DECRET Nr. 687 din 28 decembrie 1973pentru reglementarea participării unităţilor române cu activitate de comerţ exterior la licitaţii în străinătate
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL NR. 208 din 29 decembrie 1973     +  Articolul 1În vederea promovării continue a exportului de maşini, utilaje, instalaţii complexe, lucrări de construcţii-montaj şi alte mărfuri şi servicii, unităţile române cu activitate de comerţ exterior vor participa, în condiţiile prezentului decret, la licitaţiile care se organizează în străinătate de întreprinderi şi alte organizaţii străine interesate în obţinerea acestor produse şi servicii.  +  Articolul 2Misiunile diplomatice şi reprezentantele Republicii Socialiste România în străinătate, prin secţiile lor economice, birourile tehnice şi comerciale, vor urmări în permanenta licitaţiile organizate în ţara de reşedinţa şi vor informa operativ unităţile române cu activitate de comerţ exterior de specialitate, furnizîndu-le datele şi documentaţiile existente, în scopul participării la aceste licitaţii.Transmiterea informaţiilor şi documentaţiilor cu privire la obiectul şi organizarea licitaţiei se va face de către secţiile economice, birourile tehnice şi comerciale în cel mai scurt timp, dar nu mai tirziu de 10 zile de la data anunţării licitaţiei în publicaţiile oficiale din ţara în care se organizează.Pentru cazurile în care documentaţia referitoare la licitaţie se eliberează contra plata, se va cere operativ avizul unităţii cu activitate de comerţ exterior în al carei obiect de activitate intra efectuarea livrărilor sau executarea lucrărilor respective. Unitatea va da, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare, indicaţii cu privire la procurarea, contra plata, a acestei documentaţii.Misiunile diplomatice şi reprezentantele Republicii Socialiste România în străinătate vor informa, de asemenea, Ministerul Comerţului Exterior despre organizarea licitaţiei, cît şi despre termenul limita de depunere a ofertelor.  +  Articolul 3Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Socialiste România şi Institutul pentru studierea conjuncturii economice internaţionale vor urmări sistematic licitaţiile care se organizează în străinătate şi vor informa, în cel mai scurt timp, unităţile cu activitate de comerţ exterior interesate.  +  Articolul 4Ministerul Comerţului Exterior are obligaţia de a sprijini participarea la licitaţii a unităţilor cu activitate de comerţ exterior şi de a acorda asistenţa acestor unităţi şi ministerelor economice în elaborarea documentaţiei necesare în acest scop, avizarea ei şi îndeplinirea tuturor condiţiilor de participare la licitaţii.  +  Articolul 5Ministerele economice şi unităţile cu activitate de comerţ exterior răspund de modul cum organizează participarea la licitaţii.În acest scop, după primirea datelor şi documentaţiei din străinătate, în cazul în care sînt interesate sa participe la licitaţie, ele vor lua următoarele măsuri: a) vor elabora ofertele tehnico-economice de participare la licitaţie împreună cu institutele de proiectare, centralele industriale şi întreprinderile producătoare, astfel încît ofertele să poată ajunge la destinaţie cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data ţinerii licitaţiei; b) în cadrul aceluiaşi termen, vor întocmi referatul intern de vînzare şi se vor îngriji de obţinerea aprobărilor necesare pentru participarea la licitaţie.  +  Articolul 6Pentru avizarea participării la licitaţii în condiţii de credit, a cărui aprobare, potrivit legii, este de competenţa Consiliului de Miniştri, se instituie, la Ministerul Comerţului Exterior, Comisia unica de avizare a participării unităţilor cu activitate de comerţ exterior la licitaţiile ţinute în străinătate, care va funcţiona sub coordonarea Ministerului Comerţului Exterior.Comisia este alcătuită din reprezentanţi ai Ministerului Comerţului Exterior, Ministerului Finanţelor, Băncii Române de Comerţ Exterior şi ai ministerului în subordinea căruia se afla unitatea cu activitate de comerţ exterior care urmează sa participe la licitaţie.Componenta comisiei se aproba de ministerul comerţului exterior, cu acordul celorlalte organe centrale menţionate în alineatul precedent.Comisia este condusă de reprezentantul Ministerului Comerţului Exterior şi tine şedinţe de lucru ori de cîte ori va fi necesar, la cererea ministerelor cu sarcini de export ce coordonează unitatea cu activitate de comerţ exterior participanta la licitaţie.  +  Articolul 7Unităţile cu activitate de comerţ exterior vor prezenta la Ministerul Comerţului Exterior, Banca Română de Comerţ Exterior, Ministerul Finanţelor şi ministerul în subordinea căruia se afla, cu cel puţin 15 zile înainte de termenul stabilit pentru ţinerea licitaţiei, propunerile de participare la licitaţii în condiţii de credit. Aceste propuneri vor include referatul intern de vînzare, textele scrisorilor de garanţie bancară impuse prin caietele de sarcini pentru participarea la licitaţie şi buna executare a contractului, precum şi orice alte texte de garanţii bancare necesare.Concomitent, unitatea cu activitate de comerţ exterior va prezenta Ministerului Comerţului Exterior şi cererea de autorizaţie de export.  +  Articolul 8Comisia unica de avizare analizează şi avizează, în termen de 5 zile de la depunerea lucrării, potrivit art. 7, eficienta economică a operaţiunii de export, condiţiile de plată propuse de unitatea exportatoare şi scrisorile de garanţie bancară.Propunerile de participare la licitaţie se susţin, la comisie, de directorul unităţii exportatoare.  +  Articolul 9Avizul comisiei se va anexa notei prin care ministrul în subordinea căruia se afla unitatea cu activitate de comerţ exterior supune spre aprobare Consiliului de Miniştri condiţiile de acordare a creditului pentru operaţiunea respectiva.  +  Articolul 10În cazul în care participarea la licitaţie urmează să aibă loc în condiţii de plată imediata sau în condiţii de credit a cărui aprobare nu este, potrivit legii, de competenţa Consiliului de Miniştri, unitatea cu activitate de comerţ exterior va transmite la Banca Română de Comerţ Exterior, spre avizare, condiţiile de plată şi textele scrisorilor de garanţie bancară, imediat după primirea caietului de sarcini privind licitaţia.Banca Română de Comerţ Exterior îşi va da avizul în termen de cel mult 3 zile de la sesizare.La cererea de autorizare a exportului, care se depune la Ministerul Comerţului Exterior, unitatea va anexa avizul Băncii Române de Comerţ Exterior cu privire la condiţiile de plată şi textele garanţiilor bancare.  +  Articolul 11După obţinerea aprobărilor necesare, dar nu mai tirziu de 5 zile lucrătoare înainte de data ţinerii licitaţiei, unitatea exportatoare va prezenta la Banca Română de Comerţ Exterior cererea de emitere a garanţiei bancare de participare la licitaţie, însoţită de autorizaţia de export eliberata de Ministerul Comerţului Exterior.Banca Română de Comerţ Exterior va lua măsuri ca garanţia bancară sa ajungă, în termen util, la organizatorii licitaţiei.  +  Articolul 12Nerespectarea dispoziţiilor prezentului decret atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz.------------------