ACORD DE ÎMPRUMUT*) din 9 iunie 1994între România (Împrumutatul) şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 23 august 1994  Notă *) Traducere PREAMBULAvând în vedere ca Banca a fost constituită pentru a asigura finanţarea de proiecte specifice în accelerarea procesului de tranzitie către economia de piaţa şi pentru a promova iniţiativa particulară şi antreprenoriala în ţările din Europa Centrala şi de Est angajate în, şi aplicind principiile democraţiei multipartite, pluralismului şi economiilor de piaţa, având în vedere ca Împrumutatul intenţionează sa implementeze proiectul descris în anexa nr. 1 la prezentul acord (proiectul), care este conceput pentru a sprijini Împrumutatul în crearea unei pieţe centrale de gros de legume şi fructe în municipiul Bucureşti (municipalitatea Bucureşti), crearea a opt centre rurale de colectare şi aprovizionare, cu localizari convenite în România, şi reabilitarea a cinci pieţe cu amănuntul deschise în municipiul Bucureşti, având în vedere ca părţile A şi B ale proiectului vor fi realizate de către Societatea Comercială "Piaţa de Gros" Bucureşti - S.A. (S.C.P.G.B.), o societate pe acţiuni, sau orice succesor al acesteia, înfiinţată în conformitate cu legislaţia din România, şi ca Împrumutatul va face disponibilă S.C.P.G.B. o parte din sumele împrumutului, potrivit prezentului acord, având în vedere ca partea C a proiectului va fi realizată de către municipalitatea Bucureşti şi ca Împrumutatul va face disponibilă municipalitatii Bucureşti o parte din sumele împrumutului, potrivit prezentului acord, având în vedere ca Împrumutatul a informat Banca asupra intenţiilor sale de implementare a unui program menit a incuraja proprietatea şi controlul privat al S.C.P.G.B., având în vedere ca Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) a convenit să asigure fonduri nerambursabile (Aranjamentele GTZ) pentru cooperare tehnica, în vederea sprijinirii Împrumutatului, a S.C.P.G.B. şi a municipalitatii Bucureşti în implementarea proiectului, şi având în vedere ca Banca a convenit, între altele, pe baza celor de mai sus, sa acorde un împrumut Împrumutatului în suma de douăzeci şi cinci milioane dolari S.U.A. (25.000.000 dolari S.U.A.) (împrumutul), în conformitate cu termenii şi condiţiile stipulate în prezentul acord şi în Acordul de proiect S.C.P.G.B. şi Acordul de proiect municipalitatea Bucureşti, convenite la aceeaşi dată cu prezentul acord, între Banca şi S.C.P.G.B., şi, respectiv, între Banca şi municipalitatea Bucureşti, părţile la prezentul acord convin, prin acesta, după cum urmează:  +  Articolul 1Definiţii Secţiunea 1.01. - Definiţii Oriunde sunt utilizaţi în prezentul acord, termenii definiţi în preambul şi în anexe au semnificatiile descrise în acestea, iar următorii termeni au următoarele semnificatii: - afiliat - semnifica orice entitate sau orice altă persoană care, în mod direct sau indirect, controlează, este controlată de sau se afla sub controlul comun al unei astfel de persoane; - Acordul de înfiinţare a Băncii - semnifica Acordul de înfiinţare a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, datat 29 mai 1990; - active - semnifica proprietăţi, venituri şi creanţe de orice natura; - suma disponibilă - semnifica acea parte a împrumutului, la un moment dat, care nu a fost anulată, trasa sau condiţionată de un angajament de rambursare condiţională sau neconditionala; cu condiţia, totuşi, pentru permiterea calculării comisionului de angajament datorat, potrivit secţiunii 2.08 a) a prezentului acord, ca suma împrumutului, făcând obiectul unui angajament de rambursare condiţională, să fie inclusă în definirea sumei disponibile; - Acordul de proiect municipalitatea Bucureşti - semnifica Acordul de proiect în vigoare la aceeaşi dată cu prezentul, încheiat între Banca şi municipalitatea Bucureşti; - Împrumutul subsidiar municipalitatea Bucureşti - semnifica împrumutul acordat de către Împrumutat municipalitatii Bucureşti, în conformitate cu Acordul subsidiar municipalitatea Bucureşti; - Acordul subsidiar municipalitatea Bucureşti - semnifica acordul de subimprumut redactat într-o formă şi cu un conţinut satisfăcătoare Băncii, între Împrumutat şi municipalitatea Bucureşti, prin care se acordă municipalitatii Bucureşti împrumutul subsidiar; - zi lucrătoare - semnifica o zi în care băncile din New York şi Londra sunt deschise pentru operaţiuni bancare şi, în scopul definirii datei de determinare a dobinzii, pentru tranzacţii pe Piaţa Interbancara a Eurodolarului de la Londra, Anglia; - strategia P.G.B. - semnifica o declaraţie a strategiei, care descrie operaţiunile avute în vedere de P.G.B. într-o formă şi cu un conţinut satisfăcătoare Băncii; - Acordul de proiect P.G.B. - semnifica Acordul de proiect în vigoare la aceeaşi dată cu prezentul, încheiat între Banca şi P.G.B.; - regulamentele P.G.B. - semnifica statutul de constituire, actul, hotărârea, contractul de societate, articolele de înregistrare şi reglementările interne, memorandumul şi articolele de asociere sau alt instrument juridic similar al P.G.B., amendate corespunzător la data prezentului acord; - împrumutul subsidiar P.G.B. - semnifica împrumutul acordat de P.G.B. către Împrumutat, potrivit Acordului subsidiar P.G.B. (împreună cu împrumutul subsidiar municipalitatea Bucureşti, formind împrumuturile subsidiare); - Acordul subsidiar P.G.B. - semnifica Acordul subsidiar, într-o formă şi cu un conţinut satisfăcătoare Băncii, între Împrumutat şi P.G.B., care sta la baza împrumutului subsidiar P.G.B. (împreună cu Acordul de împrumut subsidiar municipalitatea Bucureşti formind acordurile de împrumut subsidiar); - categorie - semnifica o categorie de articole care urmează să fie finanţate din sumele împrumutului, asa cum este menţionat în tabelul din paragraful 2 al anexei nr. 2 la prezentul acord; - angajamentul de rambursare condiţional - semnifica orice angajament condiţional efectuat de Banca la cererea Împrumutatului, conform secţiunii 2.06 a prezentului acord; - control - utilizat în legătură cu oricare persoana, semnifica posesiunea, directa sau indirecta, a puterii de a dirija sau de a determina dirijarea conducerii şi a politicienilor, a unei astfel de persoane, fie prin deţinerea de acţiuni, fie prin contract sau în alt mod; - dolari sau $ S.U.A. - semnifica moneda legală a Statelor Unite ale Americii; - Ghidul de trageri B.E.R.D. - semnifica manualul de trageri al Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în forma în care acesta poate fi modificat, periodic, de către Banca; - Regulile B.E.R.D. de achizitionare - semnifica politicile şi regulile de achizitionare pentru proiecte finanţate de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, după cum acestea pot fi modificate, din când în când, de către Banca; - E.C.U. - semnifica Unitatea Europeană de Cont, egala ca valoare cu Unitatea Monetara Europeană, care este, din când în când, folosită în Sistemul Monetar European; - datoria externa - semnifica orice datorie care este sau poate deveni platibila în alta moneda decît cea a Împrumutatului; - data de determinare a dobinzii - semnifica, pentru orice perioada de dobinda, a doua zi lucrătoare de dinaintea începerii unei astfel de perioade de dobinda; - data de plată a dobinzii - semnifica orice zi (excepţind cele precizate în faza următoare), de 5 martie sau 5 septembrie ale fiecărui an. Dacă data plăţii dobinzii nu este o zi lucrătoare, aceasta va fi amînată pentru ziua următoare, care este zi lucrătoare; - perioada de dobinda - semnifica fiecare perioada de şase (6) luni, începând la o dată de plată a dobinzii şi sfîrşind cu următoarea data de plată a dobinzii, cu excepţia primei perioade de dobinda aplicabile fiecărei trageri, când aceasta va avea următorul sens: (1) dacă o astfel de tragere este efectuată cu cel puţin cincisprezece (15) zile lucrătoare înaintea următoarei date de plată a dobinzii, perioada începând cu data la care o astfel de tragere este efectuată şi sfîrşind cu următoarea data de plată a dobinzii; şi (2) dacă o astfel de tragere este efectuată cu mai puţin de cinsprezece (15) zile lucrătoare înaintea următoarei date de plată a dobinzii, perioada începând cu data la care o astfel de tragere este efectuată şi sfîrşind cu data de plată a dobinzii care succede următoarei date de plată a dobinzii; - rata dobinzii - semnifica rata dobinzii plătibile periodic asupra împrumutului, potrivit secţiunii 2.07. a prezentului acord; - moneda împrumutului - semnifica moneda sau monedele în care este denominat împrumutul iniţial în dolari; - suma anuală de rambursare anticipata obligatorie de către P.G.B. - semnifica, pentru fiecare an financiar al P.G.B., o sumă egala cu 50% din suma prin care venitul net plus amortizarea pentru P.G.B. depăşesc, în respectivul an financiar, echivalentul a 2 milioane $ S.U.A.; - marja - semnifica unu la suta (1,0%) anual; - venitul net - semnifica (pentru perioada luată în calcul) venitul net al P.G.B., pentru o astfel de perioada, după plata impozitelor pe venit şi a cheltuielilor neprevăzute, determinat în conformitate cu principiile de contabilitate acceptate pe plan internaţional, aplicate constant, şi bazat pe situaţiile financiare anuale expertizate; - cotatia pe monitor a paginii 3.750 - semnifica pagina relevind cotatiile oferite pe piaţa interbancara a Londrei (cunoscute sub numele de LIBOR) de către băncile de prim-rang, pentru depozite în moneda împrumutului, numita pagina 3.750 a serviciului de cotaţii pe monitor (sau o alta asemenea pagina care poate înlocui pagina 3.750) în scopul afişării acestor cotaţii LIBOR pentru depozite în moneda împrumutului; - angajamentul de rambursare neconditional - semnifica orice angajament neconditional făcut de Banca la cererea Împrumutatului, potrivit secţiunii 2.06 a prezentului acord. Secţiunea 1.02. - Titluri Titlurile şi cuprinsul sunt inserate doar în scopul prezentării şi nu fac parte din prezentul acord.  +  Articolul 2Împrumutul Secţiunea 2.01. - Împrumutul şi moneda Banca convine sa imprumute Împrumutatului, în termenii şi în condiţiile stabilite sau la care se face referire în prezentul acord, o sumă de douăzeci şi cinci milioane dolari S.U.A. (25.000.000 $ S.U.A.). Secţiunea 2.02. - Trageri şi cont special a) Suma disponibilă poate fi trasa, periodic, în conformitate cu prevederile anexei nr. 2 la prezentul acord pentru cheltuielile efectuate (sau, dacă Banca convine astfel, care urmează a fi efectuate), cu costul rezonabil al mărfurilor, lucrărilor şi serviciilor necesare proiectului şi care urmează să fie finanţate din sumele împrumutului, precum şi în legătură cu comisionul iniţial plătibil asupra împrumutului, în conformitate cu secţiunea 2.08 b) la prezentul acord. b) Pentru scopurile proiectului, Împrumutatul va deschide şi va menţine un cont special de depozit la o banca comercială acceptabilă Băncii, şi denominat în dolari, în termeni şi condiţii satisfăcătoare pentru Banca, incluzind asigurarea unei protecţii corespunzătoare împotriva compensării, confiscării sau sechestrării. Tragerile în şi plăţile din contul special vor fi făcute în conformitate cu prevederile din anexa nr. 3 la prezentul acord. Secţiunea 2.03. - Perioada de tragere Dreptul de tragere al Împrumutatului din suma disponibilă se va încheia la 31 decembrie 1997 sau la o dată ulterioară, după cum va stabili Banca. Banca va informa cu promptitudine Împrumutatul asupra unei astfel de date ulterioare. Secţiunea 2.04. - Cererile de tragere a) Cererile de tragere vor fi prezentate Băncii de către reprezentantul Împrumutatului desemnat în sau în conformitate cu secţiunea 10.02. Fiecare cerere de tragere va fi în conformitate cu şi în forma descrisă în Manualul de trageri B.E.R.D. şi transmisă Băncii cu cel puţin cincisprezece (15) zile lucrătoare înaintea datei propuse de efectuare a tragerii. Fiecare cerere de tragere va avea un conţinut satisfăcător pentru Banca şi va fi însoţită de asemenea documente sau alte dovezi suficiente pentru a convinge Banca ca Împrumutatul este îndreptăţit pentru suma de tragere din suma disponibilă şi ca tragerile vor fi folosite, în exclusivitate, pentru scopurile proiectului, specificate în prezentul acord. b) Cu excepţia ultimei trageri, sau dacă Banca nu convine altfel, tragerile din suma disponibilă vor fi efectuate în sume nu mai mici de o suta mii dolari S.U.A. (100.000 $ S.U.A.). Secţiunea 2.05. - Moneda tragerilor a) Cu excepţia cazului în care Banca convine altfel, tragerile vor fi efectuate de către Banca în moneda împrumutului, într-o sumă echivalenta cu cheltuielile ce urmează a fi finanţate din sumele împrumutului. b) Tragerile pentru orice cheltuiala în moneda Împrumutatului vor fi făcute de către Banca în moneda împrumutului, pe baza cursului de schimb oficial al tranzacţiilor comerciale cu cel puţin două (2) zile lucrătoare înainte de data tragerii şi, în absenta unui astfel de curs, pe baza unui astfel de curs rezonabil, după cum va stabili Banca. c) Dacă plata va fi solicitată de Împrumutat într-o alta moneda decît moneda împrumutului, Împrumutatul autorizeaza, prin prezentul, Banca să efectueze achiziţionarea unei astfel de monede în maniera pe care Banca o considera corespunzătoare. O astfel de plată va fi efectuată de către Banca pe baza costului efectiv suportat înregistrat de Banca, în moneda împrumutului, pentru satisfacerea solicitării. Secţiunea 2.06. - Angajamentele de rambursare, condiţionale şi neconditionale a) La cererea Împrumutatului şi potrivit unor astfel de termeni şi condiţii, după cum vor fi convenite acestea de către Împrumutat şi Banca, Banca poate emite angajamente de rambursare neconditionale sau condiţionale, pentru a disponibiliza sume Împrumutatului sau altora, pentru cheltuielile ce vor fi finanţate din împrumut. Potrivit unui angajament de rambursare neconditional, obligaţia de plată a Băncii nu va fi afectată de nici o suspendare sau anulare ulterioară a împrumutului. Potrivit unui angajament de rambursare condiţional, obligaţia Băncii de a plati va inceta imediat la orice suspendare sau anulare a împrumutului. b) În cazul unui angajament de rambursare neconditional, Împrumutatul va plati Băncii un comision pentru angajamentul de rambursare neconditional, aplicabil sumei de baza a angajamentului de rambursare neconditional, la o rata anuală de unu la suta (1%). Comisionul angajamentului de rambursare neconditional va fi plătit în locul comisionului de angajament, care ar trebui astfel să fie aplicat sumei unui astfel de angajament de rambursare neconditional, potrivit secţiunii 2.08. a) a acestui acord. Comisionul se va cumula de la data emiterii angajamentului de rambursare neconditional asupra sumei de baza netrase, din când în când, şi va fi calculat, pro rata, pe baza unui an de 360 zile pentru numărul de zile efectiv scurse în perioada respectiva. Comisionul angajamentului de rambursare neconditional va fi plătibil la fiecare data de plată a dobinzii, începând cu prima data de plată a dobinzii ce urmează emiterii angajamentului de rambursare neconditional. Secţiunea 2.07. - Dobinda Dobinda asupra împrumutului va fi