NORMA din 5 octombrie 2001privind omologarea, amenajarea, întreţinerea şi exploatarea partiilor şi traseelor de schi pentru agrement
EMITENT
 • MINISTERUL TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 19 noiembrie 2001   +  Capitolul 1 Omologarea partiilor şi a traseelor de schi pentru agrement1.1. Omologarea partiilor de schi pentru agrement se face de Ministerul Turismului pe baza constatărilor făcute la faţa locului de o comisie constituită din reprezentanţi ai Ministerului Turismului - Direcţia generală de autorizare şi control şi ai consiliilor judeţene. Comisia îşi desfăşoară activitatea cu consultarea reprezentanţilor asociaţiilor profesionale de profil şi a consiliului local pe a cărui raza teritorială se afla partia sau traseul de schi supus omologării.1.2. În sensul prezentelor norme, prin termenii următori se înţelege: a) partia de schi pentru agrement - acea parte a domeniului pentru schi amenajat, care este destinată practicării schiului pentru agrement în condiţii de siguranţă pentru schiori; b) traseul de schi pentru agrement - acea parte a domeniului pentru schi amenajat, care face legătură între partiile de schi.1.3. Administratorii partiilor sau traseelor de schi pentru agrement vor solicita omologarea lor cu cel puţin 45 de zile înainte de darea în exploatare a acestora.În acest scop se va depune la Ministerul Turismului următoarea documentaţie:- cerere de omologare;- certificatul constatator de la oficiul registrului comerţului, din care să rezulte obiectul de activitate al societăţii comerciale, datele de identificare din certificatul de înmatriculare*). Asociaţiile familiale şi persoanele fizice vor prezenta copie de pe autorizaţia eliberata în baza Decretului-lege nr. 54/1990;- copie de pe documentul legal care conferă dreptul administratorului sa exploateze partia sau traseul de schi (act de proprietate, act de concesiune etc.);- fişa partiei sau a traseului de schi pentru agrement, care va cuprinde elementele prevăzute în criteriile minime de omologare;- schita partiei sau a traseului de schi pentru agrement, cu detalii privind amplasarea instalaţiei de transport pe cablu, portiunile abrupte, palcurile de copaci, curbele şi eventualele intersectii cu drumurile carosabile, cu traseele instalaţiilor de transport pe cablu şi cu alte părţii, locurile de amplasare a indicatoarelor de semnalizare şi a balizelor;- schita profilului partiei;- fotografia de ansamblu a partiei de schi alpin, cu dimensiunile de 18 cm x 24 cm, realizată, de preferinta, de pe versantul opus;- autorizaţia de mediu, obţinută în conformitate cu prevederile Legii protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările ulterioare.-------------- Notă *) Agentul economic poate furniza informaţiile respective şi prin prezentarea copiilor de pe actele lui oficiale.1.4. Termenul de soluţionare a cererii de omologare este de 30 de zile de la data înregistrării documentaţiei la Ministerul Turismului. Dacă sunt îndeplinite criteriile minime de omologare, Ministerul Turismului va emite certificatul de omologare.1.5. Criteriile minime obligatorii de omologare a partiilor şi traseelor de schi pentru agrement sunt prezentate în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentele norme.De asemenea, modelul certificatului de omologare este prezentat în anexa nr. 1.1.În cazul în care nu sunt îndeplinite criteriile minime de omologare, Ministerul Turismului îl va înştiinţa în scris pe administrator, precizând motivele.  +  Capitolul 2 Amenajarea partiilor şi traseelor de schi pentru agrement2.1. Lucrările iniţiale de amenajare se vor stabili pe bază de studii şi proiecte, la cererea administratorului sau a deţinătorului legal al partiei şi/sau al traseului de schi pentru agrement, de către instituţiile de proiectare de profil şi se vor executa de către agenţi comerciali specializaţi. Studiile şi proiectele elaborate pentru lucrări de amenajare a unor noi părţii de schi pentru agrement sau de modificare a celor existente vor avea la baza acordul şi autorizaţia de mediu, care se vor obţine potrivit Legii nr. 137/1995, republicată, cu modificările ulterioare, însoţite de toate avizele prealabile necesare prevăzute de lege. Autorizarea lucrărilor de construcţii se face potrivit legii.2.2. Amenajarea partiilor şi traseelor de schi pentru agrement trebuie facuta cu respectarea criteriilor minime prevăzute în anexa nr. 2 şi a următoarelor principii: a) amenajarea va fi completa şi definitivă, ţinându-se seama de toate elementele legate de relief, prin conservarea peisajului şi protecţia solului; b) prin amenajare se vor evita gropile sau sparturile prea pronunţate care să îi proiecteze pe schiori prea sus ori pe distanţe prea lungi; c) obstacolele pe care ar putea fi proiectati schiorii în afară partiei vor fi prevăzute cu sisteme de protecţie (baloturi de paie, plase etc.); d) în interiorul virajelor marcate cu "viteza medie" sau "viteza mare" se vor amenaja "zone de cadere" (spaţii suficient dimensionate, libere de orice obstacol); e) partiile de schi pentru agrement vor fi omogene din punct de vedere al dificultatii.În cazul partiilor de schi fond se vor mai avea în vedere următoarele: f) traseul partiei trebuie să aibă o formă inelara care să permită reintoarcerea schiorilor la punctul de plecare. Partiile care nu asigura reintoarcerea schiorilor vor fi special semnalizate; g) evitarea dublului sens de mers pe partiile de schi fond, pentru a nu se produce incrucisarea schiorilor. Acesta poate fi admis pe porţiuni scurte de teren, cu semnalizarea corespunzătoare.În funcţie de situaţia existenta pe teren este obligatorie montarea indicatoarelor de avertizare, orientare, de reglementare a circulaţiei schiorilor şi de informare, conform specificatiilor cuprinse în anexa nr. 2 şi machetelor de prezentare prevăzute în anexa nr. 2.1.2.3. Specificaţiile indicatoarelor de semnalizare a circulaţiei schiorilor pe partiile şi traseele de schi pentru agrement sunt cele prezentate în anexa nr. 4.Indicatoarele de informare vor fi amplasate la punctele de plecare a partiilor şi traseelor de schi pentru agrement, iar cele de avertizare, orientare şi de reglementare, pe părţile laterale ale acestora, în locuri vizibile pentru schiori şi fără sa constituie un pericol pentru aceştia.Panourile de orientare vor fi amplasate în principalele puncte de interes ale staţiunii sau ale localităţii montane.Este interzisă lipirea pe suporturile indicatoarelor sau pe placutele indicatoare a oricărui material publicitar.2.4. În scopul orientarii schiorilor partiile şi traseele de schi pentru agrement vor fi balizate. Balizarea partiilor de schi alpin se face pe una sau pe ambele laturi. Dacă se balizeaza ambele laturi, balizele vor fi instalate alternativ. Balizele pentru partiile de schi alpin vor fi realizate din discuri cu diametrul de 45 cm, fixate pe suporturi adecvate, şi vor fi vopsite în culoarea corespunzătoare gradului de dificultate al partiei, având înscrisă pe mijloc denumirea acesteia.Marcarea partiilor de schi fond se va realiza prin utilizarea de fanioane sau de benzi colorate, amplasate pe laturile direcţiei de mers a schiorilor.Traseele de schi pentru agrement vor fi balizate pe margine, cu balize de forma rombica, cu dimensiuni de 25 cm x 25 cm, fixate pe suporturi adecvate şi vopsite în culoare portocaliu deschis, de preferinta cu vopsea fluorescenta.Balizele vor fi numerotate începând cu cifra 1, pornindu-se de la baza partiei sau a traseului de schi pentru agrement.  +  Capitolul 3 Întreţinerea şi exploatarea partiilor şi traseelor de schi pentru agrement3.1. Pentru întreţinerea partiilor de schi pentru agrement se vor efectua, în mod obligatoriu, următoarele lucrări:- îndepărtarea obstacolelor naturale sau artificiale apărute pe partie şi semnalizarea acelora care nu pot fi inlaturate;- batatorirea mecanică a zapezii după fiecare ninsoare şi înlăturarea denivelarilor apărute pe parcursul utilizării partiei;- asigurarea zapezii în sectoarele partiei care pot constitui surse de pericol pentru schiori: pasaje inguste, locul de schimbare a direcţiei, locul de incrucisare cu alte părţii etc.3.2. Lucrările de întreţinere curenta a partiilor de schi pentru agrement se vor executa în afară programului de funcţionare a acestora, care va fi acelaşi cu cel al instalaţiei aferente de transport pe cablu.3.3. În cazul în care maşinile de batatorit zapada vor fi utilizate în timpul programului de funcţionare a instalaţiilor de transport pe cablu, se vor lua, după caz, următoarele măsuri de protecţie pe tronsoanele inguste ale partiei de schi pentru agrement şi pe cele lipsite de vizibilitate:- se va închide temporar partia de schi pentru agrement sau tronsonul respectiv;- se va atenţiona schiorul şi se va instala un indicator corespunzător de semnalizare;- se vor afişa principalele date meteorologice: temperatura, grosimea stratului de zapada, viteza vantului.În timpul utilizării maşinilor de batatorit zapada se va acţiona semnalul luminos intermitent (a se vedea anexa nr. 3).3.4. Controlul zilnic al partiei de schi pentru agrement se va efectua atât înainte, cat şi după închiderea acesteia şi va urmări starea în care se afla balizele şi indicatoarele de semnalizare, obstacolele nou-apărute, deteriorările lucrărilor de amenajare a partiei de schi şi ale sistemelor de protecţie, existenta pe partie a unor persoane ratacite sau care necesita acordarea de ajutor.3.5. În perioadele de extrasezon se vor verifica: menţinerea integrităţii stratului vegetal, starea lucrărilor de amenajare, în special a celor de regularizare a scurgerii şi de corectare a torentelor de pe suprafaţa partiilor şi a traseelor de schi pentru agrement, şi se vor reface lucrările deteriorate.3.6. În cazul organizării de antrenamente şi de competitii sportive interne şi internaţionale pe partiile de schi pentru agrement se vor lua următoarele măsuri de protecţie a schiorilor amatori:- organizarea antrenamentelor şi a competiţiilor sportive se poate face doar în condiţiile omologării respectivei părţii de către Federaţia Română de Schi şi Biatlon, de comun acord cu administratorul partiei, iar pregătirea partiilor se va realiza de Comitetul de organizare a competitiei şi de administratorul partiei;- închiderea partiei pentru schiorii amatori, în cazul în care desfăşurarea antrenamentelor sau a competiţiilor sportive poate pune în pericol securitatea acestora;- delimitarea prin corzi, benzi sau prin alte mijloace de avertizare a sectoarelor destinate desfăşurării antrenamentelor ori competiţiilor sportive.3.7. Pe partiile de schi pentru agrement organizarea şi funcţionarea şcolilor de schi se realizează numai de către monitori de schi atestaţi.  +  Capitolul 4 Regulile de conduita a schiorilor şi a altor persoane care utilizează partiile şi traseele de schi pentru agrement4.1. Schiorii amatori şi de performanţă, precum şi utilizatorii de snowboard sunt obligaţi să respecte următoarele reguli de conduita stabilite de Federaţia Internationala de Schi: a) sa schieze în asa fel încât sa nu pună în pericol viaţa altui schior sau sa îi cauzeze acestuia un prejudiciu; b) să îşi adapteze viteza şi maniera proprie de a schia potrivit pregătirii tehnice, condiţiei fizice, stării zapezii, gradului de dificultate al partiei, condiţiilor atmosferice şi densitatii traficului de pe partie; c) să îşi aleagă cu grija traiectoria pe care urmează sa coboare, în scopul protejării schiorilor aflaţi în aval; d) să depăşească schiorul aflat în aval fie pe partea dreaptă, fie pe partea stanga, cu condiţia ca aceasta depasire să fie suficient de larga pentru a evita o eventuala evoluţie neasteptata a celui care urmează să fie depăşit; e) să se asigure, printr-un examen atent al traficului din amonte şi al celui din aval, ca atât el, cat şi alţi schiori sunt în afară oricărui pericol cu ocazia traversarii unei părţii sau a