NORME METODOLOGICE din 25 octombrie 2001de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 12 noiembrie 2001     +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Beneficiază de drepturile prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat familiile şi persoanele singure care locuiesc în România, cu sau fără cetăţenie română, precum şi apatrizii.  +  Articolul 2Familiile şi persoanele singure care nu au cetăţenie română beneficiază de prevederile Legii nr. 416/2001, dacă se afla în una dintre următoarele situaţii: a) cetăţenii străini, pe perioada în care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legii; b) cetăţenii străini care au dobândit, în condiţiile legii, statutul de refugiat în România sau cărora li s-a acordat o alta forma de protecţie prevăzută de lege; c) apatrizii care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legii.  +  Articolul 3În sensul prevederilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 416/2001, prin sintagma care locuiesc şi gospodăresc împreună se înţelege persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) au domiciliul sau, după caz, reşedinţa comune; b) contribuie împreună la achiziţionarea sau la realizarea unor bunuri şi a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul acestora.  +  Articolul 4Prin sintagma copiii aflaţi în întreţinere, prevăzută la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 416/2001, se înţelege, după caz: a) copiii până la vârsta de 18 ani sau, dacă urmează o formă de învăţământ la cursuri de zi, prevăzută de lege, până la împlinirea vârstei de 25 de ani, dacă urmează studii superioare cu durata de şcolarizare de maximum 5 ani, sau de 26 de ani, în cazul în care urmează studii superioare cu durata de şcolarizare mai mare de 5 ani; b) copiii în vârsta de peste 18 ani care, în condiţiile legii, sunt declaraţi persoane cu handicap accentuat sau grav ori sunt încadraţi în gradul I sau II de invaliditate.  +  Articolul 5În cazul soţilor despărţiţi în fapt beneficiază de prevederile Legii nr. 416/2001 fiecare dintre aceştia, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege.  +  Capitolul 2 Ajutorul social  +  Secţiunea 1 Primirea şi soluţionarea cererilor pentru acordarea ajutorului social  +  Articolul 6Ajutorul social se acordă în completarea veniturilor nete lunare ale familiei sau ale persoanei singure, pentru asigurarea venitului minim garantat lunar, prevăzut la art. 4 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 416/2001.  +  Articolul 7 (1) Ajutorul social se acordă pe bază de cerere însoţită de acte doveditoare privind componenta familiei şi de declaraţia privind veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii de către membrii acesteia. (2) Cererea prevăzută la alin. (1) se completează, după caz, de către persoana singura sau de către unul dintre membrii familiei, desemnat de aceasta, care are capacitate deplina de exerciţiu a drepturilor civile, sau, în cazurile prevăzute de lege, de către curatorul sau tutorele persoanei îndreptăţite sa beneficieze de ajutor social. (3) Modelul cererii pentru acordarea ajutorului social este prevăzut în anexa nr. 1. (4) Modelul declaraţiei privind veniturile realizate de familie este prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 8 (1) Cererea pentru acordarea ajutorului social, însoţită de actele doveditoare privind componenta familiei şi de declaraţia privind veniturile realizate, se înregistrează după cum urmează: a) la primarul localităţii sau, după caz, la primarul sectorului în a cărui raza teritorială solicitantul are domiciliul ori, după caz, reşedinţa; b) la primarul localităţii reşedinţa de judeţ sau, după caz, la primarul general al municipiului Bucureşti, în situaţia persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 416/2001. (2) În situaţia în care un membru al familiei sau persoana singura care solicită ajutorul social are domiciliul sau reşedinţa în alta unitate administrativ-teritorială, cererea va fi însoţită de o adeverinta eliberata de primarul localităţii în care aceasta are domiciliul sau reşedinţa, din care să rezulte că nu beneficiază de ajutor social.  +  Articolul 9 (1) Componenta familiei se dovedeşte cu actele de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei şi, după caz, cu următoarele acte, în copie: a) certificatele de naştere ale copiilor; b) certificatul de căsătorie; c) hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei, de încredinţare sau plasament familial al minorului, potrivit legii; d) actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator; e) acte din care să rezulte ca un membru al familiei urmează o formă de învăţământ în condiţiile prevăzute la art. 4 lit. a); f) acte din care să rezulte încadrarea, potrivit legii, în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori în gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în întreţinere; g) după caz, alte acte doveditoare privind componenta familiei. (2) Actele de identitate prevăzute la alin. (1) sunt, după caz, următoarele: a) buletinul de identitate, cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie, în cazul cetăţenilor români; b) carnetul de identitate, legitimatia de şedere temporară sau documentul de identitate, eliberat de autorităţile române competente, în cazul cetăţenilor străini sau apatrizi.  +  Articolul 10Soluţionarea cererilor pentru acordarea ajutorului social se realizează de persoanele desemnate, din cadrul serviciului de asistenţa socială, prin dispoziţie de către primar.  +  Articolul 11 (1) Cererile pentru acordarea ajutorului social se înregistrează într-un registru special. (2) Pentru fiecare solicitant se întocmeşte o documentaţie distinctă, pastrandu-se actele care au stat la baza stabilirii dreptului la ajutor social, cele emise ulterior de primar, precum şi cele depuse ulterior de solicitant.  +  Articolul 12 (1) Pentru soluţionarea cererii pentru acordarea ajutorului social primarul dispune verificarea, în mod obligatoriu, la domiciliul sau, după caz, la reşedinţa solicitantului ajutorului social, a situaţiei ce rezultă din datele înscrise în actele doveditoare. (2) Verificarea prevăzută la alin. (1) se realizează de personalul din cadrul aparatului de lucru al consiliului local, care întocmeşte ancheta socială al carei model este prezentat în anexa nr. 3. (3) La definitivarea anchetei sociale se pot utiliza şi informaţii de la cel puţin două persoane care cunosc situaţia materială, socială şi civilă a persoanelor din gospodăria solicitantului de ajutor social. (4) La efectuarea anchetei sociale pot participa şi reprezentanţi ai instituţiilor publice sau ai organizaţiilor neguvernamentale care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale respective. (5) În cazul persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 416/2001 verificarea prevăzută la alin. (1) se va efectua la locul desemnat de solicitant.  +  Secţiunea a 2-a Stabilirea cuantumului şi plata ajutorului social  +  Articolul 13 (1) În vederea stabilirii cuantumului ajutorului social persoana desemnată de primar completează fişa de calcul al ajutorului social pe baza datelor din cerere, din actele doveditoare depuse de solicitant, precum şi a celor rezultate din ancheta socială. (2) Modelul fisei de calcul al ajutorului social este prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 14Dacă familia sau persoana singura are în proprietate terenuri, clădiri, spaţii locative sau alte bunuri, mobile ori imobile, în vederea stabilirii venitului net lunar al familiei sau al persoanei singure se va proceda după cum urmează: a) în cazul în care obţine fructe civile, naturale sau industriale, se ia în calcul venitul mediu lunar obţinut în anul precedent; b) în cazul în care nu obţine fructe civile, naturale sau industriale, se ia în calcul valoarea cea mai mare dintre valoarea de vânzare şi valoarea de utilizare a acestora.  +  Articolul 15 (1) În aplicarea prevederilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 416/2001 consiliile locale vor stabili anual, prin hotărâre, următoarele: a) limitele minime ale veniturilor medii lunare ce s-ar putea obţine din vânzarea terenurilor, clădirilor, spaţiilor locative sau a altor bunuri, mobile ori imobile; b) limitele minime ale veniturilor medii lunare ce s-ar putea obţine din utilizarea terenurilor, clădirilor, spaţiilor locative sau a altor bunuri, mobile ori imobile. (2) Prin sintagma locuinţa minima, prevăzută la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 416/2001, se înţelege locuinta definită la art. 2 lit. a) din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care îndeplineşte cerinţele minimale prevăzute în anexa nr. 1 la această lege.  +  Articolul 16 (1) Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţa între nivelurile prevăzute la art. 4 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 416/2001 şi venitul net lunar al familiei sau persoanei singure, rezultat din fişa de calcul. (2) În cazul soţilor despărţiţi în fapt, la stabilirea venitului net lunar al familiei sau al persoanei singure nu se iau în considerare veniturile celuilalt soţ.  +  Articolul 17 (1) În cazul în care un membru al familiei sau persoana singura beneficiara de ajutor social face dovada ca lucrează pe bază de contract individual de muncă sau de convenţie civilă de prestări de servicii, cuantumul ajutorului social, calculat în condiţiile prevăzute la art. 16 alin. (1), se majorează cu 15%. (2) Majorarea cuantumului ajutorului social, prevăzută la alin. (1), se aplică o singură dată, indiferent de numărul membrilor de familie care lucrează pe bază de contract individual de muncă sau convenţie civilă de prestări de servicii.  +  Articolul 18 (1) Cererea pentru acordarea ajutorului social, însoţită de actele doveditoare, fişa de calcul al ajutorului social şi ancheta socială sunt prezentate primarului care dispune, după caz, acordarea sau neacordarea ajutorului social. (2) Pe baza dispoziţiei primarului, în termen de 5 zile de la emiterea acesteia, se transmite solicitantului comunicarea privind acordarea sau, după caz, neacordarea ajutorului social, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5. (3) Ajutorul social se acordă începând cu luna următoare celei în care s-a înregistrat cererea. (4) Pentru cererile înregistrate în luna ianuarie 2002 ajutorul social se acordă începând cu luna ianuarie 2002. (5) Titularul ajutorului social este persoana prevăzută în dispoziţia primarului, iar beneficiarul acestuia este familia sau, după caz, persoana singura. (6) Schimbarea titularului ajutorului social, în condiţiile prevăzute la art. 13 din Legea nr. 416/2001, se realizează pe bază de ancheta socială, prin dispoziţie a primarului, care se aduce la cunoştinţa celor interesaţi.  +  Articolul 19 (1) Primarul poate organiza acordarea ajutorului social în bani, în natura sau prin plata unor cheltuieli de întreţinere şi de încălzire a locuinţei. (2) În vederea respectării condiţiilor care au stat la baza acordării dreptului la ajutor social primării pot dispune efectuarea periodică de noi anchete sociale, în condiţiile prevăzute la art. 12.  +  Articolul 20 (1) Plata ajutorului social în bani se face lunar pe bază de stat de plată, mandat poştal sau în cont curent personal. (2) Data plăţii ajutorului social şi modalitatea de plată a acestuia se stabilesc de către primar prin dispoziţie care se aduce la cunoştinţa titularilor. (3) Pentru persoanele prevăzute la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 416/2001 plata ajutorului social se realizează în ultima zi lucrătoare a lunii curente.  +  Articolul 21 (1) În funcţie de rezultatele anchetei sociale acordarea ajutorului social se poate organiza şi în natura, prin asigurarea, pentru toţi sau pentru o parte din membrii familiei, respectiv pentru persoana singura, a unor alimente şi medicamente, precum şi a altor bunuri sau produse stabilite de primar. (2) Contravaloarea bunurilor şi produselor prevăzute la alin. (1) nu poate depăşi cuantumul ajutorului social calculat pentru luna în care se acordă.  +  Secţiunea a 3-a Obligaţiile titularilor şi ale beneficiarilor de ajutor social  +  Articolul 22Titularul ajutorului social are obligaţia sa comunice primarului în scris orice modificare intervenita cu privire la veniturile şi la numărul membrilor familiei, în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit modificarea.  +  Articolul 23 (1) Persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, precum şi persoanele singure apte de muncă beneficiare de ajutor social, care nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi desfăşurate, potrivit legii, ca membru asociat sau persoana autorizata sa desfăşoare o activitate independenta, au obligaţia de a efectua lunar, cel mult 72 de ore, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de interes local. (2) În vederea aplicării prevederilor alin. (1) primării întocmesc lunar un plan de acţiuni sau de lucrări de interes local, repartizate pe persoane, fără a se putea depăşi regimul normal de lucru şi cu respectarea normelor de securitate şi igiena a muncii.  +  Articolul 24 (1) Persoanele apte de muncă ce nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi desfăşurate, potrivit legii, ca membru asociat sau ca persoana autorizata sa desfăşoare o activitate independenta au obligaţia sa dovedească, din 3 în 3 luni, cu adeverinta eliberata de agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă, următoarele: a) sunt luate în evidenta pentru încadrarea în munca; b) nu au refuzat nejustificat un loc de muncă; c) nu au refuzat nejustificat participarea la un program de pregătire profesională. (2) Sunt exceptate de la obligaţia de a prezenta adeverinta eliberata de agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă persoanele prevăzute la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 416/2001.  +  Articolul 25În sensul prevederilor art. 23 şi 24, persoane apte de muncă sunt persoanele care: a) au vârsta cuprinsă între 16 ani şi vârsta stabilită de lege pentru pensionare; b) nu urmează o formă de învăţământ cursuri de zi, prevăzută de lege; c) au starea de sănătate şi capacitatea fizica şi psihică care le fac apte pentru prestarea unei munci.  +  Secţiunea a 4-a Modificarea cuantumului ajutorului social, suspendarea şi încetarea plăţii ajutorului social  +  Articolul 26 (1) Cuantumul ajutorului social se modifica în următoarele situaţii: a) venitul net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure ori numărul membrilor familiei diferă faţă de cel avut iniţial în vedere la calculul ajutorului social; b) persoanele apte de muncă prevăzute la art. 23 alin. (1) refuza nejustificat efectuarea acţiunilor sau lucrărilor de interes local; c) persoanele apte de muncă prevăzute la art. 23 alin. (1) nu prezintă, din 3 în 3 luni, adeverinta eliberata de agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă. (2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) cuantumul ajutorului social al familiei se modifica prin excluderea din numărul membrilor de familie a persoanelor respective.  +  Articolul 27În cazul beneficiarului, persoana singura şi apta de muncă ce nu este salariata şi nu realizează venituri din alte activităţi desfăşurate ca membru asociat sau ca persoana autorizata sa desfăşoare o activitate independenta, plata ajutorului social se suspenda în următoarele situaţii: a) nu prezintă, din 3 în 3 luni, adeverinta prevăzută la art. 24 alin. (1); b) refuza nejustificat efectuarea acţiunilor sau lucrărilor de interes local prevăzute la art. 23 alin. (1).  +  Articolul 28Modificarea cuantumului ajutorului social sau, după caz, suspendarea plăţii acestuia se face prin dispoziţie scrisă a primarului, începând cu luna următoare celei în care s-au constatat motivele prevăzute la art. 26 alin. (1) şi la art. 27, şi se comunică titularului în termen de 15 zile de la data emiterii acesteia.  +  Articolul 29 (1) În cazul modificării cuantumului ajutorului social în condiţiile prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. c) şi, respectiv, al suspendării acestuia în condiţiile prevăzute la art. 27 lit. a), prezentarea de către titular, în termen de 3 luni de la data emiterii dispoziţiei primarului, a adeverintei eliberate de agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă atrage, după caz: a) recalcularea cuantumului ajutorului special, prin includerea în numărul membrilor de familie a persoanelor respective; b) reluarea plăţii ajutorului social, în cazul persoanei singure. (2) Recalcularea cuantumului ajutorului social sau reluarea plăţii acestuia se face prin dispoziţie scrisă a primarului, începând cu luna următoare prezentării adeverintei eliberate de agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă. (3) Drepturile de ajutor social corespunzătoare perioadei în care plata ajutorului social a fost suspendată sau în care cuantumul acestuia a fost modificat, în condiţiile prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. c), respectiv la art. 27 lit. a), se acordă titularului dacă adeverinta eliberata de agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă se referă la perioada de modificare sau, după caz, de suspendare.  +  Articolul 30 (1) Plata ajutorului social încetează în următoarele situaţii: a) veniturile nete lunare ale familiei sau ale persoanei singure depăşesc nivelurile prevăzute la art. 4 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 416/2001; b) familia sau persoana singura care primeşte ajutor social îşi schimba domiciliul sau reşedinţa în alta unitate administrativ-teritorială; c) plata ajutorului social a fost suspendată şi în termen de 3 luni de la data suspendării nu a fost depusa adeverinta prevăzută la art. 24 alin. (1). (2) Plata ajutorului social încetează începând cu luna următoare celei în care au fost constatate situaţiile prevăzute la alin. (1). (3) Încetarea plăţii ajutorului social se face prin dispoziţie a primarului şi se comunică în scris titularului în termen de 5 zile de la data emiterii acesteia.  +  Capitolul 3 Ajutorul pentru încălzirea locuinţei  +  Articolul 31În baza prevederilor art. 22 şi ale art. 28 alin. (2) din Legea nr. 416/2001 ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă în perioada 1 noiembrie-31 martie familiilor sau persoanelor singure beneficiare de ajutor social, după cum urmează: a) prin achitarea la furnizor a cheltuielilor pentru consumul de energie termica, în limita sumei prevăzute la art. 22 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 416/2001, pe familie sau persoana singura care utilizează pentru încălzirea locuinţei energia termica în sistemele centralizate; b) prin achitarea la furnizor a cheltuielilor pentru consumul de gaze naturale, în limita sumei prevăzute la art. 22 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 416/2001, pe familie sau persoana singura care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale; c) în lei, prin majorarea cuantumului lunar al ajutorului social cu suma prevăzută la art. 22 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 416/2001, pe familie sau persoana singura care utilizează pentru încălzirea locuinţei lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri; d) în natura, prin acordarea de lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri, în limita sumei prevăzute la art. 22 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 416/2001, pe familie sau persoana singura, în cazul în care acestea sunt utilizate pentru încălzirea locuinţei.  +  Articolul 32 (1) Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă lunar, la cererea titularului de ajutor social, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 6, depusa la primarul localităţii, după cum urmează: a) până la data de 25 a lunii curente pentru luna anterioară; b) cu 10 zile înainte de data stabilită pentru plata ajutorului social. (2) În situaţiile prevăzute la art. 31 lit. a) şi b) cererea este însoţită, după caz, de unul dintre următoarele acte doveditoare privind consumul de energie termica sau de gaze naturale în luna anterioară: a) dovada eliberata de asociaţia de locatari sau proprietari, din care să rezulte suma datorată pentru cheltuielile cu încălzirea locuinţei; b) factura însoţită de contractul individual pentru furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale. (3) În cazul în care titularul ajutorului social nu este titularul contractului individual de furnizare a energiei termice sau a gazelor naturale, ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă cu condiţia prezentării unui contract de furnizare a energiei termice sau a gazelor naturale, încheiat de un membru al familiei beneficiare de ajutor social.  +  Articolul 33 (1) Plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei, în situaţiile prevăzute la art. 31 lit. a) şi b), se efectuează după cum urmează: a) dacă suma datorată este mai mare decât ajutorul cuvenit, primarul aproba achitarea către furnizor a sumei reprezentând ajutorul prevăzut de Legea nr. 416/2001, iar diferenţa se achită direct de către titularul ajutorului; b) dacă suma datorată este egala cu ajutorul cuvenit, primarul aproba achitarea către furnizor a acestei sume; c) dacă suma datorată este mai mica decât ajutorul cuvenit, primarul aproba achitarea către furnizor a acestei sume, iar diferenţa până la limita ajutorului prevăzut de Legea nr. 416/2001 se plăteşte titularului de ajutor social. (2) Plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei, în situaţia prevăzută la art. 31 lit. c), se efectuează lunar, la data stabilită pentru plata ajutorului social. (3) Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei, în situaţia prevăzută la art. 31 lit. d), se poate realiza lunar sau în alt mod stabilit de comun acord între primar şi beneficiar, precum şi în funcţie de posibilităţile locale. (4) Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei se evidenţiază prin completarea unei fise de calcul, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7.  +  Articolul 34Sumele reprezentând cheltuielile cu încălzirea locuinţei privind consumul de energie termica sau de gaze naturale, plătite direct de beneficiari, precum şi cele achitate de primari furnizorilor se vor colecta în conturile de tip escrow, deschise la bănci comerciale de către distribuitorii şi producătorii de energie termica sau de gaze naturale.  +  Capitolul 4 Ajutorul social care se acordă sotiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu  +  Articolul 35În aplicarea prevederilor art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 416/2001 centrele militare organizează activitatea de primire, înregistrare şi soluţionare a cererilor pentru acordarea ajutoarelor, asigura evidenta şi plata acestora.  +  Articolul 36 (1) Acordarea ajutorului social lunar se realizează la cererea sotiei celui care satisface serviciul militar obligatoriu, înregistrată la centrul militar care a efectuat încorporarea. (2) La cererea prevăzută la alin. (1) se anexează actul de identitate al solicitantei, certificatul de căsătorie, actele doveditoare privind veniturile nete realizate în luna anterioară depunerii cererii, precum şi, după caz, următoarele acte doveditoare: a) certificatele de naştere ale copiilor în vârsta de până la 7 ani; b) dovada din care să rezulte ca solicitanta este gravida, începând cu luna a IV-a de sarcina; c) decizia de încadrare în gradul I sau II de invaliditate; d) după caz, actele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. c).  +  Articolul 37Stabilirea veniturilor se realizează pe baza declaraţiei privind veniturile realizate de familie, prevăzută la art. 7 alin. (4).  +  Articolul 38 (1) În urma verificării îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea ajutorului social lunar cererile sunt aprobate sau, după caz, respinse de comandantul centrului militar, în termen de 15 zile de la data înregistrării acestora. (2) În cazul respingerii cererii se comunică solicitantei motivele care au stat la baza acestei decizii.  +  Articolul 39 (1) Plata ajutorului social se efectuează începând cu luna următoare depunerii cererii şi încetează începând cu luna următoare celei în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile legale care au stat la baza acordării acestuia. (2) Pe perioada executării pedepsei cu închisoarea de către militari ajutorul pentru sotiile acestora se suspenda, plata urmând să fie reluată începând cu luna în care cei în cauza au revenit la unităţile militare.  +  Articolul 40Plata ajutorului social se efectuează lunar prin mandat poştal, stat de plată sau în cont curent personal.  +  Articolul 41Sotiile celor care satisfac serviciul militar obligatoriu, beneficiare de ajutor social, au obligaţia sa comunice în scris centrelor militare orice modificare a situaţiilor care au stat la baza acordării acestuia, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea.  +  Articolul 42Fondurile necesare plăţii ajutorului social pentru sotiile celor care satisfac serviciul militar obligatoriu se suporta din bugetul de stat şi sunt administrate şi gestionate de Ministerul Apărării Naţionale.  +  Articolul 43Ministerul Apărării Naţionale poate emite precizări privind procedura de acordare de către centrele militare a ajutorului social sotiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu.  +  Capitolul 5 Alocaţia pentru copiii nou-născuţi  +  Articolul 44 (1) Alocaţia pentru copiii nou-născuţi se acordă la cerere, o singură dată, pentru fiecare dintre primii 4 copii nou-născuţi vii. (2) În sensul prevederilor alin. (1) prin sintagma copil nou-născut se înţelege copilul în vârsta de până la 6 luni. (3) Cererea prevăzută la alin. (1) se înregistrează la primăria localităţii în care domiciliază mama sau, după caz, în care a fost înregistrată naşterea copilului. (4) În cazul în care naşterea a fost înregistrată în alta localitate decât cea în care domiciliază mama, cererea va fi însoţită de o adeverinta eliberata de primarul localităţii de domiciliu sau, după caz, al celei în care a fost înregistrată naşterea, din care să rezulte că nu a beneficiat de alocaţia pentru copilul nou-născut. (5) Actele doveditoare pentru stabilirea şi acordarea dreptului privind alocaţia pentru copiii nou-născuţi sunt certificatul de naştere în original al copilului pentru care se solicita alocaţia, declaraţia pe propria răspundere privind rangul copilului nou-născut, precum şi, după caz, copiile de pe certificatele de naştere ale copiilor născuţi anterior.  +  Articolul 45 (1) În urma analizei cererii şi a actelor doveditoare primarul dispune, în cel mult 10 zile de la data înregistrării cererii, după caz, acordarea sau neacordarea alocaţiei pentru copiii nou-născuţi. (2) În cazul neacordarii alocaţiei pentru copiii nounascuti motivele care au stat la baza acestei dispoziţii sunt comunicate solicitantului în termen de 5 zile de la data emiterii acesteia.  +  Articolul 46 (1) Alocaţia pentru copiii nou-născuţi se acordă în cuantumul prevăzut de actele normative în vigoare la data naşterii copilului. (2) Fondurile necesare pentru plata alocaţiei pentru copiii nou-născuţi se suporta din bugetul de stat şi sunt administrate şi gestionate de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.  +  Articolul 47 (1) Dispoziţiile primarului privind acordarea alocaţiilor pentru copiii nou-născuţi se transmit direcţiei de muncă şi solidaritate socială judeţene, respectiv Direcţiei generale de muncă şi solidaritate socială a municipiului Bucureşti, denumita în continuare direcţie teritorială. (2) Pe baza dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) direcţia teritorială solicita Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale necesarul de credite bugetare în vederea plăţii alocaţiilor pentru copiii nou-născuţi.  +  Articolul 48 (1) Sumele primite de la Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale sunt virate de către direcţia teritorială în conturile deschise cu aceasta destinaţie de către primar. (2) Plata alocaţiei pentru copiii nou-născuţi se efectuează de primar, pe stat de plată, în termen de 10 zile de la data primirii sumelor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 49După efectuarea plăţii alocaţiei pentru copiii nou-născuţi plătitorul are obligaţia de a înscrie pe versoul certificatului de naştere original menţiunea "Achitat alocaţia pentru copilul nou-născut", data, semnatura şi ştampila.  +  Capitolul 6 Alte ajutoare  +  Articolul 50Guvernul poate aproba prin hotărâre, la propunerea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, acordarea de ajutoare de urgenta familiilor sau persoanelor singure aflate în una dintre situaţiile prevăzute la art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001.  +  Articolul 51 (1) Propunerea de acordare a ajutoarelor de urgenta are la baza solicitarea unui membru de familie sau a persoanei singure, precum şi ancheta socială prin care se certifica existenta situaţiilor de necesitate sau, după caz, a situaţiilor deosebite în care se afla familiile sau persoanele singure. (2) Ancheta socială prevăzută la alin. (1) este efectuată de direcţia teritorială în colaborare cu serviciul de asistenţa socială din cadrul aparatului de lucru al consiliului local în a cărui raza teritorială locuieşte solicitantul, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8. (3) Ancheta socială este avizată de primar şi de prefect.  +  Articolul 52Fondurile necesare pentru plata ajutoarelor de urgenta prevăzute la art. 50 se suporta din bugetul de stat şi sunt administrate şi gestionate de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.  +  Articolul 53Primarul poate acorda, în limita fondurilor existente, ajutoare de urgenta familiilor sau persoanelor singure aflate în una dintre situaţiile prevăzute la art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001.  +  Articolul 54Dispoziţia primarului de acordare a ajutoarelor de urgenta are la baza solicitarea unui membru de familie sau a persoanei singure, precum şi ancheta socială efectuată de serviciul de asistenţa socială din cadrul aparatului de lucru al consiliului local, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8, prin care se certifica situaţiile de necesitate sau, după caz, situaţiile deosebite în care se afla familiile sau persoanele singure.  +  Articolul 55Fondurile necesare pentru plata ajutoarelor de urgenta prevăzute la art. 53 se suporta din bugetele locale.  +  Articolul 56Ajutoarele de urgenta prevăzute la art. 50 şi 53 se pot acorda în bani sau în natură.  +  Articolul 57Familiile şi persoanele singure care se afla în una dintre situaţiile prevăzute la art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 pot primi, pentru aceeaşi situaţie, ajutoare de urgenta suportate atât de la bugetul de stat, cat şi de la bugetul local.  +  Articolul 58În cazul decesului unei persoane din familiile beneficiare de ajutor social sau al persoanei singure beneficiare de ajutor social primării pot dispune acordarea unui ajutor reprezentând o parte din cheltuielile cu inmormantarea.  +  Articolul 59Ajutorul prevăzut la art. 58 se acordă unei singure persoane care poate fi, după caz, soţul sau sotia supravietuitoare, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moştenitorul în condiţiile dreptului comun sau, în lipsa acestuia, persoanei care dovedeşte ca a suportat cheltuielile cu inmormantarea.  +  Articolul 60 (1) Ajutorul prevăzut la art. 58 se acordă pe bază de cerere însoţită de următoarele acte, după caz: a) certificatul de deces, în original şi în copie; b) actul de identitate al solicitantului; c) acte de stare civilă ale solicitantului din care să rezulte relaţia de rudenie cu decedatul sau, după caz, acte care atesta calitatea de moştenitor, tutore, curator; d) dovezi privind suportarea cheltuielilor cu inmormantarea. (2) Cererea şi actele doveditoare prevăzute la alin. (1) se înregistrează la primarul localităţii unde familia din care a făcut parte persoana decedata sau, după caz, persoana singura decedata a beneficiat de ajutor social.  +  Articolul 61Ajutorul prevăzut la art. 58 se suporta din bugetul local, din fondurile alocate pentru plata ajutorului social şi poate fi acordat în bani sau în natură.  +  Capitolul 7 Dispoziţii finale  +  Articolul 62 (1) În aplicarea prevederilor art. 27 din Legea nr. 416/2001 echilibrarea bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale în vederea asigurării sumelor necesare pentru plata ajutorului social şi a ajutorului pentru încălzirea locuinţei se realizează prin repartizarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat. (2) Criteriile de repartizare a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat se stabilesc anual prin legea bugetului de stat.  +  Articolul 63 (1) Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale, respectiv pe sectoarele municipiului Bucureşti, a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat se realizează în cursul anului prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, la solicitarea primarilor. (2) La repartizarea unor venituri ale bugetului de stat în bugetele locale vor fi avute în vedere numărul beneficiarilor de ajutor social şi ajutor pentru încălzirea locuinţei, precum şi nivelurile fondurilor alocate cu aceasta destinaţie din bugetele locale.  +  Articolul 64Cheltuielile administrative necesare pentru aplicarea Legii nr. 416/2001 se suporta din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, din bugetul de stat.  +  Articolul 65 (1) În aplicarea prevederilor art. 31 alin. (3) din Legea nr. 416/2001 primării au obligaţia sa transmită direcţiilor teritoriale, până la data de 10 a fiecărei luni pentru luna anterioară, un raport statistic privind aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9. (2) Până la data de 20 a fiecărei luni direcţiile teritoriale transmit Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale Raportul statistic lunar privind aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001 la nivelul judeţului, respectiv la nivelul municipiului Bucureşti.  +  Articolul 66 (1) În vederea asigurării în sistemul asigurărilor sociale de sănătate a persoanelor din familiile beneficiare de ajutor social în condiţiile Legii nr. 416/2001, pentru care plata contribuţiei se realizează de la bugetul de stat prin Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, primării au obligaţia sa transmită direcţiilor teritoriale, până la data de 10 a lunii curente pentru luna expirată, situaţia privind persoanele adulte din familiile beneficiare de ajutor social, pentru care plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se asigura de la bugetul de stat, prevăzută în anexa nr. 10. (2) Pe baza situaţiilor prevăzute la alin. (1) direcţiile teritoriale solicita Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale creditele bugetare necesare plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, conform legii.  +  Articolul 67Ministerul Apărării Naţionale va transmite semestrial Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, până la data de 20 a lunii următoare expirării semestrului, numărul de beneficiari ai ajutorului social lunar acordat sotiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu.  +  Articolul 68În aplicarea prevederilor art. 33 din Legea nr. 416/2001 Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale va elabora instrucţiuni de îndrumare şi de verificare de către direcţiile teritoriale a prevederilor legii, care se aproba prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale.  +  Articolul 69În vederea asigurării venitului minim garantat direcţiile teritoriale şi consiliile locale acorda gratuit consultanţa de specialitate prin îndrumarea persoanelor şi familiilor în vederea întocmirii actelor necesare, identifica persoanele şi familiile îndreptăţite sa beneficieze de ajutor social şi realizează mediatizarea prevederilor Legii nr. 416/2001.  +  Articolul 70Drepturile stabilite în baza actelor normative prevăzute la art. 35 din Legea nr. 416/2001 se vor achită până la data de 31 decembrie 2001.  +  Articolul 71Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa 1    -------    la normele metodologice    -----------------------                                     CERERE                       pentru acordarea ajutorului social Numele şi prenumele solicitantului:┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ Data naşterii:┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ Adresa:┌─────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬───┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│Str. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Nr.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴───┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘┌─────┬─┬─┬─┬─┬─┬───┬─┬─┬─┬─┬───┬─┬─┬─┬─┬─────┬─┬─┬─┬─┬─┬───────┬─┬─┬─┬─┐│Bl. │ │ │ │ │ │Sc.│ │ │ │ │Ap.│ │ │ │ │O.P. │ │ │ │ │ │Sector │ │ │ │ │└─────┴─┴─┴─┴─┴─┴───┴─┴─┴─┴─┴───┴─┴─┴─┴─┴─────┴─┴─┴─┴─┴─┴───────┴─┴─┴─┴─┘ Localitatea:┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ Judeţul:┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ Actul de identitate: Eliberat de Circa de Poliţie nr:┌───┬───┬─────┬─┬─┬───┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┐│*1)│ │Seria│ │ │Nr.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───┴───┴─────┴─┴─┴───┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘                                                        La data de:                                                           ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                                                           └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘    Date despre membrii familiei solicitantului*2): 1. Numele şi prenumele:┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ Data naşterii: Codul numeric personal*3):┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘  Relaţia de rudenie*4): Act doveditor*5)                       ┌─┐ ┌─────┬─┬─┬─┬───┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                       └─┘ │Seria│ │ │ │Nr.│ │ │ │ │ │ │                                      └─────┴─┴─┴─┴───┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 2. Numele şi prenumele:┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ Data naşterii: Codul numeric personal*3):┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘  Relaţia de rudenie*4): Act doveditor*5)                       ┌─┐ ┌─────┬─┬─┬─┬───┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                       └─┘ │Seria│ │ │ │Nr.│ │ │ │ │ │ │                                      └─────┴─┴─┴─┴───┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 3. Numele şi prenumele:┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ Data naşterii: Codul numeric personal*3):┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘  Relaţia de rudenie*4): Act doveditor*5)                       ┌─┐ ┌─────┬─┬─┬─┬───┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                       └─┘ │Seria│ │ │ │Nr.│ │ │ │ │ │ │                                      └─────┴─┴─┴─┴───┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 4. Numele şi prenumele:┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ Data naşterii: Codul numeric personal*3):┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘  Relaţia de rudenie*4): Act doveditor*5)                       ┌─┐ ┌─────┬─┬─┬─┬───┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                       └─┘ │Seria│ │ │ │Nr.│ │ │ │ │ │ │                                      └─────┴─┴─┴─┴───┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 5. Numele şi prenumele:┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ Data naşterii: Codul numeric personal*3):┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘  Relaţia de rudenie*4): Act doveditor*5)                       ┌─┐ ┌─────┬─┬─┬─┬───┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                       └─┘ │Seria│ │ │ │Nr.│ │ │ │ │ │ │                                      └─────┴─┴─┴─┴───┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 6. Numele şi prenumele:┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ Data naşterii: Codul numeric personal*3):┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘  Relaţia de rudenie*4): Act doveditor*5)                       ┌─┐ ┌─────┬─┬─┬─┬───┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                       └─┘ │Seria│ │ │ │Nr.│ │ │ │ │ │ │                                      └─────┴─┴─┴─┴───┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 7. Numele şi prenumele:┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ Data naşterii: Codul numeric personal*3):┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘  Relaţia de rudenie*4): Act doveditor*5)                       ┌─┐ ┌─────┬─┬─┬─┬───┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                       └─┘ │Seria│ │ │ │Nr.│ │ │ │ │ │ │                                      └─────┴─┴─┴─┴───┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 8. Numele şi prenumele:┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ Data naşterii: Codul numeric personal*3):┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘  Relaţia de rudenie*4): Act doveditor*5)                       ┌─┐ ┌─────┬─┬─┬─┬───┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                       └─┘ │Seria│ │ │ │Nr.│ │ │ │ │ │ │                                      └─────┴─┴─┴─┴───┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 9. Numele şi prenumele:┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ Data naşterii: Codul numeric personal*3):┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘  Relaţia de rudenie*4): Act doveditor*5)                       ┌─┐ ┌─────┬─┬─┬─┬───┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                       └─┘ │Seria│ │ │ │Nr.│ │ │ │ │ │ │                                      └─────┴─┴─┴─┴───┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 10. Numele şi prenumele:┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ Data naşterii: Codul numeric personal*3):┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘  Relaţia de rudenie*4): Act doveditor*5)                       ┌─┐ ┌─────┬─┬─┬─┬───┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                       └─┘ │Seria│ │ │ │Nr.│ │ │ │ │ │ │                                      └─────┴─┴─┴─┴───┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘  Data:  _________________________ Semnatura:                                        _____________________------------------    *1) Pentru cetăţenii români se va specifică tipul de act de identitate:    - B.I. - buletin de identitate    - C.I. - carte de identitate    - C.I.P. - carte de identitate provizorie, iar pentru cetăţenii străini      sau apatrizi:    - C.I. - carnet de identitate    - L.S.T. - legitimatie de şedere temporară    - D.I. - document de identitate    *2) În cazul familiilor cu peste 10 membri se va completa o anexa.    *3) Codul numeric personal se va completa din actul de identitate sau din        certificatul de naştere.    *4) Se va completa cu următoarele coduri în funcţie de relaţia de rudenie:    - 02 - pentru soţ/sotie    - 03 - pentru concubin/a    - 04 - pentru copil    *5) - Se vor prezenta, după caz:    - certificatele de naştere ale copiilor;    - certificat de căsătorie;    - hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de încredinţare sau      plasament familial a minorului;    - actul din care să rezulte calitatea de tutore sau curator;    - acte din care să rezulte încadrarea în categoria persoanelor cu      handicap sau invaliditate.  +  Anexa 2    -------    la normele metodologice    -----------------------                                   DECLARAŢIE                    privind veniturile realizate de familie Numele şi prenumele solicitantului:┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ Data naşterii:┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ Adresa:┌─────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬───┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│Str. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Nr.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴───┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘┌─────┬─┬─┬─┬─┬─┬───┬─┬─┬─┬─┬───┬─┬─┬─┬─┬─────┬─┬─┬─┬─┬─┬───────┬─┬─┬─┬─┐│Bl. │ │ │ │ │ │Sc.│ │ │ │ │Ap.