ORDIN nr. 2.296 din 19 decembrie 2001pentru stabilirea structurii raportarilor referitoare la cheltuielile de personal, prevăzute de Legea bugetului de stat pe anul 2002 şi de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2002
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 19 decembrie 2001  Ministrul finanţelor publice,având în vedere dispoziţiile art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările ulterioare, şi dispoziţiile art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 14 lit. c) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001 şi al art. 10 lit. b) din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2002 nr. 744/2001,emite următorul ordin:  +  Articolul UNIC (1) În vederea monitorizarii cheltuielilor de personal prevăzute în bugetul de stat, în bugetul asigurărilor sociale de stat, în bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj şi în bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, Guvernul, prin Ministerul Finanţelor Publice, instituie un sistem de raportare a acestor cheltuieli, astfel: a) În termen de 15 zile de la publicarea Legii bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001 şi a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2002 nr. 744/2001 ordonatorii principali de credite bugetare vor prezenta Ministerului Finanţelor Publice, în structura prevăzută în anexa nr. 1, situaţia privind repartizarea pe fiecare luna a cheltuielilor de personal, având în vedere asigurarea condiţiilor de desfăşurare a activităţii, potrivit atribuţiilor stricte ale acestora până la sfârşitul anului.În cazul în care repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal şi a numărului de posturi nu se încadrează în cheltuielile şi, respectiv, în numărul maxim de posturi aprobate pentru anul 2002, sau nu asigura desfăşurarea activităţii fiecărei instituţii până la sfârşitul anului, situaţia transmisă de către ordonatorii principali de credite nu va fi luată în considerare, sistandu-se deschiderile de credite bugetare până la transmiterea unei noi situaţii care să respecte dispoziţiile art. 12 şi 14 din Legea nr. 743/2001, ale art. 8 şi 10 din Legea nr. 744/2001, precum şi cele ale art. 5 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000, cu modificările ulterioare. b) Lunar, pe data de 5 a lunii curente pentru luna anterioară, ordonatorii terţiari de credite bugetare prezintă ordonatorilor secundari sau principali, după caz, situaţia plăţilor de casa efectuate din sumele prevăzute în bugetele proprii, la titlul "Cheltuieli de personal", pe fiecare sursa de finanţare. Pe data de 8 a lunii curente pentru luna anterioară, ordonatorii secundari de credite bugetare prezintă ordonatorilor principali situaţia centralizatoare privind plăţile de casa efectuate din sumele prevăzute în bugetul propriu şi în bugetele unităţilor subordonate, la titlul "Cheltuieli de personal", pe fiecare sursa de finanţare. Pe data de 15 a lunii curente pentru luna anterioară, ordonatorii principali de credite bugetare vor prezenta Ministerului Finanţelor Publice situaţia centralizatoare privind plăţile de casa efectuate din sumele prevăzute în bugetul propriu şi, dacă este cazul, în bugetele unităţilor subordonate, la titlul "Cheltuieli de personal", pe fiecare sursa de finanţare. c) În situaţia în care zilele stabilite pentru transmiterea lucrărilor menţionate mai sus sunt nelucrătoare, raportarea se face în prima zi lucrătoare după aceste date. d) Sumele transmise, reprezentând plăţile de casa, trebuie să corespundă cu cele din extrasul de cont, eliberat de către trezorerie, la sfârşitul lunii pentru care se face raportarea. (2) Raportarile solicitate la alin. (1) lit. b) se vor prezenta potrivit formularului din anexa nr. 2. (3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu  +  Anexa 1
  Instituţia publică:............
  Cod 1).........
                                      Situaţie
                    privind repartizarea pe luni a cheltuielilor
                         de personal aprobate pe anul 2002
  Sursa de finanţare*2)...............
