ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 176 din 20 decembrie 2001pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Preşedintelui României
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 27 decembrie 2001    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Legea nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Preşedintelui României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 25 aprilie 2001, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (2) al articolului 2 va avea următorul cuprins:"(2) Numărul maxim de posturi la Administraţia Prezidentiala este de 260. Fondurile necesare pentru numărul suplimentar de posturi se asigura din bugetul Administraţiei Prezidenţiale pe anul 2002 prin redistribuire de la titlul <> la titlul <>. Pentru numărul suplimentar de posturi se autorizeaza ordonatorul principal de credite sa completeze anexele nr. 3/01/08 şi 3/01/09, aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001."2. Alineatul (2) al articolului 8 va avea următorul cuprins:"(2) Începând cu 1 ianuarie 2002 Muzeul Naţional Cotroceni funcţionează în spaţiile repartizate în latura veche a Palatului Cotroceni, ca instituţie publică de cultura, în subordinea Administraţiei Prezidenţiale."3. După alineatul (2) al articolului 8 se introduc alineatele (2^1) şi (2^2) cu următorul cuprins:"(2^1) Cheltuielile curente şi de capital ale Muzeului Naţional Cotroceni se finanţează din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la bugetul de stat. Pentru anul 2002 bugetul Muzeului Naţional Cotroceni se aproba de ordonatorul principal de credite.(2^2) Numărul maxim de posturi pentru Muzeul Naţional Cotroceni este de 132."  +  Articolul 2 (1) Sumele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2002 pentru municipiul Bucureşti se diminuează cu suma de 6.083 milioane lei şi se suplimenteaza corespunzător bugetul Administraţiei Prezidenţiale pe anul 2002. (2) Ministerul Finanţelor Publice este autorizat sa introducă în volumul şi în structura bugetului de stat pe anul 2002 modificările corespunzătoare ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────Ministrul pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Petru Şerban MihailescuMinistrul culturii şi cultelor,Razvan TheodorescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu────────────────────