ORDIN nr. 927 din 6 octombrie 2005privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 18 octombrie 2005  În temeiul prevederilor art. 18 din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje,în baza prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului şi gospodăririi apelor emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Operatorii economici producători şi importatori de ambalaje sunt obligaţi să raporteze următoarele informaţii: a) datele privind cantităţile de ambalaje introduse pe piaţa românească, conform anexei nr. 1; b) datele privind cantităţile de ambalaje folosite la ambalarea ambalajelor comercializate sau distribuite gratuit conform anexei nr. 2 sau, după caz, anexei nr. 3; c) cantităţile de ambalaje folosite la ambalarea ambalajelor estimate a fi introduse pe piaţă în anul în care se face raportarea, conform anexei nr. 7.  +  Articolul 2Operatorii economici prevăzuţi la art. 1, care produc/importă ambalaje de desfacere - ambalaje definite la pct. 1 lit. h) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 - sunt obligaţi să raporteze în anexe separate datele privind ambalajele de desfacere, conform prevederilor art. 1.  +  Articolul 3Se supun obligaţiilor prevăzute la art. 1 atât operatorii economici care produc/importă ambalaje în vederea comercializării, cât şi operatorii economici care produc/importă ambalaje pentru ambalarea propriilor produse.  +  Articolul 4 (1) Operatorii economici producători/importatori de produse ambalate sunt obligaţi să raporteze următoarele informaţii: a) datele privind cantităţile de ambalaje folosite la ambalarea produselor comercializate sau distribuite gratuit pe piaţa românească, conform anexei nr. 2; b) cantităţile de ambalaje estimate a fi introduse pe piaţă în anul în care se face raportarea, conform anexei nr. 7; c) programul de informare a consumatorilor privind sistemele de valorificare a deşeurilor de ambalaje.  +  Articolul 5Operatorii economici producători/importatori de produse ambalate, care introduc pe piaţa internă în decursul anului o cantitate de ambalaje mai mică sau egală cu 1.000 kg, transmit autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului din judeţul în a cărui rază teritorială este înregistrat sediul social numai cantitatea totală de ambalaje introdusă pe piaţă, conform anexei nr. 3.  +  Articolul 6Operatorii economici autorizaţi pentru preluarea responsabilităţii de realizare a obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje sunt obligaţi să raporteze următoarele informaţii: a) datele privind cantităţile de ambalaje pentru care au preluat responsabilitatea, conform anexei nr. 4; b) cantităţile de ambalaje pentru care se estimează preluarea responsabilităţii pentru anul respectiv, conform anexei nr. 7; c) programul de informare a consumatorilor privind sistemele de valorificare a deşeurilor de ambalaje.  +  Articolul 7 (1) Datele de raportare prevăzute la art. 1-5 se transmit, pe suport hârtie şi în format electronic, autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului din judeţul în a cărui rază teritorială este înregistrat sediul social al agentului economic, însoţite de lista punctelor de lucru, cu indicarea datelor de identificare a acestora, până cel târziu la data de 25 februarie a fiecărui an. (2) Operatorii economici autorizaţi pentru preluarea responsabilităţii transmit, pe suport hârtie şi în format electronic, Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului datele referitoare la ambalajele şi deşeurile de ambalaje pentru operatorii economici pentru care au preluat responsabilitatea, până cel târziu la data de 25 februarie a fiecărui an. (3) Operatorii economici care au transferat responsabilitatea conform prevederilor art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 au obligaţia de a comunică autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului din judeţul în a cărui rază teritorială este înregistrat sediul social numai datele de identificare a operatorului economic autorizat cu care au încheiat contractul de transfer de responsabilitate, până cel târziu la data de 15 ianuarie a fiecărui an.  +  Articolul 9 (1) Operatorii economici specializaţi, inclusiv operatorii de salubritate care preiau direct de la persoane juridice şi/sau de la persoane fizice pe bază de contract şi/sau adeverinţă de primire şi plată deşeurile de ambalaje în vederea valorificării, sunt obligaţi să raporteze autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului din judeţul în a cărui rază teritorială este înregistrat sediul social, pe suport hârtie şi în format electronic, cantităţile de deşeuri de ambalaje preluate şi gestionate, conform anexei nr. 5. (2) Operatorii de salubritate care desfăşoară şi activităţile prevăzute la alin. (1) sunt obligaţi să excludă cantităţile raportate conform anexei nr. 5 din cantităţile raportate către consiliile locale.  +  Articolul 10Consiliile locale sunt obligate să raporteze autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului, pe suport hârtie şi în format electronic, informaţiile privind deşeurile de ambalaje şi planul de recuperare a deşeurilor de ambalaje, conform anexelor nr. 6 şi 8.  +  Articolul 11Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului pune la dispoziţie, pe pagina de Internet, formatul electronic de raportare.  +  Articolul 12 (1) Anexele nr. 1-6 se completează cu informaţiile corespunzătoare anului precedent celui în care se face raportarea. (2) Datele din anexele nr. 7-8 şi programul de informare a consumatorilor privind sistemele de recuperare a deşeurilor de ambalaje se referă la anul în care se face raportarea. (3) Datele referitoare la produsele/ambalajele aflate în tranzit pe teritoriul României nu se includ în datele de raportare.  +  Articolul 13Autorităţile teritoriale pentru protecţia mediului sunt obligate să transmită datele centralizate la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului până cel târziu la data de 15 martie a fiecărui an.  +  Articolul 14 (1) Raportările se constituie într-o bază de date naţională, organizată la nivelul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului. (2) Sinteza datelor privind cantităţile anuale de ambalaje şi deşeuri de ambalaje la nivel naţional se prezintă pe pagina de Internet a autorităţii centrale pentru protecţia mediului, în vederea asigurării accesului publicului la aceste informaţii.  +  Articolul 15Anexele nr. 1-8*) fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 16Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 17La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 880/2004 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 55 din 17 ianuarie 2005, se abrogă.Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,Sulfina BarbuBucureşti, 6 octombrie 2005.Nr. 927.  +  Anexa 1 CANTITĂŢILEde ambalaje introduse pe piaţa românească în anul ......Denumirea operatorului economic: ________________________________________Localitatea: ________________________________________Adresa: ________________________________________Tel./Fax/E-mail: ________________________________________Cod CAEN pentru activitatea de bază _____________________________________Cifra de afaceri: ______________________C.U.I. ______________________Ambalaje de desfacere* [] (se marchează cu x dacă este cazul)
                                                                     - tone -
      
  Materialul Cantitatea de ambalaje - produs - introdusă pe piaţa internă
  0 1
  Sticlă
  Plastic
  Hârtie şi carton
  Aluminiu
  Metal Oţel
  Total
  Lemn
  Altele
  TOTAL:
  NOTĂ:Cantităţile se raportează în tone, cu două zecimale.Materialele compozite se încadrează în funcţie de materialul preponderent*ambalaj de desfacere - obiectele proiectate şi destinate a fi umplute la punctele de vânzare precum şi obiectele "de unică folosinţă" vândute umplute sau destinate a fi umplute în punctele de desfacere sunt considerate ambalaje dacă îndeplinesc funcţia de ambalare.Exemple ilustrative:Sunt considerate ambalaje (dacă sunt destinate a fi umplute la punctul de vânzare: Pungi de transport din plastic sau hârtie, farfurii şi pahare de unică folosinţă, filme aderente, pungi pentru sandvişuri, folia de aluminiu.Nu sunt ambalaje: paletele pentru amestecat, tacâmurile de unică folosinţă.Data: ____________________________ Semnătura şi ştampilaNume, prenume: ____________________________Funcţia: ____________________________
