DECRET Nr. 499 din 22 august 1973privind organizarea unitară a activităţii de informatica şi unele măsuri pentru îmbunătăţirea elaborării sistemelor de conducere economică
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL NR. 134 din 30 august 1973    EXTRAS  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1În Republica Socialistă România activitatea de informatica se organizează într-o conceptie unitară.Activitatea de informatica - instrument al conducerii economice - are ca obiectiv principal creşterea eficientei în toate domeniile de activitate, promovarea progresului tehnic şi ştiinţific al societăţii.  +  Articolul 2Consiliul Organizării Economico-Sociale coordonează şi îndrumă acţiunile ce revin ministerelor, celorlalte organe centrale şi locale, cu privire la introducerea sistemelor informatice, urmărind concentrarea mijloacelor de calcul şi a specialiştilor din acest domeniu.În exercitarea atribuţiilor sale privind introducerea sistemelor informatice, Consiliul Organizării Economico-Sociale face propuneri corespunzătoare Consiliului de Miniştri, colaborind în acest scop cu ministerele şi celelalte organe centrale şi locale ale administraţiei de stat şi cu unităţile economice şi social-culturale.  +  Articolul 3Pentru îndeplinirea sarcinilor privind perfecţionarea metodelor de conducere, pe baza introducerii sistemelor informatice în economia naţionala, Consiliul Organizării Economico-Sociale are în subordine Institutul central pentru conducere şi informatica.  +  Articolul 4Activitatea de proiectare şi introducere a sistemelor informatice se efectuează prin institute, centre de calcul electronic, oficii şi staţii de calcul - denumite în cele ce urmează unităţi de informatica - organizate conform prezentului decret, precum şi prin colective specializate din cadrul compartimentelor de organizare ale ministerelor, celorlalte organe centrale şi locale, centralelor industriale, întreprinderilor şi altor unităţi.  +  Capitolul 2 Atribuţii cu privire la organizarea activităţii de informatica şi îmbunătăţirea elaborării sistemelor de conducere economică  +  Articolul 5Institutul central pentru conducere şi informatica are următoarele atribuţii:A. Cu privire la organizarea activităţii de conducere a) elaborează studii privind metodele de conducere şi face propuneri privind perfecţionarea organizării şi funcţionarii ministerelor, altor organe centrale sau locale de stat, centralelor industriale, întreprinderilor, unităţilor social-culturale şi altor unităţi socialiste; b) elaborează proiecte de sisteme de conducere bazate pe sisteme informatice, analizează eficienta celor aplicate şi face propuneri de generalizare a acestora; c) participa la elaborarea proiectului privind cadrul organizatoric de ansamblu al organelor centrale şi locale ale administraţiei de stat; d) elaborează proiectul general al sistemului informaţional economico-social, întocmeşte studii şi proiecte privind perfecţionarea acestuia şi urmăreşte aplicarea lor; e) elaborează propuneri de acte normative privind metodele şi tehnicile de conducere a unităţilor socialiste şi urmăreşte aplicarea lor; f) îndrumă şi controlează activitatea cabinetelor judeţene, municipale şi orăşeneşti pentru probleme de organizare.B. Cu privire la introducerea sistemelor informatice a) elaborează proiectul cadru al sistemului informaţional naţional şi întocmeşte studii şi proiecte privind realizarea acestora; b) efectuează cercetări, testări pilot şi elaborează proiecte de sisteme informatice pentru întreprinderile şi centralele industriale, urmărind integrarea activităţilor de: pregătirea fabricaţiei; programarea, lansarea şi urmărirea operativă a producţiei; gospodărirea stocurilor de materii prime, materiale şi combustibil; aprovizionarea şi desfacerea; optimizarea investiţiilor, transporturilor, folosirii capacităţilor de producţie, a forţei de muncă şi a rezultatelor economico-financiare; asimilarea de produse noi. În aceasta privinta, institutul va acordă prioritate introducerii sistemelor informatice