determinata şi platibila, după cum urmează: a) Suma principala a împrumutului trasa, din când în când, şi nerambursata va fi purtătoare de dobinda în cursul perioadei de dobinda respective la respectiva rata a dobinzii, calculată conform prezentei secţiuni. b) Dobinda se va acumula de la o zi la alta, calculată, pro rata, pe baza unui an de 360 de zile pentru numărul de zile efectiv, incluzind prima, dar excluzând ultima zi, în respectiva perioada de dobinda şi va fi datorată şi platibila la data de plată a dobinzii, la sfârşitul respectivei perioade de dobinda. c) Rata dobinzii va fi suma marjei şi a ratei oferite care apare la pagina 3.750 la ora 11,00 a.m., ora Londrei, la data respectiva de determinare a dobinzii pentru o luna, doua luni, trei luni, patru luni, cinci luni sau şase luni, oricare dintre aceste perioade va fi cea mai apropiată de durata perioadei de dobinda respective (sau, dacă doua perioade sunt la fel de apropiate de durata perioadei de dobinda respective, media celor două perioade). d) La fiecare data de determinare a dobinzii, Banca, în conformitate cu subsectiunea c) de mai sus, va determina rata dobinzii aplicabile perioadei de dobinda respective şi va notifica cu promptitudine Împrumutatului. e) Dacă, din diverse considerente, rata dobinzii nu poate fi determinata facindu-se referire la pagina 3.750, la orice data de determinare a dobinzii, sau dacă serviciile prin intermediul paginii 3.750 încetează a fi disponibile ca rezultat al întreruperii unor astfel de servicii, sau dacă Banca va decide sa intrerupa determinarea ratei dobinzii prin referire la pagina 3.750, Banca va notifica Împrumutatului imediat şi va determina rata dobinzii la data respectiva de determinare a dobinzii, potrivit subsectiunii c) de mai sus, folosind cursurile oferite comunicate Băncii de către trei bănci de prim-rang, operind în moneda împrumutului pe piaţa interbancara a Londrei, selectate de Banca în urma consultării cu Împrumutatul. f) Dobinda va fi plătită până la sau la fiecare data de plată a dobinzii. Secţiunea 2.08. - Comision de angajament şi comision iniţial a) Împrumutatul va plati Băncii un comision de angajament la o rata de jumătate de procent (0,5%) pe an asupra sumei disponibile. Comisionul de angajament se va acumula după şaizeci (60) de zile de la data prezentului acord şi va fi calculat, pro rata, pe baza unei durate anuale de 360 de zile pentru numărul efectiv de zile care s-au scurs în perioada respectiva. Comisionul de angajament va fi plătibil la fiecare data de plată a dobinzii, începând cu prima data de plată a dobinzii care urmează datei la care acordul intră în efectivitate. b) În termen de 7 zile de la data intrării în efectivitate a prezentului acord, Împrumutatul va plati Băncii un comision iniţial egal cu unu la suta (1%) din suma împrumutului. Dacă Banca nu va fi primit plata unei astfel de sume în termen de 7 zile de la data intrării în efectivitate a acordului, Banca va reduce suma disponibilă şi îşi va plati sie insesi comisionul iniţial în numele Împrumutatului. Secţiunea 2.09. - Rambursarea a) Împrumutatul va rambursa suma principala a împrumutului tras, în conformitate cu graficul de amortizare, prezentat mai jos:
       
    Data plăţii datorateSuma datorată ($)
    5 iunie 19991.250.000
    5 decembrie 19991.250.000
    5 iunie 20001.250.000
    5 decembrie 20001.250.000
    5 iunie 20011.250.000
    5 decembrie 20011.250.000
    5 iunie 20021.250.000
    5 decembrie 20021.250.000
    5 iunie 20031.250.000
    5 decembrie 20031.250.000
    5 iunie 20041.250.000
    5 decembrie 20041.250.000
    5 iunie 20051.250.000
    5 decembrie 20051.250.000
    5 iunie 20061.250.000
    5 decembrie 20061.250.000
    5 iunie 20071.250.000
    5 decembrie 20071.250.000
    5 iunie 20081.250.000
    5 decembrie 20081.250.000
    TOTAL:25.000.000
  b) Dacă vreuna dintre datele rambursarii împrumutului, stabilite în paragraful a) al prezentei secţiuni, nu este zi lucrătoare, rambursarea va fi amînată pentru următoarea zi lucrătoare. Secţiunea 2.10. - Rambursarea anticipata a) Împrumutatul poate rambursa anticipat toată suma sau o parte din împrumutul tras şi nerambursat, împreună cu dobinda acumulată şi neplatita, aplicabilă la orice data de plată a dobinzii, cu nu mai puţin de treizeci (30) de zile lucrătoare înaintea notificării scrise către Banca. b) Împrumutatul va plati Băncii, la data rambursarii anticipate, un comision administrativ de rambursare anticipata de o optime de procent (0,125%) din suma principala a împrumutului, rambursata anticipat. c) În cazul rambursarii anticipate parţiale, o asemenea rambursare anticipata: (1) va fi în suma cel puţin egala cu cea mai mica suma dintre: (A) 1.000.000 dolari S.U.A.; sau (B) suma totală a împrumutului tras şi nerambursat, împreună cu dobinda acumulată şi neplatita şi alte speze; şi (2) va fi aplicată: (A) în primul rind, pentru plata dobinzii şi a altor speze; şi (B) în al doilea rind, pentru rambursarea anticipata în ordinea inversa a scadentei transelor de rambursare a sumei principale din împrumut, trasa şi nerambursata. d) Rambursarea anticipata va fi în mod obligatoriu în suma echivalenta sumei anuale de rambursare anticipata obligatorie P.G.B. Indiferent de cele de mai sus, secţiunile 2.10. b) şi c) (1) nu se vor aplica unei asemenea rambursări anticipate obligatorii. Secţiunea 2.11. - Anularea a) Împrumutatul poate anula în întregime sau parţial suma disponibilă la orice data de plată a dobinzii sau cu nu mai puţin de treizeci (30) de zile lucrătoare înainte de notificarea Băncii în scris. O astfel de anulare va fi în suma cel puţin egala cu suma cea mai mica dintre: (1) 1.000.000 dolari S.U.A.; sau (2) suma disponibilă. b) Cu excepţia situaţiei de anulare, ca urmare a subsectiunilor b) şi d) ale secţiunii 6.02 din prezentul acord, Împrumutatul va plati Băncii, la data anulării, un comision de anulare de o optime de procent (0,125%) din suma principala a împrumutului, care este anulată. c) Orice anulare de către Împrumutat, ca urmare a prezentei secţiuni, sau de către Banca, ca urmare a art. 6 al prezentului acord, se va aplica, pro rata, la cele câteva sume scadente ale sumei principale din împrumut, ce vor ajunge la scadenta după data unei astfel de anulari. Secţiunea 2.12. - Plati întârziate a) Dacă Împrumutatul nu reuşeşte sa plătească suma principala, dobinda sau orice alta suma până la data scadentei fiecăreia, potrivit prezentului acord, Împrumutatul va plati dobinda, la o astfel de suma restanta, la rata dobinzii respective plus doua procente (2%) pe an, de la data la care o astfel de suma devine scadenta până la data plăţii efective. b) Dobinda la care se face referire în aceasta secţiune va fi platibila la următoarea data de plată a dobinzii, în cazul în care nu a fost plătită anterior. Secţiunea 2.13. - Plati Plăţile sumei principale, ale dobinzii, ale comisionului de angajament, ale comisionului de angajament de rambursare neconditional, ale comisionului iniţial, ale comisioanelor de rambursare anticipata sau ale celui administrativ de anulare, ale penalizarii pentru plata intirziata şi orice alta plata datorată Băncii, potrivit prezentului acord, vor fi efectuate în moneda împrumutului, în fonduri imediat disponibile, la o astfel de banca sau bănci, după cum solicita în mod rezonabil Banca. Determinarea de către Banca a fiecărei astfel de sume va fi finala şi definitivă, excepţind cazul în care Împrumutatul demonstreaza, într-un mod satisfăcător Băncii, ca o astfel de determinare a implicat o eroare evidenta.