   +  Anexa 2 CANTITĂŢILEde ambalaje corespunzătoare producţiei/importului în anul ......Denumirea operatorului economic: ________________________________________Localitatea: ________________________________________Adresa: ________________________________________Tel./Fax/E-mail: ________________________________________Cod CAEN pentru activitatea de bază _____________________________________Cifra de afaceri: ______________________C.U.I. ______________________                                                                    - tone -┌───────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐│ │Ambalaje corespunzătoare│ *Deşeuri de ambalaje proprii valo- ││ │ produselor ambalate │ rificate prin mijloace proprii sau ││ │ introduse pe piaţa │ încredinţate spre valorificare ││ │ internă ├────────┬─────────┬──────────────────┤│ ├──────┬─────────────────┤ │ │Toxice sau pericu-││ Materialul │ │ Din care: │ Total │Din care:│loase *** (din ││ │Total ├────────┬────────┤ │reciclate│ Total, col.5) ││ │ │Ambalaje│Ambalaje│ │ ├────────┬─────────┤│ │ │primare │ reuti- │ │ │ │Din care:││ │ │ │lizabile│ │ │ Total │reciclate│├───────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │├───────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤│Sticlă │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤│Plastic │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤│Hârtie şi │ │ │ │ │ │ │ ││carton │ │ │ │ │ │ │ │├──────┬────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤│ │Aluminiu│ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤│Metal │Oţel │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤│ │Total │ │ │ │ │ │ │ │├──────┴────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤│Lemn │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤│Altele │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼──────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │└───────────────┴──────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┘NOTĂ:Cantităţile se raportează în tone, cu două zecimale.Materialele compozite se încadrează în funcţie de materialul preponderent* se includ deşeurile de ambalaje provenind de la materiile prime, din consumul propriu şi ambalajele proprii recuperate de pe piaţă** ambalajele reutilizabile se raportează o singură dată, atunci când sunt introduse în circuitul de umplere şi livrate pentru prima dată*** se raportează deşeurile provenite de la ambalaje care au conţinut substanţe toxice sau periculoase.Data: ____________________________ Semnătura şi ştampilaNume, prenume: ____________________________Funcţia: ____________________________  +  Anexa 3 CANTITĂŢILEtotală de ambalaje corespunzătoare producţiei/importului în anul ......MICI PRODUCĂTORI/ IMPORTATORI(Cantitatea anuală de ambalaje corespunzătoare produselor introduse pe piaţă, mai mică sau egală cu 1000 kg)Denumirea operatorului economic: ________________________________________Localitatea: ________________________________________Adresa: ________________________________________Tel./Fax/E-mail: ________________________________________Cod CAEN pentru activitatea de bază _____________________________________Cifra de afaceri: ______________________C.U.I. ______________________
                                                            - kg -
      
  Materialul Cantitatea de ambalaje introdusă pe piaţa internă
  0 1
  Sticlă
  Plastic
  Hârtie şi carton
  Metal
  Lemn
  Altele
  TOTAL:
  NOTĂ:Cantităţile se raportează în kg.Materialele compozite se încadrează în funcţie de materialul preponderentData: ____________________________ Semnătura şi ştampilaNume, prenume: ____________________________Funcţia: ____________________________
   +  Anexa 4 CANTITĂŢILEde ambalaje pentru care operatorii economici autorizaţi aupreluat responsabilitatea în anul.....Denumirea operatorului economic: ________________________________________Localitatea: ________________________________________Adresa: ________________________________________Tel./Fax/E-mail: ________________________________________Cod CAEN pentru activitatea de bază _____________________________________C.U.I. ______________________
                                                                      - tone -
