NORME METODOLOGICE din 1 noiembrie 2001privind autorizarea funcţionarii persoanelor juridice şi fizice din punct de vedere al protecţiei muncii
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 27 noiembrie 2001   +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezentele norme metodologice stabilesc procedura autorizării şi reautorizarii funcţionarii persoanelor juridice şi fizice din punct de vedere al protecţiei muncii. (2) Autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii reprezintă documentul care condiţioneaza funcţionarea persoanelor juridice şi fizice de respectarea legislaţiei de protecţie a muncii, în scopul prevenirii accidentelor de muncă şi bolilor profesionale. (3) Eliberarea autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii da dreptul persoanelor juridice şi fizice sa funcţioneze şi sa desfăşoare activităţile pentru care au fost autorizate.  +  Articolul 2Autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii se eliberează de către inspectoratul teritorial de muncă organizat la nivelul fiecărui judeţ sau al municipiului Bucureşti, în a cărui raza teritorială se afla sediul persoanei juridice, adresa persoanei fizice sau punctele de lucru unde se desfăşoară o activitate.  +  Capitolul 2 Obligaţiile persoanei juridice şi persoanei fizice  +  Articolul 3Pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii persoana juridică sau persoana fizica va depune la inspectoratul teritorial de muncă un dosar cuprinzând următoarele documente: a) cerere de acordare a autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii, în doua exemplare semnate în original de conducătorul persoanei juridice sau de persoana fizica, conform modelului prezentat în anexa nr. 1; b) copii de pe actele de înfiinţare; c) declaraţia pe propria răspundere privind respectarea legislaţiei de protecţie a muncii, conform modelului prezentat în anexa nr. 2; d) copii de pe certificatele de conformitate ale echipamentelor tehnice folosite în zone cu pericol de explozie (după caz); e) dovada achitării tarifului pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii.  +  Capitolul 3 Procedura de autorizare  +  Articolul 4În termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii de autorizare inspectoratul teritorial de muncă va proceda astfel: a) va evalua conţinutul documentelor din dosarul solicitantului din punct de vedere al legislaţiei de protecţie a muncii; b) va controla la sediul solicitantului, în situaţia în care acesta desfăşoară activităţi prevăzute în codul CAEN, asigurarea condiţiilor minime necesare în vederea prevenirii accidentelor de muncă şi bolilor profesionale; c) va redacta procesul-verbal de control, propunand clar acordarea sau respingerea autorizării; d) după caz, va elibera autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii, conform modelului prezentat în anexa nr. 3, sau va respinge cererea de autorizare şi va comunică în scris solicitantului decizia luată şi motivele pe care se întemeiază.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale  +  Articolul 5 (1) Autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii este valabilă atât timp cat nu s-au modificat condiţiile iniţiale pentru care aceasta a fost eliberata. (2) La modificarea condiţiilor iniţiale persoana juridică sau fizica va solicita revizuirea autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii. (3) Conform art. 9 alin. (2) din Legea nr. 90/1996 privind protecţia muncii, republicată, persoana juridică sau fizica are obligaţia sa confirme anual la inspectoratul teritorial de muncă faptul ca se menţin condiţiile iniţiale pentru care s-a eliberat autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii.  +  Articolul 6Tarifele pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii sunt stabilite prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale.  +  Articolul 7 (1) Autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii se retrage de către inspectoratul teritorial de muncă în cazul în care se constată că nu sunt menţinute condiţiile iniţiale existente la data obţinerii acesteia, iar persoana juridică sau fizica nu a solicitat revizuirea autorizaţiei. (2) Retragerea autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii se face pe baza unui proces-verbal întocmit de inspectoratul teritorial de muncă cu o motivatie temeinica privind neconformităţile şi actele normative ale căror prevederi au fost incalcate. Un exemplar al procesului-verbal se transmite persoanei juridice sau fizice, iar o copie la Inspecţia Muncii.  +  Articolul 8În cazul în care persoana juridică sau fizica nu este de acord cu decizia inspectoratului teritorial de muncă privind soluţionarea cererii de autorizare sau de retragere a autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii, ea poate contesta aceasta decizie în termen de 30 de zile de la înştiinţare la Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.  +  Articolul 9 (1) Inspectoratul teritorial de muncă asigura evidenta dosarelor de autorizare şi reautorizare, a autorizaţiilor eliberate, a retragerilor de autorizaţii în registrul de evidenta a autorizării persoanelor juridice şi fizice din punct de vedere al protecţiei muncii, conform modelului prezentat în anexa nr. 4. (2) Inspectoratul teritorial de muncă asigura arhivarea documentaţiei specifice care a stat la baza eliberării autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii, inclusiv a revizuirilor, retragerilor şi reautorizarilor.  +  Articolul 10Prezentele norme metodologice nu se aplică: a) comercianţilor definiţi conform Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 76/2001; b) unităţilor Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne, Ministerului Justiţiei - Direcţia Generală a Penitenciarelor, Ministerului Finanţelor Publice - Garda Financiară, Serviciului Roman de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi Serviciului de Protecţie şi Paza.  +  Anexa 1-------la normele metodologice-----------------------Unitatea ................... Nr. de înregistrare la ITM ...../.........CătreInspectoratul teritorial de muncăÎn conformitate cu prevederile Legii nr. 90/1996 privind protecţia muncii, republicată, solicitam acordarea/reînnoirea autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii pentru activităţile menţionate în declaraţia pe propria răspundere privind respectarea legislaţiei de protecţia muncii.Datele de identificare, activităţile unităţii şi condiţiile în care se solicita autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii sunt cele menţionate în declaraţia pe propria răspundere.Solicitant,..............................................(funcţia, numele şi prenumele conducătorului)  +  Anexa 2-------la normele metodologice-----------------------Antetul persoanei juridice sau fiziceDECLARAŢIEpe propria răspundere privind respectarea legislaţiei de protecţia muncii.....(denumirea persoanei juridice sau fizice)..........................., reprezentată de ............................................................................, în calitate de ........................................................., cu sediul social/adresa în localitatea ......................., str. .................................. nr. ........, bl. ...., sc. ..., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul .........., telefon .../........, fax ................../........., e-mail ......................, persoana juridică/fizica înfiinţată prin ................................................., cu forma de proprietate publică/privată/mixtă, declaram pe propria răspundere ca activităţile enumerate mai jos şi pentru care se solicita autorizaţie de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii se vor desfăşura în conformitate cu prevederile Legii nr. 90/1996 privind protecţia muncii, republicată, ale normelor generale de protecţie a muncii, normelor specifice de securitate a muncii, standardelor de securitate şi ale altor reglementări în vigoare specifice activităţii desfăşurate.Numărul de personal care desfăşoară activităţi în sediul social este de ............. .Activităţi efectuate:Codul CAEN Denumirea CAEN---------- --------------Activitate principala......................... ...............................Alte activităţi......................... ........................................................ ........................................................ ........................................................ ...............................Ne angajăm ca în situaţia în care urmează sa efectuam şi alte activităţi sa solicitam revizuirea autorizaţiei emise şi în situaţia în care vom înfiinţa subunitati (filiale, sucursale sau puncte de lucru) sa solicitam autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii pentru acestea.În susţinerea celor de mai sus:I. Declaram ca:
         
