ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 154 din 21 noiembrie 2001pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 29 noiembrie 2001    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Legea nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 18 octombrie 2000, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (2) al articolului 5 va avea următorul cuprins:"(2) Structura organizatorică, efectivele în timp de pace şi la mobilizare, regulamentul de funcţionare şi atribuţiile Serviciului de Informaţii Externe se aproba de Consiliul Suprem de Apărare a Tarii."2. După alineatul (3) al articolului 9 se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:"(4) Reglementările în vigoare privind transmiterea către alte instituţii a unor date şi informaţii de evidenta nominală sau statistice se aplică Serviciului de Informaţii Externe numai în măsura în care furnizarea acestora nu conduce la deconspirarea acţiunilor, sediilor şi personalului instituţiei."3. Alineatul (1) al articolului 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Serviciul de Informaţii Externe este autorizat sa folosească persoane juridice sub acoperire, înfiinţate în condiţiile legii, sa utilizeze metode specifice, sa creeze şi să deţină mijloace adecvate pentru obţinerea, verificarea, protecţia, evaluarea, valorificarea şi stocarea datelor şi informaţiilor referitoare la siguranţa naţionala."4. După alineatul (2) al articolului 10 se introduce alineatul (2^1) cu următorul cuprins:"(2^1) În situaţii bine determinate şi fundamentate, la propunerea directorului Serviciului de Informaţii Externe şi cu aprobarea Consiliului Suprem de Apărare a Tarii, sursele umane pot fi angrenate, pe operaţiuni şi cazuri concrete, în cadrul unor acţiuni de cooperare cu organisme similare partenere din străinătate."5. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Serviciul de Informaţii Externe are dreptul, în condiţiile prevăzute de lege, să solicite şi să obţină de la autorităţile publice române, agenţi economici, alte persoane juridice, precum şi de la persoane fizice informaţii, date sau documente necesare îndeplinirii atribuţiilor sale."6. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - Serviciul de Informaţii Externe avizează accesul la documente secrete, la cifrul de stat şi la armament pentru personalul din cadrul ministerelor şi al altor instituţii publice, care desfăşoară activitate de lungă durata în afară tarii, cu excepţia celui aparţinând Ministerului Apărării Naţionale."7. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 14 vor avea următorul cuprins:"(2) - Personalului civil îi sunt aplicabile, după caz, dispoziţiile Codului muncii, ale Statutului funcţionarilor publici, precum şi ale actelor normative şi reglementărilor specifice Serviciului de Informaţii Externe. (3) Salariaţii civili sunt obligaţi să depună jurământul cu privire la respectarea Constituţiei, a legilor tarii şi a reglementărilor specifice Serviciului de Informaţii Externe."8. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Cadrele Serviciului de Informaţii Externe care sunt investite cu exerciţiul autorităţii publice au toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege pentru aceasta calitate."9. Alineatul (1) al articolului 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) Selecţionarea, încadrarea, acordarea gradelor şi înaintarea în grad şi funcţii, transferarea, trecerea în rezerva, încetarea sau desfacerea contractului individual de muncă al personalului Serviciului de Informaţii Externe se fac potrivit legii, Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe, Statutului cadrelor militare şi regulamentelor militare, precum şi altor dispoziţii legale. Serviciul de Informaţii Externe va tine evidenta funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici din cadrul instituţiei, prin structurile proprii, prin derogare de la prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici."10. Alineatul (2) al articolului 17 va avea următorul cuprins:"(2) - Serviciul de Informaţii Externe îşi organizează un sistem propriu de formare şi perfecţionare a personalului, iar pentru anumite categorii de personal poate utiliza instituţiile militare sau civile de învăţământ din ţara şi din străinătate."11. Alineatul (1) al articolului 21 va avea următorul cuprins:"Art. 21. - (1) Fondurile necesare pentru desfăşurarea activităţii Serviciului de Informaţii Externe se asigura de la bugetul de stat şi din surse extrabugetare."12. După alineatul (1) al articolului 21 se introduc alineatele (1^1) şi (1^2) cu următorul cuprins:"(1^1) Serviciul de Informaţii Externe primeşte şi administrează bunuri proprietate publică şi privată a statului, putând să le închirieze în funcţie de regimul lor juridic, retinand o cota-parte de 50% din valoarea chiriei, şi desfăşoară, în condiţiile legii, activităţi cu caracter economic. Veniturile astfel obţinute vor fi utilizate integral pentru finanţarea cheltuielilor materiale şi de capital, iar disponibilul rămas la sfârşitul anului va fi reportat în anul următor şi va fi folosit cu aceeaşi destinaţie.(1^2) Planificarea, evidenta, utilizarea, justificarea şi controlul cheltuielilor operative destinate realizării activităţii specifice Serviciului de Informaţii Externe se efectuează în conformitate cu regulile generale în aceasta materie, aprobate de Consiliul Suprem de Apărare a Tarii."13. La articolul 22 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:"(2) Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea Serviciul de Informaţii Externe sunt bunuri proprietate publică a statului."  +  Articolul 2Legea nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 18 octombrie 2000, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia de către Parlament.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────p. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statDirectorul Serviciului de Informaţii Externe,Gheorghe Fulga────────────────