   +  Articolul 3Execuţia proiectului Secţiunea 3.01. - Condiţii favorabile ale proiectului Dacă Banca nu convine altfel, Împrumutatul: a) se va angaja sa realizeze obiectivele proiectului, asa cum sunt acestea prezentate în anexa nr. 1 a prezentului acord, şi, în acest scop, fără nici un fel de limita sau restrictie asupra oricăreia dintre celelalte obligaţii ale sale din prezentul acord; va determina ca P.G.B. sa fiinteze ca o companie comercială pe acţiuni în conformitate cu legislaţia română, cu statut acceptabil pentru Banca şi care, în concordanta cu statutul sau, să poată mari capitalul sau social prin emiterea de acţiuni pentru investitori români şi străini; şi va determina P.G.B. sa funcţioneze în conformitate cu clauzele Acordului de proiect P.G.B.; şi va determina municipalitatea Bucureşti sa opereze, în concordanta cu clauzele Acordului de proiect al municipalitatii Bucureşti, cu respectarea tuturor obligaţiilor, atât ale P.G.B., cît şi ale Primăriei Bucureşti, asa cum sunt exprimate acestea în prezentul acord; va întreprinde sau va determina să fie luate toate măsurile, incluzind asigurarea de fonduri, facilităţi, servicii şi alte resurse necesare sau corespunzătoare pentru a da posibilitatea P.G.B. şi municipalitatii Bucureşti sa îndeplinească asemenea obligaţii; şi nu va întreprinde sau permite să fie întreprinsă nici o acţiune care ar putea împiedica sau s-ar putea interfera cu asemenea activităţi; b) va subimprumuta: (i) o sumă de douăzeci şi doua milioane şapte sute optzeci mii dolari S.U.A. (27.780.000 $ S.U.A.), care să fie utilizata pentru părţile A şi B ale proiectului, de către P.G.B., potrivit Acordului subsidiar P.G.B.; şi (îi) o sumă de un milion noua sute şaptezeci mii dolari S.U.A. (1.970.000 $ S.U.A.), spre a fi utilizata pentru partea C a proiectului de către municipalitatea Bucureşti, potrivit Acordului subsidiar municipalitatea Bucureşti, în conformitate cu termenii şi condiţiile care vor fi fost aprobate de Banca, care vor include: (A) denominarea împrumuturilor subsidiare în valută sau valutele împrumutului; (B) perioada de graţie, scadenta şi rata dobinzii, care sunt cel puţin echivalente termenilor şi condiţiilor împrumutului; (C) un comision administrativ acceptabil pentru Banca; şi (D) referitor la Acordul subsidiar P.G.B., reglementările obligatorii ale rambursarii anticipate cu privire la suma rambursarii obligatorii a P.G.B., acceptabilă de către Banca; şi c) îşi va exercita drepturile, în cadrul acordurilor subsidiare, într-o asemenea maniera încât sa protejeze interesele Împrumutatului şi ale Băncii şi sa îndeplinească obiectivele împrumutului şi, numai dacă Banca nu va conveni altfel, Împrumutatul nu va ceda, amenda, abroga sau renunţa la acordurile subsidiare sau la orice reglementare din prezentul acord. Secţiunea 3.02. - Cooperare tehnica Pentru a sprijini implementarea proiectului, Împrumutatul, dacă nu convine altfel cu Banca, va folosi consultanţi puşi la dispoziţie conform Aranjamentelor G.T.Z. Secţiunea 3.03. - Achiziţii Cu excepţia cazului în care Banca nu convine altfel, achiziţiile de bunuri, lucrări şi servicii necesare proiectului şi care urmează a fi finanţate din sumele împrumutului, vor fi realizate în conformitate cu Regulile de achiziţii B.E.R.D. şi cu prevederile graficelor de achiziţii anexate Acordului de proiect P.G.B. şi, respectiv, Acordului de proiect municipalitatea Bucureşti. Secţiunea 3.04. - Cooperare şi informare Banca şi Împrumutatul vor coopera strins pentru a asigură realizarea obiectivelor pentru care a fost acordat împrumutul. În acest scop, Banca şi Împrumutatul, periodic, la cererea oricăruia dintre aceştia, vor schimba opinii cu privire la evoluţia proiectului, la obiectivele pentru care împrumutul a fost acordat şi la realizarea obligaţiilor Împrumutatului, potrivit prezentului acord, şi la îndeplinirea obligaţiilor ce revin P.G.B. şi municipalitatii Bucureşti, în cadrul acordurilor de proiect, şi vor furniza celeilalte părţi, în acest sens, acele informaţii care vor fi solicitate în mod rezonabil. Împrumutatul va informa cu promptitudine Banca în legătură cu orice schimbare propusă în specificul şi amploarea proiectului sau în afacerile sau acţiunile P.G.B. sau acţiunile municipalitatii Bucureşti şi asupra oricărui eveniment sau condiţie care ar putea afecta fizic realizarea proiectului sau a operaţiunilor P.G.B. sau ale municipalitatii Bucureşti, incluzind, dar nu limitându-se la înfiinţarea unor noi pieţe de gros pe o raza de 20 km în jurul municipiului Bucureşti. Secţiunea 3.05. - Înregistrări şi raportări a) Împrumutatul: (1) va menţine proceduri şi evidente adecvate pentru înregistrarea şi urmărirea respectării obligaţiilor sale, potrivit prezentului acord, şi va pune la dispoziţia reprezentanţilor Băncii, la cererea Băncii, astfel de evidente; (2) va da posibilitatea reprezentanţilor Băncii, la cererea Băncii, sa viziteze orice fabrica, instalatie, teren, şantier, clădire, proprietate şi sa examineze orice echipament, evidenta şi document referitor la îndeplinirea obligaţiilor Împrumutatului, potrivit prezentului acord; şi b) Imediat după terminarea proiectului, dar, în orice caz, nu mai tirziu de şase luni (6) de la data specificată sau stabilită în cadrul secţiunii 2.03. sau la o asemenea data ulterioară, după cum vor fi convenit în acest scop Banca şi Împrumutatul, Împrumutatul va pregati şi furniza Băncii un raport, de o asemenea amploare şi cu un astfel de grad de detalii, după cum Banca va cere în mod rezonabil, privind îndeplinirea de către Împrumutat a obligaţiilor sale potrivit prezentului acord şi în conformitate cu obiectivele împrumutului. Secţiunea 3.06. - Achiziţionarea terenului Împrumutatul va lua sau va determina luarea tuturor măsurilor ce se dovedesc a fi necesare pentru a asigura disponibilitatea, în modul şi la momentul necesar, a întregului teren în cauza şi a drepturilor (inclusiv a titlurilor de proprietate) asupra terenurilor, după cum se va dovedi necesar pentru realizarea proiectului şi va furniza cu promptitudine Băncii, la cerere, dovezi satisfăcătoare pentru Banca, ca terenul şi drepturile asupra terenului sunt disponibile pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului.  +  Articolul 4Clauze financiare Secţiunea 4.01. - Drepturi de retenţie a) Împrumutatul se angajează să asigure ca nici o alta datorie externa nu va avea prioritate faţă de împrumut în alocarea, realizarea sau distribuirea valutei deţinute sub control sau în beneficiul Împrumutatului. Dacă va fi creat vreun drept de retenţie asupra oricăruia dintre activele publice, ca o garanţie pentru orice datorie externa, sau orice aranjament având un efect echivalent, care va sau ar putea genera prioritate în beneficiul creditorului unei astfel de datorii externe în alocarea, realizarea sau distribuirea valutei, un astfel de drept de retenţie, în condiţiile în care Banca nu va conveni altfel, în mod automat şi fără nici un cost pentru Banca, va garanta în mod egal şi corespunzător suma principala a împrumutului, ca şi dobinda şi alte speze aplicabile împrumutului, şi Împrumutatul, în constituirea sau permiterea creării unui astfel de drept de retenţie, va formula o prevedere expresă în acest sens, cu condiţia, totuşi, ca, dacă pentru orice motiv constituţional sau alt motiv legal, o astfel de prevedere nu poate fi formulată în legătură cu orice drept de retenţie creat asupra activelor oricărei subdiviziuni politice sau administrative ale acestuia, Împrumutatul, cu promptitudine şi fără a implica nici un cost pentru Banca, va garanta suma principala, precum şi dobinda şi alte speze aplicabile