HOTĂRÂRE nr. 1.083 din 25 octombrie 2001privind organizarea şi funcţionarea comisiilor de disciplina din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 7 noiembrie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 73 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta hotărâre reglementează modul de constituire, componenta, atribuţiile, modul de sesizare şi procedura de lucru ale comisiilor de disciplina din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice.  +  Articolul 2Activitatea comisiilor de disciplina are la baza următoarele principii: a) prezumţia de nevinovatie, conform căruia se prezuma ca funcţionarul public este nevinovat atâta timp cat vinovăţia sa nu a fost dovedită; b) garantarea dreptului la apărare, conform căruia se recunoaşte dreptul funcţionarului public de a fi audiat, de a prezenta dovezi în apărarea sa şi de a fi asistat de un apărător; c) celeritatea procedurii, care presupune obligaţia comisiei de disciplina de a proceda fără întârziere la soluţionarea cauzei, cu respectarea drepturilor persoanelor implicate şi a regulilor prevăzute de lege şi de prezenta hotărâre; d) contradictorialitatea, care presupune asigurarea posibilităţii persoanelor aflate pe poziţii divergenţe de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legătură cu abaterea disciplinară pentru care a fost sesizată comisia de disciplina; e) proportionalitatea, conform căruia trebuie respectat un raport corect între gravitatea abaterii disciplinare, circumstanţele săvârşirii acesteia şi sancţiunea disciplinară propusă să fie aplicată; f) legalitatea sancţiunii, conform căruia comisia de disciplina nu poate propune decât sancţiunile disciplinare prevăzute de lege; g) unicitatea sancţiunii, conform căruia pentru o abatere disciplinară nu se poate aplica decât o singura sancţiune disciplinară.  +  Capitolul 2 Organizarea şi funcţionarea comisiilor de disciplina  +  Secţiunea 1 Constituirea şi componenta comisiilor de disciplina  +  Articolul 3 (1) În cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice se constituie comisii de disciplina care cercetează faptele sesizate ca abateri disciplinare şi propun sancţiunile disciplinare aplicabile funcţionarilor publici care le-au săvârşit. (2) Comisia de disciplina se constituie prin actul conducătorului autorităţii sau instituţiei publice.  +  Articolul 4 (1) Comisia de disciplina este compusa dintr-un preşedinte şi 2 membri titulari. (2) Membrii titulari sunt desemnaţi astfel: a) un membru, de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice; b) un membru, de către organizaţia sindicala reprezentativa a funcţionarilor publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice ori de către funcţionarii publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice, dacă aceştia nu sunt organizaţi în sindicat. Alegerea reprezentanţilor funcţionarilor publici se face prin vot secret. (3) Pentru fiecare comisie de disciplina se vor desemna 2 membri supleanţi. (4) Desemnarea membrilor supleanţi se face o dată cu desemnarea membrilor titulari, în condiţiile prevăzute la alin. (2). (5) În cazul autorităţilor sau instituţiilor publice care au peste 150 de funcţionari publici, comisia de disciplina poate fi compusa dintr-un preşedinte şi 4 sau 6 membri titulari, desemnaţi în mod proporţional, în condiţiile alin. (2). Numărul membrilor care vor intra în componenta comisiei de disciplina va fi stabilit de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice. (6) În cazurile prevăzute la alin. (5) pot fi desemnaţi 4 sau 6 membri supleanţi, în condiţiile prevăzute la alin. (4).  +  Articolul 5 (1) Desemnarea preşedintelui comisiei de disciplina şi a loctiitorului acestuia se face de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice în urma consultării cu organizaţia sindicala reprezentativa sau cu funcţionarii din aparatul propriu, dacă aceştia nu sunt organizaţi în sindicat. (2) Nerespectarea procedurii prevăzute la alin. (1) poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ.  +  Articolul 6 (1) Mandatul preşedintelui şi al membrilor comisiei de disciplina este de 3 ani. Mandatul poate fi reînnoit de doua ori. (2) Preşedintele şi membrii comisiei de disciplina îşi exercită mandatul de la data emiterii actului de numire până la data expirării duratei acestuia.  +  Articolul 7Comisia de disciplina are un secretar. Secretarul este numit prin actul de constituire a comisiei şi are, de regula, studii superioare juridice sau administrative. Secretarul nu este membru al comisiei.  +  Secţiunea a 2-a Condiţii privind desemnarea membrilor şi a preşedintelui comisiei de disciplina  +  Articolul 8 (1) Pot fi membri în comisia de disciplina numai funcţionarii publici definitivi care îşi desfăşoară activitatea în cadrul autorităţii sau instituţiei publice respective şi care au o probitate morala recunoscută. (2) Pot fi membri în comisiile de disciplina şi funcţionarii publici suspendaţi în condiţiile Legii nr. 54/1991 cu privire la sindicate, cu modificările ulterioare, la propunerea organizaţiei sindicale reprezentative. (3) Nu poate fi membru în comisia de disciplina funcţionarul public care se afla în una dintre următoarele situaţii de incompatibilitate: a) este soţ, ruda sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul autorităţii sau instituţiei publice; b) este membru al comisiei paritare; c) a fost sancţionat disciplinar, iar sancţiunea disciplinară nu a fost radiată, în condiţiile legii. (4) Prevederile alin. (3) lit. b) nu se aplică în cazul autorităţilor sau instituţiilor publice care au până la 20 de funcţionari publici.  +  Articolul 9 (1) Poate fi desemnat preşedinte al comisiei de disciplina, în condiţiile prevăzute la art. 5, un funcţionar public care îşi desfăşoară activitatea în cadrul autorităţii sau instituţiei publice respective şi îndeplineşte următoarele condiţii: a) este funcţionar public categoria A clasa I sau, în lipsa acesteia, are categoria şi clasa cele mai înalte; b) are studii superioare juridice sau administrative; c) are o probitate morala recunoscută; d) nu se afla în una dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute la art. 8 alin. (3). (2) Aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a) şi b) nu este obligatorie în cazul autorităţilor şi instituţiilor publice care au până la 20 de funcţionari publici.  +  Secţiunea a 3-a Atribuţiile comisiei de disciplina  +  Articolul 10Comisia de disciplina are următoarele atribuţii principale: a) cercetează abaterile disciplinare pentru care a fost sesizată; b) stabileşte persoanele care urmează să fie audiate; c) audiaza funcţionarul public a cărui fapta constituie obiectul sesizării, persoana care a formulat sesizarea, precum şi orice alte persoane ale căror declaraţii pot înlesni soluţionarea cazului; d) poate solicita declaraţii scrise persoanelor prevăzute la lit. c); e) poate solicita orice documente care sunt de natura sa înlesnească soluţionarea cazului; f) propune aplicarea uneia dintre sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 70 alin. (3) lit. c)-f) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; g) propune menţinerea, modificarea sau anularea sancţiunii disciplinare aplicate în condiţiile prevăzute la art. 71 alin. (1), în situaţia introducerii contestaţiei în condiţiile prevăzute la art. 71 alin. (2) din Legea nr. 188/1999; h) întocmeşte rapoarte cu privire la cauzele pentru care a fost sesizată, pe care le înaintează conducătorului autorităţii sau instituţiei publice.  +  Articolul 11Preşedintele comisiei de disciplina are următoarele atribuţii principale: a) stabileşte locul, data şi ora când au loc şedinţele comisiei de disciplina; b) conduce şedinţele comisiei de disciplina; c) coordonează activitatea comisiei de disciplina şi a secretarului acesteia; d) reprezintă comisia de disciplina în faţa conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, a altor autorităţi sau instituţii publice, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi în faţa oricărei alte persoane fizice sau juridice.  +  Articolul 12Secretarul comisiei de disciplina are următoarele atribuţii principale: a) înregistrează sesizarea referitoare la fapta funcţionarului public; b) convoacă, la cererea preşedintelui comisiei de disciplina, membrii comisiei de disciplina, funcţionarul public a cărui fapta formează obiectul dosarului, persoana care a făcut sesizarea şi persoanele care urmează să fie audiate; c) redactează şi semnează procesul-verbal al şedinţelor comisiei de disciplina; d) redactează şi semnează, alături de membrii comisiei de disciplina, actele emise de aceasta şi le înaintează conducătorului autorităţii sau instituţiei publice; e) tine evidentele sesizarilor şi ale rapoartelor şi efectuează alte lucrări necesare în vederea desfăşurării activităţii comisiei de disciplina.  +  Secţiunea a 4-a Suspendarea şi încetarea mandatului preşedintelui şi membrilor comisiei de disciplina  +  Articolul 13 (1) Mandatul de membru al comisiei de disciplina se suspenda de drept în următoarele situaţii: a) a săvârşit o faptă care constituie obiectul sesizării comisiei de disciplina; b) s-a dispus începerea urmăririi penale împotriva membrului comisiei de disciplina. (2) Suspendarea mandatului unui membru al comisiei de disciplina se constata prin raportul comisiei de disciplina.  +  Articolul 14 (1) Mandatul de membru al comisiei de disciplina se suspenda la cerere în următoarele situaţii: a) se afla în unul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute la art. 8 alin. (3); b) s-a pronunţat, în orice mod, cu privire la fapta sesizată, anterior adoptării hotărârii; c) este soţ, ruda sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu funcţionarul public a cărui fapta a fost sesizată şi se afla pe rolul comisiei de disciplina. (2) Cererea de suspendare se formulează în scris de orice persoană care poate dovedi existenta situaţiilor prevăzute la alin. (1) şi se înaintează preşedintelui comisiei de disciplina. (3) În termen de 3 zile de la înregistrarea cererii de suspendare comisia de disciplina se va pronunţa cu privire la existenta situaţiilor prevăzute la alin. (1), precum şi cu privire la suspendarea mandatului. (4) Cererea de suspendare se poate formula în scris şi de către membrul comisiei de disciplina aflat în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) şi se înaintează preşedintelui comisiei. (5) Cererea de suspendare produce efecte după 5 zile de la înregistrare, dacă membrul solicitant şi preşedintele comisiei de disciplina nu au convenit ca acestea să se producă mai devreme.  +  Articolul 15Preşedintele comisiei de disciplina va lua măsuri de înlocuire a membrului titular suspendat în condiţiile art. 13 şi 14 cu un membru supleant.  +  Articolul 16Suspendarea mandatului unui membru al comisiei de disciplina durează până la încetarea cauzei care a determinat suspendarea.  +  Articolul 17 (1) Mandatul de membru al comisiei de disciplina încetează înainte de termen în următoarele situaţii: a) demisie; b) a fost suspendat din funcţia publică sau şi-a întrerupt activitatea, la cerere, pentru o perioadă mai mare de 6 luni, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 188/1999, cu modificările şi completările ulterioare; c) i-au încetat raporturile de serviciu în condiţiile prevăzute de Legea nr. 188/1999, cu modificările şi completările ulterioare; d) i s-a aplicat o sancţiune disciplinară; e) a fost condamnat prin hotărâre judecătorească definitivă pentru săvârşirea unei infracţiuni sau a fost sancţionat cu închisoare contravenţională; f) deces. (2) Demisia se înaintează preşedintelui comisiei de disciplina şi produce efecte după 5 zile de la înregistrare, dacă preşedintele comisiei de disciplina, de comun acord cu solicitantul, nu a stabilit un termen mai scurt. (3) Încetarea mandatului de membru al comisiei de disciplina se constata printr-un raport al acesteia.  +  Articolul 18 (1) Prevederile art. 13 alin. (1), art. 14 alin. (1), art. 16 şi ale art. 17 alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi pentru mandatul preşedintelui comisiei de disciplina. (2) Suspendarea de drept a mandatului preşedintelui comisiei de disciplina se constata prin act al conducătorului autorităţii sau instituţiei publice. (3) Cererea de suspendare se formulează în scris de orice persoană care poate dovedi existenta situaţiilor prevăzute la art. 13 alin. (1). Cererea de suspendare se înaintează conducătorului autorităţii sau instituţiei publice. (4) Conducătorul autorităţii sau instituţiei publice verifica existenta situaţiilor prevăzute la art. 13 alin. (1) şi emite actul prin care constata suspendarea de drept a preşedintelui comisiei de disciplina. (5) Cererea de suspendare poate fi formulată şi de către preşedintele comisiei de disciplina, dacă se afla în una dintre situaţiile prevăzute la art. 13 alin. (1). Cererea se adresează conducătorului autorităţii sau instituţiei publice şi produce efecte după 5 zile de la înregistrare.  +  Articolul 19 (1) În cazul suspendării sau încetării mandatului unui membru al comisiei de disciplina atribuţiile acestuia se vor exercita de un membru supleant desemnat în condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (4). (2) În cazul suspendării sau încetării mandatului preşedintelui comisiei de disciplina atribuţiile acestuia vor fi exercitate de supleant.  +  Capitolul 3 Modul de sesizare şi procedura de lucru a comisiilor de disciplina  +  Articolul 20 (1) Sesizarea îndreptată împotriva unui funcţionar public se adresează comisiei de disciplina din cadrul autorităţii sau instituţiei publice în care acesta îşi desfăşoară activitatea. (2) În cazul în care sesizarea a fost adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice ori conducătorului compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public a cărui fapta este sesizată, acesta are obligaţia sa o transmită de îndată comisiei de disciplina.  +  Articolul 21 (1) Comisia de disciplina poate fi sesizată de: a) conducătorul autorităţii sau instituţiei publice; b) conducătorul compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public a cărui fapta este sesizată; c) orice persoană care se considera vătămată prin fapta unui funcţionar public. (2) Sesizarea trebuie să cuprindă: a) numele, prenumele, domiciliul, locul de muncă şi, după caz, funcţia deţinută de persoana care a formulat sesizarea; b) numele, prenumele şi compartimentul în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public a cărui fapta este sesizată; c) descrierea faptei care constituie obiectul sesizării; d) arătarea dovezilor pe care se sprijină acuzatiile; e) data şi semnatura. (3) Sesizarea se formulează în scris şi este însoţită, atunci când este posibil, de înscrisurile care o susţin. (4) Sesizarea se poate face în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data luării la cunoştinţa de către persoanele prevăzute la alin. (1), dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei care constituie abatere disciplinară. (5) Sesizarea se depune la secretarul comisiei de disciplina, care are obligaţia sa o înregistreze.  +  Articolul 22 (1) Preşedintele comisiei de disciplina va fixa de îndată termenul de prezentare şi va dispune citarea funcţionarului public a cărui fapta a fost sesizată şi a persoanelor indicate în sesizare, precum şi a celui care a formulat sesizarea. Citarea se face cu cel puţin 3 zile calendaristice înainte de termenul de prezentare. (2) Procedura de citare în faţa comisiei de disciplina se face prin scrisoare recomandată sau prin înştiinţare scrisă luată la cunoştinţa prin semnatura. Procedura de citare este obligatorie pentru fiecare termen fixat de preşedintele comisiei de disciplina. (3) În cuprinsul scrisorii sau al înştiinţării scrise prevăzute la alin. (2) se indica locul, data şi ora şedinţei comisiei de disciplina. (4) Pentru primul termen de prezentare în faţa comisiei de disciplina, în cuprinsul scrisorii sau al înştiinţării scrise se indica, pe lângă elementele prevăzute la alin. (3), şi obiectul sesizării. (5) Funcţionarului public a cărui fapta constituie obiectul sesizării i se comunică, sub sancţiunea nulităţii, o copie de pe sesizarea îndreptată împotriva sa.  +  Articolul 23În faţa comisiei de disciplina funcţionarul public a cărui fapta se cercetează se înfăţişează personal. Funcţionarul public poate fi asistat de un avocat.  +  Articolul 24 (1) La primul termen de prezentare comisia de disciplina verifica îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 21. (2) În cazul în care comisia de disciplina constata că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 21 alin. (2) lit. a), c) şi e) şi alin. (4), sesizarea este clasata. (3) În situaţia în care comisia de disciplina constata îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (2), aceasta solicita persoanelor prevăzute la art. 22 alin. (1) să depună, până la următorul termen, înscrisurile sau orice alte dovezi, în vederea cercetării abaterii disciplinare care face obiectul sesizării.  +  Articolul 25 (1) Cercetarea abaterii disciplinare se face cu celeritate. (2) Activitatea de cercetare a abaterii disciplinare impune: a) audierea persoanei care a formulat sesizarea; b) audierea funcţionarului public a cărui fapta constituie obiectul sesizării; c) audierea oricăror alte persoane ale căror declaraţii pot înlesni soluţionarea cazului; d) culegerea informaţiilor considerate necesare pentru rezolvarea cazului, prin mijloacele prevăzute de lege; e) administrarea probelor, precum şi verificarea documentelor şi a declaraţiilor prezentate.  +  Articolul 26 (1) Audierea persoanelor prevăzute la art. 25 alin. (2) lit. a)-c) trebuie consemnată în scris într-un proces-verbal, sub sancţiunea nulităţii. Procesul-verbal se semnează de preşedinte, de membrii comisiei de disciplina, de secretarul acesteia, precum şi de persoana audiată. (2) Refuzul funcţionarului public de a se prezenta la audiere sau de a semna o declaraţie referitoare la abaterile disciplinare imputate se consemnează într-un proces-verbal.  +  Articolul 27 (1) În urma administrării probelor membrii comisiei de disciplina vor întocmi un referat în care se consemnează rezultatele activităţii de cercetare desfăşurate de comisia de disciplina. (2) Referatul va fi adus la cunoştinţa funcţionarului public în vederea formulării unor eventuale obiecţii.  +  Articolul 28 (1) Şedinţele comisiei de disciplina nu sunt publice. (2) Lucrările fiecărei şedinţe se consemnează într-un proces-verbal semnat de preşedinte, de membrii şi de secretarul comisiei de disciplina. (3) Lipsa nejustificată a persoanelor citate nu împiedica desfăşurarea şedinţelor comisiei de disciplina, dacă citarea s-a făcut cu respectarea cerinţelor prevăzute la art. 22.  +  Articolul 29 (1) În exercitarea atribuţiilor sale comisia de disciplina întocmeşte rapoarte pe baza concluziilor majorităţii membrilor săi. (2) Raportul comisiei de disciplina cu privire la cauza pentru care a fost sesizată trebuie să conţină următoarele elemente: a) numărul şi data de înregistrare a sesizării; b) numele, prenumele şi funcţia deţinută de funcţionarul public a cărui fapta a fost cercetata; c) numele, prenumele, funcţia şi domiciliul persoanei care a sesizat fapta, precum şi ale persoanelor audiate; d) prezentarea pe scurt a faptei sesizate şi a circumstanţelor în care a fost săvârşită; e) probele administrate; f) propunerea privind sancţiunea disciplinară aplicabilă sau, după caz, de clasare a cauzei; g) motivarea propunerii; h) numele, prenumele şi semnatura preşedintelui, ale membrilor comisiei de disciplina, precum şi ale secretarului acesteia; i) data întocmirii raportului. (3) Opiniile separate formulate în scris şi motivate se vor anexa la raportul comisiei de disciplina. (4) Raportul comisiei de disciplina se înaintează conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public a cărui fapta a fost cercetata, în termen de 3 zile de la data ultimei şedinţe.  +  Articolul 30 (1) Comisia de disciplina formulează propunerea cu privire la sancţiunea aplicabilă, pe baza referatului şi a concluziilor scrise prevăzute la art. 27. (2) Comisia de disciplina poate să propună: a) sancţiunea disciplinară aplicabilă, în cazul în care s-a dovedit săvârşirea abaterii disciplinare de către funcţionarul public; b) clasarea cauzei, atunci când nu se confirma săvârşirea unei abateri disciplinare. (3) La individualizarea sancţiunii disciplinare aplicabile funcţionarului public comisia de disciplina tine seama de: a) cauzele care au determinat săvârşirea abaterii disciplinare; b) împrejurările în care aceasta a fost săvârşită; c) gradul de vinovăţie; d) gravitatea şi consecinţele abaterii disciplinare; e) conduita funcţionarului public; f) existenta unor antecedente disciplinare ale funcţionarului public care nu au fost radiate în condiţiile art. 75 din Legea nr. 188/1999. (4) În cazul în care comisia de disciplina propune aplicarea sancţiunilor disciplinare prevăzute la art. 70 alin. (3) lit. c)-e) din Legea nr. 188/1999, aceasta va propune şi durata acestora şi, după caz, procentul de diminuare a drepturilor salariale.  +  Articolul 31În cazul în care comisia de disciplina constata ca fapta săvârşită de funcţionarul public întruneşte elementele constitutive ale unei infracţiuni, propune conducătorului autorităţii sau instituţiei publice sesizarea organelor de cercetare penală. Conducătorul autorităţii sau instituţiei publice va sesiza organele de cercetare penală în termen de 5 zile de la primirea propunerii comisiei de disciplina.  +  Articolul 32 (1) Conducătorul autorităţii sau instituţiei publice emite ordinul ori dispoziţia de sancţionare a funcţionarului public, pe baza propunerii cuprinse în raportul comisiei de disciplina. (2) Ordinul sau dispoziţia de sancţionare se emite în termen de cel mult 5 zile şi se comunică funcţionarului public sancţionat, în termen de 15 zile de la data emiterii. (3) Conducătorul autorităţii sau instituţiei publice nu poate aplica o sancţiune disciplinară mai grava decât cea propusă de comisia de disciplina. (4) Conducătorul autorităţii sau instituţiei publice poate să aplice o sancţiune mai mica decât cea propusă de comisia de disciplina.  +  Articolul 33Funcţionarul public nemulţumit de sancţiunea disciplinară aplicată se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.  +  Articolul 34 (1) În cazul în care sancţiunea a fost aplicată de conducătorul compartimentului, potrivit prevederilor art. 71 alin. (1) din Legea nr. 188/1999, iar funcţionarul public a formulat contestaţie, conducătorul autorităţii sau instituţiei publice sesizează comisia de disciplina în termen de 5 zile de la data înregistrării contestaţiei. (2) În acest caz comisia de disciplina este competenţa sa verifice dacă sancţiunea disciplinară a fost aplicată cu respectarea prevederilor art. 70 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 188/1999. (3) În funcţie de rezultatul verificărilor prevăzute la alin. (2) comisia de disciplina poate să propună, prin raport, menţinerea, modificarea sau anularea sancţiunii disciplinare aplicate. Comisia de disciplina nu poate să propună o sancţiune disciplinară mai grava decât cea aplicată.  +  Articolul 35Prevederile art. 29, ale art. 30 alin. (3), ale art. 32 şi 33 se aplică în mod corespunzător.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale  +  Articolul 36Sesizările aflate pe rolul comisiei de disciplina şi nesolutionate până la data încetării mandatului preşedintelui şi membrilor acesteia vor fi transmise spre rezolvare comisiei de disciplina nou-constituite.  +  Articolul 37 (1) Documentele rezultate din activitatea de cercetare desfăşurată de comisia de disciplina au caracter confidenţial şi se păstrează de secretarul acesteia. (2) Preşedintele, membrii şi secretarul comisiei de disciplina au obligaţia de a păstra confidenţialitatea lucrărilor şedinţelor comisiei de disciplina.  +  Articolul 38 (1) Preşedintele comisiei de disciplina întocmeşte rapoarte de activitate trimestriale cu privire la: a) numărul faptelor sesizate ca abateri disciplinare; b) categoriile de funcţionari publici care au comis abateri disciplinare; c) cauzele şi consecinţele săvârşirii abaterilor disciplinare; d) sancţiunile disciplinare propuse; e) numărul de sesizări clasate. (2) Rapoartele de activitate prevăzute la alin. (1) se înaintează conducătorului autorităţii sau al instituţiei publice în cadrul căreia este constituită comisia de disciplina, iar acesta este obligat să le comunice Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în termen de 5 zile de la data primirii.  +  Articolul 39 (1) Numărul şi complexitatea activităţilor corespunzătoare funcţiei publice pe care o deţin funcţionarii publici care au calitatea de preşedinte, membru şi secretar al comisiei de disciplina se stabilesc proporţional cu complexitatea activităţii desfăşurate în cadrul comisiei de disciplina. (2) Stabilirea atribuţiilor de serviciu ale funcţionarilor publici care au calitatea de preşedinte, membru şi secretar al comisiei de disciplina se face avându-se în vedere prevederile alin. (1). (3) La evaluarea performantelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici care au calitatea de preşedinte, membru sau secretar al comisiei de disciplina va fi avută în vedere şi activitatea desfăşurată în cadrul comisiei de disciplina.  +  Articolul 40 (1) Conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice, precum şi conducătorii compartimentelor în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public a cărui fapta a fost sesizată au obligaţia de a sprijini activitatea comisiei de disciplina pentru soluţionarea cazului. (2) Compartimentele de resurse umane din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice transmit preşedintelui comisiei de disciplina toate documentele solicitate.  +  Articolul 41În cazul în care pe parcursul activităţii de cercetare desfăşurate de comisia de disciplina raporturile de serviciu ale funcţionarului public a cărui fapta a fost sesizată încetează prin transfer, în condiţiile legii, comisia de disciplina va transmite raportul cuprinzând propunerea referitoare la sancţiunea disciplinară aplicabilă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public transferat.  +  Articolul 42Comisiile de disciplina se constituie prin ordin sau dispoziţie a conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, în condiţiile prezentei hotărâri, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia.  +  Articolul 43În scopul realizării rolului şi atribuţiilor care îi revin Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici coordonează metodologic, monitorizează, verifica şi controlează aplicarea şi respectarea prevederilor prezentei hotărâri de către autorităţile şi instituţiile publice.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:----------------Ministrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul munciişi solidarităţii sociale,Marian Sarbu--------------