DECRET Nr. 686 din 28 decembrie 1973privind asigurarea calităţii produselor provenite din import
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL NR. 208 din 29 decembrie 1973     +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Pentru asigurarea economiei naţionale cu instalaţii complexe, linii tehnologice, echipamente, utilaje, piese de schimb, materii prime şi materiale, precum şi cu bunuri de consum, care să corespundă pe deplin scopului pentru care au fost importate, unităţile cu activitate de comerţ exterior şi unităţile beneficiare de importuri sînt obligate sa prevadă în contractele externe clauze precise şi ferme cu privire la modul şi metodologia de stabilire a calităţii şi de efectuare a recepţiei produselor importate, în scopul verificării dacă acestea poseda caracteristicile tehnice, functionale, constructive, tehnico-economice, calitative*), precum şi ceilalţi parametri din documentaţiile tehnice anexe la contract; după caz, se vor prevedea condiţii referitoare la conservare, ambalare, transport şi depozitare.De asemenea, în contracte se va include obligaţia furnizorului de a transmite, odată cu produsele, şi documentele prin care se certifica îndeplinirea condiţiilor de calitate prescrise, instrucţiuni de exploatare şi întreţinere, cărţi tehnice şi alte asemenea documente; pentru maşini, utilaje şi instalaţii, precum şi pentru bunurile de consum de folosinţă îndelungată, se vor prevedea în contracte condiţiile de asigurare a funcţionarii - termene de garanţie, piese de schimb, "service" -, precum şi, după caz, documentaţia necesară pentru executarea în ţara a pieselor de schimb cu uzura rapida.----------------- Notă *) Modificat prin Decretul nr. 208/1974, publicat în Buletinul Oficial nr. 132 din 31 octombrie 1974.  +  Articolul 2Ministerele şi celelalte organe centrale beneficiare de importuri, precum şi unităţile cu activitate de comerţ exterior, sînt obligate ca la importul de materii prime, materiale, utilaje şi instalaţii complexe să respecte prevederile standardelor de stat sau ale normelor tehnice interne şi de tipizare în vigoare în ţara.Importurile care nu se încadrează în prescripţiile din standarde sau norme tehnice interne ori pentru care nu exista asemenea standarde sau norme se vor putea efectua numai cu aprobarea Consiliului de Miniştri, la propunerea ministerelor şi celorlalte organe centrale interesate, avizată de Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe şi Consiliului Naţional pentru Ştiinţa şi Tehnologie.Ministerele şi celelalte organe centrale de ramura, în colaborare cu Institutul român de standardizare, vor elabora şi revizui periodic standardele de stat şi normele tehnice interne, urmărind ca acestea sa corespundă nivelului tehnic, recomandărilor şi standardelor internaţionale şi ţinînd seama de importurile efectuate în condiţiile alin. 2.Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor va controla modul în care ministerele şi celelalte organe centrale de ramura aplica prevederile prezentului articol.  +  Articolul 3În scopul asigurării unei eficiente maxime a operaţiunilor de import, precum şi pentru eliminarea paralelismelor unor importuri, Ministerul Comerţului Exterior, cu consultarea ministerelor şi a celorlalte organe centrale de ramura beneficiare de importuri, precum şi cu aceea a unităţilor cu activitate de comerţ exterior, va lua măsuri pentru ca importul fiecărui produs să se facă centralizat, pentru întreaga economie, printr-o singura unitate de comerţ exterior specializată.Se exceptează de la prevederile alineatului precedent importul instalaţiilor complexe care se va efectua prin unităţi cu activitate de comerţ exterior specializate, desemnate în acest scop de către Consiliul de Miniştri.  +  Articolul 4Unităţile beneficiare ale importurilor, precum şi, după caz, unităţile cu activitate de comerţ exterior, au obligaţia de a efectua recepţia calitativă şi cantitativă a produselor importate, în termenele şi în condiţiile convenite cu partenerul extern prin contract, astfel ca eventualele reclamaţii cu privire la calitate sau cantitate să poată fi făcute în termen de către unităţile cu activitate de comerţ exterior, iar plata importurilor să se facă şi în funcţie de îndeplinirea de către furnizor a condiţiilor de calitate contractuale.Pentru cazurile speciale în care plata se efectuează, conform clauzelor contractuale, la livrare, deci anterior posibilităţilor de constatare de către beneficiarul intern a calităţii sau cantităţii mărfurilor, unităţile beneficiare ale importurilor şi unităţile cu activitate de comerţ exterior vor urmări recuperarea contravalorii corespunzătoare mărfii reclamate sau, după caz, înlocuirea acesteia, după ce s-a ajuns la un acord între părţile contractante.Unităţile beneficiare ale importurilor au obligaţia ca, în sprijinul reclamaţiei privind calitatea, să prezinte unităţii cu activitate de comerţ exterior documentele necesare cu cel puţin 15 zile înainte de expirarea termenului stabilit prin contractele externe pentru formularea acesteia.  +  Capitolul 2 Asigurarea calităţii produselor prin contractele externe  +  Articolul 5În scopul satisfacerii, în cît mai bune condiţii, a cerinţelor economiei naţionale, pentru transformarea contractului extern cu privire la importuri într-un instrument eficient de asigurare a calităţii produselor importate, unităţile cu activitate de comerţ exterior şi cele beneficiare de importuri au obligaţia ca în faza premergătoare încheierii contractelor externe să asigure prospectarea pieţei, selectarea firmelor furnizoare, verificarea prealabilă a calităţii şi caracteristicilor nepoluante ale produselor care vor forma obiectul importului, precum şi ale proceselor tehnologice în care acestea vor fi încorporate (prin încercări şi testări pe instalaţii şi utilaje similare existente în funcţiune la alţi clienţi externi, livrări de maşini şi echipamente de proba pentru testări şi omologări în ţara, folosirea de loturi de proba pentru încercări pe instalaţii industriale existente sau pe instalaţii pilot şi altele asemenea), precum şi alte măsuri care să asigure calitatea şi fiabilitatea produselor importate.În contractele de import încheiate cu partenerii externi se vor stipula în mod obligatoriu clauze privind obiectul contractului, cantitatea şi calitatea mărfii, garanţii privind calitatea, ambalajul şi marcarea, preţul, condiţia şi termenul de livrare, dispoziţii privind expedierea şi transportul, recepţia cantitativă şi calitativă a mărfii, condiţiile de plată, termene şi modalităţi de soluţionare a reclamatiilor cantitative şi calitative, penalizări, clauze speciale şi de jurisdicţie.  +  Articolul 6Pentru aparatele de măsura şi control, medicamente şi alte produse provenite din import, care prin reglementările legale în vigoare sînt supuse verificării de tip sau omologării prealabile în ţara, la institute şi laboratoare de specialitate autorizate de către Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor, unităţile cu activitate de comerţ exterior sînt obligate sa trateze cu partenerii externi includerea în contracte a unei clauze potrivit căreia aceştia vor trebui să obţină certificatul de verificare de tip sau de omologare corespunzător.Pentru cazanele cu aburi, recipientele sub presiune, instalaţiile de ridicat şi aparatele consumatoare de combustibil, în contracte se va prevedea obligativitatea ca acestea sa corespundă normativelor în vigoare, în ţara, mentionindu-se totodată ca sînt supuse verificării inspecţiei tehnice de resort din cadrul Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, în vederea autorizării de funcţionare, dacă nu exista convenţii de recunoaştere reciprocă între acestea şi organe similare din ţara exportatoare.La contractarea importurilor de produse alimentare, unităţile cu activitate de comerţ exterior şi cele beneficiare ale importurilor sînt obligate sa prevadă în contractele externe clauze precise cu privire la indicii sanitari stabiliţi prin normele de igiena în vigoare în Republica Socialistă România sau, în lipsa acestora, sa ia avizul prealabil al Ministerului Sănătăţii.  +  Articolul 7Contractarea de instalaţii complexe, linii tehnologice, echipamente, maşini, utilaje, unicate de importanţa deosebită, a avioanelor, navelor şi aparaturii ce se procura din import se va face în condiţiile prevăzute în reglementările legale în vigoare.  +  Articolul 8Contractele de import de valori importante vor fi încheiate cu prealabilă consultare a jurisconsultului întreprinderii de comerţ exterior de resort şi vor fi semnate în mod obligatoriu de către acesta şi de către beneficiarii importurilor respective, cărora le vor fi remise copii de pe contracte în termen de 5 zile de la semnare.  +  Articolul 9Ministerul Comerţului Exterior împreună cu ministerele interesate vor elabora, în termen de 90 de zile, instrucţiuni pentru contractarea importurilor de materii prime, materiale şi bunuri de consum, de valori importante, care se importa pentru prima oara.  +  Articolul 10Unităţile cu activitate de comerţ exterior şi cele beneficiare de importuri sînt obligate sa precizeze în contractele externe încheiate sau, după caz, în documente separate determinate de apărarea secretului de stat, parametrii tehnici şi condiţiile de calitate*) potrivit temelor tehnice, fişelor tehnice sau altor oferte acceptate de unităţile beneficiare ale importurilor, metodele de determinare a calităţii, locul unde se va efectua controlul sau recepţia, organul de control sau de recepţie, documentele care se încheie în urma controlului sau recepţiei efectuate, modalităţile de soluţionare a litigiilor în cazul produselor necorespunzătoare calitativ faţă de clauzele contractuale, precum şi de suportare a daunelor provocate din aceasta cauza. În acest scop, ministerele şi celelalte organe centrale de ramura sînt obligate sa elaboreze, în termen de 90 de zile, cu acordul Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor, condiţiile generale de control şi recepţie care să constituie condiţii minimale de contractare pentru unităţile cu activitate de comerţ exterior.La încheierea contractelor de import de utilaje şi instalaţii se va urmări să se stabilească şi parametrii de fiabilitate ai acestora*).Unităţile cu activitate de comerţ exterior sînt obligate sa comunice, în termen de 10 zile, unităţilor beneficiare de importuri condiţiile de calitate, de control şi de recepţie stabilite prin contractele externe.Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor îndrumă şi controlează, potrivit legii, modul în care unităţile importatoare şi beneficiare de importuri înscriu în contractele externe clauzele de mai sus.------------------ Notă *) Alineatul 2 al art. 10 a fost introdus prin Decretul nr. 208/1974, publicat în Buletinul Oficial nr. 132 din 31 octombrie 1974.  +  Articolul 11La încheierea contractelor externe unităţile cu activitate de comerţ exterior importatoare de materii prime, materiale pentru producţie şi bunuri de consum alimentare vor urmări includerea clauzei potrivit căreia controlul şi recepţia calitativă şi cantitativă se efectuează la destinaţie.  +  Articolul 12În contractele externe încheiate pentru import de instalaţii, echipamente, utilaje şi aparataje se vor stipula termene de garanţie care să permită verificarea calităţii acestora în stare de funcţiune şi introducerea eventualelor reclamaţii privind calitatea în cadrul acestor termene, precum şi stabilirea penalitatilor sau daunelor*) în cazul în care la darea în exploatare a acestora nu se asigura respectarea clauzelor contractuale.-------------------- Notă *) Modificat prin Decretul nr. 208/1974, publicat în Buletinul Oficial nr. 132 din 31 octombrie 1974.  +  Capitolul 3 Controlul şi recepţia produselor din import  +  Articolul 13Unităţile beneficiare de importuri şi, după caz, unităţile cu activitate de comerţ exterior sînt obligate sa organizeze controlul şi recepţia produselor importate, potrivit reglementărilor legale în vigoare şi prevederilor din contractele externe.În acest scop, unităţile beneficiare de importuri şi, după caz, unităţile cu activitate de comerţ exterior vor lua măsuri pentru descărcare, manipulare, transport şi depozitare, în vederea efectuării probelor de calitate în cadrul termenelor înscrise în contractul extern.Unităţile de transport naval, aerian, feroviar şi rutier, precum şi unităţile de încărcare, descărcare şi depozitare din porturi, aeroporturi şi gări, sînt obligate să asigure menţinerea calităţii produselor importate, pe toată durata transportului, manipulării şi depozitarii acestora.  +  Articolul 14Recepţia produselor importate se efectuează prin comisii de recepţie a căror competenţa şi componenta se vor stabili, după natura nomenclatoarelor de produse din import, prin hotărîri ale Consiliului de Miniştri, ordine ale conducerilor ministerelor şi celorlalte organe centrale, decizii ale conducerilor centralelor industriale şi unităţilor beneficiare de importuri sau, după caz, ale unităţilor cu activitate de comerţ exterior.  +  Articolul 15Pentru utilajele tehnologice, instalaţii şi alte produse de complexitate ridicată, în contracte se va putea prevedea şi posibilitatea de a se realiza controlul pe principalele faze de fabricaţie în uzinele producătoare prin delegaţi ai părţii române, semnatare a contractului, sau prin organizaţii străine de control de specialitate împuternicite de cumpărător.  +  Articolul 16Unităţile beneficiare de importuri vor asigura selecţionarea şi pregătirea specialiştilor care se trimit de către unităţile cu activitate de comerţ exterior la furnizorul extern, pentru efectuarea controlului de calitate în perioada executării contractului.  +  Articolul 17Delegaţii unităţilor beneficiare de importuri, trimişi pentru efectuarea controalelor tehnice, verificărilor şi receptiilor parţiale la furnizorul extern, sînt obligaţi să execute un control exigent în vederea asigurării calităţii importului şi răspund de calitatea şi exactitatea controlului efectuat, prezentind în acest scop, la terminarea misiunii, rapoarte cu concluzii.Aceşti delegaţi vor face parte în mod obligatoriu din comisiile de recepţie prevăzute la art. 14.  +  Articolul 18Controlul calităţii produselor din import se va executa la destinaţie, în porturi sau staţii de frontieră, numai la acele produse la care prin contractele cu partenerii externi se prevede expres acest control. Controlul se poate efectua direct de către unităţile beneficiare ale importurilor sau prin mandatarii acestora. La celelalte produse la care nu exista astfel de obligaţii contractuale, controlul calităţii se efectuează la unităţile beneficiare interne ale importurilor.Controlul efectuat la destinaţie în porturi sau puncte de frontieră nu exclude controlul la furnizorii externi şi la beneficiarii interni în vederea depistarii eventualelor vicii ascunse.În cazul cînd prin contractele externe se prevăd controlul şi recepţia cantitativă şi calitativă numai la încărcare, unităţile beneficiare de importuri nu sînt exonerate de obligaţia de a efectua controlul şi recepţia finala la destinaţie.Controlul şi recepţia produselor din import la încărcare se vor putea accepta la contractele externe numai pe baza acordului scris intervenit între conducerea unităţii cu activitate de comerţ exterior şi cea a unităţii beneficiare de importuri.  +  Articolul 19Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor va controla, în condiţiile legii, modul cum beneficiarii de importuri realizează recepţia acestora potrivit clauzelor contractuale. În acest scop, unităţile beneficiare de importuri şi, după caz, unităţile cu activitate de comerţ exterior sînt obligate sa organizeze evidenta receptiilor efectuate.  +  Articolul 20Unităţile cu activitate de comerţ exterior sînt obligate sa acţioneze în conformitate cu clauzele contractuale, în vederea obţinerii de bonificatii, recuperării daunelor determinate de calitatea necorespunzătoare a produselor importate sau, după caz, pentru înlocuirea acestora.Unităţile cu activitate de comerţ exterior care au obţinut de la partenerul extern, în urma reclamaţiei beneficiarului intern, bonificatii pentru nerespectarea condiţiilor calitative sau de performanţă sînt obligate să le remită beneficiarului de import.  +  Capitolul 4 Raspunderi şi sancţiuni  +  Articolul 21Personalul unităţilor beneficiare de importuri, precum şi cel al unităţilor cu activitate de comerţ exterior, răspund, potrivit legii, penal, administrativ, disciplinar, material şi civil, după caz, pentru nerespectarea prevederilor prezentului decret, precum şi pentru daunele aduse prin încălcarea condiţiilor de control şi recepţie.  +  Articolul 22Membrii comisiilor de recepţie a produselor din import răspund pentru neefectuarea în termen şi conform clauzelor contractuale a recepţiei, precum şi pentru calitatea acesteia.  +  Articolul 23Constituie contravenţie la prevederile prezentului decret următoarele fapte: a) efectuarea de importuri care nu se încadrează în prescripţiile din standarde şi norme tehnice interne sau pentru care nu exista asemenea standarde sau norme interne, fără aprobarea prevăzută la art. 2 alin. 2; b) nerespectarea prevederilor cu privire la elaborarea şi revizuirea standardelor de stat şi a normelor tehnice interne; c) contractarea la import a aceluiaşi produs de către alte unităţi cu activitate de comerţ exterior decît aceea specializată pentru importul respectiv, precum şi importurile de instalaţii complexe de către o alta unitate cu activitate de comerţ exterior decît aceea desemnată în acest scop; d) neprevederea în contractele cu partenerii externi privind importurile de produse a clauzelor referitoare la calitate*), precum şi de recepţie calitativă şi cantitativă; e) contractarea unor importuri fără respectarea condiţiilor cu privire la obligaţiile impuse unităţilor cu activitate de comerţ exterior, precum şi unităţilor beneficiare de importuri în faza premergătoare încheierii contractelor externe; f) contractarea de instalaţii complexe, linii tehnologice, echipamente, maşini, utilaje, unicate de importanţa deosebită, avioane, nave şi aparatura, precum şi materii prime, materiale şi bunuri de consum, de valori importante, care se importa pentru prima oara, fără respectarea, după caz, a instrucţiunilor elaborate de organele competente sau a altor prevederi legale; g) neelaborarea condiţiilor generale de control şi recepţie care să constituie condiţii minimale de contractare; h) neconsultarea prealabilă a jurisconsultului întreprinderii de comerţ exterior de resort la încheierea contractelor de valori importante; i) nestipularea, în contractele externe, de termene de garanţie astfel stabilite încît să permită verificarea în stare de funcţiune a calităţii instalaţiilor, echipamentelor, utilajelor şi aparatajelor; j) neluarea măsurilor necesare şi neasigurarea condiţiilor prevăzute cu privire la organizarea controlului şi recepţiei, descărcare, manipulare, transport şi depozitare, în vederea efectuării probelor şi asigurării menţinerii calităţii produselor importate pe toată durata acestor operaţiuni; k) neasigurarea condiţiilor cu privire la selecţionarea şi pregătirea specialiştilor necesari efectuării controlului de calitate la furnizori, în perioada executării contractului, precum şi neefectuarea de către delegaţii desemnaţi a operaţiunilor pentru care au fost abilitaţi; l) efectuarea controlului şi recepţiei produselor provenite din import la destinaţie sau, după caz, la încărcare, în alte condiţii decît cele legal stabilite; m) neintroducerea în termen a reclamatiilor privind calitatea şi cantitatea produselor provenite din import de către unităţile cu activitate de comerţ exterior şi cele beneficiare ale importurilor; n) neefectuarea controlului şi recepţiei în conformitate cu prevederile contractuale şi în termenul stabilit; o) neintocmirea documentelor de control şi recepţie sau întocmirea acestora printr-o atestare neconforma cu clauzele stabilite prin contractele externe; p) acceptarea la plata a documentelor de livrare a produselor importate fără ca acestea să fie însoţite de certificatul de calitate sau, după caz, în funcţie de modalitatea de plată, şi de procesul-verbal de recepţie corespunzător; r) neluarea măsurilor de constituire a comisiilor de recepţie; s) neorganizarea evidentelor prevăzute pentru receptiile efectuate; t) neurmarirea obţinerii de la partenerii externi a bonificatiilor, penalizărilor, a recuperării daunelor sau, după caz, a înlocuirii produselor necorespunzătoare calitativ.---------------------- Notă *) Modificat prin Decretul nr. 208/1974, publicat în Buletinul Oficial nr. 132 din 31 octombrie 1974.  +  Articolul 24Contravenţiile prevăzute la art. 23 se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 10.000 lei.Sancţiunile pot fi aplicate şi persoanelor juridice.  +  Articolul 25Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către inspectorii şefi judeţeni ai inspectoratelor judeţene şi al municipiului Bucureşti pentru controlul calităţii produselor, pentru contravenţiile săvîrşite de către personalul unităţilor beneficiare de importuri la nivel de întreprindere şi cele cu activitate de comerţ exterior prevăzute la lit. d)-f), h)-j), l)-t) şi de către inspectorii centrali şefi din Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor, pentru contravenţiile săvîrşite de către personalul centralelor industriale, ministerelor şi celorlalte organe centrale prevăzute la lit. a), b), c), g), j), k), l) şi s).Constatarea contravenţiilor prevăzute la lit. c), p), r) şi t) va putea fi efectuată şi de către organele de control financiar intern, precum şi de alte organe cu sarcini de control financiar, cu ocazia verificărilor de fond economico-financiar care, în acest caz, vor solicita organelor Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor, după distincţiile făcute la alineatul precedent, aplicarea amenzilor corespunzătoare.  +  Articolul 26Sancţiunile contravenţionale aplicate la unităţi vor fi comunicate de către Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor conducerii ministerelor sau altor organe centrale cărora le sînt subordonate unităţile, pentru luarea măsurilor corespunzătoare, potrivit art. 21, împotriva celor vinovaţi.  +  Articolul 27Plîngerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei se face în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia şi se depune la sediul organelor Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor din care face parte agentul constatator, iar soluţionarea acestuia se face de către judecătoria în a carei raza teritorială s-a savirsit contravenţia.  +  Articolul 28Dispoziţiile prezentului decret cu privire la constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se completează cu dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.  +  Articolul 29Răspunderea penală este angajata în condiţiile art. 248 din Codul penal pentru abuzul în serviciu contra intereselor obşteşti sau ale art. 249 cu privire la neglijenţa în serviciu, dacă fapta nu întruneşte elementele constitutive ale infracţiunilor mai grave, pedepsite, după caz, potrivit prevederilor art. 165 din Codul penal privind subminarea economiei naţionale, art. 251 referitor la divulgarea unor secrete privind interesele obşteşti, art. 298 privind divulgarea secretului economic sau ale altor infracţiuni prevăzute de legea penală.  +  Capitolul 5 Dispoziţii finale  +  Articolul 30Unităţile cu activitate de comerţ exterior vor trata includerea în contractele încheiate cu partenerii externi a clauzei conform căreia atestarea calităţii produselor importate să se efectueze de către întreprinderile beneficiare ale importurilor, iar în cazul cînd furnizorul solicita certificarea de către un organ neutru, se va prevedea în contract ca beneficiarul recunoaşte ca document de atestare legală a calităţii produselor din import certificatul de expertiza eliberat de către Laboratorul central pentru încercări şi expertize fizico-chimice din subordinea Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor.Unităţile cu activitate de comerţ exterior vor putea accepta includerea în contractele externe a clauzei potrivit căreia atestarea calităţii produselor importate, efectuată fie de către Oficiul de control al mărfurilor din cadrul Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Socialiste România, fie de către organizaţii similare străine agreate de către acest oficiu - pe bază de mandat extern de control cu plata în sarcina furnizorului - dacă aceasta atestare este recunoscută şi de către beneficiarii importurilor.  +  Articolul 31Dispoziţiile prezentului decret sînt obligatorii şi pentru organizaţiile cooperatiste şi celelalte organizaţii obşteşti beneficiare de importuri sau unităţi ale acestora cu activitate de comerţ exterior.-------------