reluării parcursului după o oprire temporară pe aceasta; f) sa evite staţionarea pe partie, mai ales pe portiunile inguste ale acesteia ori pe cele lipsite de vizibilitate. În cazul caderii, sa elibereze partia în cel mai scurt timp posibil; g) sa utilizeze numai marginea partiei, în cazul în care este obligat sa urce sau sa coboare pe jos; h) să respecte indicatoarele de semnalizare şi balizele de marcare instalate pe partiile şi traseele de schi pentru agrement; i) sa anunţe postul de prim ajutor, în cazul accidentarii unui schior, şi sa acorde sprijin la transportarea acestuia; j) să îşi decline identitatea în faţa organelor abilitate, în cazul în care a fost martorul unui accident sau a provocat el însuşi accidentul.4.2. Persoanele care utilizează partiile şi traseele de schi pentru agrement în alt scop decât schiatul sunt obligate să respecte următoarele reguli: a) sa nu coboare pe partiile sau pe traseele de schi pentru agrement utilizând sanii ori dispozitive improvizate; b) sa nu deterioreze indicatoarele de semnalizare, panourile şi balizele de marcare; c) sa nu circule pe partiile ori traseele de schi pentru agrement cu automobile, tractoare sau cu orice alt tip de vehicul; d) sa nu efectueze lucrări care ar conduce la deteriorarea partiei sau a traseului de schi pentru agrement; e) sa nu depoziteze materiale de orice natura sau deşeuri pe partiile şi traseele de schi pentru agrement; f) sa nu utilizeze pentru pasunat partiile şi traseele de schi pentru agrement omologate; g) sa nu lipeasca materiale publicitare pe suporturile sau pe placutele indicatoarelor de semnalizare.  +  Anexa 1 -------la norme--------CRITERIILE MINIME OBLIGATORIIde omologare a partiilor şi traseelor de schi pentru agrement┌───┬──────────────────────────┬───────────────────────────────┬─────────┬────┐├───┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────┼────┤│Nr.│ Criterii │ Partia de schi alpin cla- │Partia │Tra-││crt│ │ sificata după gradul de │ de │seul││ │ │ dificultate │schi fond│ de ││ │ ├───────┬───────┬───────┬───────┤ │schi││ │ │foarte │uşoară │ medie │ difi- │ │ ││ │ │ uşoară│ │ │ cila │ │ │├───┴──────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────┴────┤│ Caracteristici naturale │├───┬──────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬─────────┬────┤│ 1.│ Inclinarea medie a pantei│maximum│maximum│maximum│maximum│ - │ - ││ │ (%) │ 10 │ 20 │ 30 │ 40 │ │ │├───┼──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────┤│ 2.│Lungimea minima (km) │ - │ - │ - │ - │ 3 │ - │├───┼──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────┤│ 3.│Lăţimea minima (m) │ 30 │ 30 │ 20 │ 20 │ - │ - │├───┼──────────────────────────┼───────┴───────┴───────┴───────┼─────────┼────┤│ 4.│Profilul partiei (m) │ - plat: - partie batatorita │ 3,5-4 │ ││ │ │ - latime totală │ 5,5-6 │ ││ │ │ - urcus: - partie batatorita │ 5-6 │ ││ │ │ - latime totală │ 7-8 │ ││ │ │- coborare: - partie batatorita│ 3 │ ││ │ │ - latime totală │ 4-5 │ │├───┼──────────────────────────┼───────┬───────┬───────┬───────┼─────────┼────┤│ 5.│Diferenţa de nivel (m) │ 50 │ 200 │ 500 │ 1.000 │ 30-100 │ - │├───┼──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────┤│ 6.│Altitudinea (m) │ - │ - │ - │ - │800-1.800│ - │├───┼──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────┤│ 7.│Durata de inzapezire -zile│ - │ - │ - │ - │ 120 │ - │├───┼──────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼────┤│ 8.│Zona fără pericole │ x │ x │ x │ x │ x │ x │└───┴──────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────┴────┘  +  Anexa 1.1 ---------la norme---------ROMÂNIAMINISTERUL TURISMULUICERTIFICAT DE OMOLOGAREValabil până la data de .........În baza Hotărârii Guvernului nr. .................. şi a Ordinului ministrului turismului nr. ................ se atesta ca partia de schi ............................., situata în ........................, administrată de ........................, poate fi folosită la practicarea schiului de agrement.Ministrul turismului, Director general,Nr. ................Data ...............  +  Anexa 2 -------la norme--------CRITERII MINIMEde amenajare a partiilor şi traseelor de schi┌───┬─────────────────────────────────────┬─────────────────────────┬────┬────┐├───┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼────┼────┤│Nr.│ Criterii │Partia de schi alpin cla-│Par-│Tra-││crt│ │sificata după gradul de │tia │seul││ │ │ dificultate │ de │ de ││ │ ├──────┬──────┬─────┬─────┤schi│schi││ │ │foarte│uşoară│medie│difi-│fond│ ││ │ │uşoară│ │ │cila │ │ │├───┼─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┤│ 1.│Suprafaţa nivelata │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├───┼─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┤│ 2.│Suprafaţa inierbata │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├───┼─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┤│ 3.│Taluze consolidate │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├───┼─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┤│ 4.│Santuri şi rigole │ x │ x │ x │ x │ - │ - │├───┼─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┤│ 5.│Drum de acces │ x │ x │ x │ x │ x │ - │├───┼─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┤│ 6.│Instalatie de transport pe cablu │ x │ x │ x │ x │ - │ - │├───┼─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┤│ 7.│Indicatoare*) cu denumirea partiei │ │ │ │ │ │ ││ │de schi │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├───┼─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┤│ 8.│Indicatoare*) cu denumirea traseului │ │ │ │ │ │ ││ │de schi │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├───┼─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┤│ 9.│Indicatoare*) de semnalizare: │ │ │ │ │ │ ││ │- avertizare │ │ │ │ │ │ ││ │- orientare │ - │ - │ x │ x │ - │ - ││ │- reglementarea circulaţiei │ │ │ │ │ │ ││ │ schiorilor │ │ │ │ │ │ ││ │- informare │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┤│10.│Post de prim ajutor │ x │ x │ x │ x │ x │ - │├───┼─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┤│11.│Telefon S.O.S. │ - │ - │ x │ x │ - │ - │├───┼─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┤│12.│Centru de închiriat echipament │ │ │ │ │ │ ││ │sportiv │ x │ x │ x │ x │ - │ - │├───┼─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┤│13.│Panoul partiei │ x │ x │ x │ x │ x │ - │├───┼─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┤│14.│Panoul cuprinzând regulile de │ │ │ │ │ │ ││ │conduita a schiorilor │ x │ x │ x │ x │ x │ - │├───┼─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┤│15.│Balizarea │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├───┼─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┤│16.│Mijloace de protecţie instalate în │ │ │ │ │ │ ││ │locurile şi în cazul obstacolelor │ │ │ │ │ │ ││ │periculoase (garduri sau plase de │ │ │ │ │ │ ││ │protecţie, verificarea pilonilor │ │ │ │ │ │ ││ │aparţinând instalaţiilor de │ │ │ │ │ │ ││ │transport pe cablu etc.) │ x │ x │ x │ x │ - │ - │├───┼─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┤│17.│Personal de întreţinere şi de control│ │ │ │ │ │ ││ │al partiilor │ x │ x │ x │ x │ x │ - │├───┼─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┤│18.│Personal de supraveghere a ordinii │ │ │ │ │ │ ││ │şi bunei conduite a turistilor │ x │ x │ x │ x │ x │ - │└───┴─────────────────────────────────────┴──────┴──────┴─────┴─────┴────┴────┘---------- Notă *) Conform machetelor din anexa nr. 2.1 şi specificatiilor din anexa nr. 4, indicatoarele se vor instala în funcţie de situaţia existenta în teren.  +  Anexa 2.1 ---------la norme--------INDICATOARELE DE AVERTIZARE ŞI ORIENTARE, INDICATOARELE DE REGLEMENTARE A CIRCULAŢIEI SCHIORILOR precum şi MARCAREA PARTIILOR ŞI RUTELOR DE SCHI sunt publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 736 din 19 noiembrie 2001.  +  Anexa 3 -------la norme--------CRITERIIde întreţinere şi exploatare┌───┬─────────────────────────────────────┬─────────────────────────┬────┬────┐├───┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼────┼────┤│Nr.│ Criterii │Partia de schi alpin cla-│Par-│Tra-││crt│ │sificata după gradul de │tia │seul││ │ │ dificultate │ de │ de ││ │ ├──────┬──────┬─────┬─────┤schi│schi││ │ │foarte│uşoară│medie│difi-│fond│ ││ │ │uşoară│ │ │cila │ │ │├───┼─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┤│ 1.│Masina de batatorit zapada │ x │ x │ x │ x │ - │ - │├───┼─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┤│ 2.│- Semnalizare luminoasa intermitenta │ x │ x │ x │ x │ - │ - ││ │în timpul utilizării masinii de │ │ │ │ │ │ ││ │batatorit zapada ; sau │ │ │ │ │ │ ││ │- Închiderea temporară a partiei de │ x │ x │ x │ x │ - │ - ││ │schi ori a tronsonului respectiv │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │└───┴─────────────────────────────────────┴──────┴──────┴─────┴─────┴────┴────┘  +  Anexa 4 --------la norme---------SPECIFICAŢIILEindicatoarelor de semnalizare utilizate pe partiile şi traseele de schi pentru agrement
  Nr. crt Tipul de indicator Forma şi dimensiunea Descrierea
  0 1 2 3
  A. Indicatoare de avertizare şi orientare
  1. Ingustarea partiei Dreptunghi de 40cm x 60cm Fondul de culoare galbena, semn convenţional pe fond de culoare alba, încadrat într-un triunghi cu marginile de culoare roşie şi cu o latime de 25 mm
  2. Intersectia cu un drum carosabil idem idem
  3. Intersectia cu traseul instalaţiei de transport pe cablu idem idem
  4. Intersectia cu traseul altei părţii de schi idem idem
  5. Bifurcatie idem idem
  6. Curba la stanga sau la dreapta idem idem
  7. Curba strânsă idem idem
  8. Existenta unor pericole naturale sau artificiale (conducte, stâlpi de telefon, piloni de linii electrice, de teleschiuri sau de teleferice, trunchiuri de copaci, stanci etc.) idem idem
  9. Prezenta în lucru a masinii de batatorit zapada idem idem
  10. Pericol de avalanse idem Fondul de culoare galbena, cu text şi patrate pe margine de culoare neagra
  B. Indicatoare de reglementare a circulaţiei schiorilor
  1. Direcţie obligatorie Dreptunghi 15cm x 50cm Fondul de culoare corespunzător gradului de dificultate al partiei, cu o sageata de culoare alba
  2. Interzicerea accesului pe partie Dreptunghi 40cm x 60cm Fanion de 25cm x 25cm Fond de culoare galbena, cu un cerc pe partie al cărui contur de culoare roşie are o latime de 25 mm În carouri de culoare galbena şi neagra
  C. Indicatoare de informare
  1. Identificarea partiilor de schi Sageata 20cm x 70cm Fondul de culoare corespunzător gradului de dificultate al partiei, având înscris numele partiei cu o culoare distinctă
  2. Identificarea traseului de schi idem Fondul de culoare galbena, având înscris numele traseului cu o culoare neagra
  3. Post de prim ajutor Dreptunghi 35cm x 50cm Fondul de culoare albastra cu semnul convenţional înscris într-un patrat de culoare alba
  4. Telefon S.O.S. idem idem
  5. Centru de închiriat echipament de schi idem idem
  6. Panoul partiei: - verde - partie foarte uşoară - albastru - partie uşoară - roşu - partie medie - negru - partie dificila Dreptunghi 90cm x125cm Fondul de culoare corespunzător gradului de dificultate al partiei, având înscrise denumirea, gradul de dificultate, lungimea, diferenţa de nivel, lăţimea minima, inclinarea medie a pantei, numărul de balize şi traiectoria
  7. Panoul cuprinzând regulile de conduita a schiorilor Dreptunghi 100 cm x x 200 cm Fondul de culoare alba, având înscris textul cu litere de culoare neagra
  8. Panoul de orientare Dreptunghi cu dimensiune opţională Panoul va cuprinde harta domeniului schiabil, pe care vor fi marcate cel puţin următoarele: - partiile de schi omologate, în culorile corespunzătoare gradului lor de dificultate - traseele de schi în culoare galbena - instalaţiile de transport pe cablu, trasate cu culoare neagra - orarul de funcţionare a instalaţiilor
  -------