HOTĂRÂRE nr. 87 din 1 martie 1993privind organizarea şi funcţionarea Subsecretariatului de Stat pentru Problemele Victimelor Revoluţiei din Decembrie 1989
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 22 martie 1993    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Subsecretariatul de Stat pentru Problemele Victimelor Revoluţiei din Decembrie 1989 este organ de specialitate al administraţiei centrale, în subordinea Guvernului.  +  Articolul 2Subsecretariatul de Stat pentru Problemele Victimelor Revoluţiei din Decembrie 1989 are următoarele atribuţii:1. urmăreşte aplicarea prevederilor legale ce stabilesc drepturi speciale pentru victimele Revoluţiei din decembrie 1989 şi propune Guvernului măsuri de perfecţionare a acestora;2. colaborează cu organele administraţiei publice, precum şi cu organizaţiile neguvernamentale, care au ca obiect de activitate problemele Revoluţiei din decembrie 1989;3. acordă drepturile băneşti, indemnizaţiile, gratuităţile şi subvenţiile prevăzute de lege pentru victimele Revoluţiei din decembrie 1989, din bugetul propriu, urmărind, totodată, modul de derulare a acestora;4. urmăreşte starea de sănătate a răniţilor în Revoluţia din decembrie 1989 şi, împreună cu Ministerul Sănătăţii, propune măsurile necesare privind asigurarea tratării acestora în unităţi de specialitate din ţară şi din străinătate;5. colaborează cu Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale în vederea asigurării integrării socioprofesionale a victimelor Revoluţiei din decembrie 1989;6. propune şi desfăşoară programe proprii, în vederea sprijinirii victimelor Revoluţiei din decembrie 1989.  +  Articolul 3Corespunzător atribuţiilor sale, Subsecretariatul de Stat pentru Problemele Victimelor Revoluţiei din Decembrie 1989 preia prestaţiile privitoare la victimele Revoluţiei, precum şi cheltuielile aferente acestora din bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pe anul 1993 pentru Secretariatul General al Guvernului.  +  Articolul 4Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, Subsecretariatul de Stat pentru Problemele Victimelor Revoluţiei din Decembrie 1989 poate solicita organelor administraţiei publice documentaţiile, datele şi informaţiile necesare bunei desfăşurări a activităţii.  +  Articolul 5Calitatea de victimă a Revoluţiei din decembrie 1989, în sensul prezentei hotărâri, se stabileşte în condiţiile Legii nr. 42/1990, republicată de către Comisia pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din decembrie 1989.  +  Articolul 6Numărul de posturi pentru Subsecretariatul de Stat pentru Problemele Victimelor Revoluţiei din Decembrie 1989 este de maximum 18, exclusiv subsecretarul de stat.Subsecretariatul de Stat pentru Problemele Victimelor Revoluţiei din Decembrie 1989 este condus de un subsecretar de stat.În exercitarea atribuţiilor specifice, subsecretarul de stat emite ordine şi instrucţiuni.Subsecretarul de Stat pentru Problemele Victimelor Revoluţie din Decembrie 1989 are structura organizatorică prevăzută în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Atribuţiile şi sarcinile aparatului propriu se aprobă prin ordin al subsecretariatului de stat.Salariile de bază pentru funcţiile de conducere şi de execuţie de specialitate din cadrul aparatului propriu al Subsecretariatului de Stat pentru Problemele Victimelor Revoluţiei din Decembrie 1989 sunt cele prevăzute de lege pentru ministere şi celelalte organe ale puterii executive de nivel guvernamental.  +  Articolul 7Subsecretarul de stat reprezintă Subsecretariatul de Stat pentru Problemele Victimelor Revoluţiei din Decembrie 1989 în raporturile cu celelalte organe ale administraţiei publice, cu organizaţiile neguvernamentale, precum şi în relaţiile internaţionale.  +  Articolul 8Subsecretariatul de Stat pentru Problemele Victimelor Revoluţiei din Decembrie 1989 se dotează cu un autovehicul, în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare.  +  Articolul 9Subsecretariatul de Stat pentru Problemele Victimelor Revoluţiei din Decembrie 1989 are sediul în Bucureşti.  +  Articolul 10Ministerul Finanţelor va introduce în indicatorii financiari pe anul 1993 modificările ce decurg din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUNICOLAE VĂCĂROIUContrasemnează:---------------Ministru de stat, ministrul finanţelor,Florin GeorgescuMinistru de stat,ministrul muncii şi protecţiei sociale,Dan Mircea PopescuBucureşti, 1 martie 1993.Nr. 87.  +  Anexa SUBSECRETARIATUL DE STAT PENTRU PROBLEMELE VICTIMELOR REVOLUŢIEI DINDECEMBRIE 1989                         ┌─────────────────────────────┐                         │ Subsecretar de stat │                         └──────────────┬──────────────┘                                        │                                        │                                        │                 ┌──────────────────────┴─────────────────────────┐                 │ │                 │ │                 │ │       ┌─────────┴─────────────┐ ┌─────────────┴──────────┐       │ Direcţia programe şi │ │ Direcţia economică şi │       │ legislaţie │ │ asistenţă socială │       └───────────────────────┘ └────────────────────────┘---------