│ │ │ │ │O.P. │ │ │ │ │ │Sector │ │ │ │ │└─────┴─┴─┴─┴─┴─┴───┴─┴─┴─┴─┴───┴─┴─┴─┴─┴─────┴─┴─┴─┴─┴─┴───────┴─┴─┴─┴─┘ Localitatea:┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ Judeţul:┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘┌────────────────────────────────────────────────┬─┬─┐│A. VENITURI PERMANENTE NETE REALIZATE ÎN LUNA: │ │ │└────────────────────────────────────────────────┴─┴─┘┌───┬────────────────────────┬─────────────────────────────┬───────────────────┐│Cod│Categoria de venituri │ Actul doveditor*1) │Venitul realizat*2)││ │ │ │ (lei) │├───┴────────────────────────┴─────────────────────────────┴───────────────────┤│Salariul şi alte drepturi salariale: │├───┬────────────────────────┬─────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 01│- pe bază de contract │- adeverinta eliberata de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de muncă │angajator │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 02│- pe bază de convenţie │- adeverinta eliberata de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │civilă de prestări │angajator │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │servicii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 03│- salariul asistentului │- adeverinta eliberata de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │personal al persoanei cu│angajator │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │handicap │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 04│- salariul asistentului │- adeverinta eliberata de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │maternal │angajator │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 05│- salariul ingrijitoru- │- adeverinta eliberata de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │lui la domiciliu al per-│angajator │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │soanei varstnice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │dependente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 06│- venitul lunar realizat│- adeverinta eliberata de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ca membru asociat sau │Administraţia Financiară │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │persoana autorizata sa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │desfăşoare o activitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │independenta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 07│- indemnizaţia de şomaj │- talon de plată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───┴────────────────────────┴─────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ Pensii:┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Pensii de stat │├───┬────────────────────────┬─────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 08│- pensia pentru limita │- talon de pensie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de vârsta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 09│- pensia anticipata │- talon de pensie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 10│- pensia anticipata │- talon de pensie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │parţială │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 11│- pensia de invaliditate│- talon de pensie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 12│- pensia de urmaş │- talon de pensie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴────────────────────────┴─────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│Pensii militare: │├───┬────────────────────────┬─────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 13│- pensia de serviciu │- talon de pensie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 14│- pensia de invaliditate│- talon de pensie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 15│- pensia de urmaş │- talon de pensie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───┴────────────────────────┴─────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘┌───┬────────────────────────┬─────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│ 16│- pensia I.O.V.R. │- talon de pensie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───┴────────────────────────┴─────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘┌───┬────────────────────────┬─────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│ 17│- indemnizaţia pentru │- talon ├─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│ │persoanele care şi-au │ ││ │pierdut total sau părţi-│ ││ │al capacitatea de muncă │ ││ │ca urmare a participării│ ││ │la Revoluţie şi pentru │ ││ │urmaşii acestora │ │└───┴────────────────────────┴─────────────────────────────┘┌───┬────────────────────────┬─────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│ 18│- pensia socială pentru │- talon de pensie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │nevăzători │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───┴────────────────────────┴─────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘┌───┬────────────────────────┬─────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│ 19│- indemnizaţia de inso- │- talon de pensie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │titor pentru pensionari │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │gr. I invaliditate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───┴────────────────────────┴─────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘  Alte drepturi de asigurări sociale┌───┬────────────────────────┬─────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│ 20│- indemnizaţia pentru în│- adeverinta eliberata de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │capacitatea temporară de│angajator │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │munca │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 21│- indemnizaţia pentru │- adeverinta eliberata de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │creşterea copilului până│angajator sau, după caz, de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │la vârsta de 2 sau 3 ani│casa de pensii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 22│- indemnizaţia pentru în│- adeverinta eliberata de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │grijirea copilului bol- │angajator │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │nav în vârsta de până la│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │7 sau 18 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 23│- indemnizaţia de │- adeverinta eliberata de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │maternitate │angajator sau, după caz, de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │casa de pensii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───┴────────────────────────┴─────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ Indemnizaţii cu caracter permanent┌───┬────────────────────────┬─────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│ 24│- indemnizaţia lunară │- talon de plată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acordată magistraţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │inlaturati din justiţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │din considerente politi-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ce │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 25│- indemnizaţia lunară │- talon de plată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acordată persoanelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │persecutate din motive │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │politice sau etnice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 26│- indemnizaţia, sporul │- talon de plată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sau renta acordată în- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │valizilor, veteranilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi văduvelor de război │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 27│- indemnizaţia pentru │- talon de plată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │părinţii persoanelor ca-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │re au decedat în timpul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Revoluţiei din 1989 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 28│- indemnizaţia de ingri-│- talon de plată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │jire pentru revolutiona-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │rii invalizi gr. I │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 29│- suma fixa acordată │- talon de plată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │mamelor eroilor-martiri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───┴────────────────────────┴─────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘┌───┬────────────────────────┬─────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│ 30│- alocaţia de stat pen- │- talon de plată/adeverinta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tru copii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───┴────────────────────────┴─────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘┌───┬────────────────────────┬─────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│ 31│- alocaţia suplimentară │- talon de plată/adeverinta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru familiile cu copi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───┴────────────────────────┴─────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘┌───┬────────────────────────┬─────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│ 32│- alocaţia de întreţine-│- adeverinta ├─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│ │re pentru minorii dati │ ││ │în plasament familial │ ││ │sau încredinţaţi, potri-│ ││ │vit legii, unor familii │ ││ │sau persoane │ │└───┴────────────────────────┴─────────────────────────────┘ Burse┌───┬────────────────────────┬─────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│ 33│- pentru elevi │- adeverinta eliberata de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │unitatea de învăţământ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 34│- pentru studenţi │- adeverinta eliberata de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │unitatea de învăţământ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───┴────────────────────────┴─────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘┌───┬────────────────────────┬─────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│ 35│- ajutorul banesc lunar │- talon de plată ├─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│ │pentru persoanele care │ ││ │au devenit incapabile de│ ││ │munca în perioada efec- │ ││ │tuării unei pedepse pri-│ ││ │vative de libertate │ │├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│ 36│- ajutorul special acor-│- talon de plată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │dat persoanelor cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │handicap │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 37│- ajutorul social lunar │- adeverinta eliberata de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru sotiile celor ca-│centrul militar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │re satisfac serviciul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │militar obligatoriu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───┴────────────────────────┴─────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│B. VENITURI NETE ANUALE REALIZATE DIN VÂNZAREA/UTILIZAREA TERENURILOR, ││CLĂDIRILOR, SPAŢIILOR LOCATIVE SAU ALTOR BUNURI MOBILE ŞI IMOBILE ALTELE ││DECÂT LOCUINTA MINIMA ŞI BUNURILE NECESARE NEVOILOR FAMILIALE │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────┐│ Surse de venit │Actul doveditor privind │Venitul realizat*3)││ │ proprietatea şi/sau │ (lei) ││ │ venitul realizat │ │├───────────────────┬─────────────┼────────────────────────┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│- terenuri │- utilizare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────────────┼────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │- arenda │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────────────┼────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │- vânzare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│- clădiri, altele │- chirie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││decât locuinta ├─────────────┼────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │- vânzare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│- spaţii locative, │- chirie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││altele decât ├─────────────┼────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│locuinta │- vânzare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│- alte bunuri mobi-│- utilizare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││le şi imobile ├─────────────┼────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │- chirie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────────────┼────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │- vânzare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───────────────────┴─────────────┴────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│C. ALTE SURSE DE VENIT*4) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────┐│ Surse de venit │ Acte doveditoare │ Venitul realizat ││ │ │ (lei) │├─────────────────────────────────┼────────────────────────┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│- │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│- │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│- │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│- │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│- │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│- │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│- │ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤└─────────────────────────────────┴────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘    Subsemnatul/a________________________, cunoscând prevederile art. 292 dinCodul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere cadatele, informaţiile şi documentele prezentate corespund realităţii.    Data______________                                  Semnatura                                  ______________________-------------------    *1) Se vor anexa pentru fiecare membru al familiei.    *2) Pentru aceeaşi categorie de venituri se va înscrie suma totală a        acestora.    *3) Se înscrie venitul realizat în anul precedent.    *4) Se vor menţiona veniturile obţinute din alte creanţe legale, convenţii        civile de întreţinere aflate în executare, alte surse.  +  Anexa 3    --------    la normele metodologice    -----------------------Consiliul Local .........................................Judeţul ............................/Municipiul Bucureşti                               ANCHETA SOCIALĂ*1)                       pentru acordarea ajutorului social                 efectuată la data ................ anul ......    Urmare cererii d-lui (d-nei) ............... înregistrată cunr. ........ data ........, prin care s-a solicitat acordarea ajutoruluisocial, s-a procedat la verificarea situaţiei de fapt, la adresa ...........şi s-au constatat următoarele:    A. Date privind familia/persoana singura:    -----------------------------------------    1. Componenta familiei şi veniturile*2) acesteia:    -------------------------------------------------┌────┬─────────────────────────────────────────────┬────────────────┬────────┐│ │ │ Veniturile │ Alte ││ │ Componenta familiei │ familiei │venituri││ ├───────┬─────────────┬───────────┬───────────┼───────┬────────┼────────┤│ │Nume şi│ C.N.P. │Relaţia de │ Ocupaţia │ Sursa │ Cuantum│Cuantum ││Nr. │Prenume│data naşterii│ rudenie │ │cod*4) │ (lei) │ (lei) ││crt.│ │(ZZ/LL/AA) ├────┬──────┼────┬──────┤ │ │ ││ │ │ │ în │cod*3)│ în │cod*3)│ │ │ ││ │ │ │clar│ │clar│ │ │ │ │├────┼───────┼─────────────┼────┼──────┼────┼──────┼───────┼────────┼────────┤├────┼───────┼─────────────┼────┼──────┼────┼──────┼───────┼────────┼────────┤├────┼───────┼─────────────┼────┼──────┼────┼──────┼───────┼────────┼────────┤├────┼───────┴─────────────┴────┴──────┴────┴──────┼───────┼────────┼────────┤│ │ TOTAL │ │ │ │└────┴─────────────────────────────────────────────┴───────┴────────┴────────┘    2. Locuinta:    ------------    Tipul locuinţei - cod*3) []    Regimul juridic al locuinţei proprietate - cod*3) []    Nr. camere .........................    Suprafaţa locativă (mp) ............    Dotarea cu bunuri de folosinţă îndelungată ........................    ...................................................................    Condiţii de igiena ................................................    ...................................................................    ...................................................................    Încălzirea locuinţei:       - sistem centralizat de furnizare a energiei termice []       - gaze naturale []       - lemne []       - cărbuni []       - combustibili petrolieri []    3. Locuieşte împreună cu alte    -----------------------------       - familii []       - persoane singure []    4. Familia deţine în proprietate/folosinţă    ------------------------------------------    Terenuri:      - tipul de teren .............. suprafaţa ....................      - tipul de teren .............. suprafaţa ....................      - tipul de teren .............. suprafaţa ....................    Clădiri (altele decât locuinta) ......................................    ......................................................................    Spaţii locative (altele decât locuinta) ..............................    ......................................................................    Alte bunuri ..........................................................    ......................................................................    5. Starea de sănătate a familiei .....................................    --------------------------------    ......................................................................    6. Nevoi speciale ale membrilor familiei .............................    ----------------------------------------    ......................................................................    B. Alte aspecte constatate ...........................................    ......................................................................    C. Opţiunea solicitantului privind acordarea ajutorului social        - în bani []        - în natura*5) []    ......................................................................    ......................................................................                                                   Întocmit ______________                                                  Semnatura ______________     Luat la cunoştinţa     Solicitant ____________---------------    *1) În cazul gospodăriei se va întocmi separat pentru fiecare        familie/persoana singura;    *2) În cazul gospodăriei se va evidenţia distinct venitul obţinut în comun        de membrii acesteia;    *3) Se va trece codul prevăzut în tabelele Relaţia de rudenie, Ocupaţia,        Tipul locuinţei şi Regimul juridic al locuinţei;    *4) Se va trece, după caz, codul, în cazul veniturilor permanente, sau        sursele de venit în cazul veniturilor prevăzute la capitolele B şi C        din Declaraţia privind veniturile realizate;    *5) Se vor menţiona produsele solicitate (alimente, medicamente,        îmbrăcăminte etc.)
    Cod Relaţia de rudenie
    01 titularul
    02 soţ/sotie
    03 concubin
    04 copil (inclusiv copilul luat în adopţie, plasament familial, încredinţare, tutela, sau curatela)
    Cod Ocupaţia
    01 salariat
    02 persoana autorizata sa desfăşoare activităţi independente
    03 somer (care primeşte indemnizaţie de şomaj)
    04 lucrator ocazional
    05 pensionar
    06 fără loc de muncă
    07 casnic
    08 elev, student
    09 copil de vârsta şcolară care nu urmează o formă de învăţământ organizată potrivit legii
    10 copil de vârsta prescolara
    Cod Tipul locuinţei
    01 casa cu curte
    02 casa fără curte
    03 apartament la bloc
    04 nu are locuinta/locuinta improvizata
    Cod Regimul juridic al locuinţei
    01 în proprietate
    02 în închiriere(public/privat)
    03 în proprietatea unei rude cu care locuieşte
    04 nu are acte pentru locuinta
    05 alte situaţii
     +  Anexa 4
        -------
        la normele metodologice
        -----------------------
                                     FIŞA DE CALCUL
                                  al ajutorului social
                                                     TITULAR
    Numărul de înregistrare a cererii Numele: ....................
    .............../................. Prenumele: .................
    1 Numărul total al membrilor de familie care se ia în calcul la stabilirea ajutorului social .....persoane
    2 Venituri net lunar pe familie*1) din care: ... lei
    a) Venituri permanente nete realizate în luna anterioară ... lei
    b) Venituri nete anuale realizate din vânzarea/utilizarea terenurilor, clădirilor, spaţiilor locative sau altor bu- nuri mobile şi imobile altele decât locuinta minima şi bunurile necesare nevoilor familiale - venitul mediu lunar ... lei
    c) Din alte surse de venit ... lei
    3 Nivelul venitului minim garantat pe familie, stabilit în condiţiile legii ... lei
    4 Cuantumul ajutorului social (pct.3) - pct.2) ... lei/luna
    5 Majorarea ajutorului social (pct. 4 x 15%) (se aplică numai pentru situaţiile în care persoana singura sau cel puţin un membru din familie face dovada ca lucrea- za pe bază de contract de muncă sau convenţie civilă de prestări servicii) ... lei/luna
    6 Ajutorul social propus pentru plata (pct.4 + pct.5) ... lei/luna
           Întocmit Viza de control financiar preventiv,
       ..................... ...................
       Data ................
       Semnatura............
    ---------------------
        *1) Veniturile nete lunare se calculează pe baza datelor înscrise în
            declaraţia privind veniturile familiei/persoane singure, precum şi a
            limitelor minime stabilite prin hotărâre a consiliului local.
