LEGE Nr. 87 din 17 decembrie 1993privind acordarea de ajutoare băneşti pentru încălzirea locuinţelor în perioada 1 noiembrie - 30 aprilie 1994
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 305 din 23 decembrie 1993    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1În vederea acoperirii cheltuielilor suplimentare cauzate de costul încălzirii locuinţelor, în perioada 1 noiembrie - 30 aprilie 1994, se instituie ajutorul banesc pentru încălzirea locuinţelor, care se acordă persoanelor sau, după caz, familiilor cu venituri mai mici.  +  Articolul 2 (1) Ajutorul banesc instituit potrivit art. 1 se acordă în cuantumul şi în condiţiile prevăzute de prezenta lege. (2) Beneficiază de un ajutor lunar de 5.000 lei următoarele categorii de persoane sau, după caz, familii: a) titularii de pensii de asigurări sociale de stat, militare, I.O.V.R. şi de urmaş, ale căror pensii cumulate, la care se adauga drepturile permanente potrivit Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, celor care au fost reţinuţi în perioada 16-22 decembrie 1989 ca urmare a participării la acţiunile revoluţiei, precum şi a celor care au participat direct, în perioada 16-25 decembrie 1989, la luptele pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, Decretului-lege nr. 118/ 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările ulterioare ale acestora, cuvenite pentru luna octombrie 1993 sau pentru o luna ulterioară, după caz, sunt de până la 28.500 lei inclusiv; b) titularii de pensii de baza stabilite potrivit Legii nr. 80/1992, în cuantum de până la 3.000 lei, în luna octombrie 1993 sau într-o luna ulterioară şi care nu cumulează alte pensii; c) beneficiarii de ajutoare de şomaj sau de alocaţii de sprijin, ale căror indemnizaţii cuvenite pentru luna octombrie sau pentru o luna ulterioară, după caz, sunt până la 28.500 lei inclusiv; d) beneficiarii de ajutoare sociale stabilite pe baza legislaţiei de pensii, beneficiarii de ajutor special lunar, care nu sunt şi titulari de pensie de urmaş, beneficiarii numai de pensii sociale potrivit Legii nr. 53/1992 privind protecţia specială a persoanelor handicapate, sotiile militarilor în termen care beneficiază de ajutoare şi beneficiarii de ajutoare băneşti lunare care se acordă potrivit art. 14 din Legea nr. 23/1969 privind executarea pedepselor, dacă sumele cuvenite cu acest titlu pentru luna octombrie sau pentru o luna ulterioară sunt, după caz, de până la 28.500 lei inclusiv; e) familiile sau persoanele singure, cu domiciliul în mediul urban, care nu se încadrează în prevederile alin. (2) lit. a) - d), care au realizat în luna octombrie 1993 sau într-o luna ulterioară, după caz, un venit mediu net pe un membru de familie, respectiv persoana, de până la 28.500 lei inclusiv.  +  Articolul 3Ajutorul banesc pentru încălzirea locuinţelor, care se stabileşte în condiţiile prezentei legi, se acordă persoanei îndreptăţite conform art. 2 alin. (2) lit. a) - d) sau se acordă un singur ajutor familiei îndreptăţite potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) lit. e).  +  Articolul 4 (1) Prin membru de familie, în sensul art. 2 alin. (2) lit e), se înţelege soţul, sotia, alte persoane aflate în întreţinerea acestora, potrivit legii, care locuiesc împreună. (2) Titularul ajutorului banesc pentru încălzirea locuinţelor, acordat potrivit art. 2 alin. (2) lit. e), este soţul sau sotia, ori altă persoană majoră din familie, desemnată de către titular.  +  Articolul 5Ajutorul banesc pentru încălzirea locuinţelor, precum şi plafoanele de venituri nete prevăzute la art. 2 se indexează cu procentele stabilite prin hotărâri ale Guvernului, în funcţie de evoluţia ratei inflaţiei.  +  Articolul 6Ajutorul banesc pentru încălzirea locuinţelor este neimpozabil, se evidenţiază separat de celelalte drepturi şi nu se ia în calcul la stabilirea altor drepturi şi obligaţii prevăzute de normele legale în vigoare.  +  Articolul 7 (1) Ajutoarele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) - d) se suporta din aceleaşi fonduri ca şi drepturile băneşti care constituie baza de calcul la acordarea ajutoarelor. (2) Stabilirea drepturilor pentru familiile şi persoanele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. e) se face la cererea titularului, pe bază de declaraţie data pe proprie răspundere. (3) Dacă drepturile persoanelor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) - d), în raport cu care se acordă ajutorul prevăzut de prezenta lege, se stabilesc după 1 noiembrie, plata acestui ajutor se face începând cu luna în care drepturile respective au fost stabilite. (4) Pentru familiile şi persoanele singure prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. e), care îndeplinesc condiţiile acordării ajutorului banesc pentru încălzirea locuinţelor ulterior intrării în vigoare a prezentei legi, ajutorul se acordă începând cu luna în care s-a depus cererea. (5) Elementele care stau la baza stabilirii venitului mediu net pe membru de familie, precum şi modalităţile de acordare a drepturilor şi de administrare a fondurilor necesare plăţii ajutoarelor se stabilesc de Guvern.  +  Articolul 8 (1) În vederea constituirii fondurilor necesare plăţii ajutorului banesc de la bugetul de stat pentru încălzirea locuinţelor, acordat persoanelor prevăzute de art. 2 alin. (2) lit. e), cetăţenii români care se deplaseaza în străinătate în interes personal sau turistic plătesc o taxa la fiecare ieşire din ţara de 10.000 lei şi de 5.000 lei la micul trafic de frontieră. (2) Sunt scutiţi de plată taxei prevăzute la alin. (1): a) elevii şi studenţii care studiază în străinătate; b) bolnavii care călătoresc în scopul de a beneficia de tratament medical, precum şi insotitorii la care aceştia au dreptul potrivit legii; c) soţul supravieţuitor, precum şi rudele, până la gradul al patrulea inclusiv, ale persoanelor decedate în străinătate, cu ocazia decesului. (3) Persoanelor cărora li se refuza intrarea în ţara de destinaţie li se restituie, la cerere, contravaloarea taxei plătite. (4) Se împuterniceşte Guvernul sa actualizeze nivelul taxei în funcţie de evoluţia inflaţiei. (5) Sumele încasate din taxele stabilite prin prezenta lege, care depăşesc, în cursul anului, cuantumul cheltuielilor ocazionate de plată ajutorului banesc pentru încălzirea locuinţelor, se fac venit la bugetul asigurărilor sociale de stat şi vor fi utilizate pentru finanţarea altor ajutoare sociale prevăzute de lege. (6) Modul de încasare a taxelor prevăzute la alin. (1) se stabileşte printr-un ordin emis de ministrul finanţelor, ministrul muncii şi protecţiei sociale şi de ministrul de interne.  +  Articolul 9Se autorizeaza Guvernul sa introducă modificările ce decurg din aplicarea prezentei legi în bugetul de stat, în bugetul asigurărilor sociale de stat, în bugetul asigurărilor sociale pentru agricultori, în bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, în bugetul Fondului de risc şi accidente pentru protecţia specială a persoanelor handicapate, aprobate pentru anul 1993.  +  Articolul 10Titularii ajutorului banesc pentru încălzirea locuinţelor, prevăzuţi la art. 2 alin. (2) lit. e), au obligaţia de a anunta depăşirea plafonului de venit la organele la care au depus cererea, în luna în care s-a produs modificarea acestuia. Sistarea plăţii ajutorului banesc pentru încălzirea locuinţelor se face începând cu luna următoare celei în care s-a făcut dovada neîndeplinirii condiţiilor acordării ajutorului, potrivit prezentei legi.  +  Articolul 11Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea civilă şi penală, după caz. Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 6 decembrie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României. PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OVIDIU GHERMANAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 6 decembrie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României. p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORRADU BERCEANU-----------