pentru conducerea producţiei; c) efectuează cercetări, testări pilot şi elaborează proiecte privind sisteme informatice în profil teritorial, de ramura şi functionale, conform sarcinilor stabilite; d) elaborează proiecte tip de sisteme informatice pentru întreprinderi, ramuri şi activităţi functionale; e) elaborează metodologii, norme şi standarde cu caracter obligatoriu privind sistemele informatice; f) elaborează modele pentru sisteme informatice; g) elaborează programe şi pachete de programe pentru sisteme informatice; elaborează limbaje de programare; h) omologheaza sistemele informatice elaborate de alte unităţi, conform normelor stabilite; urmăreşte asigurarea compatibilitatii dintre sisteme; i) elaborează proiecte şi programe tip pentru utilizarea minicalculatoarelor, maşinilor de contabilizat, facturat şi a altor echipamente din cadrul statiilor de calcul, în lucrările de evidenta, urmărire şi control; j) efectuează cercetări şi experimentari privind utilizarea echipamentelor de calcul necesare realizării de sisteme informatice; k) elaborează, în cooperare cu organizaţii similare din străinătate, modele, programe de calcul şi proiecte de sisteme informatice sau efectuează schimburi cu acestea; l) organizează biblioteca naţionala de programe cuprinzînd programele elaborate de constructorul de echipamente, de utilizatori sau prin forte proprii, urmărind asigurarea compatibilitatii între sisteme.C. Cu privire la dotarea cu tehnica de calcul a) elaborează, împreună cu organele centrale şi locale interesate, proiecte de prognoza şi de planuri anuale şi cincinale de dotare cu tehnica de calcul şi introducere a sistemelor informatice în economie; urmăreşte şi controlează modul de îndeplinire a sarcinilor prevăzute în plan, propunind măsuri corespunzătoare Consiliului Organizării Economico-Sociale; b) avizează proiectele de prognoza şi de planuri anuale şi cincinale privind cercetarea, proiectarea şi fabricarea echipamentelor de culegere, transmitere, memorare şi prelucrare automată a datelor; analizează şi urmăreşte periodic, în colaborare cu Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini-Unelte şi Electrotehnicii, îndeplinirea sarcinilor prevăzute în plan; c) avizează, potrivit normelor, studiile de oportunitate şi tehnico-economice privind dotarea cu tehnica de calcul; d) controlează modul de utilizare şi eficienta ce se obţine cu ajutorul echipamentelor de calcul şi asigura generalizarea metodelor şi tehnicilor noi; e) avizează, potrivit normelor, importurile în domeniul tehnicii de calcul, inclusiv programele şi echipamentele de calcul achiziţionate în cadrul importurilor complexe; f) avizează, potrivit normelor, propunerile privind înfiinţarea şi organizarea unităţilor de informatica.D. Cu privire la pregătirea cadrelor de specialişti şi alte atribuţii a) elaborează, împreună cu ministerele şi organele centrale interesate, proiectele de prognoze, de planuri anuale şi cincinale privind necesarul de specialişti în domeniul informaticii; b) stabileşte, împreună cu Ministerul Educaţiei şi Învăţămîntului, celelalte ministere şi organe centrale, planurile, formele şi programele de pregătire şi perfecţionare a cadrelor pentru informatica; c) organizează forme proprii de pregătire şi perfecţionare a cadrelor; d) urmăreşte şi controlează pregătirea specialiştilor în acest domeniu; e) pentru organizarea activităţii de informare-documentare în domeniul conducerii şi informaticii colaborează cu Institutul naţional pentru informare-documentare, ia măsuri pentru promovarea literaturii de specialitate şi popularizare în mase a cunoştinţelor prin radio, televiziune, presa etc.; f) încheie convenţii şi coordonează prin plan acţiuni de cooperare internationala în domeniul informaticii; g) analizează şi stabileşte utilitatea inventiilor în domeniul informaticii, propunind brevetarea de invenţii şi urmăreşte valorificarea acestora.  +  Articolul 6Ministerele şi celelalte organe centrale şi locale au următoarele atribuţii cu privire la introducerea sistemelor informatice în domeniul lor de activitate: a) organizarea cercetării, proiectării şi introducerea sistemelor informatice pentru conducerea întreprinderilor, centralelor, ramurilor, sistemelor teritoriale şi activităţilor functionale; în acest scop iau măsuri pentru elaborarea de modele, proiecte, pachete de programe şi pentru utilizarea celor elaborate de Institutul central; b) înfiinţarea şi organizarea unităţilor de informatica conform sarcinilor stabilite; c) repartizarea şi utilizarea eficienta a echipamentelor de calcul în unităţile proprii, în conformitate cu planul de dotare; d) organizarea activităţilor pregătitoare în vederea introducerii eficiente a sistemelor informatice; e) asigurarea fondurilor necesare pentru proiectarea şi implementarea sistemelor informatice, precum şi pentru completarea dotării cu echipamente de calcul; f) recrutarea, formarea şi perfecţionarea cadrelor proprii pentru informatica, conform sarcinilor stabilite; asigura utilizarea lor în aceasta activitate.Pentru îndeplinirea acestor sarcini, ministerele şi celelalte organe centrale desemnează unul din centrele lor de calcul electronic, care are atribuţii şi de organizare, îndrumare şi control ale activităţilor de informatica, în ramura sau domeniul respectiv.  +  Articolul 7Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini-Unelte şi Electrotehnicii şi Ministerul Comerţului Exterior răspund de asigurarea echipamentelor necesare pentru realizarea sistemelor informatice, în termenele şi configuratiile minimale aprobate.  +  Articolul 8Centrele de calcul electronic au următoarele atribuţii: a) efectuează cercetări şi elaborează modele, proiecte de sisteme informatice pentru unităţile beneficiare, utilizînd cu precădere proiectele tip, conform sarcinilor stabilite; b) elaborează şi adapteaza programe şi pachete de programe şi asigura actualizarea lor, aplica normele privind biblioteca naţionala de programe; c) contribuie la rationalizarea şi perfecţionarea sistemelor şi subsistemelor informationale; d) executa prelucrari de date pe calculatoare electronice, echipamente de mica şi medie mecanizare, urmărind utilizarea eficienta a acestora; e) elaborează propuneri pentru dotarea cu echipamente de calcul; f) asigura, în colaborare cu instituţiile de învăţămînt, pregătirea cadrelor de specialitate proprii şi din unităţile beneficiare, potrivit programului de pregătire; g) acorda asistenţa tehnica de specialitate unităţilor beneficiare.  +  Articolul 9Oficiile de calcul ale unităţilor economice şi social-culturale au următoarele atribuţii: a) elaborează sau participa la elaborarea sistemului informatic pentru unitatea în cadrul căreia funcţionează; asigura exploatarea şi dezvoltarea sistemului; b) elaborează, testeaza şi experimenteaza programe de aplicaţii; c) asigura centralizarea datelor din unitate şi executa prelucrari pe echipamente electronice şi mecanografice, urmărind utilizarea eficienta a acestora; d) elaborează propuneri conducerii unităţii pentru dotarea cu echipamente de calcul, precum şi pentru pregătirea cadrelor de specialitate necesare.  +  Articolul 10Staţiile de calcul asigura prelucrarea datelor pe echipamente de calcul de mica şi medie mecanizare, urmărind utilizarea eficienta a acestora.  +  Capitolul 3 Organizarea şi funcţionarea Institutului central pentru conducere şi informatica  +  Articolul 11Institutul central pentru conducere şi informatica conduce nemijlocit centrele teritoriale de calcul electronic şi cabinetele teritoriale de organizare.  +  Articolul 12Institutul central pentru conducere şi informatica are în componenta sa următoarele unităţi:- centrele de calcul electronic ale ministerelor, celorlalte organe centrale sau locale şi ale unităţilor economice şi social-culturale;- oficiile şi staţiile de calcul ale unităţilor economice şi social-culturale;- liceele, secţiile, facultăţile şi catedrele pentru pregătirea specialiştilor în domeniul informaticii.Toate aceste unităţi vor funcţiona autonom avînd dubla subordonare: faţă de Institutul central pentru conducere şi informatica, respectiv faţă de forul lor tutelar.Institutul central pentru conducere şi informatica va supune spre aprobare Consiliului Organizării Economico-Sociale, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului decret, lista unităţilor componente.De asemenea, Institutul central are în componenta sa unităţile subordonate nemijlocit, menţionate la art. 11.  +  Articolul 13Institutul central se organizează prin constituirea unui consiliu ştiinţific format din reprezentanţi ai ministerelor şi celorlalte organe centrale şi locale, din conducatori ai unităţilor componente, specialişti cu înaltă calificare, reprezentanţi ai unor institute centrale colaboratoare, precum şi ai unor unităţi economice interesate.  +  Articolul 14Pentru conducerea operativă, consiliul ştiinţific îşi constituie un birou executiv. Componenta consiliului ştiinţific şi a biroului executiv se aproba de Biroul executiv al Consiliului Organizării Economico-Sociale. Directorul general al Institutului central este şi preşedintele consiliului ştiinţific.Activitatea consiliului ştiinţific şi a biroului executiv se desfăşoară pe baza principiului conducerii colective.  +  Capitolul 4 Norme de structura pentru unităţile de informatica  +  Articolul 15Unităţile de informatica, în funcţie de volumul, complexitatea, importanţa şi specificul activităţii, cuprind în structura lor organizatorică:I. INSTITUTUL CENTRAL PENTRU CONDUCERE ŞI INFORMATICAA. Structura activităţii specifice pentru sisteme de conducere şi tehnica de calcul: a) sectoare; b) direcţii.B. Structura de cercetare sau proiectare: a) laboratoare de cercetare; b) ateliere de proiectare; c) secţii de cercetare sau proiectare; d) direcţii de cercetare sau proiectare.C. Structura de prelucrare automată a datelor: a) centre de calcul electronic.D. Structura funcţională: a) birouri; b) servicii.II. CENTRE DE CALCUL ELECTRONICA. Structura de cercetare sau proiectare: a) laboratoare de cercetare; b) ateliere de proiectare.B. Structura de prelucrare automată a datelor: a) ateliere de exploatare, întreţinere, reparaţii; b) secţii de exploatare; c) oficii (staţii) de calcul.C. Structura funcţională: a) birouri; b) servici.III. OFICII DE CALCULA. Structura de proiectare: a) ateliere (colective) de proiectare.B. Structura de prelucrare automată a datelor: a) ateliere de exploatare sau statie de calcul.IV. STAŢII DE CALCULA. Structura de prelucrare automată a datelor: a) ateliere (colective) de exploatare, întreţinere, reparaţii.  +  Articolul 16Centrele de calcul electronic se constituie ca unităţi, cu sau fără personalitate juridică, dacă au în dotare sau au contractată achiziţionarea cel puţin a unui calculator electronic; oficiile şi staţiile de calcul se constituie în compartimente distincte, în cadrul unităţilor pe care le deservesc.Centrele de calcul electronic pot organiza oficii sau staţii de calcul în localitatea în care au sediul şi în alte localităţi.  +  Articolul 17Centrele de calcul electronic de interes departamental, de ramura sau din cadrul întreprinderilor, fără personalitate juridică, precum şi oficiile şi staţiile de calcul, se înfiinţează prin ordine ale ministrilor şi conducătorilor celorlalte organe centrale şi prin hotărîri ale consiliilor populare, cu avizul Institutului central pentru conducere şi informatica.  +  Articolul 18Normele de constituire a unităţilor prevăzute la art. 15 şi 16 sînt cele din anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul decret.  +  Articolul 19Structurile organizatorice pentru Institutul central pentru conducere şi informatica, centrele de calcul electronic, oficiile şi staţiile de calcul sînt cele prevăzute în anexele nr. 2 a-g*), care fac parte integrantă din prezentul decret. Notă *) Anexele se comunică celor interesaţi.  +  Articolul 20Sectoarele şi direcţiile de sisteme de conducere economică şi tehnica de calcul, din cadrul Institutului central pentru conducere şi informatica, se constituie potrivit normelor de structura prevăzute la art. 4 şi, respectiv, 5 din Decretul nr. 103/1973.  +  Articolul 21Laboratoarele de cercetare, atelierele de proiectare şi secţiile de cercetare sau proiectare, prevăzute la art. 15 pct. I B din prezentul decret, se constituie potrivit normelor de structura prevăzute la art. 3 din Decretul nr. 297/1973.  +  Articolul 22Laboratoarele de cercetare şi atelierele de proiectare, prevăzute la art. 15 pct. II A şi III A din prezentul decret, se constituie potrivit normelor prevăzute la art. 16 şi, respectiv, art. 5 din Decretul nr. 162/1973, iar atelierele şi secţiile de exploatare, birourile şi serviciile, prevăzute la art. 15 pct. II B, III B, IV A, I D şi II C, se constituie potrivit normelor prevăzute la art. 4, 7, 9 şi 10 din Decretul nr. 162/1973.  +  Articolul 23În cadrul unor întreprinderi, centrale, instituţii de învăţămînt superior sau al altor unităţi similare, precum şi pe lîngă consiliile populare judeţene, pot funcţiona compartimente ale Institutului central pentru conducere şi informatica, organizate pe baza prezentelor norme.  +  Articolul 24Pe baza normelor din prezentul decret, structura Institutului central se aproba de către preşedintele Consiliului Organizării Economico-Sociale, iar structura centrelor de calcul electronic, a oficiilor şi statiilor de calcul - de către ministerul sau organul central tutelar, respectiv de consiliul popular, cu avizul Institutului central pentru conducere şi informatica.  +  Capitolul 5 Personalul unităţilor de informatica  +  Articolul 25Personalul unităţilor de informatica se compune din următoarele categorii:A. Personal privind activitatea specifică pentru sisteme de conducere economică şi tehnica de calcul: a) personal de conducere; b) personal de execuţie de specialitate.B. Personal de cercetare şi proiectare: a) personal de conducere; b) personal de execuţie de specialitate.C. Personal de prelucrare automată a datelor: a) personal de conducere; b) personal de execuţie de specialitate; c) operatori; d) muncitori.D. Personal din aparatul funcţional: a) personal de conducere; b) personal de execuţie de specialitate; c) personal de execuţie administrativ; d) personal de deservire.Nomenclatorul funcţiilor specifice din informatica, prevăzute pentru categoriile de personal de mai sus, este cel din anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul decret.  +  Articolul 26Normativul privind raportul între personalul cu studii superioare (atestat şi neatestat) şi cel fără studii superioare, pentru funcţii de cercetare şi de proiectare, din activitatea de informatica, este de 1:1.Personalul de conducere al unităţilor de informatica şi secţiilor, atelierelor (laboratoarelor) de cercetare, de proiectare şi de cercetare-proiectare ale acestora este obligat sa desfăşoare efectiv activitatea de cercetare sau proiectare de cel puţin: directorul 40%, directorul tehnic 60%, iar şefii de secţii şi de atelier (laborator) 75%, din timpul normal de lucru; acest personal nu intră în procentul normat al personalului tehnic, economic, de specialitate şi administrativ.Ponderea personalului tehnic, economic, de specialitate şi administrativ, din aparatul funcţional al unităţilor de informatica, este cea stabilită pentru ramura industriei electrotehnice.Normativul privind ponderea personalului încadrat pe funcţii de cercetare şi de proiectare, din activitatea de informatica, este cel prevăzut în anexa nr. 4 la Decretul nr. 297/1973.  +  Capitolul 6 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 27Personalul transferat în interesul serviciului sau trecut în aceeaşi unitate, în funcţii cu nivele de salarizare mai mici, precum şi personalul devenit disponibil, ca urmare a aplicării prevederilor prezentului decret, beneficiază de drepturile prevăzute de art. 21 din Decretul nr. 162/1973.Personalul din Institutul central şi din unităţile de informatica, care în urma aplicării prezentului decret este trecut pe funcţii inferioare, poate fi încadrat pe funcţii de execuţie în cercetare - cercetator, analist, programator principal gradul I, II sau III - sau proiectare - inginer proiectant, analist, programator principal gradul I, II sau III - pînă la atestare, precum şi în activitatea specifică pentru sisteme de conducere şi tehnica de calcul - inginer sau economist principal gradul I, II sau III - chiar dacă se depăşesc proportiile prevăzute în dispoziţiile în vigoare privind ponderea inginerilor sau economistilor gradul I şi II în totalul personalului cu studii superioare.  +  Articolul 28Institutul central pentru conducere şi informatica este titular de plan în domeniul tehnicii de calcul, avînd indicatorii nominalizaţi prin planul de stat.  +  Articolul 29Cheltuielile pentru efectuarea lucrărilor de cercetare, proiectare şi implementare a sistemelor informatice în unităţile economice se suporta din fondurile pentru cercetare, tehnica noua, de investiţii sau de producţie (circulaţie), precum şi de la buget.  +  Articolul 30Ministerele şi celelalte organe centrale şi locale, precum şi unităţile subordonate acestora, vor înfiinţa centre de calcul electronic, oficii de calcul sau staţii de calcul, conform prevederilor Programului aprobat de Comitetul Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Roman în octombrie 1971; în funcţie de necesitaţi mai pot fi constituite pe lîngă cele prevăzute în program şi alte unităţi (centre, oficii, staţii) de calcul.Personalul de specialitate - analisti (ajutori), programatori (ajutori), ingineri de sistem - din compunerea acestor unităţi - se încadrează în activitatea de proiectare şi nu intră în procentul normat pentru personalul tehnic, economic, de specialitate şi administrativ; operatorii se considera personal operativ.  +  Articolul 31Unităţile de informatica şi colectivele care efectuează aceasta activitate, din compunerea unităţilor ce au şi alte profiluri de activitate, se organizează şi funcţionează potrivit normelor prevăzute în prezentul decret.  +  Articolul 32Începînd din anul 1974, toate proiectele de înfiinţare sau dezvoltare importanţa a unităţilor economice vor cuprinde şi proiectele corespunzătoare de organizare a sistemelor informatice, elaborate pe bază de norme stabilite de Institutul central pentru conducere şi informatica.  +  Articolul 33Cabinetele judeţene, municipale şi orăşeneşti pentru probleme de organizare trec din subordinea comitetelor executive ale consiliilor populare şi din îndrumarea metodologică a Ministerului Muncii, în subordinea Institutului central pentru conducere şi informatica.  +  Articolul 34Ministerul Educaţiei şi Învăţămîntului împreună cu Institutul central pentru conducere şi informatica vor înfiinţa secţii - facultăţi cu profil specific de informatica, precum şi catedre pentru aceasta specialitate, potrivit normelor prevăzute în Decretul nr. 278/1973.  +  Articolul 35Sarcinile privind activitatea de informatica şi de dotare cu tehnica de calcul, prevăzute în diferite acte normative pentru Consiliul Naţional pentru Ştiinţa şi Tehnologie trec, în condiţiile prezentului decret, asupra Institutului central pentru conducere şi informatica.  +  Articolul 36Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1481/1971 privind organizarea şi funcţionarea Institutului central pentru sisteme de conducere cu mijloace de automatizare, precum şi orice dispoziţii din alte acte normative privind organizarea activităţii de introducere şi utilizare a tehnicii de calcul, se abroga.Pe data intrării în vigoare a prezentului decret Institutul central pentru sisteme de conducere cu mijloace de automatizare, subordonat Consiliului Organizării Economico-Sociale, îşi schimba denumirea în aceea de Institutul central pentru conducere şi informatica.  +  Articolul 37Personalul Institutului central pentru conducere şi informatica va fi salarizat la nivelul I de salarizare, prevăzut pentru unităţile de cercetare.  +  Articolul 38Prevederile prezentului decret vor fi aduse la îndeplinire în termen de 2 luni de la publicare...........................................................................----------------