     +  Anexa 5-------la normele metodologice-----------------------Consiliul Local ........................................Judeţul ............................/Municipiul BucureştiDomnului/Doamnei..................adresa...............În baza dispoziţiei primarului nr. ..../......., începând cu data de ........, se acordă / nu se acordă/ se modifica / se suspenda / încetează ajutorul social în cuantum de ...... lei, pentru familia dlui (d-nei) ........., potrivit cererii nr. ........ /........... .Motivul neacordarii/modificării/suspendării/încetării ajutorului social:.....................................................................................................................................................................................................................Primar,.................Dispoziţia primarului se poate ataca pe calea contenciosului administrativ în termen de 30 de zile de la data primirii prezentei.  +  Anexa 6    -------    la normele metodologice    -----------------------                                     CERERE            pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei Numele şi prenumele solicitantului:┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ Data naşterii:┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ Adresa:┌─────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬───┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│Str. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Nr.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴───┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘┌─────┬─┬─┬─┬─┬─┬───┬─┬─┬─┬─┬───┬─┬─┬─┬─┬─────┬─┬─┬─┬─┬─┬───────┬─┬─┬─┬─┐│Bl. │ │ │ │ │ │Sc.│ │ │ │ │Ap.│ │ │ │ │O.P. │ │ │ │ │ │Sector │ │ │ │ │└─────┴─┴─┴─┴─┴─┴───┴─┴─┴─┴─┴───┴─┴─┴─┴─┴─────┴─┴─┴─┴─┴─┴───────┴─┴─┴─┴─┘ Localitatea:┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ Judeţul:┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ Actul de identitate: Eliberat de Circa de Poliţie nr:┌───┬───┬─────┬─┬─┬───┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┐│*1)│ │Seria│ │ │Nr.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───┴───┴─────┴─┴─┴───┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘                                                        La data de:                                                       ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                                                       └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘    Titular al ajutorului social în conformitate cu dispoziţia primaruluinr. ......./..........    Tipul de încălzire a locuinţei*2):                                                             ┌───┐    - energie termica furnizată în sisteme de centralizare ├───┤    - gaze naturale ├───┤    - lemne ├───┤    - cărbuni ├───┤    - combustibili petrolieri └───┘      Data:      ________________ Semnatura:                                        ___________________---------------    *1) Pentru cetăţenii români se va specifică tipul de act de identitate:    - B.I. - buletin de identitate    - C.I. - carte de identitate    - C.I.P. - carte de identitate provizorie, iar pentru cetăţenii străini      sau apatrizi:    - C.I. - carnet de identitate    - L.S.T. - legitimatie de şedere temporară    - D.I. - document de identitate    *2) Se va completa cu un [X] numai casuta care corespunde tipului de        încălzire al locuinţei.  +  Anexa 7    -------    la normele metodologice    -----------------------                                 FIŞA DE CALCUL                   al ajutorului pentru încălzirea locuinţei,                         acordat în anul ..............                                                    Numele şi prenumele                                                 titularului de ajutor social                                                 ............................    Sistemul de încălzire utilizat:      - energie termica []      - gaze naturale []      - lemne []      - cărbuni []      - combustibili petrolieri []    Cererea nr. ________/_________ de solicitare a ajutorului pentru încălzirealocuinţei aferent lunii IANUARIE
    În cazul utilizării energiei termice/gazelor naturale În cazul utilizării de lemne/cărbuni /combustibili petrolieri
    Cuantumul ajutorului prevăzut de lege - lei, din care: Cuantumul ajutorului prevăzut de lege - lei, din care:
    Suma achitată furnizorului Acordat în natura
    Diferenţa acordată titularului Acordat în bani - lei
              Întocmit Viza de control financiar preventivNumele şi prenume__________ Numele şi prenume________________Data________________________ Data_____________________________Semnatura___________________ Semnatura________________________Cererea nr. ________/_________ de solicitare a ajutorului pentru încălzirealocuinţei aferent lunii FEBRUARIE
    În cazul utilizării energiei termice/gazelor naturale În cazul utilizării de lemne/cărbuni /combustibili petrolieri
    Cuantumul ajutorului prevăzut de lege - lei, din care: Cuantumul ajutorului prevăzut de lege - lei, din care:
    Suma achitată furnizorului Acordat în natura
    Diferenţa acordată titularului Acordat în bani
              Întocmit Viza de control financiar preventivNumele şi prenume___________ Numele şi prenume________________Data________________________ Data_____________________________Semnatura___________________ Semnatura________________________Cererea nr. ________/_________ de solicitare a ajutorului pentru încălzirealocuinţei aferent lunii MARTIE
    În cazul utilizării energiei termice/gazelor naturale În cazul utilizării de lemne/cărbuni /combustibili petrolieri
    Cuantumul ajutorului prevăzut de lege - lei, din care: Cuantumul ajutorului prevăzut de lege - lei, din care:
    Suma achitată furnizorului Acordat în natura
    Diferenţa acordată titularului Acordat în bani
              Întocmit Viza de control financiar preventivNumele şi prenume__________ Numele şi prenume________________Data________________________ Data_____________________________Semnatura___________________ Semnatura________________________Cererea nr. ________/_________ de solicitare a ajutorului pentru încălzirealocuinţei aferent lunii NOIEMBRIE
    În cazul utilizării energiei termice/gazelor naturale În cazul utilizării de lemne/cărbuni /combustibili petrolieri
    Cuantumul ajutorului prevăzut de lege - lei, din care: Cuantumul ajutorului prevăzut de lege - lei, din care:
    Suma achitată furnizorului Acordat în natura
    Diferenţa acordată titularului Acordat în bani
              Întocmit Viza de control financiar preventivNumele şi prenume___________ Numele şi prenume________________Data________________________ Data_____________________________Semnatura___________________ Semnatura________________________Cererea nr. ________/_________ de solicitare a ajutorului pentru încălzirealocuinţei aferent lunii DECEMBRIE
    În cazul utilizării energiei termice/gazelor naturale În cazul utilizării de lemne/cărbuni /combustibili petrolieri
    Cuantumul ajutorului prevăzut de lege - lei, din care: Cuantumul ajutorului prevăzut de lege - lei, din care:
    Suma achitată furnizorului Acordat în natura
    Diferenţa acordată titularului Acordat în bani
              Întocmit Viza de control financiar preventivNumele şi prenume___________ Numele şi prenume________________Data________________________ Data_____________________________Semnatura___________________ Semnatura________________________
     +  Anexa 8
        -------
        la normele metodologice
        -----------------------
    Direcţia de muncă şi solidaritate socială
    Consiliul Local ........................................
    Judeţul............................/Municipiul Bucureşti
                                                       AVIZAT AVIZAT
                                                       Primar*) Prefect*)
                                                     ------------ ------------
    ---------------
        *) Avizează în cazul acordării ajutorului de urgenta de la bugetul de stat.
                                   ANCHETA SOCIALĂ*1)
                         pentru acordarea ajutorului de urgenta
                   în temeiul art. 28 alin.(1) din Legea nr.416/2001
                      efectuează la data ___________ anul _______
        Urmare verificării efectuate la domiciliul/reşedinţa/locuinta d-lui(d-nei)
    ................................. adresa ..........................,
    s-au constatat următoarele:
    A. Date privind familia/persoana singura:
    -----------------------------------------
    1. Componenta familiei şi veniturile*2) acesteia:
    -------------------------------------------------
    ┌────┬─────────────────────────────────────────────┬────────────────┬────────┐│ │ │ Veniturile │ Alte ││ │ Componenta familiei │ familiei │venituri││ ├───────┬─────────────┬───────────┬───────────┼───────┬────────┼────────┤│ │Nume şi│ C.N.P. │Relaţia de │ Ocupaţia │ Sursa │ Cuantum│Cuantum ││Nr. │Prenume│data naşterii│ rudenie │ │cod*4) │ (lei) │ (lei) ││crt.│ │(ZZ/LL/AA) ├────┬──────┼────┬──────┤ │ │ ││ │ │ │ în │cod*3)│ în │cod*3)│ │ │ ││ │ │ │clar│ │clar│ │ │ │ │├────┼───────┼─────────────┼────┼──────┼────┼──────┼───────┼────────┼────────┤├────┼───────┼─────────────┼────┼──────┼────┼──────┼───────┼────────┼────────┤├────┼───────┼─────────────┼────┼──────┼────┼──────┼───────┼────────┼────────┤├────┼───────┴─────────────┴────┴──────┴────┴──────┼───────┼────────┼────────┤│ │ TOTAL │ │ │ │└────┴─────────────────────────────────────────────┴───────┴────────┴────────┘    2. Locuinta:    ------------    Tipul locuinţei - cod*3) []    Regimul juridic al locuinţei proprietate - cod*3) []    Nr. camere .........................    Suprafaţa locativă (mp) ............    Dotare cu bunuri de folosinţă îndelungată ........................    ..................................................................    Condiţii de igiena ...............................................    ..................................................................    ..................................................................    Încălzirea locuinţei:       - sistem centralizat de furnizare a energiei termice []       - gaze naturale []       - lemne []       - cărbuni []       - combustibili petrolieri []    B. Descrierea situaţiei pentru care se solicita ajutorul de urgenta(cauze, pagube înregistrate, evaluarea pagubelor s.a.) ..................    .....................................................................    .....................................................................    .....................................................................    .....................................................................    C. A beneficiat de alte ajutoare pentru situaţia prezentată:    - în bani (suma/sursa): ...................................     - în natura (tipul/valoarea/sursa):........................    ...........................................................    D. Alte aspecte constatate.................................    ...........................................................    ...........................................................    ...........................................................    E. Opţiunea beneficiarilor de acordare a ajutorului de urgenta        - în bani []        - în natura*5) []    ..............................................................    ..............................................................    F. Propuneri:           - suma ....................           - modul de acordare ...................................                                   Întocmit______________                                   Semnatura_____________             Primar/   Directorul direcţiei de muncă      şi solidaritate socială          __________________      Luat la cunoştinţa      Solicitant___________------------    *1) În cazul gospodăriei se va întocmi separat pentru fiecare        familie/persoana singura;    *2) În cazul gospodăriei se va evidenţia distinct venitul obţinut în comun        de membrii acesteia;    *3) Se va trece codul prevăzut în tabelele Relaţia de rudenie, Ocupaţia,        Tipul locuinţei şi Regimul juridic al locuinţei;    *4) Se va trece, după caz, codul, în cazul veniturilor permanente, sau        sursele de venit în cazul veniturilor prevăzute la capitolele B şi C        din Declaraţia privind veniturile realizate;    *5) Se vor menţiona produsele solicitate (alimente, medicamente,        îmbrăcăminte etc.).