împrumutului, printr-un drept de retenţie echivalent asupra altor active publice, satisfăcător Băncii. b) Angajamentul de mai sus nu se va aplica pentru: (1) orice drept de retenţie creat asupra proprietăţii, la momentul cumpărării, exclusiv ca garanţie pentru plata preţului de cumpărare al proprietăţii, sau ca garanţie pentru plata datoriilor făcute în scopul finanţării cumpărării unei asemenea proprietăţi; şi (2) orice garanţie care apare în cursul normal al tranzacţiilor bancare şi asigurind o datorie care ajunge la scadenta în termen de nu mai mult de un an de la data sa; Secţiunea 4.02. - Date financiare şi economice a) Împrumutatul va furniza Băncii orice tip de informaţie, după cum Banca o va solicita în mod rezonabil: (1) cu privire la condiţiile financiare şi economice din teritoriul sau, incluzind balanţa sa de plati şi datoria sa externa, cît şi ale subdiviziunilor sale politice sau administrative, şi pentru orice entitate deţinută sau controlată, sau operind în contul sau beneficiul Împrumutatului, sau oricărei asemenea subdiviziuni şi ale oricărei instituţii care îndeplineşte funcţiile unei bănci centrale, sau ale unui fond de stabilizare valutară sau funcţii similare, pentru Împrumutat; şi (2) cu privire la propunerile de implementare a reformelor economice, incluzind măsuri propuse pentru privatizare în sectorul distribuţiei produselor alimentare, care pot avea un impact asupra proiectului, inclusiv reforme ale cadrului juridic şi de reglementare pentru un asemenea sector; b) Împrumutatul va asigura toate facilităţile pentru a permite ca reprezentanţii Băncii să poată vizita orice parte a teritoriului sau pentru scopurile referitoare la împrumut sau la proiect.  +  Articolul 5Scutiri şi speze Secţiunea 5.01. - Impozite a) Prezentul acord şi orice documente în legătură cu acesta vor fi scutite de la orice şi toate impozitele percepute până la sau în teritoriul Împrumutatului, sau în legătură cu validarea, distribuirea, înregistrarea sau realizarea activităţilor decurgind din acestea; b) Sumele împrumutului nu vor fi trase în contul plăţilor vreunei taxe percepute de sau în teritoriul Împrumutatului; c) Banca poate, prin notificare către Împrumutat, sa majoreze sau sa reducă procentajul tragerii de la orice categorie din anexa nr. 2 a prezentului acord, asa cum este prevăzut în conformitate cu paragraful b) al prezentei secţiuni. Secţiunea 5.02. - Comisioane şi costuri Împrumutatul va suporta orice comision, onorariu şi costuri specifice activităţilor bancare, transferurilor şi schimburilor de fonduri, apărute în pregătirea, validarea, înregistrarea şi implementarea prezentului acord şi a oricăror documente în legătură cu acesta. Secţiunea 5.03. - Modalitatea de plată Toate sumele plătibile Băncii, în cadrul prezentului acord, vor fi plătite în valută împrumutului: a) în asemenea locuri, după cum Banca o va cere în mod rezonabil; şi b) fără deducere pentru, şi scutite de la orice şi toate impozitele, spezele şi restricţiile pentru orice fel de impunere, de către sau în teritoriul Împrumutatului. Sumele datorate Băncii, în virtutea prezentului acord, vor fi considerate plătite când vor fi primite de Banca.  +  Articolul 6Suspendare şi anulare Secţiunea 6.01. - Suspendare a) Dacă oricare dintre următoarele situaţii va fi apărut şi continuat, Banca, prin notificare către Împrumutat, poate să suspende, în întregime sau parţial, dreptul Împrumutatului sa formuleze cerere de tragere: (1) Împrumutatul nu va reusi să efectueze plata (deşi o asemenea plata este posibil a fi fost efectuată şi de o terta parte) a sumei de baza, sau a dobinzii, sau a oricărei alte sume datorate Băncii: (A) în cadrul prezentului acord; sau (B) în cadrul oricărui împrumut sau acord de garanţie între Banca şi Împrumutat; sau (C) ca rezultat al oricărei garanţii sau al oricărei finanţări de orice natura asigurata de Banca pentru orice parte terta, cu acordul Împrumutatului. (2) Împrumutatul nu va reusi sa îndeplinească orice alta obligaţie potrivit prezentului acord ori potrivit art. 21.2 al Acordului de înfiinţare a Băncii; (3) Banca va fi suspendat, în întregime sau parţial, dreptul Împrumutatului să facă cerere de tragere în cadrul oricărui alt acord de împrumut cu Banca, deoarece Împrumutatul nu a reuşit să-şi îndeplinească obligaţiile sale ce decurg dintr-un asemenea acord sau orice acord de garanţie cu Banca; (4) Va fi apărut o situaţie care, în opinia Băncii va face improbabila realizarea proiectului sau ca Împrumutatul să fie capabil să-şi îndeplinească obligaţiile sale potrivit prezentului acord sau ca P.G.B. sau municipalitatea Bucureşti va putea sa îndeplinească obligaţiile ce decurg din Acordul de proiect; (5) După data prezentului acord şi înainte de data la care s-a făcut referire în secţiunea 9.04 a prezentului acord, orice situaţie aparuta care va indreptati Banca sa suspende dreptul Împrumutatului să facă cerere de tragere, dacă prezentul acord a intrat în efectivitate la data apariţiei unei asemenea situaţii; (6) Ori (A) cadrul legislativ şi de reglementări, aplicabil sectorului distribuţiei produselor alimentare sau sectorului agricol în teritoriul Împrumutatului, va fi fost amendat, suspendat, abrogat, revocat, abandonat; sau (B) statutele P.G.B. sau strategia P.G.B. vor fi fost amendate, suspendate, abrogate, revocate sau abandonate; (7) P.G.B. sau municipalitatea Bucureşti nu va fi reuşit sa îndeplinească oricare dintre obligaţiile acestora, potrivit acordurilor de proiect; (8) Orice situaţie specificată în secţiunea 7.01. c), d) sau e) va fi apărut; (9) Banca va fi suspendat sau modificat accesul Împrumutatului la resursele Băncii, ca urmare a unei decizii a Consiliului Guvernatorilor, conform art. 8.3 al Acordului de înfiinţare a Băncii; sau (10) Fondurile ce vor fi utilizate pentru proiect, în cadrul Aranjamentelor G.T.Z., nu vor fi fost disponibilizate Împrumutatului, P.G.B. sau municipalitatea Bucureşti, după caz; cu condiţia, totuşi, ca prevederile prezentului paragraf sa nu fie aplicate, dacă Împrumutatul stabileşte, în mod satisfăcător Băncii, ca fonduri corespunzătoare proiectului sunt disponibile pentru Împrumutat din alte surse, în condiţii şi termeni corespunzatori obligaţiilor Împrumutatului, potrivit prezentului acord; b) Dreptul Împrumutatului să facă cerere de tragere va continua să fie suspendat, în întregime sau parţial, după caz, până ce situaţia sau situaţiile care au generat suspendarea vor inceta sa existe, numai dacă Banca nu va fi notificat Împrumutatului, ca dreptul de a face cerere de tragere a fost restabilit, cu condiţia, totuşi, ca în cazul oricărei asemenea notificări de restabilire a dreptului de cerere de tragere, va fi restabilit doar în măsura şi în condiţiile specificate într-o asemenea notificare, şi nici o astfel de notificare nu va afecta sau submina orice drept, putere sau despăgubire a Băncii cu referire la orice alta situaţie descrisă în aceasta secţiune. Secţiunea 6.02. - Anularea Dacă: a) Dreptul Împrumutatului să facă cerere de tragere va fi fost suspendat în legătură cu orice suma a împrumutului pentru o perioadă neîntreruptă de 30 de zile; sau b) În orice moment în care Banca stabileşte, după consultare cu Împrumutatul, ca o sumă din împrumut nu va fi necesară pentru finanţarea costurilor proiectului din sumele împrumutului; sau c) În orice moment în care Banca stabileşte ca achiziţionarea oricărui articol este incompatibilă cu procedurile stabilite sau la care s-a făcut referire în prezentul acord şi fixează suma cheltuielilor pentru fiecare asemenea articol, care altfel ar fi fost eligibil pentru finanţarea din sumele împrumutului; sau d) După data specificată în secţiunea 2.03. orice suma disponibilă nu va fi fost trasa, Banca poate, prin notificare către Împrumutat, încheia dreptul Împrumutatului să facă cerere de tragere în legătură cu o asemenea suma. Pe baza unei asemenea notificări o astfel de suma din împrumut va fi anulată. Secţiunea 6.03. - Angajamentul de rambursare neconditional neafectat de suspendare sau anulare Nici o anulare sau suspendare de către Banca nu se va aplica sumelor supuse vreunui angajament de rambursare neconditional, în care Banca s-a angajat, ca urmare a secţiunii 2.06., cu excepţia unor prevederi exprese, în acest sens, într-un astfel de angajament. Secţiunea 6.04. - Obligaţiile Împrumutatului Fără a lua în considerare orice anulare sau suspendare, toate prevederile prezentului acord vor rămâne în vigoare şi vor avea efect, excepţind prevederile specifice din prezentul articol.  +  Articolul 7Accelerarea scadentei Secţiunea 7.01. - Situaţii de accelerare Dacă oricare dintre următoarele situaţii va aparea şi va continua pe orice perioada mai jos specificată, atunci, la orice moment ulterior continuării acelei situaţii, Banca poate, prin notificare către Împrumutat, sa declare scadenta imediat suma principala a împrumutului trasa la acel moment, împreună cu dobinda şi alte comisioane aplicabile şi, ca urmare a unei astfel de declaraţii, suma principala împreună cu dobinda şi alte comisioane vor deveni scadente şi plătibile imediat ce: a) orice situaţie specificată în secţiunea 6.01. a) (1) va fi apărut şi va fi continuat o perioadă de cincisprezece (15) zile; b) orice situaţie specificată în secţiunea 6.01. a) (2), (6) sau (7) va fi apărut şi va fi continuat o perioadă de treizeci (30) zile după notificarea Împrumutatului de către Banca; c) orice datorie a Împrumutatului, în alta moneda decît cea a Împrumutatului, nu este plătită la scadenta, este declarata sau devine, în alt mod, scadenta şi platibila înainte de scadenta specificată, sau orice creditor căruia i se cuvine plata acestei datorii are dreptul sa declare datoria scadenta şi platibila înainte de termenul de scadenta specificat; d) P.G.B. sau municipalitatea Bucureşti vor fi devenit incapabile să-şi plătească datoriile la scadenta; sau orice acţiune sau procedura vor fi fost întreprinse de către P.G.B. sau de terţi, prin care oricare dintre activele P.G.B. vor fi sau pot fi distribuite creditorilor acesteia; sau e) Împrumutatul sau orice alta autoritate competentă va fi întreprins orice acţiune pentru lichidarea sau desfiinţarea P.G.B. sau pentru suspendarea operaţiunilor sale.  +  Articolul 8Intrarea în vigoare şi arbitrajul Secţiunea 8.01. - Intrarea în vigoare Drepturile şi obligaţiile părţilor la prezentul acord vor fi validate şi vor intră în vigoare în conformitate cu termenii lor, indiferent ca vreo lege locală ar dovedi contrariul. Nici o parte la prezentul acord nu va fi indreptatita în nici o circumstanţă sa declare vreo clauza sau reglementare a prezentului acord ca fiind invalidata sau incapabila de a intră în vigoare pe un considerent anume. Secţiunea 8.02. - Arbitraj Părţile la prezentul acord vor cauta să soluţioneze amiabil toate litigiile sau divergenţele dintre ele care apar prin prezentul acord sau în legătură cu acesta. Dacă litigiul sau divergenta nu poate fi soluţionată amiabil, acestea vor fi supuse arbitrajului de către Tribunalul Arbitral, după cum este prevăzut în continuare: a) Procedurile arbitrajului pot fi instituite de Împrumutat împotriva Băncii sau invers. În toate cazurile, procedurile de arbitraj vor fi instituite printr-o notificare data de partea reclamanta părţii răspunzătoare. b) Tribunalul Arbitral va fi format din trei arbitri numiţi după cum urmează : unul de către partea reclamanta, al doilea de către partea răspunzătoare şi al treilea (judecător), prin acordul celor doi arbitri. Dacă în termen de treizeci (30) de zile de la notificarea către instituţia care reglementează procedurile de arbitraj, partea invinuita nu numeşte un arbitru, asemenea arbitru va fi numit de preşedintele Curţii Internaţionale de Justiţie, pe baza cererii părţii ce reglementează asemenea proceduri. Dacă cei doi arbitri nu convin asupra judecătorului în termen de şaizeci (60) de zile de la data numirii celui de-al doilea arbitru, un asemenea judecător va fi numit de preşedintele Curţii Internaţionale de Justiţie. c) Tribunalul Arbitral se va reuni la locul şi la momentul fixat de judecător. După aceea, va hotărî unde şi când anume se va întruni. Tribunalul Arbitral va stabili toate aspectele de procedura şi aspectele legate de competenţa sa. d) Toate deciziile Tribunalului Arbitral vor fi adoptate prin vot majoritar. Sentinta tribunalului, care poate fi exprimată chiar dacă o parte lipseşte, va fi definitivă şi obligatorie pentru ambele părţi, conform procedurilor de arbitraj. e) Orice notificare sau operaţiune având legătură cu oricare dintre procedurile sub incidenţa acestei secţiuni 8.02., sau având legătură cu orice procedura de validare a oricărei sentinţe, potrivit prezentei secţiuni, se va efectua în maniera prevăzută în secţiunea 10.01. f) Tribunalul Arbitral va decide asupra manierei de suportare a costului arbitrajului de către una sau de ambele părţi în litigiu. Secţiunea 8.03. - Evidenta sumelor datorate În orice procedura de arbitraj rezultată din prezentul acord, certificatul Băncii în legătură cu orice suma datorată Băncii, potrivit prezentului acord, va constitui dovada la prima vedere a unei astfel de sume.  +  Articolul 9Data intrării în vigoare; încheierea prezentului acord Secţiunea 9.01. - Data intrării în vigoare Prezentul acord va intră în vigoare la data la care Banca va notifica Împrumutatului acceptarea evidentei solicitate, potrivit secţiunilor 9.02. şi 9.03. Secţiunea 9.02. - Condiţii care preced intrarea în vigoare Împrumutatul va furniza Băncii o evidenta documentara, într-o formă şi un conţinut acceptabile Băncii, în sensul că: a) validarea şi predarea prezentului acord de către Împrumutat au fost autorizate şi ratificate în mod corespunzător şi ca prezentul acord angajează legal Împrumutatul şi poate, în mod corespunzător, intră în vigoare potrivit termenilor săi; b) P.G.B. va fi fost creata în mod valid şi funcţionează în conformitate cu legislaţia română în vigoare; c) Acordul de proiect municipalitatea Bucureşti a fost autorizat, validat şi predat, în mod corespunzător, în numele municipalitatii Bucureşti şi angajează legal municipalitatea Bucureşti şi poate intră în vigoare potrivit termenilor săi; d) Acordul de proiect P.G.B. a fost autorizat, validat şi predat, în mod corespunzător, în numele P.G.B. şi angajează legal P.G.B. şi poate intră în vigoare potrivit termenilor săi; e) Acordul subsidiar municipalitatea Bucureşti a fost autorizat, validat şi predat, în mod corespunzător, în numele Împrumutatului şi municipalitatii Bucureşti şi angajează legal ambele părţi şi poate intră în vigoare potrivit termenilor săi; f) Acordul subsidiar P.G.B. a fost autorizat, validat şi predat, în mod corespunzător, în numele Împrumutatului şi P.G.B., şi angajează legal ambele părţi şi poate intră în vigoare potrivit termenilor săi. Secţiunea 9.03. - Avizul juridic Împrumutatul va furniza Băncii un aviz juridic din partea Ministerului Justiţiei, într-o formă şi cu un conţinut satisfăcătoare Băncii, în sensul că: a) prezentul acord a fost autorizat şi ratificat corespunzător de către Împrumutat, validat şi predat în numele Împrumutatului şi constituie un angajament valabil al Împrumutatului, care poate fi pus în aplicare potrivit termenilor săi; b) P.G.B. a fost înfiinţată valid şi funcţionează potrivit