      CondiţiiDacă este cazul, se marchează cu X
    1.Activitatea de protecţie a muncii este asigurată şi se desfăşoară în mod organizat.[ ]
    2.Condiţiile pentru instruirea corespunzătoare în domeniul protecţiei muncii a participanţilor la procesul de muncă sunt asigurate.[ ]
    3.Spaţiul construit este adecvat activităţilor unităţii şi corespunde ca rezistenţă reglementărilor legale în vigoare.[ ]
    4.Riscurile de accidentare sau de îmbolnăvire profesională generate de activităţile desfăşurate sunt identificate.[ ]
    5.Sunt stabilite măsurile de apărare a vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii participanţilor la procesul de muncă.[ ]
    6.Echipamentele tehnice utilizate în atmosfere normale sunt certificate din punct de vedere al calităţii în ceea ce priveşte securitatea muncii, conform reglementărilor legale în vigoare.[ ]
    7.Echipamentele tehnice utilizate în atmosfere potenţial explozive sunt certificate din punct de vedere al calităţii în ceea ce priveşte securitatea muncii, conform reglementărilor legale în vigoare.[ ]
    8.Echipamentele tehnice sunt asigurate corespunzător cu sisteme şi dispozitive de protecţie, cu aparatură de măsură şi control.[ ]
    9.Locurile de muncă sunt dotate cu mijloacele necesare pentru intervenţie în caz de accidente sau intoxicaţii, conform baremurilor în vigoare.[ ]
    10.Concentraţiile substanţelor toxice, explozive şi inflamabile în mediul de lucru sunt controlate periodic.[ ]
    11.Personalul este dotat cu echipamentul individual de protecţie reglementar, necesar pentru protejarea împotriva tuturor factorilor de risc la care este expus, de calitate şi de protecţie corespunzătoare şi certificat conform reglementărilor în vigoare.[ ]
    12.Este încadrat personalul necesar, calificat şi autorizat reglementar pentru meserii şi profesii specificate în normele generale de protecţia muncii.[ ]
  II. Precizam ca:1. Riscurile principale de accidentare şi/sau de imbolnavire profesională sunt următoarele:......................................................................2. Se dispune, după caz, de:- proiectul pentru construcţie şi tehnologie şi/sau Raportul de expertiza nr. ......... data ........................, elaborat de ............................................;- proiectul de zonare Ex pentru prevenirea exploziilor şi incendiilor în zonele cu atmosfera potenţial exploziva nr. ..................... data .........................., elaborat de ..............................;- autorizaţia pentru produse şi substanţe toxice conform Decretului nr. 466/1979;- autorizaţia pentru materii explozive conform Legii nr. 126/1995, cu modificările ulterioare;- autorizaţia pentru produse de uz fitosanitar conform Ordonanţei Guvernului nr. 4/1995, aprobată şi modificată prin Legea nr. 85/1995.3. Lista cuprinzând echipamentele tehnice (tip, nr.) sub incidenţa ISCIR, cu menţionarea numărului autorizaţiei şi a datei scadente de verificare.Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând ca falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală.Semnatura/ştampila
   +  Anexa 3-------la normele metodologice-----------------------ROMÂNIA      ┌──────┐ MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE      │ │      │STEMA │ Inspecţia Muncii      │ │ Inspectoratul teritorial de muncă      └──────┘Seria ........ nr. ...........AUTORIZAŢIE DE FUNCŢIONAREdin punct de vedere al protecţiei munciinr. ............./.............În baza dispoziţiilor art. 9, ale art. 18 alin. (1) lit. b) şi ale art. 20 lit. c) din Legea protecţiei muncii nr. 90/1996, republicată, se autorizeaza funcţionarea .................................................................................................................................................................................................................................................din localitatea ..........................., str. ........................... nr. ....., sectorul .........., judeţul ................................................., pentru următoarele activităţi:
           
    Nr. crt.Codul CAENDenumirea activităţiiPunctul de lucru (adresa)
           
           
           
           
                                            Inspector-şef,                                   ..........................                                             L.S.Data eliberării:ziua ... luna ..... anul .....(verso)Reautorizări (La modificarea condiţiilor iniţiale se reautorizeaza unitatea.)                ┌───────────────────────┐                │ │                 │ │                │Anul ........... │                │ │                │Inspector-şef, │                │.............. │                │ │                │ │                │ L.S. │                │ │                │ │                └───────────────────────┘
   +  Anexa 4-------la normele metodologice-----------------------MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALEInspecţia munciiInspectoratul teritorial de muncăREGISTRUL DE EVIDENTAa autorizării persoanelor juridice şi fizice din punct de vedereal protecţiei muncii
                         
    Nr. crt.Denumirea solicitantuluiSediulNumărul de salariaţiData depunerii documentaţieiSpecificul activităţiiData eliberării autorizaţieiFelul autorizaţieiData retragerii autorizaţieiData reautorizăriiObservaţii
    012345678910
                         
                         
                         
                         
  ------------