ORDIN nr. 698 din 9 septembrie 2001pentru aprobarea unor metodologii privind angajarea, transferarea şi detasarea medicilor, farmacistilor, biologilor, biochimistilor şi chimistilor, precum şi a altui personal de specialitate cu studii superioare din unităţile sanitare publice
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 27 noiembrie 2001  Ministrul sănătăţii şi familiei,vazand Referatul Direcţiei generale resurse umane, formare profesională, concursuri şi examene nr. DB 9.081/2001,în scopul aplicării unitare de către organele sanitare teritoriale şi de ministerele cu reţea sanitară proprie a dispoziţiilor legale referitoare la angajarea, transferarea şi detasarea medicilor, farmacistilor, biologilor, biochimistilor şi chimistilor, precum şi a altui personal de specialitate cu studii superioare din unităţile sanitare publice, pentru ocuparea postului de şef de secţie, şef de compartiment*), şef de laborator, farmacist-şef în unităţile sanitare publice şi pentru descentralizarea unor competente,în temeiul Legii nr. 30/1990, al Legii nr. 74/1995, republicată, al Legii nr. 81/1997 şi al celorlalte dispoziţii legale în vigoare, referitoare la angajare, avansare, transferare şi detaşare, precum şi al Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,emite următorul ordin:------------ Notă *) Pentru compartimentele din direcţiile de sănătate publică, institutele de sănătate publică şi centrele de sănătate publică.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia privind angajarea, transferarea şi detasarea medicilor, farmacistilor, biologilor, biochimistilor, chimistilor şi a altui personal de specialitate cu studii superioare din unităţile sanitare publice şi din cabinetele medicale organizate conform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998, cu modificările şi completările ulterioare, care încheie contract cu casele de asigurări de sănătate, Metodologia-cadru privind ocuparea prin concurs a posturilor vacante de medici, farmacisti, biologi, biochimisti şi chimisti, precum şi a postului de medic şef de secţie, şef de compartiment, şef de laborator, farmacist-şef în unităţile sanitare publice şi din cabinetele medicale organizate conform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998, cu modificările şi completările ulterioare, care încheie contract cu casele de asigurări de sănătate, precum şi Metodologia privind calcularea punctajului la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante de medic, farmacist, biolog, biochimist şi chimist, precum şi a postului de medic şef de secţie, şef de compartiment, şef de laborator şi farmacist-şef în unităţile sanitare publice şi din cabinetele medicale organizate conform Ordonanţei Guvernului nr.124/1998, cu modificările şi completările ulterioare, care încheie contract cu casele de asigurări de sănătate, prevăzute în anexele nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prevederile prezentului ordin se aplică şi la selecţionarea medicilor de familie şi a celor din unităţile ambulatorii de specialitate, care îşi desfăşoară activitatea în imobile aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, unităţilor sanitare, precum şi în administrarea unităţilor administrativ-teritoriale. Selecţia se face pe cabinete libere organizate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu pe post. Medicii selecţionaţi vor urma procedura de acreditare cu comisiile paritare (casa de asigurări de sănătate, colegiul medicilor).  +  Articolul 3Medicii de familie şi cei din unităţile ambulatorii, care îşi desfăşoară activitatea în spaţii private, vor fi selecţionaţi în vederea încheierii de contracte cu casa de asigurări de sănătate de către comisiile paritare, iar în situaţia în care se impune o verificare profesională, aceasta va fi efectuată împreună cu Ministerul Sănătăţii şi Familiei prin direcţiile de sănătate publică, conform metodologiilor prevăzute în prezentul ordin.  +  Articolul 4Orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentului ordin se abroga.  +  Articolul 5Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 6Direcţia generală resurse umane, formare profesională, concursuri şi examene, celelalte direcţii generale şi direcţii din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, unităţile direct subordonate Ministerului Sănătăţii şi Familiei, precum şi ministerele cu reţea sanitară proprie vor aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.Ministrul sănătăţii şi familiei,Daniela Bartos  +  Anexa 1METODOLOGIE 09/09/2001  +  Anexa 2METODOLOGIE 09/09/2001  +  Anexa 3                                  METODOLOGIE   privind calcularea punctajului la concursurile pentru ocuparea posturilor    vacante de medic, farmacist, biolog, biochimist şi chimist, precum şi a    postului de medic şef de secţie, şef de compartiment*), şef de laborator   şi farmacist-şef în unităţile sanitare publice şi din cabinetele medicale             organizate conform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998,      cu modificările şi completările ulterioare, care încheie contract cu                        casele de asigurări de sănătate
           
    I.   Punctaj
    1.Rezidenţiat prin concurs10 puncte
    2.Media la examenul de specialitate**)
    3.Media la examenul pentru obţinerea titlului de medic primar***)
    4.Doctorat10 puncte
    5.Doctorand la data concursului (atestat de rectoratul Universităţii de Medicină şi Farmacie sau de academia de ştiinţe medicale la data înscrierii la concurs)5 puncte
    6.A doua specialitate confirmată prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei**)
    7.Fiecare competenţă sau supraspecializare obţinută10 puncte
    8.Activitate ştiinţifică1/10 puncte din punctajul candidatului, obţinut prin programele de educaţie medicală continuă, acreditate de Colegiul Medicilor din România, respectiv de Colegiul Farmaciştilor din România
    9.Activitatea de organizare (minimum 1 an)****):  
      -director de spital sau alte unităţi sanitare3 puncte
      -direcţie de sănătate publică3 puncte
      -Ministerul Sănătăţii şi Familiei (sau alte unităţi ale Ministerului Sănătăţii şi Familiei cu rol de management sanitar sau educaţional la nivel naţional)3 puncte
      -şef de secţie2 puncte
      -şef de dispensar policlinică2 puncte
      -competenţa în managementul sanitar sau în conducerea serviciilor medicale sau ori sociale4 puncte acordate în plus faţă de cele prevăzute la poziţia 7
    II.Examen de specialitate:  
      - proba scrisă100 de puncte
      (eliminatorie sub 60 de puncte pentru cei care concurează pe ntru ocuparea unor posturi de medic, farmacist, biolog, biochimist şi chimist, respectiv su b 70 de puncte pentru cei care concurează pentru ocuparea postului de medic şef de secţie, şef de compartiment, şef de laborator, farmacist-şef);
      - proba clinică sau practică100 de puncte
      (eliminatorie dacă nu se obţin 50 de puncte)
  ------------ Notă *) Pentru compartimentele din direcţiile de sănătate publică, institutele de sănătate publică şi centrele de sănătate publică. Notă **) Media obţinută la examenul de confirmare ca medic specialist se va înscrie astfel:- în cazul notarii de la 0 la 10 media se aduna ca atare;- în cazul notarii de la 0 la 20 se vor scădea 10 puncte din media obţinută. Notă ***) Media obţinută la examenul pentru obţinerea titlului de medic primar. Notă ****) Pentru funcţiile de şef de secţie, şef de compartiment, şef de laborator şi farmacist-şef.-------------