LEGE Nr. 58 din 10 iulie 1993privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantarii unor credite externe, precum şi a contractării unor împrumuturi de stat
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 160 din 14 iulie 1993    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1În temeiul art. 114 alin. (1) din Constituţia României, se abiliteaza Guvernul României ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi până la reluarea lucrărilor Parlamentului în sesiunea de toamna a anului 1993, sa emita ordonanţe în următoarele domenii: a) rectificarea bugetului de stat în funcţie de modificările intervenite în structura veniturilor şi a cheltuielilor; b) introducerea de măsuri pentru stimularea întreprinderilor mici şi mijlocii, măsuri vizind restructurarea regiilor autonome, precum şi măsuri de redresare economico-financiară şi de soluţionare a cazurilor de imposibilitate de plată a agenţilor economici; c) reglementarea procedurilor privind organizarea şi desfăşurarea achiziţiilor publice; d) reglementarea tranzacţiilor nebursiere cu titluri mobiliare şi organizarea instituţiilor de intermediere necesare în acest scop, precum şi actualizarea prevederilor legale existente privind folosirea instrumentelor de plată şi credit pentru întărirea disciplinei financiare a agenţilor economici; e) actualizarea, în funcţie de rata inflaţiei, a nivelului următoarelor taxe, pentru prestări de servicii în favoarea unor persoane fizice şi juridice, care au fost stabilite prin lege în suma fixa, astfel: taxe de timbru în sume fixe pentru prestări de servicii notariale; taxe pentru eliberarea certificatelor de înmatriculare a autoturismelor şi remorcilor şi schimbarea caracteristicilor tehnice şi de folosinţă ale acestora; taxe de utilizare a aeroporturilor; taxe pentru acordarea licenţelor în vederea practicării jocurilor de noroc şi divertisment; tariful vamal de import al României; taxa pe audiovizual; taxe de şcolarizare pentru cetăţenii străini; taxe pentru reclame; taxe pentru eliberarea certificatelor, autorizaţiilor, actelor de identitate şi alte taxe în sume fixe datorate statului în lei de persoane fizice şi juridice; impozitul pe veniturile realizate de consultanţii străini pentru activitatea desfăşurată în România; f) actualizarea nivelului contravenţiilor la normele legale privind disciplina bugetară, financiară, fiscală, gestionara, precum şi la normele privind călătoria cu metroul, în funcţie de rata inflaţiei; g) ratificarea sau aprobarea unor acorduri financiar-bancare la care este parte, după caz, România, Guvernul sau Banca Naţionala a României şi care prezintă urgente; plata cotizaţiilor statului român la organisme şi organizaţii internaţionale; h) acordarea de contribuţii de la bugetul de stat pentru salarizarea personalului unităţilor de cult din ţara şi a personalului deservent al cultului ortodox care îşi desfăşoară activitatea în străinătate.  +  Articolul 2În baza art. 114 alin. (3) din Constituţie, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în sesiunea de toamna a anului 1993, ordonanţele emise de Guvern în temeiul art. 1 din prezenta lege vor fi înaintate Parlamentului spre aprobare, sub sancţiunea încetării efectelor lor.  +  Articolul 3Se autorizeaza Guvernul şi Banca Naţionala a României sa contracteze şi sa garanteze, în cursul anului 1993, credite financiare externe, în limita sumei de 1,5 miliarde dolari, în scopul asigurării resurselor valutare necesare aprovizionarii cu materii prime de baza (combustibili, energie, produse agricole, deficitare şi de stricta necesitate şi alte bunuri pentru relansarea economiei), pentru finanţarea investiţiilor şi pentru creşterea rezervelor valutare ale statului. Guvernul va informa, trimestrial, Parlamentul asupra derulării creditelor contractate potrivit alin. 1, precum şi asupra condiţiilor de contractare a acestor credite, a garanţiilor acordate şi a modului de folosire.  +  Articolul 4Se autorizeaza Guvernul sa contracteze împrumuturi de stat în contul datoriei publice interne, în limita sumei de 500 miliarde lei. Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 29 iunie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORRADU BERCEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 30 iunie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN--------------