ORDIN nr. 718 din 11 decembrie 2001privind modificarea Ordinului ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 27 decembrie 2001    Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,având în vedere:- Hotărârea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, cu modificările şi completările ulterioare;- Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 258/2001 privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale;- Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 518/2001 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare,în baza art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Punctul 29 de la capitolul B secţiunea a VII-a din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 10 mai 2001, se modifica, se completează şi va avea următorul conţinut:"Procura specială la care se face referire la art. 82 alin. (1) din lege urmează să fie emisă în următoarele condiţii: a) Pentru cetăţenii străini cu domiciliul în străinătate procura specială poate fi eliberata pe teritoriul statului de domiciliu, după cum urmează:- în cazul statelor semnatare ale Convenţiei de la Haga procura este valabilă numai dacă este însoţită de apostila eliberata de către autoritatea competentă, potrivit legislaţiei naţionale a statului de la care emana documentul;- în cazul statelor cu care România are încheiate tratate sau convenţii de asistenţa juridică bilaterala în acest domeniu, procura este valabilă fără nici o alta formalitate. b) Pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate procura specială poate fi eliberata pe teritoriul statului de domiciliu, în condiţiile prevăzute la lit. a), precum şi de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale României. c) Atât pentru cetăţenii străini, cat şi pentru cetăţenii români este valabilă procura specială emisă de notarii publici de pe teritoriul României. d) Procura specială trebuie să conţină următoarele elemente:- numele, prenumele, cetăţenia, data şi locul naşterii, domiciliul şi actul de identitate ale titularului dreptului la pensie (valabil la data eliberării procurii);- numele, prenumele, datele de identificare (actul de identitate, domiciliul, data şi locul naşterii) ale mandatarului;- obiectul mandatului (întocmirea dosarului de pensie, deschiderea contului curent personal, încasarea pensiei pentru plati curente şi restante, semnarea extrasului de cont);- precizarea ca mandatarul are obligaţiile ce revin titularului, inclusiv cea de a anunta în termen casei teritoriale de pensii orice schimbare intervenita în situaţia titularului, de natura sa modifice sau sa înceteze dreptul la pensie.Procura specială care nu este emisă în limba română, precum şi apostila (când este cazul) vor fi traduse şi legalizate.Procura specială este valabilă 6 luni."  +  Articolul 2Direcţia comunicare, relaţii internaţionale şi aplicare acorduri şi Direcţia metodologie din cadrul Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul muncii şisolidarităţii sociale,Marian Sarbu────────────────