HOTĂRÂRE nr. 1.217 din 27 noiembrie 2001privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 806 din 17 decembrie 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, ale art. 26 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor şi ale art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 409/2001, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta următoarea hotărâre:  +  Articolul 1 (1) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, denumita în continuare AVAB, se organizează şi funcţionează ca instituţie de specialitate a administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului. În realizarea atribuţiilor sale, inclusiv a celor efectuate de executorii proprii, AVAB acţionează pe tot teritoriul tarii, fără restrictii de teritorialitate. (2) Sediul AVAB este în municipiul Bucureşti, str. C.A. Rosetti nr. 21, sectorul 1. (3) AVAB îşi va desfăşura activitatea pe o perioadă de 7 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (4) Încetarea activităţii AVAB se va face prin lege. (5) Pentru desfăşurarea activităţilor organizate în teritoriu, la solicitarea AVAB, reprezentantul Guvernului în teritoriu va pune la dispoziţie acesteia un spaţiu corespunzător desfăşurării activităţii şi amplasarii logisticii şi tehnicii de calcul de care aceasta are nevoie.  +  Articolul 2 (1) Imobilul proprietate publică a statului, situat în municipiul Bucureşti, str. C. A. Rosetti nr. 21, sectorul 1, identificat conform anexei nr. 1, se transmite, pe bază de protocol, din administrarea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului în administrarea AVAB. (2) AVAB nu va schimba destinaţia actuala a imobilului în perioada în care acesta se afla în administrarea sa.  +  Articolul 3AVAB are ca scop valorificarea activelor bancare neperformante preluate de la băncile la care statul este acţionar majoritar, detinand cel puţin 50% plus 1 din acţiuni, în vederea pregătirii acestora pentru începerea procedurilor de privatizare şi pentru diminuarea efortului financiar al statului în aceasta operaţiune.  +  Articolul 4 (1) În vederea îndeplinirii scopului pentru care a fost înfiinţată, AVAB are următoarele atribuţii principale: a) atributia de preluare a activelor bancare, astfel cum au fost definite la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 51/1998, cu modificările şi completările ulterioare. Activele bancare preluate de AVAB în vederea valorificării lor se înregistrează în evidentele contabile ale acesteia la valoarea nominală, potrivit art. 12^1 alin. (2), şi, respectiv, la valoarea negociata, potrivit art. 12^1 alin. (4) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 51/1998, cu modificările şi completările ulterioare; b) atributia de valorificare a activelor bancare - AVAB valorifica activele bancare preluate la valoarea de piaţa a acestora, utilizând atât metodele sale specifice, cat şi pe cele prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare la momentul valorificării, împreună sau separat, atunci când acestea asigura celeritate şi/sau rezultat optim; c) atributia de administrare a activelor bancare şi a creanţelor asociate se exercită de către AVAB în mod direct sau prin intermediul unor firme de specialitate. Administrarea activelor bancare, până la valorificarea acestora, urmăreşte evitarea deteriorării lor din punct de vedere fizic şi/sau valoric şi include orice măsură de natura administrativă, în limita cheltuielilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli propriu, care poate avea acest rezultat, în condiţiile legii. (2) Administrarea şi valorificarea activelor bancare se efectuează de către AVAB în mod direct sau prin intermediul unor firme de specialitate. În cazul în care administrarea se referă la un bun determinat, ea poate fi încredinţată, pe bază de contract, şi unei persoane fizice. Criteriile privind selectarea activelor bancare şi a creanţelor asociate, care vor fi încredinţate spre administrare sau valorificare firmelor de specialitate, sunt aprobate de Consiliul de supraveghere şi îndrumare. Firmele de specialitate vor fi selectate pe baza unor proceduri publice organizate de AVAB, reglementate prin regulamente proprii. (3) AVAB îndeplineşte orice alte atribuţii care îi revin prin acte normative.  +  Articolul 5 (1) În exercitarea atribuţiilor de serviciu personalul AVAB este îndreptăţit să solicite documente, informaţii şi date referitoare la aspectele care fac obiectul activităţii acesteia. În exercitarea atribuţiilor sale AVAB colaborează cu ministerele, cu Banca Naţionala a României, cu celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi cu autorităţile administraţiei publice locale. (2) Persoanele juridice şi persoanele fizice rezidente sunt obligate sa furnizeze, la cererea scrisă a AVAB, toate informaţiile pe care le deţin şi care facilitează valorificarea sau conservarea activelor bancare. (3) Băncile sunt obligate sa furnizeze, la cererea scrisă a AVAB, toate informaţiile referitoare la cuantumul disponibilităţilor băneşti, precum şi al oricăror alte active deţinute la aceste bănci de către debitori sau de către garanţii acestora, potrivit prevederilor art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 51/1998, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Informaţiile obţinute în temeiul alin. (1), (2) şi (3) constituie secret profesional pentru salariaţii AVAB, care răspund şi de oportunitatea solicitării. (5) Informaţiile solicitate de AVAB se pun la dispoziţie acesteia cu promptitudine şi în mod gratuit de către persoanele juridice care deţin aceste informaţii şi în situaţia în care acestea lucrează, în general, pe bază de taxe sau tarife.  +  Articolul 6 (1) AVAB este condusă de un preşedinte, numit prin decizie a primului-ministru. (2) Preşedintele este ordonator principal de credite.  +  Articolul 7 (1) Preşedintele AVAB are următoarele atribuţii principale: a) reprezintă AVAB în raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii, cu persoanele juridice şi fizice, române şi străine, precum şi în faţa instanţelor judecătoreşti şi arbitrale; b) elaborează şi propune spre aprobare Consiliului de supraveghere şi îndrumare politica şi strategia în domeniul valorificării activelor bancare aflate în portofoliul AVAB şi răspunderile ce revin personalului acesteia; c) asigura elaborarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli al AVAB, pe care îl remite spre avizare Consiliului de supraveghere şi îndrumare; d) dispune măsuri operative pentru executarea dispoziţiilor legale privind AVAB, precum şi pentru îndeplinirea politicii şi strategiei în domeniul valorificării activelor bancare din portofoliul AVAB; e) numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul AVAB; f) prezintă primului-ministru, până la data de 30 iunie a anului următor, raportul anual de activitate a AVAB, aprobat de Consiliul de supraveghere şi îndrumare; la solicitarea primului-ministru AVAB prezintă rapoarte intermediare asupra unei perioade sau operaţiuni determinate; g) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege. (2) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin preşedintele emite ordine şi instrucţiuni. (3) În realizarea atribuţiilor ce îi revin preşedintele este ajutat de un vicepreşedinte şi de un colegiu director. (4) Vicepreşedintele este numit prin decizie a primuluiministru şi este inlocuitorul de drept al preşedintelui.  +  Articolul 8 (1) Finanţarea AVAB este asigurata din următoarele surse şi se gestionează în regim extrabugetar: a) sume rezultate din valorificarea activelor bancare preluate de AVAB; b) comisioane aferente serviciilor de consultanţa prestate de AVAB pe bază de contract; c) alte surse prevăzute de lege. (2) Sumele obţinute de AVAB din valorificarea activelor bancare preluate au ca destinaţie acoperirea cheltuielilor proprii de funcţionare şi operare şi a cheltuielilor de administrare şi de valorificare a activelor bancare preluate, iar diferenţa se virează la trezoreria statului. Din sumele obţinute AVAB poate prevedea în bugetul de venituri şi cheltuieli propriu un fond suplimentar ce va fi utilizat în vederea creşterii valorii activelor bancare şi a eficientizarii operaţiunilor de valorificare. (3) AVAB poate, potrivit legii, sa beneficieze de audit extern. Periodic AVAB va realiza auditul operaţiunilor şi al poziţiei financiare, precum şi estimarea independenta a valorii nete şi a valorii realizabile a fiecărui activ aflat în portofoliul sau. În acest scop AVAB va încheia, în condiţiile legii, contracte cu firme de audit sau evaluare cu recunoaştere internationala.  +  Articolul 9 (1) Structura organizatorică şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale AVAB se aproba de Consiliul de supraveghere şi îndrumare, la propunerea preşedintelui. (2) Statul de funcţii al AVAB se aproba prin ordin al preşedintelui. (3) În structura organizatorică a AVAB pot funcţiona direcţii generale, direcţii, servicii şi birouri, precum şi activităţi în teritoriu. (4) În cadrul AVAB, prin ordin al preşedintelui, se pot organiza colective temporare de lucru, având nivelul de organizare al compartimentelor prevăzute în structura organizatorică, cu excepţia direcţiei generale. Activităţile desfăşurate în teritoriu se organizează în funcţie de necesităţile de reprezentare în faţa instanţelor de judecată, de administrare a activelor bancare sau de executare silită asupra averii debitorilor şi/sau a garantilor acestora. (5) Atribuţiile şi sarcinile compartimentelor din aparatul propriu al AVAB, precum şi modalităţile concrete de lucru ale colegiului director se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare al acesteia.  +  Articolul 10 (1) Salariaţii AVAB nu pot fi membri ai unui partid politic şi nu pot desfăşura activităţi politice în perioada în care sunt angajaţi ai AVAB. Prin salariaţi AVAB se înţelege atât personalul angajat cu contract de muncă pe durata nedeterminată sau determinata, cat şi personalul care lucrează pe baza unei convenţii civile potrivit legii. (2) Salariaţilor AVAB li se interzice sa reprezinte, direct sau indirect, vreun interes financiar, comercial sau de alta natura, care i-ar pune într-o poziţie în care interesul lor personal ar intră în conflict cu obligaţiile şi îndatoririle lor faţă de AVAB. (3) Salariaţii AVAB, membrii Consiliului de supraveghere şi îndrumare şi membrii Comitetului de coordonare a restructurării au obligaţia de a păstra secretul profesional, fiind interzisă folosirea sau dezvaluirea, în timpul activităţii în cadrul AVAB şi apoi o perioadă de 5 ani de la încetarea acesteia, de date sau fapte care, devenite publice, ar dăuna intereselor AVAB sau ale băncilor cărora li se aplică dispoziţiile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 51/1998, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Componenta Consiliului de supraveghere şi îndrumare, care asigura supravegherea şi îndrumarea activităţii AVAB, este prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 11Salariaţii AVAB îşi desfăşoară activitatea şi sunt salarizaţi pe baza contractului individual de muncă încheiat potrivit prevederilor legale şi ale contractului colectiv de muncă.  +  Articolul 12Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 13Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 387/1999 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Valorificare a Activelor Bancare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 20 mai 1999, şi Hotărârea Guvernului nr. 29/2000 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 387/1999 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Valorificare a Activelor Bancare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 18 ianuarie 2000.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Preşedintele Autorităţii pentruValorificarea Activelor Bancare,Ionel BlanculescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul munciişi solidarităţii sociale,Marian Sarbu  +  Anexa 1                             DATELE DE IDENTIFICARE         a imobilului care se transmite, fără plata, din administrarea        Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor                  Statului în administrarea Autorităţii pentru                        Valorificarea Activelor Bancare
           
    Adresa imobiluluiPersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulCaracteristicile tehnice ale imobilului
           
    Municipiul Bucureşti, str. C.A. Rosetti nr. 21, sectorul 1Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor StatuluiAutoritatea pentru Valorificarea Activelor BancareImobilul se compune din 3 corpuri cu un număr de 67 de camere.
    - Corpul de clădire A + B = 54 de camere (13 camere la demisol, 11 camere la parter, 13 camere la etajul 1, 13 camere la etajul 2 şi 4 camere la etajul 3)
    - Corpul de clădire C = 10 camere (5 camere la parter şi 5 camere la etajul 1)
    - Corpul de clădire poartă = 3 camere (sală la parter, sală de aşteptare, birou de informaţii)
   +  Anexa 2                                   COMPONENTA             Consiliului de supraveghere şi îndrumare a activităţii               Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare
       
    Maria Manolescu- preşedinte, reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice
    Niculae Ion Vulpescu- membru, reprezentant al Băncii Naţionale a României
    Doru Crin Trifoi- membru, reprezentant al Ministerului Justiţiei
    Gheorghe Ţiplica- membru, reprezentant al Ministerului Dezvoltării şi Prognozei
    Victor Ponta- membru, reprezentant al Corpului de control al primului-ministru
  ---------------