  Capitol*1).................
  din care:
  contribuţii aferente
  Luna Cheltu- ieli de perso- nal - mii lei - cheltu- ieli cu sala- riile - mii lei - Total - mii lei - contri- butii pentru asigu- rari soci- ale de stat - mii lei - cheltu- ieli pentru consti- tuirea fondu- lui pentru plata ajuto- rului de şomaj -mii lei- cheltu- ieli pentru consti- tuirea fondu- lui de asigu- rari soci- ale de sana- tate - mii lei - depla- sari, deta- sari tran- sfe- rari - mii lei - Număr mediu de pos- turi ocu- pate Câştig mediu lunar -lei-
  0 1=2+3+7 2 3=4+5+6 4 5 6 7 8 9=2/8
  ianuarie februarie martie
  Total trim.I
  aprilie mai iunie
  Total trim. II
  iulie august septem- brie
  Total trim.III
  octombrie noiembrie decembrie
  Total trim.IV
  TOTAL
      *1) se va completa potrivit clasificaţiei bugetare
      *2) se va completa, după caz, cu următoarele surse de finanţare: bugetul de
          stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului pentru
          plata ajutorului de şomaj, bugetul Fondului de asigurări sociale de
          sănătate
      Notă: Ordonatorii principali de credite bugetare, la completarea prezentei
            situaţii vor avea în vedere atât aparatul propriu cat şi unităţile
            subordonate.
                          ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
  Întocmit,
  Numele şi prenumele ...............
  Telefon (Fax) .....................
   +  Anexa 2
  Instituţia publică...............
  Cod..............
                                      SITUAŢIE
                  PRIVIND MONITORIZAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL
                      FINANŢATE DE LA BUGETUL *1)............
                           PE LUNA ............ ANUL 2002
  Program 2002 Plati cumulate efectuate în lunile anterioare*2) Plati în luna pentru care se face raportarea
  0 1 2 3 4
  Capitolul *3)... Cheltuieli de personal (1+2+3+4+5) din acestea 1. Cheltuieli cu salariile(1.1+1.2+ +1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8+1.9) 1.1 Salarii de baza *4) 1.2 Salarii de merit 1.3 Indemnizaţii de conducere 1.4 Spor de vechime 1.5 Sporuri pentru condiţii de muncă 1.6 Plati pentru ore suplimentare 1.7 Fond de premii 1.8 Alte drepturi salariale acordate personalului încadrat cu con- tract de muncă 1.9 Drepturi salariale acordate personalului încadrat pe bază de convenţii civile 2. Contribuţii pentru asigurări sociale de stat 3. Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj 4. Contribuţii pentru constituirea fondului de asigurări sociale de sănătate 5. Deplasări, detaşări, transferări 6. Număr mediu de personal remunerate din care: 6.1 - persoane încadrate cu conven- tie civilă 7. Câştigul mediu lunar (rd.1/rd.6) din care: 7.1 - pentru persoane încadrate cu convenţie civilă (rd.1.9/rd.6.1) mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei lei lei *5)
      *1) se va completa în mod distinct, după caz, cu bugetul de stat, bugetul
          asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului pentru plata ajutorului
          de şomaj, bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, iar în
          cazul Ministerului Afacerilor Externe şi pentru cheltuielile de personal
          ce urmează a se suporta din venituri extrabugetare provenite din taxe
          consulare.
      *2) datele trebuie să corespundă cu cele transmise, în col.3 cumulat cu cele
          din col. 4, din raportarea anterioară.
      *3) macheta se completează pentru fiecare capitol de cheltuieli, potrivit
          clasificaţiei bugetare.
      *4) cuprinde şi indemnizaţiile pentru persoanele care ocupa funcţii de
          demnitate publică sau asimilate acestora.
      *5) se va completa cu numărul maxim de posturi aprobat pe anul 2002 prin
          Legea bugetului de stat pe anul 2002 şi, respectiv, prin Legea bugetului
          asigurărilor sociale de stat pe anul 2002.
      Notă: Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Turismului vor completa
            situaţii distincte pentru personalul din ţara şi, respectiv pentru
            personalul de la misiunile din străinătate.
                          ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
  Întocmit,
  Numele şi prenumele...............
  Telefon (Fax).....................
  -------------