HOTĂRÎRE nr. 86 din 26 februarie 1993de modificare a anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 405/1992 privind înfiinţarea Fundaţiei "Centrul Roman pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 26 februarie 1993    Guvernul României hotărăşte: Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 405/1992 se modifica, inlocuindu-se cu anexa la prezenta hotărîre. PRIM-MINISTRU NICOLAE VACAROIUContrasemnează:--------------- Ministru de stat, preşedintele Consiliului pentruCoordonare, Strategie şi Reforma Economică,Misu Negritoiu  +  Anexa 1 STATUTUL Fundaţiei "Centrul Roman pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii" - Fundaţia C.R.I.M.M.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Centrul Roman pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (denumit în prezentul statut Fundaţia C.R.I.M.M.) se constituie ca persoana juridică română, neguvernamentala, apolitica, fără scop lucrativ, în vederea sprijinirii dezvoltării sectorului de întreprinderi mici şi mijlocii.  +  Articolul 2Fundaţia C.R.I.M.M. are sediul în Bucureşti şi îşi desfăşoară activitatea la nivel naţional.Fundaţia C.R.I.M.M. poate înfiinţa filiale în ţara.  +  Articolul 3Patrimoniul iniţial al Fundaţiei C.R.I.M.M. este constituit potrivit Hotărîrii Guvernului nr. 405/1992.  +  Articolul 4Fundaţia C.R.I.M.M. se constituie pe durata nedeterminată.  +  Capitolul 2 Scopurile şi atribuţiile Fundaţiei C.R.I.M.M.  +  Articolul 5Fundaţia C.R.I.M.M. sprijină crearea şi dezvoltarea sectorului de întreprinderi mici şi mijlocii din sfera privată, constituite pe teritoriul României, în colaborare cu Agenţia Română de Dezvoltare, indeplinind următoarele atribuţii:1. pregăteşte şi prezintă Guvernului, în colaborare cu Agenţia Română de Dezvoltare, studii şi propuneri în vederea elaborării strategiei globale şi a direcţiilor de acţiune pentru dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii;2. acorda, la cerere, asistenţa de specialitate instituţiilor publice guvernamentale şi organizaţiilor neguvernamentale implicate în promovarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii;3. aduce la îndeplinire programe specifice în cadrul strategiei Guvernului privind dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii;4. îndeplineşte programul de realizare a reţelei naţionale de centre teritoriale de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii, ca filiale ale Fundaţiei C.R.I.M.M., în conformitate cu prevederile art. 26 din prezentul statut;5. sprijină centrele de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii prin asistenţa tehnica, financiară şi de dezvoltare a resurselor umane;6. desemnează avansarea informaţiilor şi datelor statistice privind întreprinderile mici şi mijlocii;7. tine evidenta permanenta a rezultatelor procesului de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii;8. studiază aspectele legislative legate de întreprinderile mici şi mijlocii şi fundamentează iniţiative legislative, prezentind, în acest sens, documentaţii şi propuneri Guvernului;9. efectuează studii în vederea identificarii instrumentelor financiare şi a politicilor de creditare necesare a fi aplicate pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii;10. promovează cooperarea şi întreţine legături cu alte instituţii naţionale şi internaţionale, în scopul dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii;11. organizează colocvii, simpozioane, conferinţe, dezbateri şi cursuri, inclusiv prin intermediul unor programe externe, avînd ca obiect dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii;12. atrage, administrează şi utilizează, în condiţiile legii, surse financiare sub forma de donaţii, contribuţii, subvenţii, taxe, cotizatii pentru prestaţii şi asistenţa de specialitate;13. acorda asistenţa tehnica de specialitate întreprinzătorilor privati;14. editează publicaţii de specialitate;15. asigura servicii de consultanţa;16. acorda burse pentru studii în domeniul sau de activitate, în ţara şi în străinătate.Fundaţia C.R.I.M.M. elaborează un program strategic pe 3 ani şi un program anual de activitate.Programul strategic şi programul anual se aproba de adunarea generală.Fundaţia C.R.I.M.M. prezintă Guvernului României programul strategic, precum şi un raport anual de activitate, care se da publicităţii.  +  Capitolul 3 Membrii Fundaţiei C.R.I.M.M.  +  Articolul 6Membrii Fundaţiei C.R.I.M.M. pot fi persoanele care sînt de acord cu prevederile statutului şi înţeleg ca prin propria activitate să contribuie şi sa sprijine realizarea scopului Fundaţiei C.R.I.M.M.Poate deveni membru al Fundaţiei C.R.I.M.M. orice persoană fizica, indiferent de profesie, religie, rasa, naţionalitate, cetăţenie, origine socială, avere, care îndeplineşte condiţiile prevăzute în alineatul precedent şi îşi manifesta expres, prin cerere scrisă, aceasta dorinţa.Poate, de asemenea, deveni membru al Fundaţiei C.R.I.M.M. orice persoană juridică, prin cererea scrisă de aderare, formulată de organul sau de conducere. Cererile de aderare se aproba de adunarea generală, la propunerea consiliului de administraţie.  +  Articolul 7Membrii Fundaţiei C.R.I.M.M. au următoarele drepturi: a) sa participe la acţiunile organizate de fundaţie şi să facă propuneri în adunarea generală a acesteia; b) sa aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Fundaţiei C.R.I.M.M.  +  Articolul 8Membrii Fundaţiei C.R.I.M.M. au următoarele obligaţii: a) să respecte prevederile statutului şi să aplice hotărîrile organelor de conducere ale Fundaţiei C.R.I.M.M.; b) sa nu întreprindă acţiuni care, prin natura lor, pot leza scopurile sau interesele Fundaţiei C.R.I.M.M. şi sa acţioneze pentru creşterea prestigiului acesteia.  +  Articolul 9Calitatea de membru al Fundaţiei C.R.I.M.M. se pierde: a) prin excludere, în următoarele cazuri:- producerea, prin activitatea proprie, a unor prejudicii morale şi materiale Fundaţiei C.R.I.M.M.;- desfăşurarea unor activităţi ce contravin statutului şi hotărîrilor organelor de conducere ale Fundaţiei C.R.I.M.M.;- angajarea persoanei respective în activităţi contrare legii şi ordinii de drept;- condamnarea pentru fapte penale.Excluderea se dispune de către adunarea generală, la propunerea motivată a consiliului de administraţie; b) la cerere.  +  Capitolul 4 Organizare, conducere  +  Articolul 10Fundaţia C.R.I.M.M. are următoarele organe de conducere: a) adunarea generală; b) consiliul de administraţie; c) preşedintele; d) vicepreşedinţii; e) directorul general.  +  Articolul 11Adunarea generală a membrilor Fundaţiei C.R.I.M.M. se întruneşte o dată pe an (în primul trimestru), în adunare ordinară şi, ori de cîte ori este cazul, în adunare extraordinară.  +  Articolul 12Convocarea adunării generale se face de către consiliul de administraţie, în scris sau prin publicare într-un ziar de mare tiraj, cu 15 zile înainte de data desfăşurării adunării.În convocare vor fi precizate ziua, ora, locul unde se desfăşoară adunarea, precum şi ordinea de zi.Convocarea adunărilor extraordinare se poate face la iniţiativa consiliului de administraţie sau la propunerea unei treimi din membrii Fundaţiei C.R.I.M.M.  +  Articolul 13Adunarea generală este statutar întrunită în prezenta a două treimi din numărul membrilor Fundaţiei C.R.I.M.M. Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul statutar de participanţi, se stabileşte o noua data. La a doua convocare, adunarea generală se considera a fi statutar constituită, indiferent de numărul membrilor prezenţi.Hotărîrile se adoptă cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor Fundaţiei C.R.I.M.M. prezenţi la adunare.Şedinţele adunării generale sînt conduse de preşedintele sau de un vicepreşedinte al consiliului de administraţie, desemnat de preşedinte, şi de un prezidiu alcătuit din minimum 4 membri aleşi.Dezbaterile şi hotărîrile adoptate se consemnează într-un registru special, de către un secretar desemnat de preşedinte.  +  Articolul 14Adunarea generală îndeplineşte următoarele atribuţii: a) alege Consiliul de administraţie al Fundaţiei C.R.I.M.M.; b) analizează şi aproba rapoartele întocmite şi prezentate de către consiliul de administraţie; c) aproba programele anuale de activitate, precum şi modificările şi completările acestora, urmărind realizarea scopurilor C.R.I.M.M.; d) aproba bugetul de venituri şi cheltuieli al Fundaţiei C.R.I.M.M.; e) aproba afilierea Fundaţiei C.R.I.M.M. la alte organisme naţionale şi internaţionale; f) face propuneri pentru modificarea sau completarea statutului; g) hotărăşte înfiinţarea de filiale în ţara; h) aproba lichidarea Fundaţiei C.R.I.M.M. în cazul în care se constată că nu sînt întrunite condiţiile minime necesare pentru continuarea activităţii, inclusiv lipsa de fonduri; i) hotărăşte în orice alt domeniu de interes pentru fundaţie.  +  Articolul 15Consiliul de administraţie al Fundaţiei C.R.I.M.M. este aprobat de către adunarea generală pentru o perioadă de 3 ani şi este compus din 11-15 membri.Structura consiliului de administraţie este următoarea:1. membri de drept, numiţi de organe guvernamentale:- reprezentantul primului-ministru;- reprezentantul Agenţiei Române de Dezvoltare;- reprezentantul Ministerului Industriilor;- reprezentantul Ministerului Finanţelor;2. membri de drept, desemnaţi de instituţii neguvernamentale:- reprezentantul Asociaţiei Române a Băncilor;- reprezentantul Camerei de Comerţ şi Industrie a României;3. membri aleşi:- 3-5 întreprinzători privati;- 1-2 cadre didactice din învăţămîntul superior;- 1-2 personalităţi ale vieţii publice.Pînă la constituirea adunării generale a membrilor fundaţiei, consiliul de administraţie este numit de primul-ministru în funcţiune.Pînă la desemnarea, de către organizaţiile de întreprinzători privati legal constituite, a reprezentanţilor acestora, întreprinzătorii privati vor fi numiţi de primul-ministru în funcţiune.  +  Articolul 16La sfîrşitul mandatului, membrii consiliului de administraţie pot fi reconfirmati de adunarea generală, pentru un nou mandat, fără ca aceştia să poată însă deţine mai mult de doua mandate consecutive.  +  Articolul 17Consiliul de administraţie este statutar întrunit în prezenta a două treimi din numărul membrilor săi. Dacă la prima convocare nu se întruneşte acest cvorum, se procedează la o noua convocare, în termen de cel mult 10 zile de la cea anterioară. La a doua convocare, consiliul de administraţie este considerat statutar întrunit, indiferent de numărul membrilor prezenţi.Consiliul de administraţie adopta hotărîri valabile cu o majoritate plus unu din numărul membrilor prezenţi. În caz de balotaj, votul preşedintelui este decisiv.La cinci absente nemotivate în decursul unui an calendaristic se pierde calitatea de membru al consiliului de administraţie, urmînd ca la prima adunare generală să se desemneze un nou membru, cu respectarea distincţiilor instituite de art. 15 alin. 2.  +  Articolul 18Consiliul de administraţie gestionează activitatea Fundaţiei C.R.I.M.M., în conformitate cu scopurile pentru care aceasta a fost constituită.Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii: a) elaborează strategia de folosire a fondurilor, conform destinaţiei şi normelor prevăzute în statut; b) numeşte directorul general; c) alege şi revoca, din rindul membrilor săi, preşedintele şi doi vicepreşedinţi, prin vot secret, cu majoritate absolută; unul dintre vicepreşedinţi va fi, în mod obligatoriu, un intreprinzator privat, urmînd ca preşedintele şi vicepreşedinţii să fie confirmati de prima adunare generală a membrilor Fundaţiei C.R.I.M.M. d) aproba regulamentul de funcţionare a Fundaţiei C.R.I.M.M.; e) aproba mandatele pentru delegaţii Fundaţiei C.R.I.M.M., care participa la reuniuni pe plan naţional şi internaţional; f) pregăteşte adunările generale ordinare şi extraordinare şi se îngrijeşte de buna lor desfăşurare; g) întocmeşte raportul anual privind activitatea desfăşurată de Fundaţia C.R.I.M.M.; h) elaborează proiectele programelor anuale de activitatea şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli; i) aproba regulamentul de ordine interioară şi statul de funcţii al salariaţilor Fundaţiei C.R.I.M.M.; j) aproba înfiinţarea de comisii de specialitate pe domenii de activitate; k) asigura colaborarea Fundaţiei C.R.I.M.M. cu organizaţiile de întreprinzători privati; l) exercita orice alte atribuţii necesare realizării scopurilor Fundaţiei C.R.I.M.M.La şedinţele consiliului de administraţie pot participa, fără drept de vot, reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor, Ministerului Comerţului, Ministerului Învăţămîntului, Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei şi ai altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, care vor fi invitaţi de preşedintele consiliului de administraţie o dată cu convocarea şedinţelor.  +  Articolul 19Consiliul de administraţie se reuneste, de regula, o dată pe luna sau ori de cîte ori este necesar.Convocarea este facuta de către preşedinte sau unul dintre vicepreşedinţi, prin intermediul unui convocator scris, cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată a adunării. În caz de urgenta, convocarea se poate face cu 48 de ore înainte, fie telefonic, fie în scris. Convocatorul trebuie să conţină informaţii privind locul, ziua, ora la care va avea loc reuniunea, motivul convocării şi ordinea de zi.  +  Articolul 20Membrii consiliului de administraţie pot primi o indemnizaţie lunară, care se va stabili, în funcţie de resursele financiare ale fundaţiei şi de legislaţia în vigoare, de către consiliul de administraţie, sub rezerva aprobării acestei măsuri în prima adunare generală.  +  Articolul 21Preşedintele consiliului de administraţie prezidează reuniunile consiliului de administraţie şi reprezintă Fundaţia C.R.I.M.M. în relaţiile cu terţii.Pentru reprezentarea Fundaţiei C.R.I.M.M. în activitatea curenta a acesteia, în caz de indisponibilitate temporară, preşedintele poate da mandat unuia dintre vicepreşedinţi sau directorului general, precizînd în scris sfera, durata şi limitele competentelor conferite.  +  Articolul 22Directorul general este numit de consiliul de administraţie şi are următoarele atribuţii: a) participa la şedinţele consiliului de administraţie, fără a avea drept de vot; b) asigura conducerea curenta a Fundaţiei C.R.I.M.M. între şedinţele consiliului de administraţie; c) urmăreşte realizarea programului anual de activitate al Fundaţiei C.R.I.M.M. şi a bugetului de venituri şi cheltuieli; d) urmăreşte aplicarea regulamentului de ordine interioară; e) asigura legături cu organisme, asociaţii, institute şi agenţi economici interesaţi, din ţara şi din străinătate; f) facilitează participarea fundaţiei la reuniuni, simpozioane, colocvii, conferinţe, pe plan naţional şi internaţional, a căror problematica prezintă interes pentru Fundaţia C.R.I.M.M. g) reprezintă şi angajează Fundaţia C.R.I.M.M. în relaţiile cu terţii, în limitele competentei ce-i este conferita de preşedinte, potrivit art. 21 alin. 2 din prezentul statut; h) întocmeşte schemele de organizare, statul de funcţii şi salarizare, pe care le supune aprobării consiliului de administraţie; i) primeşte, analizează şi rezolva reclamaţiile cu privire la prestaţiile pe care le fac salariaţii în domeniul serviciilor şi asistenţei; j) angajează şi concediază personalul propriu, în condiţiile prevăzute de lege; k) supraveghează funcţionarea tuturor serviciilor de specialitate ale Fundaţiei C.R.I.M.M.  +  Articolul 23Directorul general este răspunzător pentru întreaga activitate în faţa consiliului de administraţie, precum şi pentru actele şi faptele sale, în cazul încălcării legislaţiei sau a dispoziţiilor primite.Directorul general prezintă consiliului de administraţie, lunar sau ori de cîte ori i se solicita, rapoarte de activitate.  +  Articolul 24Organul de control al Fundaţiei C.R.I.M.M. este comisia de cenzori, compusa din 3 membri, din care doi vor fi desemnaţi de către adunarea generală din rindul membrilor săi, iar unul va fi nominalizat de Ministerul Finanţelor.Pînă la constituirea adunării generale, cenzorii vor fi numiţi de către Ministerul Finanţelor. Cenzorii pot primi o indemnizaţie lunară în aceleaşi condiţii ca şi membrii consiliului de administraţie.Nu pot fi cenzori: a) rudele sau afinii pînă la al patrulea grad inclusiv sau sotii membrilor consiliului de administraţie; b) persoanele care primesc, sub orice formă, pentru alte funcţii decît aceea de cenzor, un salariu sau o remuneraţie de la fundaţie sau de la membrii consiliului de administraţie al acesteia.  +  Articolul 25Fundaţia C.R.I.M.M. poate constitui grupuri de lucru consultative, de specialitate, permanente sau temporare, pe baza hotărîrii consiliului de administraţie.  +  Capitolul 5 Centrele de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii  +  Articolul 26Fundaţia C.R.I.M.M. va sprijini constituirea şi funcţionarea, în fiecare reşedinţa de judeţ şi în municipiul Bucureşti, a centrelor de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii, ca filiale ale fundaţiei.Centrele de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii îşi propun promovarea şi dezvoltarea, în plan local, a întreprinderilor mici şi mijlocii prin: a) elaborarea, în cadrul strategiei generale furnizate de Fundaţia " Centrul Roman pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii" , a unor programe locale specifice; b) coordonarea, la nivelul judeţului şi al municipiului Bucureşti, a acţiunilor în favoarea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii; c) asigurarea cu baza materială şi asistenţa tehnica a întreprinderilor mici şi mijlocii; d) formarea şi perfecţionarea personalului de specialitate şi a consultantilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii; e) obţinerea şi distribuirea de informaţii statistice privind dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii din zona respectiva.  +  Articolul 27Organizaţiile constituite din iniţiativa proprie sau din iniţiativa Fundaţiei C.R.I.M.M., care îşi insusesc scopurile acesteia, vor putea primi un ajutor financiar de la Fundaţia C.R.I.M.M., pe baza hotărîrii adunării generale, la propunerea consiliului de administraţie.Acest ajutor se acordă, pe baza cererii organizaţiei interesate, însoţită de documente dovedind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la primul alineat.  +  Capitolul 6 Patrimoniul Fundaţiei C.R.I.M.M.  +  Articolul 28Patrimoniul Fundaţiei C.R.I.M.M. se constituie, în condiţiile legii, din donaţii, subvenţii, contribuţii, legate, bunuri mobile şi imobile, fonduri obţinute din ţara şi din străinătate, în lei şi în valută, de la persoane fizice şi juridice, din activităţi proprii şi din orice mijloace prevăzute de lege.  +  Articolul 29Veniturile Fundaţiei C.R.I.M.M. provin din: a) donaţii ale persoanelor fizice şi juridice din România sau din străinătate; b) vînzarea publicaţiilor proprii şi a celor obţinute prin schimb; c) executarea unor lucrări, studii, programe, expertize, angajate pe baze contractuale, în condiţiile legii; d) taxe pentru participarea la cursuri sau alte activităţi ştiinţifice organizate de fundaţie sau în cooperare.Veniturile obţinute de fundaţie se folosesc exclusiv în vederea realizării scopurilor prevăzute în cap. 2 din prezentul statut.  +  Articolul 30Fundaţia C.R.I.M.M. elaborează bugetul de venituri şi cheltuieli şi întocmeşte bilanţul contabil, conform dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Articolul 31Gestiunea Fundaţiei C.R.I.M.M. se tine de către personal calificat şi este supusă controlului membrilor comisiei de cenzori.Fundaţia C.R.I.M.M. poate deschide cont la orice banca din România sau din străinătate, cu respectarea legislaţiei în vigoare.Operaţiunile financiare ale Fundaţiei C.R.I.M.M. se vor putea face numai cu semnatura preşedintelui sau a persoanei desemnate de acesta, în mod expres, prin împuternicire scrisă şi purtind ştampila Fundaţiei C.R.I.M.M.  +  Capitolul 7 Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 32Fundaţia C.R.I.M.M. are ştampila şi însemne proprii.  +  Articolul 33Prezentul statut este valabil pe toată durata Fundaţiei C.R.I.M.M., modificarea sau completarea sa urmînd a se face în forma scrisă şi cu îndeplinirea condiţiilor legale de fond şi de forma.Membrii Fundaţiei C.R.I.M.M. recunosc prin aderare prevederile prezentului statut.  +  Articolul 34Consiliul de administraţie numit în condiţiile art. 15 alin. 2 şi 3 din prezentul statut are obligaţia ca, în termen de 180 de zile de la numirea sa, sa convoace prima adunare generală a membrilor, efectuind toate formalităţile prevăzute de lege.  +  Articolul 35Prevederile prezentului statut se completează cu celelalte dispoziţii legale în vigoare privind persoanele juridice.---------