legislaţiei române şi dispune de toate puterile pentru a-şi îndeplini obligaţiile în conformitate cu Acordul de proiect P.G.B.; c) Acordul de proiect municipalitatea Bucureşti a fost autorizat sau ratificat corespunzător de către municipalitatea Bucureşti şi angajează legal municipalitatea Bucureşti şi poate intră în vigoare potrivit termenilor săi; d) Acordul de proiect P.G.B. a fost autorizat sau ratificat corespunzător de către P.G.B. şi angajează legal P.G.B. şi poate intră în vigoare potrivit termenilor săi; şi e) atât Acordul subsidiar municipalitatea Bucureşti, cît şi Acordul subsidiar P.G.B. au fost autorizate sau ratificate corespunzător de către Împrumutat şi municipalitatea Bucureşti sau P.G.B., după cum este cazul, şi angajează legal atât Împrumutatul cît şi municipalitatea Bucureşti sau P.G.B., după cum este cazul, şi pot intră în vigoare potrivit termenilor respectivi, împreună cu alte asemenea aspecte, după cum acestea vor fi solicitate în mod rezonabil de către Banca în legătură cu prezentul. Secţiunea 9.04. - Încetarea datorită neintrarii în vigoare Dacă prezentul acord nu va fi intrat în vigoare până la 9 septembrie 1994, prezentul acord şi toate obligaţiile părţilor care decurg din acesta vor inceta, cu excepţia cazului în care Banca, după analizarea motivelor intirzierii, va stabili o dată ulterioară în sensul prevederilor acestei secţiuni. Secţiunea 9.05. - Încetarea la îndeplinirea proiectului În momentul în care întreaga suma principala a împrumutului va fi fost rambursata, iar dobinda şi toate comisioanele aferente împrumutului vor fi fost plătite, prezentul acord, precum şi toate obligaţiile părţilor decurgind din acesta vor fi încheiate imediat.  +  Articolul 10Notificări; Reprezentanţi desemnaţi şi modificări Secţiunea 10.01 - Notificări Orice notificare sau cerere, solicitată sau permis a fi data sau efectuată potrivit prezentului acord, va fi exprimată în scris. O astfel de notificare sau cerere va fi considerată ca data sau efectuată, în mod corespunzător, dacă a fost inminata, transmisă prin posta, telegrafic, prin telex sau telefax către partea căreia i se cere a o da sau efectua, la adresa părţii specificată mai jos sau la orice alta adresa specificată de acea parte, în scris, către partea care da notificarea sau formulează cererea. Pentru Împrumutat:Ministerul FinanţelorStrada Apolodor nr. 17Sector 5BucureştiRomâniaTelefon : 631 20 39Telefax : 312 67 92 sau 631 18 88Telex : 11 239Pentru Banca:Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi DezvoltareOne Exchange SquareLondon EC 2 A 2 EHAngliaÎn atenţia: Unitatea de administrare operativă (Nr. de operare : 090) Adresa alternativa de comunicare prin telex : 881 2161 Adresa alternativa de comunicare prin telefax : 44 71 338 6100 Secţiunea 10.02. - Împuternicirea de a acţiona Orice acţiune solicitată sau permis a fi luată şi orice document necesar sau permis a fi semnat, potrivit prezentului acord, în numele Împrumutatului, vor fi întocmite sau semnate de către ministrul finanţelor al Împrumutatului sau alt funcţionar al Împrumutatului, asa după cum ministrul finanţelor va desemna, în scris, şi Împrumutatul va furniza Băncii dovada suficienta a împuternicirii şi specimenul de semnatura autorizat al fiecărui astfel de funcţionar al Împrumutatului. Secţiunea 10.03. - Modificări Orice modificare a prevederilor prezentului acord poate fi convenită în numele Băncii de către orice Funcţionar al Băncii împuternicit, din când în când, să semneze o asemenea modificare, şi în numele Împrumutatului, printr-un document scris semnat în numele Împrumutatului de către funcţionarul desemnat prin sau ca urmare a secţiunii 10.02, cu condiţia ca, în opinia unui astfel de funcţionar al Împrumutatului, modificarea să fie rezonabila potrivit împrejurărilor şi sa nu majoreze în mod substanţial obligaţiile Împrumutatului în cadrul acordului. Banca poate accepta semnarea de către un astfel de reprezentant a oricărui astfel de document drept proba concludenta ca în opinia Împrumutatului modificarea solicitată printr-un astfel de document nu va creşte în mod substanţial obligaţiile Împrumutatului decurgind din prezentul acord. Secţiunea 10.04. - Limba engleza Orice document transmis, ca urmare a prezentului acord, va fi întocmit în limba engleza. Documentele în orice alta limba vor fi însoţite de o traducere în limba engleza, certificată ca fiind o traducere aprobată, iar o astfel de traducere aprobată va fi definitivă între părţile de faţa. Pentru certificarea celor de mai sus, părţile la prezentul acord, prin reprezentanţii lor autorizaţi, au convenit ca prezentul acord să fie semnat şi predat la Bucureşti, România, în cinci copii redactate în limba engleza, fiecare dintre acestea considerată drept original, la 9 iunie 1994. ROMÂNIAprinFlorin Georgescu,ministru de stat,ministrul finanţelorBANCA EUROPEANĂPENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTAREprinJuan Miranda,director, Agribusiness South  +  Anexa 1DESCRIEREA PROIECTULUIScopul proiectului este de a sprijini Împrumutatul în înfiinţarea şi funcţionarea unei pieţe integrate de fructe şi legume în România, încurajând astfel participarea sectorului privat şi imbunatatind eficienta globală a comercializării şi distribuţiei produselor proaspete în ţara. Proiectul cuprinde următoarele părţi, care fac obiectul unor modificări convenite periodic între Banca şi Împrumutat: Partea A : Piaţa de gros Bucureşti Înfiinţarea şi funcţionarea neîntreruptă prin P.G.B. a unei pieţe centrale de gros Bucureşti (piaţa) cu capacitatea de a oferi spaţii pentru aproximativ 200 de comercianţi şi angrosisti din sectorul privat şi de a vehicula aproximativ 550.000 tone produse pe an. Piaţa, acoperind o suprafaţa de aproape 30 ha, va cuprinde doua clădiri comerciale principale, o clădire principala pentru servicii şi o clădire principala pentru administraţie, împreună cu un spaţiu de cazare. Împrumutatul, în consultare cu Banca, va lua în considerare o extindere a suprafeţei terenului, chiar dacă aparţine sectorului de stat sau privat, pe măsura ce va fi disponibil. Partea B : Centrele rurale de colectare şi aprovizionare Înfiinţarea a opt centre rurale de colectare şi aprovizionare cu o suprafaţa fiecare de aproximativ 3 ha, care să fie iniţial deţinute şi operate pe baze comerciale şi, neintrerupt, de către P.G.B. Partea C : Pieţele cu amănuntul deschise Modernizarea sau reabilitarea a cinci pieţe cu amănuntul, deschise în Bucureşti. Îmbunătăţirea sistemului de comercializare cu amănuntul în Bucureşti şi introducerea unor tehnici mai eficiente de distribuire a alimentelor şi de vînzare către consumatori. Se asteapta ca proiectul să fie finalizat nu mai tirziu de 30 iunie 1997.  +  Anexa 2TRAGEREA SUMELOR DIN ÎMPRUMUT1. Tabelul de mai jos stabileşte categoriile de articole ce vor fi finanţate din sumele împrumutului, alocarea sumelor împrumutului pentru fiecare categorie şi procentajul cheltuielilor pentru articolele care să fie finanţate în fiecare categorie:
           
      CategoriaSuma împrumutului alocat în valuta împrumutului% cheltuielilor care să fie finanţate
    (1)Bunuri    
      a) pentru părţile A şi B583.000100% din valoarea contractului pentru contractele care fac obiectul licitaţiilor internaţionale
      b) pentru partea C394.000100% din valoarea contractului pentru contractele care fac obiectul licitaţiilor internaţionale
    (2)Lucrări    
      a) pentru părţile A şi B22.197.00075% din valoarea contractului
      b) pentru partea C1.576.00075% din valoarea contractului
    (3)Suma datorată potrivit secţiunii 2.08. b)250.000  
      TOTAL:25.000.000 $ S.U.A.  
