în cadrul Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice, Academiei "Ştefan Gheorghiu" pentru pregătirea cadrelor de conducere a activităţii de partid, social-politice, economice şi administraţiei de stat, de pe lîngă Comitetul Central al Partidului Comunist Roman, în unităţi de cercetare şi în cadrul catedrelor din învăţămîntul superior.Cercetarea ştiinţifică în domeniul stiintelor tehnice se desfăşoară în cadrul institutelor centrale de cercetare de ramura, în unităţi de cercetare şi proiectare şi în catedrele din învăţămîntul superior.Academia Republicii Socialiste România, cel mai înalt for de ştiinţa şi cultura din ţara, are rolul de a consacra oamenii de ştiinţa, arta şi cultura cu merite deosebite în cercetarea ştiinţifică, activitatea artistică sau culturală.  +  Articolul 3Activitatea de dezvoltare tehnologică, în care se cuprinde activitatea de proiectare tehnologică pentru realizarea de noi produse, procese, procedee, instalaţii şi utilaje tehnologice, se desfăşoară, potrivit legii, în unităţi de cercetare şi proiectare, precum şi în cadrul catedrelor de specialitate din învăţămîntul superior.  +  Articolul 4Prin unităţi de cercetare şi proiectare se înţeleg, în prezentul statut, institute şi centre de cercetare, cercetare-proiectare şi proiectare, secţii şi laboratoare de cercetare, secţii şi ateliere de cercetare şi proiectare, secţii şi ateliere de proiectare, care se constituie potrivit prevederilor Decretului nr. 297/1973*.  +  Articolul 5Dispoziţiile prezentului statut se aplică personalului de cercetare ştiinţifică care participa la activitatea de cercetare ştiinţifică şi care lucrează în unităţi de cercetare şi proiectare, precum şi în celelalte unităţi prevăzute la art. 2.  +  Capitolul 2 CU PRIVIRE LA PERSONALUL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ  +  Secţiunea 1 Personalul şi funcţiile în activitatea de cercetare ştiinţifică  +  Articolul 6În unităţile de cercetare şi proiectare, din toate domeniile şi ramurile de cercetare, activitatea se desfăşoară cu următoarele categorii de personal:A) Personal de cercetare ştiinţifică: a) de conducere; b) de execuţie;B) Personal din activitatea auxiliara: a) de conducere; b) de execuţie de specialitate; c) muncitori.C) Personal din aparatul funcţional: a) de conducere; b) de execuţie de specialitate; c) de execuţie administrativ; d) de deservire.  +  Articolul 7Funcţiile de conducere în cercetarea ştiinţifică sînt:- pentru academiile de ştiinţa: preşedinte, vicepreşedinte, secretar general;- pentru institute centrale de cercetare de ramura: director general, director general adjunct, director tehnic (economic);- pentru institute şi centre de cercetare, de cercetare-proiectare: director, director adjunct ştiinţific, şef de secţie, şef de laborator.Directorul general este şi conducătorul unităţii de cercetare pe structura căreia s-a constituit institutul central de cercetare de ramura.Directorul tehnic (economic) este şi conducătorul uneia dintre unităţile productive din componenta institutului central de cercetare de ramura.  +  Articolul 8Funcţiile de execuţie în cercetarea ştiinţifică sînt:A) Personal cu studii superioare atestat: a) cercetator ştiinţific principal gradul I; b) cercetator ştiinţific principal gradul II; c) cercetator ştiinţific principal gradul III; d) cercetator ştiinţific.B) Personal cu studii superioare neatestat: a) inginer; b) chimist; c) fizician; d) matematician; e) economist; f) geolog; g) medic; h) biolog; i) jurist; j) filolog; k) alte specialităţi.C) Personal fără studii superioare: a) tehnician principal; b) tehnician; c) alte funcţii stabilite prin lege.Personalul atestat pe funcţii de execuţie în cercetarea ştiinţifică obţine, odată cu încadrarea pe funcţie, şi gradul profesional corespunzător funcţiei.Gradul profesional atesta calitatea de cercetator ştiinţific atît în cazul ocupării unei funcţii de cercetare, cît şi în cazurile prevăzute la art. 33 din prezentul statut.Gradul profesional se poate obţine şi pierde în condiţiile prezentului statut. Obţinerea sau pierderea gradului profesional atrage după sine şi modificarea încadrării în funcţiile respective de cercetare ştiinţifică.  +  Articolul 9Personalul din activitatea auxiliara şi personalul din aparatul funcţional prevăzut la art. 6 lit. B) şi C) se încadrează pe funcţii în conformitate cu legislaţia în vigoare pe întreaga economie.  +  Secţiunea 2 Drepturile şi îndatoririle personalului de cercetare ştiinţifică  +  Articolul 10Personalul de cercetare ştiinţifică beneficiază, pe lîngă drepturile prevăzute de lege pentru personalul încadrat în munca, şi de următoarele drepturi: a) sa propună teme de cercetare şi sa elaboreze studii care prezintă interes pentru dezvoltarea ramurii sau subramurii din care face parte unitatea de cercetare; b) sa participe la dezbaterea proiectelor planurilor de cercetare şi de dezvoltare tehnologică; c) sa conducă şi sa colaboreze la realizarea de teme, probleme şi programe de cercetare şi de dezvoltare tehnologică; sa participe la activitatea de proiectare tehnologică; d) sa adopte ipotezele şi metodele cele mai eficiente, în concordanta cu cerinţele temei de cercetare, în limita mijloacelor materiale puse la dispoziţie; e) sa beneficieze de sprijinul unităţii de cercetare sau de cercetare-proiectare pentru perfecţionarea pregătirii sale de specialitate prin burse de studii, vizite de documentare, specializări, participare la congrese şi simpozioane, mijloace materiale pentru elaborarea tezei de doctorat etc., în cadrul fondurilor aprobate pentru asemenea acţiuni; f) să aibă acces, cu prioritate, la sursele de informare şi documentare ştiinţifică şi tehnica necesare pentru temele de cercetare la care lucrează, cu respectarea normelor de folosire şi publicare; g) să efectueze studii, cercetări, documentari sau alte activităţi legate de specialitatea sa, la solicitarea organelor şi organizaţiilor centrale şi locale, a unităţilor economice şi social-culturale sau de învăţămînt, cu acordul unităţii în care este încadrat şi cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare; h) sa elaboreze studii, tratate, monografii şi alte lucrări publicabile ca rezultat al activităţii sale, în conformitate cu prevederile legale; publicarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice cuprinse în planul tematic de cercetare şi obţinute din activitatea desfăşurată în unitatea de cercetare şi proiectare se efectuează în cadrul sarcinilor de serviciu; i) să fie promovat în grade profesionale, potrivit cu pregătirea sa de specialitate şi vechimea în munca, pe baza rezultatelor obţinute; j) sa i se asigure postul şi sa beneficieze, în condiţiile legii, de vechime neîntreruptă în aceeaşi unitate şi specialitate pe perioada cît este trimis sa lucreze în interesul serviciului în alte unităţi de cercetare ştiinţifică, proiectare, producţie sau învăţămînt din ţara sau străinătate, să efectueze cercetări sau stagii de perfecţionare şi specializare în ţara sau străinătate, ca urmare a punerii în aplicare a unor prevederi din acordurile, convenţiile şi contractele economice sau tehnico-ştiinţifice încheiate de ţara noastră cu alte tari, precum şi pe perioada în care lucrează în cadrul programelor de cercetare; k) să facă parte, în condiţiile legii, din asociaţii profesionale, societăţi şi organizaţii ştiinţifice naţionale şi internaţionale ale căror preocupări sînt legate de cercetarea ştiinţifică; sa desfăşoare activităţi în conformitate cu statutele acestor organizaţii şi sa primească distincţii şi titluri din partea acestora; l) sa propună cai de valorificare a cercetărilor şi sa ia parte la avizarea, recepţia şi valorificarea cercetărilor şi proiectelor; sa participe la acordarea asistenţei tehnice necesare; m) să prezinte conducerii unităţii rezultatele activităţii sale ştiinţifice şi de dezvoltare tehnologică, în vederea brevetarii sau publicării; conducerea unităţii respective va decide şi sprijini, respectînd normele privitoare la apărarea secretului de stat şi cele referitoare la protecţia investiţiilor, transmiterea spre brevetare sau spre publicare.  +  Articolul 11Unităţile de cercetare şi proiectare au dreptul de a organiza perfecţionarea pregătirii profesionale a specialiştilor din cercetare şi producţie prin doctorat, în conformitate cu prevederile legale. Conducerea pregătirii doctoranzilor poate fi încredinţată, după caz, de academia de ştiinţe sau de institutul central de cercetare de ramura, cu aprobarea Ministerului Educaţiei şi Învăţămîntului, cercetatorilor ştiinţifici principali gradele I şi II care au titlul ştiinţific de doctor din unităţile de cercetare componente sau din subordine.  +  Articolul 12Personalul de cercetare ştiinţifică are, pe lîngă îndatoririle prevăzute de lege pentru personalul încadrat în munca, şi următoarele îndatoriri: a) sa valorifice întreaga sa capacitate de creaţie în scopul executatii, în termenele stabilite, a sarcinilor ce îi revin din planul de cercetare ştiinţifică şi de valorificare a rezultatelor cercetării, la cel mai înalt nivel calitativ, corespunzător necesităţilor de progres tehnic, de dezvoltare a economiei naţionale, vieţii sociale, ştiinţei şi culturii, cu respectarea legislaţiei şi a prescripţiilor tehnice în vigoare; b) să contribuie la orientarea activităţii de cercetare ştiinţifică, ţinînd seama de obiectivele dezvoltării economiei naţionale şi vieţii sociale, de revoluţia ştiinţifică şi tehnica contemporana; c) să contribuie la dezvoltarea stiintelor sociale şi politice, la fundamentarea ştiinţifică a conducerii vieţii economice şi sociale a tarii; d) sa participe activ la dezbateri ştiinţifice, la confruntarea de idei în ştiinţa contemporana şi să contribuie, pe aceasta baza, la definirea direcţiilor de progres ale cercetării ştiinţifice, la elaborarea prognozelor în ştiinţa şi tehnologie, la stabilirea celor mai corespunzătoare concluzii pentru desfăşurarea procesului de cercetare şi de valorificare a rezultatelor obţinute; e) sa participe la formarea cadrelor ţinere de cercetare ştiinţifică, prin transmiterea experienţei proprii şi a celor mai noi cunoştinţe şi sa sprijine activitatea de pregătire a studenţilor în unităţile de cercetare şi de cercetare-proiectare; f) sa participe activ la acţiunile organizate de conducerea unităţii, în vederea dezvoltării şi folosirii eficiente a bazei materiale, şi să se preocupe de promovarea în activitatea de cercetare ştiinţifică a tehnicilor şi metodelor noi, moderne; g) să se preocupe permanent de ridicarea nivelului sau profesional, ştiinţific, ideologic şi politic; h) sa aducă o contribuţie sporită la dezvoltarea şi valorificarea superioară a bazei energetice şi de materii prime; la reducerea consumurilor specifice de materiale şi energie; la perfecţionarea tehnologiilor existente şi elaborarea de noi tehnologii; la modernizarea produselor; la crearea de noi materiale, inlocuitori, utilaje, instalaţii şi aparate de înalt nivel tehnic; la ridicarea calităţii produselor; la reducerea importurilor, a consumurilor de materiale; la reducerea greutatii maşinilor şi utilajelor; la elaborarea şi introducerea unor sisteme moderne de conducere a producţiei şi a unităţilor economice; i) sa participe la avizarea, recepţia şi valorificarea lucrărilor de cercetare la a căror elaborare a contribuit; sa colaboreze sau sa participe la proiectarea tehnologică şi asimilarea în producţie a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice şi în toate fazele valorificării acestor rezultate; j) să contribuie la scurtarea ciclului cercetare-proiectare-producţie şi la atingerea indicatorilor tehnico-economici aprobaţi; k) sa desfăşoare activitate susţinută în organizaţii politice şi de masa şi activitate de răspundere a cunoştinţelor ştiinţifice şi a culturii, sa aducă o contribuţie efectivă la popularizarea larga a realizarilor ştiinţei româneşti şi mondiale; l) sa apere secretul de stat şi patrimoniul ştiinţific naţional, în care scop nu se va angaja, sub nici o formă, faţă de persoane fizice sau juridice străine de unitate să efectueze lucrări sau sa furnizeze date ştiinţifice şi tehnice, decît cu aprobarea organelor competente.  +  Articolul 13Persoanele încadrate în funcţii de conducere în cercetarea ştiinţifică, pe lîngă sarcinile stabilite pentru aceste funcţii potrivit legii, au şi îndatoriri privitoare la activitatea de cercetare ştiinţifică, potrivit prezentului statut.  +  Secţiunea 3 Încadrarea, promovarea şi atestarea în funcţii de cercetare ştiinţifică  +  Articolul 14Încadrarea în munca şi repartizarea pe posturi de cercetare ştiinţifică se fac ţinînd seama de rezultatele obţinute în munca, de studiile, titlurile ştiinţifice şi gradele profesionale obţinute, de vechimea în specialitatea prevăzută pentru funcţia, rezultatele obţinute la concurs şi comportarea în colectivul de muncă.Nu pot fi încadrate şi menţinute în activitatea de cercetare ştiinţifică persoanele care au suferit o condamnare penală fapte incompatibile cu calitatea de cercetator.  +  Articolul 15Încadrarea şi promovarea în funcţii de cercetare ştiinţifică se fac pe bază de examen sau concurs, în condiţiile prezentului statut.Persoanele atestate din activitatea de cercetare ştiinţifică, care au realizat lucrări deosebite pentru dezvoltarea ştiinţei sau tehnologiei, pot fi promovate, în mod excepţional, pe bază de concurs, cu reducerea condiţiilor de vechime cu maximum 2 ani. Aprobarea de reducere a condiţiilor de vechime se acordă de către Biroul executiv al Consiliului Naţional pentru Ştiinţa şi Tehnologie, la propunerea conducerii academiei de ştiinţe, institutului central de cercetare de ramura, ministerului sau organului central, după caz.Concursurile pentru încadrarea sau promovarea în funcţii de cercetare ştiinţifică se aduc la cunoştinţa prin afişare şi publicare într-un ziar de larga raspindire pe teritoriul tarii.  +  Articolul 16În unităţile de cercetare şi proiectare se creează comisii de încadrare şi promovare în funcţii de cercetare ştiinţifică, avînd următoarea componenta: conducătorul unităţii sau adjunctul sau, ca preşedinte, iar ca membri: şeful secţiei, laboratorului sau atelierului în care se afla postul scos la concurs, cercetători din specialitatea postului scos la concurs din unitatea respectiva, delegatul sindicatului, precum şi cadre de aceeaşi specialitate sau specialităţi înrudite din afară unităţii, cercetători ştiinţifici, proiectanţi, cadre universitare sau alţi specialişti, cu acordul conducerii unităţii sau a instituţiei din care aceştia fac parte; secretarul comisiei este un reprezentant al compartimentului de personal.Preşedintele şi membrii comisiei trebuie să aibă grade profesionale cel puţin egale cu acela pe care urmează sa-l obţină candidatul în urma concursului. În cazul în care din comisie fac parte şi cadre din învăţămîntul superior, acestea vor avea funcţiile didactice de: profesor, în comisia de concurs pentru cercetator ştiinţific principal gradul I, şi profesor sau conferenţiar, în comisia de concurs pentru cercetator ştiinţific principal gradele II şi III.Pentru personalul de cercetare ştiinţifică, care lucrează în unităţi cu alt profil de baza, încadrarea şi promovarea se vor face de comisii constituite cu personal din unităţi de cercetare sau economice cu profil asemănător, care îndeplineşte condiţiile din alineatele precedente.  +  Articolul 17Pentru încadrarea sau promovarea pe funcţiile de cercetator ştiinţific principal gradele I şi II, conducătorul unităţii comunică academiei de ştiinţe sau institutului central de cercetare de ramura, după caz, posturile de cercetator ştiinţific principal gradele I şi II vacante, care urmează să fie ocupate prin concurs şi face propuneri privind componenta comisiilor.Organele care primesc propunerile menţionate la alineatul precedent numesc comisiile în termen de 20 de zile de la primirea propunerii.În domeniile stiintelor medicale, agricole, silvice şi stiintelor sociale şi politice, atribuţiile prevăzute la alin. 1 şi 2 revin academiilor de ştiinţe respective, indiferent de subordonarea administrativă a unităţilor din aceste domenii.În domeniile în care nu funcţionează academii de ştiinţe sau institute centrale de ramura, Biroul executiv al Consiliului Naţional pentru Ştiinţa şi Tehnologie stabileşte institutul de profil care, prin consiliul sau ştiinţific, îndeplineşte atribuţiile de la alin. 1 şi 2. În acest scop, la lucrările consiliului ştiinţific al institutului de profil participa, cu vot deliberativ, conducătorii unităţilor de cercetare şi proiectare din domeniul respectiv.Comisia de încadrare şi promovare în funcţiile de cercetator ştiinţific principal gradul III şi de cercetator ştiinţific se numeşte de conducătorul unităţii, pe baza aprobării date de consiliul ştiinţific al acesteia.Conducătorul unităţii ia măsuri pentru afişarea şi publicarea concursului în termen de 5 zile de la aprobarea componentei comisiei.  +  Articolul 18La concursul pentru ocuparea funcţiei de cercetator ştiinţific gradul I pot candida:- persoane care au titlu ştiinţific de doctor-docent sau au gradul profesional de cercetator ştiinţific principal gradul I;- cercetători ştiinţifici principali gradul II, care au titlul ştiinţific de doctor în specialitatea corespunzătoare şi o vechime minima de 12 ani în specialitatea postului pentru care candidează ori în specialităţi înrudite acesteia;- cercetători ştiinţifici principali gradul II, care au o vechime minima de 14 ani în specialitatea postului pentru care candidează ori în specialităţi înrudite acesteia;- persoane cu studii superioare de specialitate şi cu o vechime minima de 14 ani desfăşurată în cercetare, proiectare, producţie sau învăţămînt.Persoanele prevăzute în prezentul articol trebuie să fi contribuit în ultimii 3 ani la realizarea tematicii de cercetare, prin idei originale, la perfecţionarea metodelor şi tehnicilor de cercetare, sa fi desfăşurat o susţinută activitate socială şi politica şi sa îndeplinească una dintre următoarele condiţii cu privire la calitatea activităţii ştiinţifice desfăşurate sau de aplicare a acesteia: a) sa fi condus colective de cercetare care au efectuat lucrări cu eficienta economică sau socială ridicată; b) sa fi obţinut brevete de invenţii pentru lucrările efectuate, sa fi realizat lucrări de valoare ridicată, care constituie o contribuţie la cunoaşterea legilor naturii, societăţii şi gîndirii umane şi la imbogatirea patrimoniului ştiinţific şi cultural, sau sa fi coordonat subprograme din cadrul programelor de cercetare.  +  Articolul 19La concursul pentru ocuparea funcţiei de cercetator ştiinţific principal gradul II pot candida:- persoane care au gradul profesional de cercetator ştiinţific principal gradul II;- cercetători ştiinţifici principali gradul III cu titlul ştiinţific de doctor sau alte persoane care au titlul ştiinţific de doctor în specialitatea corespunzătoare şi o vechime minima de 9 ani în specialitatea postului pentru care candidează ori în specialităţi înrudite acesteia;- cercetători ştiinţifici principali gradul III cu o vechime minima de 11 ani în specialitatea postului pentru care candidează ori în specialităţi înrudite acesteia;- persoane cu studii superioare de specialitate şi cu o vechime minima de 11 ani în specialitatea postului pentru care candidează ori în specialităţi înrudite acesteia.Persoanele prevăzute în prezentul articol trebuie să fi desfăşurat o susţinută activitate socială şi politica şi sa îndeplinească una dintre următoarele condiţii cu privire la calitatea activităţii ştiinţifice desfăşurate sau de aplicare a acesteia: a) sa fi efectuat sau sa fi condus lucrări de cercetare care, prin soluţiile preconizate, aduc o contribuţie importanţa la rezolvarea unor probleme ştiinţifice sau la aplicarea în practica a rezultatelor cercetării; b) să fie obţinut brevete pentru lucrările efectuate sau sa fi publicat lucrări ştiinţifice de valoare ridicată.  +  Articolul 20La concursul pentru ocuparea funcţiei de cercetator ştiinţific principal gradul III pot candida:- persoane care au gradul profesional de cercetator ştiinţific principal gradul III;- cercetători ştiinţifici care au titlul ştiinţific de doctor sau alte persoane care au titlul ştiinţific de doctor în specialitatea corespunzătoare şi o vechime minima de 6 ani în specialitatea postului pentru care candidează ori în specialităţi înrudite acesteia;- cercetători ştiinţifici cu o vechime minima de 8 ani în specialitatea postului pentru care candidează ori în specialităţi înrudite acesteia;- persoane cu studii superioare de specialitate şi cu o vechime minima de 8 ani în specialitatea postului pentru care candidează sau în specialităţi înrudite acesteia.Persoanele prevăzute în prezentul articol trebuie să fi contribuit efectiv la realizarea unor lucrări de cercetare importante din planul de activitate al unităţii de cercetare sau sa fi participat la aplicarea în producţie sau în activitatea economică sau socială a rezultatelor obţinute, precum şi sa fi desfăşurat activitate socială şi politica.  +  Articolul 21Termenul de înscriere la concursul pentru ocuparea funcţiilor de cercetator ştiinţific principal gradele I, II, III este de 30 de zile de la data publicării concursului.  +  Articolul 22Candidaţii, odată cu înscrierea la concurs, vor depune:- fişele de apreciere anuală care conţin aprecierile şi calificativele acordate;- memoriul de activitate profesională, în care se vor arata contribuţia adusă la progresul ştiinţei şi tehnologiei, lista de lucrări ştiinţifice şi tehnice, eficienta economică sau socială rezultată, anexindu-se şi exemplare din aceste lucrări.De asemenea, în memoriu se va menţiona activitatea social-politica. Pentru funcţiile de cercetator principal gradele I şi II prezentarea la concurs se va face cu avizul comitetelor judeţene de partid, respectiv al municipiului Bucureşti.  +  Articolul 23După expirarea termenului de înscriere la concurs, conducătorul unităţii pune la dispoziţia membrilor comisiei lucrările şi actele depuse de candidat, în vederea întocmirii referatelor asupra activităţii acestuia.Fiecare membru al comisiei are obligaţia sa întocmească, în termen de 20 de zile, un referat asupra tuturor candidaţilor înscrişi la concurs, cu aprecieri comparative şi cu recomandarea temeinic motivată privind candidatul pe care-l considera corespunzător pentru ocuparea postului.Referatele vor fi predate preşedintelui comisiei care, în termen de 10 zile de la primirea lor, convoacă comisia, în vederea stabilirii ordinii clasificarii candidaţilor admişi.  +  Articolul 24Pentru ocuparea funcţiei de cercetator ştiinţific principal gradul III candidatul va susţine şi oral activitatea sa ştiinţifică. De asemenea, se va verifica nivelul cunoştinţelor de baza legate de aceasta activitate.  +  Articolul 25Absolvenţii de la învăţămîntul de zi ai instituţiilor de învăţămînt superior, repartizaţi nominal în unităţi de cercetare şi proiectare, vor face un stagiu de 3 ani în întreprinderi industriale, agricole, unităţi economice şi social-culturale, şcoli şi alte unităţi, potrivit specialitatii în care s-au pregătit.Încadrarea şi atestarea pe funcţia de cercetator ştiinţific, după expirarea perioadei de stagiu, se fac de către consiliul ştiinţific al unităţii, pe bază de examen practic şi oral şi a recomandarii unităţii în care absolventul a efectuat stagiul. Comisia de examinare se constituie potrivit art. 16.În cazul în care la examenul de susţinut stagiarul nu se dovedeşte corespunzător pentru a fi promovat pe postul de cercetator ştiinţific, cu aprobarea consiliului ştiinţific mai poate fi menţinut în unitatea în care a fost repartizat cel mult încă 2 ani, cu excepţia personalului medical, urmînd ca anual sa susţină un examen practic şi oral. Dacă consiliul ştiinţific nu aproba menţinerea stagiarului după susţinerea examenului de atestare, acesta va fi pus la dispoziţia ministerului sau organului central, pentru transfer în interes de serviciu în alte sectoare de activitate corespunzătoare specialitatii pe care o are.  +  Articolul 26Ocuparea funcţiei de cercetator ştiinţific se poate face şi prin concurs.La concursul pentru ocuparea funcţiei de cercetator ştiinţific pot candida:- persoane care au titlul ştiinţific de doctor în specialitatea corespunzătoare;- persoane care au studii superioare de specialitate şi o vechime minima de 3 ani în specialitatea postului pentru care candidează sau în specialităţi înrudite acesteia.Persoanele prevăzute în prezentul articol trebuie să îndeplinească şi următoarele condiţii cu privire la calitatea activităţii desfăşurate:- sa fi dovedit, prin activitatea depusa, aptitudini pentru munca de cercetare ştiinţifică;- sa fi adus o contribuţie personală la realizarea unor lucrări aplicate sau publicate.  +  Articolul 27Concursul pentru ocuparea funcţiei de cercetator ştiinţific consta din:- verificarea activităţii de cercetare şi a cunoştinţelor de specialitate prin examen practic şi oral;- analizarea aprecierilor şi calificativelor acordate asupra activităţii profesionale, inclusiv a celei de cercetare ştiinţifică. Afişarea, publicarea şi înscrierea la concurs se fac în condiţiile prezentului statut.  +  Articolul 28Rezultatele concursului pentru funcţia de cercetator ştiinţific vor fi apreciate de către comisie prin notatii de la 10 la 1.Vor fi declaraţi admişi în ordinea clasificarii, în limita posturilor vacante, cei care au obţinut cel puţin media 8.  +  Articolul 29Lucrările comisiei pentru ocuparea funcţiilor se confirma de:- Biroul executiv al Consiliului Naţional pentru Ştiinţa şi Tehnologie, pentru funcţiile de cercetator ştiinţific principal gradele I şi II, cu avizul academiei de ştiinţe, institutului central de cercetare de ramura sau al institutului de profil stabilit conform art. 17;- academia de ştiinţe, institutul central de cercetare de ramura sau institutul de profil stabilit conform art. 17, pentru cercetator ştiinţific principal gradul III şi cercetator ştiinţific.  +  Articolul 30Rezultatul concursului, respectiv al examenului, se comunică în termen de 10 zile de la data aprobării lucrărilor comisiei de către organele menţionate la art. 29.După confirmarea rezultatelor concursului, consiliul ştiinţific sau conducătorul unităţii încadrează candidatul reuşit, comunicindu-i-se atestarea pe funcţie şi acordarea gradului profesional.  +  Articolul 31În cazul în care candidatul reuşit la concurs nu se prezintă la post în termen de 30 de zile lucrătoare de la data anunţării rezultatului concursului, consiliul ştiinţific al unităţii poate hotărî încadrarea unui alt candidat admis, în ordinea clasificarii, conform procedurii prevăzute în acest articol.În cazul în care candidatul reuşit la concurs nu se prezintă la post în termenul prevăzut la alineatul precedent din motive de forta majoră, consiliul ştiinţific al unităţii poate hotărî prelungirea termenului pînă la care candidatul se poate prezenta la post, dar nu mai mult de 60 de zile lucrătoare.În cazul cînd persoana reusita la concurs, care urmează a fi încadrată în munca într-un post vacant, lucrează în alta unitate, transferul se considera în interesul serviciului, dacă conducerea unităţii de la care pleacă este de acord cu transferul. Dacă unitatea nu este de acord cu transferul, persoana reusita la concurs se poate adresa ministerului sau organului central căruia îi este subordonata unitatea şi Consiliului Naţional pentru Ştiinţa şi Tehnologie, care vor decide, de comun acord, asupra acestui transfer.Persoanele care doresc să se înscrie la concurs pentru ocuparea unei funcţii de execuţie în cercetare, într-o alta unitate decît cea, în care sînt încadrate, sînt obligate sa anunţe despre aceasta conducerea unităţii în care lucrează.  +  Articolul 32Personalul de cercetare ştiinţifică numit în colectivele de cercetare ale programelor de cercetare poate fi detaşat, în condiţiile legii, din unităţile din care face parte, unităţile şi la locul de realizare a sarcinilor ce-i revin, pe toată durata programului.  +  Articolul 33Personalul de cercetare ştiinţifică îşi păstrează gradul profesional dobîndit: a) în cazul cînd este eliberat din funcţia de conducere în cercetare; b) în perioada în care ocupa funcţii elective salariate sau cînd este numit în funcţii de conducere în aparatul de partid, de stat, în unităţi economice şi în organizaţii obşteşti ori pe perioada în care ocupa funcţii în organele de conducere a cercetării şi a proiectării sau în cadrul unor instituţii care desfăşoară şi activităţi de cercetare ştiinţifică; c) pe perioada în care este detaşat sa lucreze în alte unităţi sau instituţii din ţara; d) pe perioada în care este trimis în străinătate în misiuni de stat sau însoţeşte pe cei trimişi în astfel de misiuni, ca angajat în organizaţii internaţionale sau pentru acordarea de asistenţa tehnica şi efectuarea de lucrări pentru parteneri străini; e) în perioada în care este trimis pentru efectuare de cercetări sau la specializare în ţara sau străinătate; f) în cazul în care se desfiinţează sau se restringe activitatea unităţii, precum şi în celelalte cazuri în care încetarea contractului de muncă nu are loc din vina sa.În cazul în care personalul prevăzut în prezentul articol nu se încadrează într-o funcţie de cercetare în termen de 2 ani de la încetarea situaţiilor menţionate mai sus, pierde gradul profesional avut.  +  Articolul 34Personalul de cercetare ştiinţifică, inclusiv şeful de secţie şi şeful de laborator, va fi supus confirmării, din 5 în 5 ani, pe funcţia de execuţie de cercetare ştiinţifică pe care a fost atestat, prin verificarea contribuţiei aduse în activitatea de cercetare, în îndeplinirea sarcinilor la nivelul corespunzător funcţiei ocupate, precum şi a progreselor realizate în însuşirea ultimelor cuceriri ale ştiinţei şi tehnicii în domeniul în care îşi desfăşoară activitatea.Durata dintre confirmările în funcţie ale personalului de cercetare atestat se prelungeşte cu perioada în care acesta a fost în una dintre situaţiile de la art. 33 lit. b), c), d) şi e), plus perioada pînă la încadrarea în funcţia de cercetare potrivit alineatului final al art. 33, precum şi în următoarele cazuri:- în concediu de boala mai mult de un an, în decurs de 2 ani calendaristici consecutivi;- în concediu de maternitate sau în caz de program redus pentru alimentarea şi îngrijirea copilului.  +  Articolul 35Confirmarea personalului pe funcţii de cercetare ştiinţifică se face de o comisie formată din: directorul sau directorul adjunct al unităţii, şefii de secţie, de laborator sau atelier confirmati, cercetători ştiinţifici principali confirmati, academicieni sau membri corespondenti ai Academiei Republicii Socialiste România, profesori şi conferenţiari universitari, delegatul sindicatului din unitate, precum şi un delegat al organului ierarhic. Pentru personalul din afară unităţii se va lua acordul conducerii unităţii din care acesta face parte.Preşedintele şi membrii comisiei vor îndeplini condiţiile prevăzute în art. 16 penultimul alineat din prezentul statut.Comisia propusă de consiliul ştiinţific al unităţii respective şi aprobată de organul ierarhic analizează multilateral activitatea ştiinţifică depusa de personalul de cercetare ştiinţifică, realizarile obţinute în perioada analizata, îndeosebi cele aplicate în producţie, contribuţia lucrărilor acestuia la progresul ştiinţei şi tehnologiei, modul de însuşire a celor mai noi cunoştinţe în specialitatea în care lucrează, activitatea socială şi politica desfăşurată, precum şi aprecierile şi calificativele anuale conţinute în fişele de apreciere.Pe baza analizei efectuate potrivit alineatului precedent, comisia propune consiliului ştiinţific al unităţii confirmarea sau neconfirmarea pe funcţii a personalului de cercetare ştiinţifică.  +  Articolul 36Împotriva hotărîrii de neconfirmare se poate face intimpinare la conducerea academiei de ştiinţe, institutului central de cercetare de ramura, institutului de profil stabilit conform art. 17, după caz, în termen de 15 zile de la comunicarea hotărîrii.În cazul în care s-a făcut intimpinare împotriva hotărîrii de neconfirmare sau dacă intimpinarea facuta a fost respinsă, consiliul ştiinţific al unităţii - la propunerea comisiei - va lua măsura transferării personalului neconfirmat în unităţi de producţie, cultura sau învăţămînt, corespunzător specialitatii sale.Personalul de cercetare ştiinţifică neconfirmat pierde gradul profesional avut.Posturile cercetatorilor neconfirmati pot fi declarate vacante. Cei neconfirmati se pot prezenta, după o perioadă de cel puţin 2 ani, la un alt concurs, în condiţiile prevăzute în art. 18-27 din prezentul statut.  +  Articolul 37Eliberarea din funcţie a personalului de cercetare ştiinţifică prin desfacerea contractului de muncă sau transferarea în alt sector de activitate se face, în condiţiile prevăzute de lege, de către organele competente sa-l încadreze în funcţie.  +  Articolul 38Pentru cunoaşterea posibilităţilor şi perspectivelor de dezvoltare şi promovare a cadrelor, în scopul repartizării şi utilizării judicioasă a acestora, al aplicării cu stricteţe la fiecare loc de muncă a principiului socialist de repartiţie după cantitatea, calitatea şi importanţa socială a muncii, toate unităţile de cercetare ştiinţifică şi de cercetare-proiectare vor introduce fişa de aplicare anuală a cercetatorului, întocmită potrivit anexei* la prezentul statut, care va fi prezentată la comisia de încadrare, atestare şi promovare, precum şi la comisia de confirmare.Aprecierea şi calificativul ce se înscriu în fişa vor reflecta sintetic activitatea desfăşurată pe baza următoarelor criterii: rezultatele obţinute în îndeplinirea sarcinilor profesionale; preocuparea pentru imbogatirea cunoştinţelor de specialitate şi pentru obţinerea titlurilor ştiinţifice; grija pentru crearea climatului tehnico-ştiinţific corespunzător promovării unor idei originale şi valoroase; efortul depus pentru formarea cadrelor; calităţile profesionale, capacitatea de a aborda soluţii noi în rezolvarea problemelor de cercetare şi de dezvoltare tehnologică, spiritul de iniţiativa, disciplina în munca, constiinciozitatea şi perseverenta în îndeplinirea sarcinilor, prestigiul ştiinţific şi tehnic; preocuparea faţă de bunul mers al unităţii, grija pentru apărarea proprietăţii socialiste, aplicarea legilor şi păstrarea secretului de stat, comportarea în cadrul colectivului de muncă, familie şi societate, activitatea socială şi politica, atitudinea faţă de interesele generale ale patriei.Aprecierea va conţine unul dintre calificativele: foarte bun, bun, satisfăcător sau nesatisfăcător.  +  Articolul 39Aprecierea şi calificativul se acordă - la propunerea şefului ierarhic - de către un colectiv stabilit de consiliul ştiinţific al unităţii şi se aduc la cunoştinţa celui în cauza, în cadrul colectivului din care acesta face parte. Cel nemulţumit de aprecierea şi calificativul primit poate face contestaţie la consiliul ştiinţific al unităţii respective, în termen de 15 zile de la luarea la cunoştinţa. Soluţionarea contestaţiei se va face în cel mult 30 de zile de la data prezentării ei. Hotărîrea consiliului ştiinţific este definitivă.  +  Secţiunea 4 Încadrarea şi promovarea personalului cu studii superioare neatestat  +  Articolul 40Încadrarea pe funcţie a personalului cu studii superioare neatestat în activitatea de cercetare ştiinţifică se face prin repartizarea nominală, în unităţile de cercetare şi proiectare, a absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt superior, precum şi prin transferul sau angajarea, potrivit reglementărilor legale în vigoare, a persoanelor care îndeplinesc condiţiile de studii şi vechime în munca.  +  Articolul 41Selecţionarea absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt superior, în vederea repartizării lor în activitatea de cercetare ştiinţifică, se face pe baza recomandărilor consiliilor profesorale, tinindu-se seama de rezultatele obţinute la învăţătura, de inclinatiile pentru munca de cercetare ştiinţifică şi de activitatea desfăşurată în cadrul cercurilor ştiinţifice studenţeşti.  +  Articolul 42Selecţionarea absolvenţilor pentru unităţile de cercetare cu profil medical se face şi cu respectarea normelor stabilite de Ministerul Sănătăţii pentru reţeaua de asistenţa medicală.  +  Articolul 43Pentru improspatarea continua a personalului de cercetare ştiinţifică, conducerile unităţilor vor asigura ca personalul cu studii superioare neatestat sa reprezinte cel puţin 20% din totalul personalului cu studii superioare din activitatea de cercetare.  +  Articolul 44Încadrarea şi promovarea pe funcţie a personalului neatestat se fac în condiţiile stabilite de reglementările în vigoare cu privire la încadrarea şi promovarea în munca a personalului din unităţile socialiste de stat.  +  Secţiunea 5 Personalul de cercetare ştiinţifică din domeniul stiintelor sociale  +  Articolul 45Activitatea de cercetare în ştiinţele sociale, desfăşurată sub îndrumarea directa a Partidului Comunist Roman, este orientata în direcţia studierii fenomenelor economice şi sociale, a problemelor umanismului epocii contemporane, a generalizarii experienţei construcţiei socialiste, a participării la fundamentarea teoretică a programului de dezvoltare economică şi social-culturală a Republicii Socialiste România. Ştiinţele sociale au sarcina să contribuie la formarea conştiinţei socialiste a oamenilor muncii, la dezvoltarea gîndirii filozofice şi social-politice din ţara noastră, a patrimoniului spiritual al naţiunii noastre socialiste, la realizarea programului ideologic al partidului.Pentru creşterea contribuţiei cercetatorilor şi cadrelor didactice la accelerarea progresului economic şi social al tarii noastre, în vederea participării efective a potenţialului din cercetare şi învăţămînt la soluţionarea problemelor complexe ale fauririi societăţii socialiste multilateral dezvoltate, în organizarea activităţii în ştiinţele sociale se porneşte de la principiul integrării cercetării cu învăţămîntul şi cu practica vieţii social-politice şi culturale.  +  Articolul 46Principiul integrării cercetării, învăţămîntului şi practicii social-politice se realizează după cum urmează: a) munca de cercetare a cadrelor didactice se desfăşoară în cadrul programelor de cercetare ale Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice, ale institutelor şi centrelor de cercetare din domeniul stiintelor sociale; b) cercetatorii din domeniul stiintelor sociale pot avea activitate didactica în învăţămîntul superior potrivit normelor prevăzute în Statutul personalului didactic.Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice şi Ministerul Educaţiei şi Învăţămîntului stabilesc anual proiectele planului de cercetare ştiinţifică şi programul de participare a cercetatorilor la activitatea din învăţămînt.  +  Articolul 47Funcţiile de conducere în cercetarea din domeniul stiintelor sociale sînt cele prevăzute la art. 7. În acest domeniu poate fi utilizata denumirea de sector în loc de aceea de laborator, respectiv funcţia de şef de sector în locul funcţiei de şef de laborator.Numărul de persoane dintr-un sector poate fi stabilit în funcţie de specificul lucrărilor ce revin sectorului respectiv, numărul total de şefi de sectoare incadrindu-se în limita numărului de compartimente ce se pot constitui potrivit normelor unitare de structura din ştiinţele sociale, prevăzute de Decretul nr. 297/1973.  +  Articolul 48Funcţiile de execuţie în cercetarea din domeniul stiintelor sociale sînt cele prevăzute la art. 8.  +  Articolul 49Aprobarea de reducere a condiţiilor de vechime (art. 15), confirmarea lucrărilor comisiei pentru ocuparea posturilor de cercetator ştiinţific principal gradul I şi cercetator ştiinţific principal gradul II (art. 29), stabilirea raportului dintre personalul de cercetare şi personalul cu studii superioare neatestat (art. 43), analiza anuală a indemnizaţiilor de conducere (art. 88), acordarea garanţiilor de merit (art. 92), organizarea concursurilor pentru cercetatorii ştiinţifici (art. 103) pentru domeniul stiintelor sociale se realizează de către Prezidiul Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice.  +  Secţiunea 6 Activitatea de cercetare ştiinţifică a personalului din învăţămîntul superior  +  Articolul 50Personalul didactic din învăţămîntul superior este obligat, în conformitate cu legea privind învăţămîntul şi cu Statutul personalului didactic, sa desfăşoare activitate de cercetare, ca parte a normei sale de muncă, în cadrul numărului de ore stabilit potrivit legii.  +  Articolul 51Activitatea de cercetare ştiinţifică a tuturor cadrelor didactice se desfăşoară potrivit planurilor de cercetare ale catedrelor şi institutelor de învăţămînt superior, care vor prevedea sarcini concrete de cercetare pentru membrii catedrelor, în conformitate cu orientările stabilite de academiile de ştiinţe şi institutele centrale de cercetare pentru ramurile sau domeniile respective.Ministerul Educaţiei şi Învăţămîntului şi institutele de învăţămînt superior, academiile de ştiinţe şi institutele centrale de cercetare controlează modul de îndeplinire a sarcinilor înscrise în aceste planuri.  +  Capitolul 3 CU PRIVIRE LA PERSONALUL DE PROIECTARE TEHNOLOGICĂ  +  Secţiunea 1 Personalul şi funcţiile în activitatea de proiectare tehnologică  +  Articolul 52Prevederile prezentului statut se aplică personalului de proiectare tehnologică care participa la activitatea de cercetare şi dezvoltare tehnologică şi care îşi desfăşoară activitatea în unităţile de cercetare şi proiectare prevăzute la art. 2 şi 4.Dispoziţiile prezentului statut nu se aplică proiectanţilor din unităţi economice, proiectanţilor tehnologi care nu desfăşoară activitate de cercetare ştiinţifică şi de dezvoltare tehnologică, precum şi proiectanţilor pentru investiţii (pentru proiectari tehnologice de execuţie, utilităţi, construcţii şi instalaţii).Activitatea de proiectare tehnologică din unităţile de cercetare şi proiectare se desfăşoară cu categorii de personal prevăzute la art. 6.  +  Articolul 53Funcţiile de conducere în activitatea de proiectare tehnologică pentru unităţile de la art. 52 sînt: director, director adjunct tehnic, şef de secţie, şef de atelier.  +  Articolul 54Funcţiile de execuţie din unităţile prevăzute la art. 52 pentru activitatea de proiectare tehnologică cu caracter de dezvoltare tehnologică sînt:A) Personal cu studii superioare atestat: a) inginer proiectant principal gradul I; b) inginer proiectant principal gradul II; c) inginer proiectant principal gradul III; d) inginer proiectant.B) Personal cu studii superioare neatestat; a) inginer; b) chimist; c) fizician; d) economist; e) matematician; f) geolog; g) biolog; h) arhitect; i) alte specialităţi.C) Personal fără studii superioare: a) proiectant principal; b) proiectant; c) tehnician principal; d) tehnician; e) desenator tehnic principal; f) desenator tehnic; g) alte funcţii stabilite prin lege.Personalul atestat pe funcţii de execuţie în proiectarea tehnologică obţine, odată cu încadrarea pe funcţie, şi gradul profesional corespunzător funcţiei. Gradul profesional atesta calitatea de inginer proiectant atît în cazul ocupării unei funcţii de proiectare, cît şi în cazurile prevăzute la art. 33 din prezentul statut, corespunzător activităţii de proiectare tehnologică.Gradul profesional se poate obţine şi pierde în condiţiile prezentului statut. Obţinerea sau pierderea gradului profesional atrage după sine şi modificarea încadrării în funcţie.  +  Articolul 55Personalul din activitatea auxiliara şi din aparatul funcţional prevăzut la art. 6 se încadrează pe funcţii conform legislaţiei în vigoare pe întreaga economie.  +  Secţiunea 2 Drepturile şi îndatoririle personalului de proiectare tehnologică  +  Articolul 56Personalul de proiectare tehnologică beneficiază, pe lîngă drepturile prevăzute de lege pentru personalul încadrat în munca, şi de următoarele drepturi: a) sa propună teme de cercetare, obiective de dezvoltare, elaborarea de studii, proiecte şi alte documentaţii care prezintă interes pentru dezvoltarea ramurii sau subramurii pe care o deserveşte unitatea în care lucrează; b) sa participe la dezbaterea proiectelor planurilor de cercetare şi proiectare tehnologică; c) sa conducă programe şi subprograme de cercetare şi dezvoltare tehnologică, precum şi proiecte tehnologice; d) sa adopte soluţiile şi variantele cele mai eficiente, în concordanta cu cerinţele progresului tehnologic, şi sa participe la verificarea experimentata a proiectelor elaborate: e) sa ia parte la avizarea, recepţia şi valorificarea proiectelor tehnologice şi a altor documentaţii, precum şi sa acorde asistenţa tehnica necesară; f) sa beneficieze, în mod corespunzător, de prevederile de la art. 10 lit. e), f), g), h), i), j), k), l), m) şi de prevederile art. 11.  +  Articolul 57Personalul de proiectare tehnologică are, pe lîngă îndatoririle prevăzute de lege pentru personalul încadrat în munca, şi următoarele îndatoriri: a) sa valorifice întreaga sa capacitate de creaţie în scopul executării, în termenele stabilite, a sarcinilor ce îi revin din planul de cercetare şi proiectare tehnologică la cel mai înalt nivel calitativ, corespunzător necesităţilor de progres tehnic şi de dezvoltare a economiei naţionale, cu respectarea legislaţiei şi a prescripţiilor tehnice în vigoare; b) să contribuie, prin activitatea de proiectare tehnologică, la valorificarea rezultatelor cercetării ştiinţifice; c) sa participe la formarea cadrelor de proiectare tehnologică, prin transmiterea experienţei proprii şi a celor mai noi cunoştinţe şi sa sprijine pregătirea studenţilor în unităţile în care se desfăşoară activitate de proiectare tehnologică; d) personalul care desfăşoară activitate de proiectare tehnologică are şi obligaţiile prevăzute la art. 12 lit. b), c), d), g), j), k), l).  +  Articolul 58Persoanele încadrate în funcţii de conducere în proiectarea tehnologică, pe lîngă sarcinile stabilite pentru aceste funcţii potrivit legii, au şi îndatoririle privitoare la activitatea de proiectare tehnologică, conform prevederilor din prezentul statut.  +  Secţiunea 3 Încadrarea, promovarea şi atestarea pe funcţii în activitatea de proiectare tehnologică  +  Articolul 59Încadrarea în munca şi repartizarea pe posturi a personalului de proiectare tehnologică se fac ţinînd seama de rezultatele obţinute în munca, studiile, titlurile ştiinţifice şi gradele profesionale obţinute, de vechimea în specialitatea prevăzută pentru funcţie, rezultatele obţinute la concurs şi comportarea în colectivul de muncă.  +  Articolul 60Încadrarea în munca şi repartizarea pe posturi a personalului de proiectare tehnologică se fac în condiţiile art. 14-17 din prezentul statut.  +  Articolul 61La concursul pentru ocuparea funcţiei de inginer proiectant principal gradul I pot candida persoane care îndeplinesc, în mod corespunzător, condiţiile de vechime, titlu şi grade profesionale prevăzute la art. 18.Candidaţii la concurs trebuie să îndeplinească, pe lîngă condiţiile prevăzute mai sus, şi una dintre următoarele condiţii:- sa fi contribuit cu soluţii originale la elaborarea documentaţiilor de proiectare tehnologică;- sa fi contribuit direct, prin soluţii tehnologice, la rezolvarea tematicii de cercetare a colectivului în care a participat.Candidaţii trebuie, de asemenea, sa fi desfăşurat şi o susţinută activitate socială şi politica.  +  Articolul 62La concursul pentru ocuparea funcţiei de inginer proiectant principal gradul II pot candida persoane care îndeplinesc, în mod corespunzător, condiţiile de vechime, titluri şi grade profesionale prevăzute la art. 19.Pentru a participa la concurs, în afară condiţiilor de vechime prevăzute la alineatul precedent, candidaţii trebuie să dovedească nivelul pregătirii profesionale pe baza contribuţiei personale la elaborarea de lucrări de proiectare tehnologică şi sa fi desfăşurat o susţinută activitate socială şi politica.  +  Articolul 63La concursul pentru ocuparea funcţiei de inginer proiectant principal gradul III pot candida persoane care îndeplinesc, în mod corespunzător, condiţiile prevăzute la art. 20.  +  Articolul 64Termenele de înscriere la concurs, actele ce trebuie depuse pentru înscriere, modul de lucru al comisiei de încadrare şi promovare şi modul de sustinere a activităţii sînt cele prevăzute la art. 21-24 din prezentul statut.  +  Articolul 65Încadrarea pe funcţia de inginer proiectant a absolvenţilor din învăţămîntul superior, repartizaţi direct în unităţile de cercetare şi proiectare, se face potrivit prevederilor art. 25.Ocuparea funcţiei de inginer proiectant se poate face şi prin concurs, la care se pot prezenta persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 26. În acest caz concursul se organizează potrivit art. 27, corespunzător activităţii de proiectare tehnologică.  +  Articolul 66Pentru funcţiile de inginer proiectant principal gradele I, II, III şi inginer proiectant, modul de desfăşurare a lucrărilor comisiei pentru ocuparea funcţiilor, modul de comunicare a rezultatului concursului, atestarea pe funcţii, detasarea personalului atestat, condiţiile de păstrare a gradelor profesionale dobîndite, confirmarea pe funcţiile de execuţie în proiectarea tehnologică, eliberarea din funcţie şi modul de apreciere a acestui personal se fac potrivit prevederilor de la art. 28-39, corespunzător activităţii de dezvoltare tehnologică.  +  Articolul 67Încadrarea şi promovarea personalului cu studii superioare neatestat în activitatea de proiectare tehnologică se fac potrivit art. 40, 41, 43 şi 44, corespunzător activităţii de proiectare tehnologică.  +  Secţiunea 4 Alte prevederi referitoare la personalul de proiectare tehnologică  +  Articolul 68Prevederile capitolului IV referitoare la personalul de conducere a activităţii de cercetare ştiinţifică se aplică, în mod corespunzător, şi personalului de conducere în proiectarea tehnologică.  +  Articolul 69Funcţia de şef de atelier va putea fi ocupată şi de către inginerii proiectanţi principali gradul III care au dovedit aptitudini organizatorice deosebite.  +  Articolul 70În cazul în care institutul sau centrul de proiectare are, pe lîngă activitatea de proiectare tehnologică, şi activitate de proiectare de investiţii, conducerea unităţii poate fi numita dintre inginerii proiectanţi principali (de dezvoltare tehnologică) sau dintre inginerii proiectanţi principali de investiţii.  +  Articolul 71Prevederile capitolului V cu privire la perfecţionarea, activitatea în producţie şi în învăţămînt, drepturile materiale, distincţiile, premiile şi răspunderea materială şi disciplinară a personalului de cercetare ştiinţifică se aplică, în mod corespunzător, şi personalului de proiectare tehnologică.  +  Articolul 72Personalul de proiectare care desfăşoară activitate de proiectare pentru investiţii (de proiectare tehnologică de execuţie, utilităţi, construcţii şi instalaţii), inginerii proiectanţi tehnologi din uzine, precum şi proiectantii tehnologi care nu desfăşoară activitate ştiinţifică sau de dezvoltare tehnologică, se încadrează pe funcţii în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru întreaga economie. Personalul de proiectare tehnologică aflat pe funcţii de execuţie va fi supus atestării în termen de 2 ani, în conformitate cu prevederile prezentului statut.  +  Capitolul 4 CU PRIVIRE LA PERSONALUL DE CONDUCERE A ACTIVITĂŢII DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ  +  Articolul 73În unităţile de cercetare şi proiectare vor putea fi promovate în funcţii de conducere persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii: au studiile, vechimea în specialitatea şi gradul ştiinţific prevăzute pentru funcţia respectiva în prezentul statut; au obţinut rezultate deosebite în realizarea sarcinilor ce le revin; dovedesc calităţi de buni organizatori, exigenta, capacitate de analiza şi previziune; adopta decizii eficiente; dovedesc receptivitate faţă de ceea ce este nou şi faţă de părerile colectivului de muncă; au o atitudine principiala şi tovaraseasca, folosesc un stil de muncă corespunzător în activitatea de îndrumare şi control a colectivului în care lucrează; au un înalt nivel politic şi ideologic şi desfăşoară o susţinută activitate socială şi politica; dovedesc atasament profund faţă de orînduirea socialistă şi faţă de interesele întregului popor; aplica cu consecventa politica partidului şi statului; au o comportare exemplara în societate; se bucura de stima, încredere şi autoritate în colectivul de muncă din care fac parte.  +  Articolul 74Funcţiile de director general, de director general adjunct din institutele centrale de cercetare de ramura, director, director adjunct ştiinţific şi şef de secţie din unităţile de cercetare şi proiectare vor fi ocupate numai de către cercetători principali gradele I şi II şi de profesori universitari sau de conferenţiari cu titluri ştiinţifice, care au elaborat şi condus lucrări cu eficienta practica sau ştiinţifică deosebită.Funcţia de şef de laborator va putea fi ocupată şi de către cercetatorii ştiinţifici principali gradul III sau de şefii de lucrări (lectorii) universitari, care au dovedit aptitudini organizatorice deosebite.Personalul didactic din învăţămîntul superior care îndeplineşte funcţii de conducere în unităţile de cercetare şi proiectare poate efectua activitate didactica directa cu studenţii, prevăzută în norma didactica la catedra unde este încadrat.  +  Articolul 75Directorul general, directorul general adjunct şi directorul tehnic (economic) ai institutelor centrale de cercetare de ramura se numesc de conducerea ministerului sau organului central, cu acordul Consiliului Naţional pentru Ştiinţa şi Tehnologie.Directorul şi directorul adjunct ştiinţific ai unităţilor de cercetare şi proiectare se numesc de către conducerea organelor ierarhice în subordinea cărora se afla, din rindul a cîte trei persoane din cele prevăzute la alin. 1 al art. 74, recomandate de consiliul ştiinţific al unităţii.Pot fi numite în aceste funcţii şi persoane din alte unităţi dacă obţin, în prealabil, gradul profesional de cercetator ştiinţific principal gradele I şi II prin concurs organizat în acest scop, în condiţiile prezentului statut.Vechimea minima în specialitate, necesară pentru ocuparea funcţiei de director general, director general adjunct, director tehnic (economic) de la institutele centrale de cercetare de ramura şi director, este de 12 ani, iar pentru ocuparea funcţiei de director adjunct ştiinţific este de 10 ani.Şefii de secţie şi şefii de laborator se numesc de către conducerea unităţii.Vechimea minima în specialitate, necesară pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, este de 10 ani, iar pentru funcţia de şef de laborator este de 8 ani.  +  Articolul 76Pentru personalul de conducere din institutele centrale de cercetare de ramura, din institutele de cercetare şi proiectare, aprecierile şi calificativele se acordă astfel:- pentru director general de institut central de cercetare de ramura, de către biroul executiv al consiliului de conducere al ministerului sau organului central în cadrul căruia funcţionează;- pentru director general adjunct şi director tehnic de institut central de cercetare de ramura, de către biroul executiv al consiliului de conducere al ministerului, la propunerea directorului general.