     +  Anexa 9    -------    la normele metodologice    -----------------------Consiliul Local ..............................................Judeţul............................/Municipiul Bucureşti                                RAPORT STATISTIC           privind aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001 privind                             venitul minim garantat                            luna ...... anul ......    1. Ajutorul social   1.1. Situaţia cererilor aprobate pentru acordarea ajutorului social┌─┬────────┬────────────┬─────────┬───────────┬───────┬──────┬─────────────────┐│N│ Tipul │Număr cereri│Existente│Aprobate şi│Suspen-│Ieşite│ Existente la ││r│familiei│înregistrate│la incepu│repuse în │date │ din │sfârşitul lunii ││c│ │în registrul│tul lunii│ plata │din pla│plata │ raportate ││r│ │ special │raportate│ │ta în │ în │ ││t│ ├────┬───────┤ ├────┬──────┤luna │luna │ ││ │ │în │Cumulat│ │în │Cumu- │rapor- │rapor-│ ││ │ │luna│de la │ │luna│lat de│tata │tata │ ││ │ │ra- │incepu-│ │ra- │la în-│ │ │ ││ │ │por-│tul │ │por-│cepu- │ │ │ ││ │ │tata│anului │ │tata│tul │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │anului│ │ │ │├─┼────────┼────┼───────┼─────────┼────┼──────┼───────┼──────┼─────────────────┤│ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │(col.3+col.4-col.││ │ │ │ │ │ │ │ │ │6-col.7) │├─┼────────┼────┼───────┼─────────┼────┼──────┼───────┼──────┼─────────────────┤│1│persoane│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │singure │ │ │ │ │ │ │ │ │├─┼────────┼────┼───────┼─────────┼────┼──────┼───────┼──────┼─────────────────┤│2│familii │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cu 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │persoane│ │ │ │ │ │ │ │ │├─┼────────┼────┼───────┼─────────┼────┼──────┼───────┼──────┼─────────────────┤│3│familii │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cu 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │persoane│ │ │ │ │ │ │ │ │├─┼────────┼────┼───────┼─────────┼────┼──────┼───────┼──────┼─────────────────┤│4│familii │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cu 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │persoane│ │ │ │ │ │ │ │ │├─┼────────┼────┼───────┼─────────┼────┼──────┼───────┼──────┼─────────────────┤│5│familii │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cu 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │persoane│ │ │ │ │ │ │ │ │├─┼────────┼────┼───────┼─────────┼────┼──────┼───────┼──────┼─────────────────┤│6│familii │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cu peste│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │5 pers. │ │ │ │ │ │ │ │ │├─┼────────┼────┼───────┼─────────┼────┼──────┼───────┼──────┼─────────────────┤│ │TOTAL: │ │ │ │ │ │ │ │ │└─┴────────┴────┴───────┴─────────┴────┴──────┴───────┴──────┴─────────────────┘ 1.2. Ajutoare sociale plătite┌─┬────────┬─────────┬─────────────┬───────────────────────────────────────────┐│N│ Tipul │Din care │Număr familii│ Sume plătite - mii lei - ││r│familiei│copii în │şi persoane ├───────────────────────────────┬───────────┤│c│ │vârsta de│ singure │ În luna raportată │Cumulat de ││r│ │până la │beneficiare │ │la incepu- ││t│ │ 18 ani ├─────┬───────┼────────┬────────┬─────────────┤tul anului ││ │ │ │ în │Cumulat│Cuvenite│Restante│ Din │ ││ │ │ │luna │de la │ │ │ suspendări │ ││ │ │ │rapor│incepu-│ │ │ │ ││ │ │ │tata │tul │ │ │ │ ││ │ │ │ │anului │ │ │ │ │├─┼────────┼─────────┼─────┼───────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤│ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├─┼────────┼─────────┼─────┼───────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤│1│persoane│ │ │ │ │ │ │ ││ │singure │ │ │ │ │ │ │ │├─┼────────┼─────────┼─────┼───────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤│2│familii │ │ │ │ │ │ │ ││ │cu 2 │ │ │ │ │ │ │ ││ │persoane│ │ │ │ │ │ │ │├─┼────────┼─────────┼─────┼───────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤│3│familii │ │ │ │ │ │ │ ││ │cu 3 │ │ │ │ │ │ │ ││ │persoane│ │ │ │ │ │ │ │├─┼────────┼─────────┼─────┼───────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤│4│familii │ │ │ │ │ │ │ ││ │cu 4 │ │ │ │ │ │ │ ││ │persoane│ │ │ │ │ │ │ │├─┼────────┼─────────┼─────┼───────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤│5│familii │ │ │ │ │ │ │ ││ │cu 5 │ │ │ │ │ │ │ ││ │persoane│ │ │ │ │ │ │ │├─┼────────┼─────────┼─────┼───────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤│6│familii │ │ │ │ │ │ │ ││ │cu peste│ │ │ │ │ │ │ ││ │5 pers. │ │ │ │ │ │ │ │├─┼────────┼─────────┼─────┼───────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤│ │TOTAL: │ │ │ │ │ │ │ │└─┴────────┴─────────┴─────┴───────┴────────┴────────┴─────────────┴───────────┘  2. Ajutorul pentru încălzirea locuinţei
    Tipul de încălzire Număr familii şi persoane singure beneficiare Sume plătite - mii lei -
    în luna raportată Cumulat în luna raportată Cumulat
    Sistem centralizat de furnizare a energiei termice
    Gaze naturale, lemne, cărbuni, combustibili petrolieri
     3. Ajutoare de urgenta
    Număr beneficiari Sume plătite - mii lei -
    în luna raportată cumulat de la începutul anului în luna raportată cumulat de la începutul anului
                Primar,        .............  4. Ajutorul pentru inmormantare
    Număr beneficiari Sume plătite - mii lei -
    în luna raportată cumulat de la începutul anului în luna raportată cumulat de la începutul anului
         Întocmit ...............     Data ...................
     +  Anexa 10
        --------
        la normele metodologice
        -----------------------
    Consiliul Local ..............................
    Judeţul ................./Municipiul Bucureşti
                                        SITUAŢIA
                 privind persoanele adulte*) din familiile beneficiare
             de ajutor social, pentru care plata contribuţiei de asigurări
                             sociale de sănătate se asigura
                                 de la bugetul de stat
                                luna ...... anul .......
    ┌────┬───────────────────┬────────┬─────────────┬─────────────────────┐│Nr. │Numele şi prenumele│ Adresa │Codul numeric│ Actul de identitate ││crt.│ │ │ personal ├────────────┬────────┤│ │ │ │ │ seria │ nr. │├────┼───────────────────┼────────┼─────────────┼────────────┼────────┤├────┼───────────────────┼────────┼─────────────┼────────────┼────────┤├────┼───────────────────┼────────┼─────────────┼────────────┼────────┤├────┼───────────────────┼────────┼─────────────┼────────────┼────────┤├────┼───────────────────┼────────┼─────────────┼────────────┼────────┤├────┼───────────────────┼────────┼─────────────┼────────────┼────────┤└────┴───────────────────┴────────┴─────────────┴────────────┴────────┘             Primar, Întocmit       ...................... .....................                                              Data                                       ....................-------------    *) Sunt cuprinse persoanele adulte din familiile beneficiare de ajutor       social, respectiv persoanele singure beneficiare de ajutor social,       care nu au calitatea de asigurat în sistemul asigurărilor sociale de       sănătate.------------