  2. Indiferent de prevederile paragrafului 1 de mai sus, nici o tragere nu va fi efectuată în legătură cu plăţile făcute pentru cheltuielile anterioare datei prezentului acord. 3. Independent de alocarile sumei împrumutului sau de procentajele tragerii precizate în aceasta anexa, dacă Banca a estimat, în mod rezonabil, ca suma împrumutului alocata pentru orice categorie de tragere va fi insuficienta pentru a finanta procentajul convenit al tuturor cheltuielilor din acea categorie, prin notificare către Împrumutat, Banca: a) poate realoca pentru o astfel de categorie, în limitele necesare acoperirii sumei dovedite insuficienta, părţi din împrumut care sunt alocate la acel moment altei categorii şi care, în opinia Băncii, nu sunt necesare pentru alte cheltuieli; şi b) dacă o astfel de realocare nu poate satisface lipsa de fonduri, astfel estimate în întregime, să poată reduce procentajul tragerilor aplicabile la acel moment unor astfel de cheltuieli din categoria în care insuficienta exista, astfel încât tragerile ulterioare în contul unei astfel de categorii să poată continua până ce toate cheltuielile aferente acesteia vor fi fost efectuate.
   +  Anexa 3CONTUL SPECIAL1. Pentru scopurile acestei anexe, următorii termeni vor avea următoarele semnificatii: Categorie eligibilă - semnifica categoriile 1 şi 2 specificate în tabelul din paragraful 2 al anexei nr. 2 la prezentul acord; Cheltuieli eligibile - semnifica cheltuielile legate de costul rezonabil al bunurilor, lucrărilor şi serviciilor solicitate pentru proiect şi care urmează a fi finanţate din sumele împrumutului alocate din când în când categoriei eligibile, potrivit prevederilor din anexa nr. 2 la prezentul acord; Soldul maxim al contului special - semnifica o sumă egala cu 2.500.000 $ S.U.A.; Suma minima a tragerii în contul special - semnifica o sumă egala cu 500.000 $ S.U.A.; Alte costuri - semnifica pierderea, câştigul şi cheltuielile Băncii, produse prin afectarea poziţiei financiare sau a poziţiei faţă de cursul de schimb, sau a ambelor, percepute de Banca în vederea acordării împrumutului sau a oricărei părţi din acesta. 2. Plăţile din contul special vor fi efectuate exclusiv pentru cheltuieli eligibile, potrivit prevederilor din prezenta anexa. 3. După ce Banca a primit evidente satisfăcătoare privind deschiderea corespunzătoare a contului special, potrivit termenilor şi condiţiilor acceptabile Băncii, incluzind protecţia împotriva anulării, sechestrării sau confiscării, tragerile pot fi făcute din suma disponibilă şi depozitate în contul special într-o sumă iniţială care nu va depăşi soldul maxim al contului special şi nici nu va fi mai mica decît suma minima de tragere în contul special. 4. Ulterior, sume suplimentare pot fi trase şi depozitate în contul special, făcând obiectul limitelor specificate în paragraful 6 de mai jos şi al satisfacerii următoarelor condiţii pentru fiecare tragere solicitată: a) Împrumutatul va fi înaintat Băncii documentele şi extrasele de cont şi orice alte evidente solicitate de Banca, pentru a demonstra ca sumele trase din contul special au fost, în mod corespunzător, utilizate. b) După ce asemenea sume suplimentare vor fi fost trase în contul special, soldul contului special nu va depăşi soldul maxim al contului special. c) Cu excepţia cazului în care Banca poate, din când în când, sa convină altfel, suma tragerii pentru depozitul în contul special nu va fi mai mica decît suma maxima a tragerii în contul special. 5. Fără a afecta cerinţele paragrafului 4. a) de mai sus, Împrumutatul va furniza, în orice moment în care Banca o va cere, în mod rezonabil, un raport asupra soldului şi alte detalii ale contului special, incluzind extrasele de cont şi alte asemenea documente şi alte evidente pe care Banca le poate solicita pentru a demonstra ca plăţile din contul special au fost efectuate potrivit cerinţelor stabilite în prezenta anexa. 6. Pe lângă prevederile paragrafului 4 al acestei anexe, nici o tragere pentru depozitul în contul special nu va fi efectuată, excepţind cazul în care Banca convine astfel: a) dacă, la orice moment, Banca va fi stabilit ca toate tragerile ulterioare din suma disponibilă vor trebui efectuate în conformitate cu prevederile secţiunii 2.02. a) a prezentul acord; sau b) în momentul în care suma disponibilă alocata categoriilor eligibile va fi egala cu dublul sumei soldului maxim al contului special. Ca urmare, tragerile alocate categoriilor eligibile se vor efectua în conformitate cu procedurile pe care Banca le va specifică prin notificare către Împrumutat. Asemenea trageri vor fi efectuate numai după şi în măsura în care Banca va fi fost satisfacuta ca toate aceste sume rămase ca depozit în contul special, la data unei astfel de notificări, vor fi utilizate pentru efectuarea de plati pentru cheltuieli eligibile. 7. a) Dacă Banca va fi stabilit în orice moment ca orice plata din sau orice utilizare a contului special: (i) a fost facuta pentru o cheltuiala sau într-o sumă neeligibila, conform paragrafului 2 al acestei anexe; sau (îi) nu a fost justificată prin evidentele furnizate Băncii; b) Atunci Banca poate solicita Împrumutatului: (i) sa furnizeze asemenea evidente suplimentare, după cum Banca o poate cere; sau (îi) sa depoziteze în contul special (sau, dacă Banca o va cere, sa ramburseze Băncii) o sumă egala cu suma unei astfel de plati sau parte din aceasta, care nu este eligibilă sau justificată. În situaţia în care Banca ajunge la o asemenea constatare, potrivit punctelor a) (i) sau (îi) de mai sus, nici o tragere ulterioară nu va fi efectuată pentru depozitare în contul special (numai dacă Banca nu convine altfel), până în momentul în care Împrumutatul (x) a depozitat în contul special sau a rambursat Băncii o sumă egala cu suma unei astfel de plati (sau părţi din aceasta), stabilită ca neeligibila sau nejustificată, sau (y) a furnizat evidente suplimentare, care satisfac Banca, ca sumele trase anterior din contul special au fost efectuate în mod corespunzător. 8. a) Dacă Banca va fi stabilit, în orice moment, ca orice suma rămasă în contul special nu va fi necesară pentru plati ulterioare pentru cheltuieli eligibile, atunci Împrumutatul, în urma notificării primite de la Banca, va plati cu promptitudine în avans Băncii astfel de sume rămase neutilizate. Tot astfel, dacă Banca va da instrucţiuni Împrumutatului sa ramburseze Băncii o sumă în conformitate cu paragraful 7 b) (îi), atunci Împrumutatul, în urma notificării primite de la Banca, va plati cu promptitudine în avans Băncii o astfel de suma rămasă neutilizata. În acest scop, se inlatura prevederea ce stipulează ca plăţile anticipate la împrumut trebuie efectuate la datele de plată a dobinzii, condiţionat de prevederile paragrafului 8 c) de mai jos. b) Împrumutatul, cu nu mai puţin de 30 de zile lucrătoare înaintea notificării în scris către Banca, poate plati în avans, la orice data de plată a dobinzii, toate sau orice parte a fondurilor depozitate în contul special. c) Orice plata în avans a sumelor definite în subparagrafele a) şi b) de mai sus va fi efectuată în conformitate cu secţiunea 2.10. a prezentului acord cu condiţia, totuşi, ca astfel de plati în avans sa nu fie supuse prevederilor secţiunii 2.10. c) (1) ale prezentul acord şi, sub rezerva ca orice plata în avans care este efectuată la o dată, alta decît data de plată a dobinzii, va fi condiţionată de plată de către Împrumutat a oricăror costuri evaluate de către Banca şi notificate Împrumutatului. În plus, plăţile anticipate ale sumelor nominalizate în subparagrafele a) şi b) de mai sus vor fi percepute de către Banca asa cum se prevede în secţiunea 2.10. c) (2) a prezentului acord. ───────────────