- pentru director de institut sau centru de cercetare, cercetare-proiectare şi de proiectare, de către conducerea academiei de ştiinţe, institutului central de cercetare de ramura, conducerea ministerului sau a organului central tutelar, biroul permanent al comitetului executiv al consiliului popular judeţean sau al municipiului Bucureşti, după caz, la propunerea persoanei din conducerea organului ierarhic care coordonează activitatea unităţii respective;- pentru director adjunct ştiinţific de institut, de către conducerea compartimentului din organul ierarhic care coordonează activitatea unităţii, la propunerea directorului acesteia.Contestaţiile făcute împotriva aprecierilor şi calificativelor primite se soluţionează de organul de conducere colectivă al organului care le-a acordat.  +  Articolul 77Personalul de conducere din institutele centrale de cercetare de ramura şi din unităţile de cercetare şi proiectare, cu excepţia personalului didactic, va desfăşura efectiv activitate de cercetare, în proporţie de cel puţin 50% director general, 60% directorul general adjunct, 50% directorul, 75% directorul adjunct ştiinţific, 80% şeful de secţie şi 90% şeful de laborator sau de atelier, din timpul normal de lucru.  +  Articolul 78Preşedintele consiliului ştiinţific al institutului central de cercetare de ramura poate fi directorul general al institutului central sau o alta personalitate ştiinţifică din domeniul respectiv.Preşedintele consiliului ştiinţific al institutului central se alege, din 4 în 4 ani, din rindul membrilor consiliului ştiinţific; preşedintele în funcţie poate fi reales.  +  Capitolul 5 PERFECŢIONAREA, ACTIVITATEA ÎN PRODUCŢIE ŞI ÎNVĂŢĂMÎNT, DREPTURILE MATERIALE, DISTINCŢII, PREMII ŞI RĂSPUNDEREA MATERIALĂ SAU DISCIPLINARĂ ÎN ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ  +  Secţiunea 1 Perfecţionarea personalului  +  Articolul 79Perfecţionarea profesională a personalului de cercetare ştiinţifică se realizează prin următoarele forme: a) doctorat; b) stagii de specializare şi documentare în ţara sau străinătate; c) învăţămînt postuniversitar; d) diferite forme de perfecţionare în unităţi de cercetare, de proiectare sau de producţie; e) schimburi de experienta, în ţara şi străinătate, participari la manifestări ştiinţifice.  +  Articolul 80Temele pentru lucrările de doctorat vor fi alese în cadrul preocuparilor şi necesităţilor dezvoltării economiei naţionale şi vieţii sociale, în scopul imbogatirii patrimoniului ştiinţei, tehnicii şi culturii, şi vor fi avizate de consiliile ştiinţifice ale unităţilor de cercetare şi proiectare.  +  Articolul 81Personalul de cercetare ştiinţifică care urmează să efectueze stagii de specializare şi documentare în străinătate se selectioneaza ţinînd seama de următoarele criterii: pregătirea profesională şi rezultatele activităţii desfăşurate în domeniul în care urmează să se specializeze; vechimea în specialitate; cunoaşterea limbii străine necesare; atitudinea moral-politica şi comportarea în societate; nevoile de cadre specializate în domeniul respectiv; necesităţile de cooperare în realizarea obiectivelor stabilite în planurile şi programele de cercetare şi de proiectare.  +  Articolul 82Personalul trimis pentru efectuarea de cercetări sau la specializare în ţara sau în străinătate, pe cheltuiala statului sau pe baza unei burse, încheie cu unitatea care îl trimite un act adiţional la contractul de muncă, în condiţiile legii, prin care se obliga ca, după efectuarea specializării, sa lucreze în aceeaşi unitate şi în domeniul pentru care s-a pregătit, perioada de timp stabilită de lege. În cazul în care, din vina sa, nu va lucra în unitate întreaga perioadă pentru care s-a obligat, cel în cauza va suporta cheltuielile făcute - de unitate sau alte organe - pentru specializarea sa, proporţional cu perioada nelucrata.  +  Secţiunea 2 Activitatea personalului în producţie şi învăţămînt  +  Articolul 83Personalul de cercetare ştiinţifică poate fi delegat sau detaşat în unităţi de producţie, cercetare, proiectare, instituţii de învăţămînt superior şi social-culturale, la solicitarea acestora, cu acordul consiliului ştiinţific al unităţii din care face parte, în condiţiile legii, în scopul desfăşurării unor activităţi privind realizarea integrării activităţilor de cercetare, proiectare, învăţămînt şi producţie, potrivit specialitatii sale.  +  Articolul 84Activitatea personalului în producţie sau învăţămînt se va desfăşura prin rotaţie, în mod organizat, pe bază de plan întocmit de unităţile colaboratoare interesate şi aprobat de academiile de ştiinţe, institutele centrale de cercetare de ramura, ministerele, organele centrale respective, comitetele executive ale consiliilor populare judeţene sau al municipiului Bucureşti, după caz.Vechimea în activitatea de cercetare ştiinţifică este echivalenta cu vechimea în funcţii didactice din învăţămîntul superior.În unităţile de cercetare şi proiectare poate desfăşura activitate de cercetare şi personal de specialitate cu înaltă calificare, încadrat în unităţi socialiste de stat, organizaţii economico-productive, instituţii de învăţămînt superior şi social-culturale, în cadrul remunerării pe care o primeşte la locul de muncă unde este încadrat; activitatea se va desfăşura potrivit prevederilor alin. 1 al acestui articol.  +  Articolul 85Pe timpul delegării sau detaşării personalul de cercetare ştiinţifică îşi menţine postul, gradul profesional şi salariul avut anterior.El va beneficia, în unitatea în care a avut loc delegarea sau detasarea, de drepturile ce se acordă salariaţilor din aceasta unitate, în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege.Dacă în perioada delegării sau detaşării prestează o munca pentru care este prevăzut un salariu mai mare, are dreptul la acesta, în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 86Personalul de cercetare ştiinţifică va desfăşura activitate didactica la catedrele din învăţămîntul superior şi postuniversitar, la solicitarea unităţilor de învăţămînt superior sau prin convenţii de colaborare între unităţile de cercetare sau proiectare şi cele de învăţămînt superior, în vederea asigurării integrării activităţii de cercetare, proiectare, învăţămînt şi producţie. Aceste convenţii pot prevedea şi desfăşurarea de activitate de cercetare ştiinţifică de către personalul didactic din învăţămîntul superior în unităţile de cercetare şi proiectare.  +  Secţiunea 3 Drepturi materiale, distincţii şi premii  +  Articolul 87Salarizarea personalului de cercetare ştiinţifică se face, potrivit legii, în raport cu:- gradul profesional şi funcţia îndeplinită;- vechimea în specialitate;- condiţiile specifice în care îşi desfăşoară activitatea.Diferentierea salariului tarifar lunar al personalului de cercetare ştiinţifică, în cadrul aceleiaşi funcţii, se face prin acordarea de gradatii.  +  Articolul 88Personalul de cercetare ştiinţifică care ocupa funcţii de conducere în unităţile de cercetare şi proiectare este remunerat cu salariul tarifar corespunzător gradului profesional obţinut şi cu o indemnizaţie lunară stabilită potrivit reglementărilor în vigoare, diferenţiată în raport cu funcţia de conducere îndeplinită, complexitatea şi importanţa activităţii pe care o conduce, precum şi în raport cu mărimea unităţii sau a compartimentului condus.Profesorii, conferentiarii şi lectorii (şefii de lucrări) din învăţămîntul superior, numiţi în funcţiile de conducere prevăzute la alineatul precedent, primesc salariul tarifar al funcţiei didactice de baza şi indemnizaţia corespunzătoare funcţiei de conducere pe care o ocupa în unităţile de cercetare şi proiectare.Mărimea indemnizaţiilor de conducere se stabileşte de către academiile de ştiinţe, institutele centrale de cercetare de ramura, ministere sau organe centrale şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, după caz, în limitele prevăzute de lege.Indemnizaţiile de conducere acordate în condiţiile prezentului articol vor fi analizate anual de Consiliul Naţional pentru Ştiinţa şi Tehnologie, care va confirma mărimea lor sau va recomanda modificarea lor pentru perioada următoare, în funcţie de volumul şi complexitatea activităţii desfăşurate.  +  Articolul 89Personalul de cercetare are dreptul la premii anuale (gratificatii), premii pentru aplicarea eficienta a rezultatelor cercetării în producţie şi în viaţa socială şi alte premii şi drepturi, conform prevederilor legale.  +  Articolul 90Pentru activitatea de cercetare ştiinţifică desfăşurată în condiţii deosebite de muncă (vătămătoare, grele sau periculoase), personalul primeşte sporurile prevăzute de dispoziţiile legale.  +  Articolul 91Personalului de cercetare ştiinţifică care realizează cercetări de înalt nivel ştiinţific şi tehnic sau cu o mare eficienta economică sau socială ori obţine rezultate deosebite în valorificarea cercetărilor i se pot acorda titlul de "Om de Ştiinţa Emerit", titlul "Laureat al Premiului de Stat", ordinul şi medalia "Meritul Ştiinţific", alte titluri şi distincţii, precum şi premii, în conformitate cu dispoziţiile legale care reglementează conferirea acestora şi cu prevederile prezentului statut.Propunerile de acordare a titlurilor, distincţiilor şi premiilor prevăzute la alineatul precedent se fac pe baza recomandărilor comisiilor, în acest scop, de către academiile de ştiinţe, institutele centrale de cercetare de ramura şi institutele de profil, prin consiliile ştiinţifice constituite conform art. 17.  +  Articolul 92Pentru rezultatele deosebite obţinute în activitatea de cercetare ştiinţifică, concretizate în lucrări cu o înaltă eficienta economică sau socială, personalului de cercetare ştiinţifică încadrat la ultima gradatie, cu o vechime de cel puţin 25 de ani în specialitate, i se va putea conferi gradatia de merit, care da dreptul la un salariu tarifar lunar majorat cu doua clase de salarizare.Gradatiile de merit pentru personalul din activitatea de cercetare ştiinţifică se acordă de către Biroul executiv al Consiliului Naţional pentru Ştiinţa şi Tehnologie, pe baza propunerilor nominale ale academiilor de ştiinţe, institutelor centrale de cercetare de ramura şi institutelor de profil.  +  Articolul 93Personalul de cercetare ştiinţifică beneficiază de pensie pentru limita de vîrsta, potrivit legii.Cercetatorilor ştiinţifici principali gradele I şi II li se aplică normele legale privind vîrsta de pensionare a profesorilor şi conferentiarilor din învăţămîntul superior. Ei pot fi mentinuti în activitatea de cercetare pînă la îndeplinirea virstei de 70 de ani, cu aprobarea academiilor de ştiinţe, institutelor centrale de cercetare de ramura, ministerelor şi celorlalte organe centrale, la propunerea motivată a consiliului ştiinţific al unităţii din care fac parte.  +  Secţiunea 4 Răspunderea materială şi disciplinară  +  Articolul 94Personalul de cercetare ştiinţifică are obligaţia sa elaboreze lucrările în conformitate cu planurile de cercetare şi, după caz, cu condiţiile prevăzute în contractele de cercetare.  +  Articolul 95În cazul în care se constată că lucrările de cercetare ştiinţifică nu sînt executate corespunzător obiectivelor înscrise în planul de cercetare sau în contractele încheiate, prin aceasta aducindu-se pagube unităţii, personalul în culpa din activitatea de cercetare ştiinţifică va suporta aceste pagube, potrivit legii.Pentru constatarea cuantumului şi existenta pagubelor aduse unităţii, precum şi pentru stabilirea persoanelor în culpa, conducerea unităţii constituie o comisie formată din reprezentanţi ai executantului, ai beneficiarului cercetării şi ai organelor ierarhice ale acestora, care va discerne între gradul de risc specific lucrării analizate şi neglijenţa şi organizarea necorespunzătoare a muncii.  +  Articolul 96Abaterile de la îndatoririle de serviciu şi disciplina în munca, precum şi de la normele de comportare, atrag aplicarea de sancţiuni disciplinare, potrivit gravitatii abaterii, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  +  Capitolul 6 DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII  +  Articolul 97În unităţile cu alta activitate de baza în care se desfăşoară şi activitate de cercetare ştiinţifică atribuţiile ce revin - potrivit prezentului statut - consiliului ştiinţific al unităţilor de cercetare şi proiectare se îndeplinesc de către organele de conducere colectivă ale acestor unităţi.Hotărîrile în legătură cu activitatea personalului de cercetare ştiinţifică se supun, pentru confirmare, academiei de ştiinţe, institutului central de cercetare de ramura sau institutului de profil conform art. 17.  +  Articolul 98Pentru personalul militar din cercetarea ştiinţifică, prezentul statut se aplică ţinînd seama şi de prevederile legislaţiei în vigoare referitoare la cadrele militare.Aducerea la cunoştinţa a concursurilor pentru unităţile de cercetare ştiinţifică din armata se va face prin mijloace stabilite de Ministerul Apărării Naţionale.  +  Articolul 99Personalul cu studii superioare neatestat, încadrat în activitatea de cercetare pe funcţii de inginer, inginer principal şi funcţii similare, precum şi pe alte funcţii de execuţie, poate fi menţinut în posturile respective maximum 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentului statut, perioada în care va fi supus atestării, potrivit prevederilor statutului.Personalul cu studii superioare din activitatea de cercetare aflat pe funcţii de conducere şi neatestat ca cercetator ştiinţific principal gradele I sau II la data intrării în vigoare a prezentului statut va fi menţinut pe funcţii de conducere cu grad provizoriu, pe baza hotărîrii academiei de ştiinţe, institutului central de cercetare de ramura, ministerului sau organului central, după caz, urmînd ca în decurs de 3 ani să fie atestat, potrivit prevederilor prezentului statut.  +  Articolul 100Specialitatile înrudite cu specialitatea funcţiei de cercetare scoasa la concurs se stabilesc de către academiile de ştiinţe, institutele centrale de cercetare de ramura, ministere, alte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, după caz.  +  Articolul 101Funcţiile de conducere şi de execuţie prevăzute pentru personalul din activitatea auxiliara cercetării ştiinţifice şi pentru aparatul funcţional din unităţile de cercetare şi proiectare se stabilesc şi se ocupa în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare pe întreaga economie.  +  Articolul 102Normativele privind proportiile personalului pe funcţiile de cercetare ştiinţifică, cele privind personalul din aparatul funcţional din unităţile de cercetare şi de proiectare, precum şi normativele privind raportul mediu, pe ramura sau domeniul, dintre personalul cu studii superioare şi cel fără studii superioare, sînt cele prevăzute în legislaţia în vigoare privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unităţile de cercetare şi de proiectare.  +  Articolul 103Numărul posturilor de cercetători ştiinţifici principali gradele I, II şi III, din numărul total al personalului cu studii superioare care activează în cercetarea ştiinţifică în cadrul unităţii, se încadrează în proportiile prevăzute în Decretul nr. 297/1973*.Organizarea concursurilor prevăzute în prezentul statut se aproba global pentru fiecare ramura în parte de către Biroul executiv al Consiliului Naţional pentru Ştiinţa şi Tehnologie, în limitele procentelor prevăzute în Decretul nr. 297/1973. Numărul de cercetători ştiinţifici principali gradele I, II şi III în cadrul fiecărei ramuri se repartizează pe unităţi, în limitele aprobate conform alineatului precedent, de către academiile de ştiinţe, institutele centrale de cercetare de ramura şi institutele de profil stabilite potrivit art. 17.  +  Articolul 104Prevederile art. 97 - 103 din prezentul capitol se aplică, în mod corespunzător, şi personalului de proiectare tehnologică.  +  Articolul 105În măsura în care nu se dispune altfel în prezentul statut, personalului de cercetare i se aplică prevederile Codului muncii şi celelalte dispoziţii din legislaţia muncii.  +  Articolul 106Ministerele, celelalte organe centrale, academiile de ştiinţe, institutele centrale de cercetare de ramura, comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti şi unităţile de cercetare şi proiectare răspund de aplicarea întocmai a prezentului statut, organizează controlul permanent şi iau măsurile necesare pentru respectarea reglementărilor privind modul de încadrare şi promovare a personalului de cercetare ştiinţifică şi de proiectare tehnologică.Consiliul Naţional pentru Ştiinţa şi Tehnologie îndrumă şi urmăreşte modul de aplicare a prevederilor prezentului statut, informează periodic şi face propuneri organelor superioare de partid şi de stat în legătură cu cele constatate.  +  Articolul 107Prezentul statut se va aplica în mod experimental timp de 2 ani.Consiliul Naţional pentru Ştiinţa şi Tehnologie va prezenta, cu 60 de zile înainte de expirarea perioadei experimentale, propuneri cu privire la definitivarea prezentului statut.  +  AnexăFIŞA DE APRECIERE A CERTIFICATULUI^1) PE ANUL
    Numele si prenumele ......................... Data nasterii ................
    Studii ................ Vechimea in specialitate^2) ................... ani, din care: in cercetarea stiintifica^2) ................................... ani.
    Gradul profesional^2) ......................... obtinut in anul ............
    Functia ocupata ............. din anul ............. Titluri de onoare, ordine, medalii, premii si alte distinctii obtinute ...................................
               APRECIEREA ACTIVITĂŢII^3)
    AnulMembrii colectivului care au facut aprecierea si au acordat calificativulDataCalificativul acordat^4)Semnatura de luare la cunostinta
    Numele si prenumeleFunctia
    Intocmita ............................
     
    L.S.Semnatura .....................
  ^1) Fişa de apreciere a cercetatorului se completează anual, în primul trimestru al anului în curs, pentru anul expirat. Propunerile privind aprecierea şi calificativul se fac după cum urmează:- Pentru personalul încadrat în funcţii de cercetare, de către şeful de laborator sau şeful de secţie;- Pentru şefii de laborator şi şefii de secţie, de către directorul adjunct sau director.^2) La data întocmirii.^3) Pentru aprecierea activităţii ştiinţifice, tehnice şi social-politice se vor avea în vedere criteriile prevăzute la art. 38 din statut.^4) Foarte bun, bun, satisfăcător, nesatisfăcător. Aprecierea şi calificativul, propuse potrivit art. 38 din statut, se acordă de către colectivul stabilit de consiliul ştiinţific al unităţii de cercetare, de cercetare-proiectare sau de proiectare. Fişa de apreciere a cercetatorului se păstrează, împreună cu carnetul de muncă, la compartimentul de personal şi învăţămînt al unităţii; de exactitatea datelor din fişa răspunde şeful ierarhic al cercetatorului.------------------