HOTĂRÎREA nr. 95 din 4 martie 1993cu privire la indexarea pensiilor de asigurări sociale de stat, I.O.V.R., ale agricultorilor şi a altor venituri ale populaţiei, începînd cu luna ianuarie 1993
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 5 martie 1993  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Ca urmare a creşterii preţurilor de consum, în perioada ianuarie - aprilie 1993, următoarele venituri ale populaţiei se indexează pentru luna ianuarie şi în continuare cu 9,1% : a) pensiile de asigurări sociale de stat, inclusiv ale pensionarilor Bisericii Ortodoxe Române, ale artiştilor plastici şi scriitorilor care au fost integrate în acest sistem, pensiile I.O.V.R. şi cele stabilite potrivit Legii nr. 42/1990, republicată; b) pensiile agricultorilor; c) pensiile suplimentare din sistemul asigurărilor sociale de stat; d) indemnizaţiile de îngrijire acordate pensionarilor încadraţi în gradul I de invaliditate; e) ajutoarele sociale stabilite pe baza legislaţiei de pensii; f) suma lunară acordată mamelor eroilor-martiri, potrivit Legii nr. 42/1990, republicată; g) indemnizaţiile şi sporurile ce se acordă invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război în temeiul Legii nr. 49/1991, cu modificările ulterioare; h) ajutoarele băneşti trimestriale care se acordă potrivit Decretului-lege nr. 70/1990; i) ajutoarele pentru sotiile militarilor în termen; j) ajutoarele ocazionale care se acordă potrivit H.C.M. nr. 454/1957; k) alocaţiile de întreţinere pentru minorii dati în plasament familial sau încredinţaţi, potrivit legii, unor familii ori persoane; l) ajutoarele băneşti lunare stabilite conform art. 14 din Legea nr. 23/1969; m) indemnizaţia lunară pentru fiecare an de detenţie, internare, domiciliu obligatoriu sau strămutare, acordată în baza Decretului-lege nr. 118/1990, cu completările ulterioare.  +  Articolul 2Alocaţia de stat pentru copii se majorează cu 130 lei pentru fiecare copil.  +  Articolul 3Ajutorul ce se acordă, potrivit legii, în cazul decesului salariatului sau pensionarului de asigurări sociale de stat, militar şi I.O.V.R. se stabileşte la 15.800 lei, iar în cazul decesului unui membru din aceste familii ori unei persoane dependente social, la 13.100 lei.  +  Articolul 4Alocaţiile de hrana pentru consumurile colective din unităţile sociale de stat se indexează în limita creşterii prognozate a preţurilor la produsele alimentare şi sînt prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 5Drepturile cuvenite persoanelor care, la data indexării sau în continuare, se afla în incapacitate temporară de muncă, în concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului în vîrsta de pînă la un an sau în alte situaţii în care drepturile se stabilesc conform legii, în funcţie de salariul de baza, se vor determina în continuare în raport cu noul cuantum al salariului de baza.  +  Articolul 6 (1) Sumele rezultate în urma indexării se includ, începînd cu luna ianuarie 1993, în drepturile la care se referă, obţinîndu-se astfel noile cuantumuri ale acestora. (2) Sumele reprezentind rezultatele indexării se suporta din aceleaşi fonduri ca şi drepturile la care se aplică. (3) Sumele rezultate în urma indexării, conform prezentei hotărîri, cele reprezentind indexarea şi compensarea prevăzute de hotărîrile Guvernului nr. 219/1991, 579/1991, 780/1991, 20/1992, 150/1992, 219/1992, 500/1992 şi 773/1992, precum şi sumele obţinute ca urmare a majorării pensiilor conform hotărîrilor Guvernului nr. 526/1991 şi 277/1992 nu se includ în calculul veniturilor în funcţie de care se acordă sau se stabilesc chiriile pentru locuinţe din fondul de stat, alocaţiile de stat pentru copii, contribuţiile datorate de sustinatorii legali ai persoanelor internate în instituţii de asistenţa socială, ajutoarele băneşti trimestriale şi ocazionale, reducerile care se acordă salariaţilor şi pensionarilor pentru procurarea de proteze şi produse ortopedice. (4) Plafoanele reglementate prin Hotărîrea Guvernului nr. 360/1991, în raport cu care se stabileşte contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor în crese şi grădiniţe, sînt prevăzute în anexa nr. 2. (5) Costul mesei calde şi indemnizaţia de hrana ce se acordă, potrivit reglementărilor în vigoare, salariaţilor din unele regii autonome şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, care se suporta din cheltuielile de producţie, vor fi majorate în limita a 9,8%, reprezentind creşterea prognozata a preţurilor produselor alimentare.  +  Articolul 7Se recomanda societăţilor cu capital majoritar privat, precum şi organizaţiilor cooperatiste şi obşteşti, sistemelor de asigurări sociale - altele decît cel de stat - să aplice măsurile de protecţie socială prevăzute de prezenta hotărîre.  +  Articolul 8Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărîre. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:-----------------Ministru de stat, ministrul munciişi protecţiei sociale,Dan Mircea PopescuMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu  +  Anexa 1ALOCAŢIA ZILNICA DE HRANApentru consumul colectiv în unităţile sociale de stat
       
    Învăţămînt- lei/zi -
    Copii în grădiniţe cu program prelungit232
    Copii în grădiniţe cu program săptămînal259
    Copii în case de copii preşcolari şi grădiniţe speciale318
    Elevi şi tineri din casele de copii283
    Elevi şi tineri din unităţile de ocrotire şi învăţămînt special pentru deficienţi recuperabili şi parţial recuperabili, din centrele de calificare sau recalificare a deficienţilor şi invalizilor338
    Elevi din şcolile speciale de reeducare232
    Elevi din învăţămîntul primar şi gimnazial232
    Elevi din licee237
    Elevi din şcolile profesionale244
    Elevi din şcolile complementare şi de meserii232
    Elevi din şcolile postliceale249
    Studenţi283
    Elevi bolnavi TBC cu forme stabilizate, din şcolile speciale338
    Concursuri profesionale şi cultural-artistice ale elevilor şi studenţilor la fazele judeţene, zonale şi finale, participanţilor la olimpiadele internaţionale283
    Copii în tabere, colonii şi excursii283
    Copii în tabere internaţionale338
    Sănătate  
    Bolnavi adulţi internaţi în unităţi sanitare338
    Bolnavi internaţi în staţionare de zi170
    Copii nou-născuţi prematuri, în maternităţi, secţii sau compartimente*)54
    Copii 0 - 3 ani internaţi în unităţi sanitare170
    Copii 3 - 16 ani internaţi în unităţi sanitare283
    Copii în creşe cu program zilnic170
    Copii în creşe cu program săptămînal259
    Copii în leagăne de copii259
    Bolnavi arşi, internaţi în unităţi sanitare446
    Bolnavi în leprozerii567
    Însoţitori ai bolnavilor internaţi în unităţi sanitare338
    Alocaţia pentru o raţie de 0,500 l lapte la bucătăriile de lapte22
    Donatori de sînge572
    Bolnavi străini internaţi la Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie1.136
    Asistenţă socială  
    Cămine de bătrîni şi pensionari259
    Cămine-spital pentru adulţi318
    Cămine pentru copii minori cu deficienţe şi centre de primire minori338
    Cantine de ajutor social232
  -------------- Notă *) În cazul alimentaţiei naturale, de alimentaţia nou-nascutului poate beneficia mama copilului. Activitate sportivaa) Activitatea sportivă de performanţă
        - lei/zi -
    Natura acţiunilorLa cantine (exclusiv regia)La restaurant (inclusiv regia)
    Competiţii sportive internepînă la 1.325pînă la 1.975
    Cantonamente, semicantonamente şi taberepînă la 1.470pînă la 2.200
    Competiţii sportive internaţionale, inclusiv mesele oficialepînă la 1.755pînă la 2.645
  b) Alte acţiuni sportive decît cele de performanţă:
    - competiţii sportive interne725
    - cantonamente, semicantonamente şi tabere765
    - competiţii sportive internaţionale
   +  Anexa 2PLAFOANEîn raport cu care se stabileşte contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor în crese şi grădiniţe
      - lei -
    Plafoane prevăzute în Hotărîrea Guvernului nr. 360/1991Plafoane indexate de la 1 ianuarie 1993
    pînă la 12.000pînă la 48.800
    12.001 - 20.00048.801 - 70.600
    peste 20.000peste 70.600
  ---------------