LEGE nr. 719 din 4 decembrie 2001pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 138/2000 privind măsuri de sustinere a învăţământului privat
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 13 decembrie 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 138 din 31 august 2000 privind măsuri de sustinere a învăţământului privat, adoptată în temeiul art. 1 lit. I pct. 3 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 2 septembrie 2000, cu următoarele modificări:1. Titlul ordonanţei va avea următorul cuprins:"Ordonanţa privind unele reglementări ale învăţământului particular"2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Statul sprijină şi coordonează învăţământul particular, în condiţiile legii, respectând în întregime drepturile acestuia. (2) În cadrul acestor competente statul are următoarele contribuţii: a) să asigure sprijinul pedagogic necesar funcţionarii sale efective, precum şi acces gratuit la documentele curriculare de baza, elaborate pentru învăţământul de stat; b) sa garanteze standardele pedagogice şi ştiinţifice ale curricumului propriu, alternativ învăţământului de stat, în acord cu orientările generale de politica educaţională; c) poate să acorde subsidii prin bugetul de stat şi/sau bugetul local pentru învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial."3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământul particular beneficiază de drepturile şi îndatoririle ce decurg din exerciţiul funcţiei, prevăzute în Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic şi în legislaţia muncii. (2) Posturile didactice în învăţământul particular se ocupa prin concurs, detaşare sau prin transferul cadrelor didactice titulare care intră în reducere de activitate, conform prevederilor Legii nr. 128/1997. (3) Personalul didactic din învăţământul particular, încadrat potrivit prevederilor Legii nr. 128/1997, beneficiază de vechime neîntreruptă în munca şi se bucura de toate drepturile prevăzute de lege pentru funcţiile echivalente din învăţământul de stat."4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Elevii, studenţii şi cadrele didactice din învăţământul particular, care funcţionează pe baza autorizaţiei de încredere sau a autorizaţiei de funcţionare provizorie, au acces la serviciile reţelei ROEDUNET în condiţiile stabilite de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării pentru întreaga comunitate academica."5. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Spaţiile şi mijloacele unităţilor de învăţământ de stat, temporar disponibile, se închiriază prin licitaţie, cu prioritate pentru activităţile de învăţământ, inclusiv pentru unităţile şi instituţiile de învăţământ particular."6. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Instituţiile de învăţământ superior acreditate au acces la competiţia proiectelor de finanţare a cercetării ştiinţifice şi la granturi de cercetare pe baze competitionale."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 6 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILA---------