  Materialul Ambalaje introduse pe piaţa internă Deşeuri de ambalaje gestionate Deşeuri de ambalaje valo- rificate şi raportate de clienţi (din Total, col. 3) Toxice sau periculoase * (din Total, col. 5)
  Total Din care Ambalaje primare Total Din care: reciclate Total Din care: reciclate Total Din care: reciclate
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  Sticlă
  Plastic
  Hârtie şi carton
  Aluminiu
  Metal Oţel
  Total
  Lemn
  Altele
  TOTAL
  NOTĂ:Cantităţile se raportează în tone, cu două zecimale.Materialele compozite se încadrează în funcţie de materialul preponderent* se raportează deşeurile provenite de la ambalaje care au conţinut substanţe toxice sau periculoase.Data: ____________________________ Semnătura şi ştampilaNume, prenume: ____________________________Funcţia: ____________________________
   +  Anexa 5 CANTITĂŢILEde deşeuri de ambalaje preluate şi gestionate în anul.....OPERATORI ECONOMICI AUTORIZAŢI CARE PREIAU DIRECT DE LA GENERATORI - PERSOANE JURIDICE ŞI/SAU PERSOANE FIZICE PE BAZĂ DE CONTRACT ŞI/SAU ADEVERINŢĂ DE PRIMIRE ŞI PLATĂ, DEŞEURI DE AMBALAJE ÎN VEDEREA VALORIFICĂRIIDenumirea operatorului economic: ________________________________________Localitatea: ________________________________________Adresa: ________________________________________Tel./Fax/E-mail: ________________________________________Cod CAEN pentru activitatea de bază _____________________________________Cifra de afaceri ______________________C.U.I. ______________________                                                       - tone -┌──────────────────────┬──────────────┬────────────────────────────────────────┐│ │Cantitate de │ Cantitate de deşeuri de ambalaje ││ Materialul │ deşeuri de │ valorificată ││ │ ambalaje ├────────────┬────────────┬──────────────┤│ │ preluată │ Total │ Din care: │ toxice sau ││ │ │ │ Reciclate │ periculoase* │├──────────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├──────────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤│Sticlă │ │ │ │ │├──────────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤│Plastic │ │ │ │ │├──────────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤│Hârtie şi carton │ │ │ │ │├──────────┬───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤│ │Aluminiu │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤│Metal │Oţel │ │ │ │ ││ ├───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤│ │Total │ │ │ │ │├──────────┴───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤│Lemn │ │ │ │ │├──────────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤│Altele │ │ │ │ │├──────────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤│TOTAL │ │ │ │ │└──────────────────────┴──────────────┴────────────┴────────────┴──────────────┘NOTĂ:Cantităţile se raportează în tone, cu două zecimale.Materialele compozite se încadrează în funcţie de materialul preponderent* se raportează deşeurile provenite de la ambalaje care au conţinut substanţe toxice sau periculoase.Data: ____________________________ Semnătura şi ştampilaNume, prenume: ____________________________Funcţia: ____________________________  +  Anexa 6 CANTITĂŢILEde deşeuri de ambalaje gestionate în anul.....CONSILII LOCALELocalitatea: ________________________________________Adresa: ________________________________________Tel./Fax/E-mail: ________________________________________Populaţia: ______________________Cod SIRUTA: ______________________                                                                    - tone -┌───────────────┬──────────────┬──────────────────────────────┬────────────────┐│ │Cantitatea de │ Cantitatea de deşeuri de │ Cantitatea de ││ │ deşeuri de │ ambalaje valorificată │ deşeuri de ││ │ ambalaje │ │ ambalaje ││ │ preluată │ │ eliminată prin:││ Materialul ├─────┬────────┼─────┬────────────────────────┤ ││ │ │Din care│Total│ Din care: │ ││ │Total│toxice │3=4+ ├────────┬─────┬─────────┼──────┬─────────┤│ │1=3+ │sau pe- │5+6 │ Reci- │Valo-│ Alte │ Inci-│ Depozi- ││ │7+8 │riculoa-│ │ clată │rifi │forme de │nerare│tare con-││ │ │se * │ │ │cată │ valori- │ │trolată ││ │ │ │ │ │ener-│ care** │ │ ││ │ │ │ │ │getic│ │ │ │├───────────────┼─────┼────────┼─────┼────────┼─────┼─────────┼──────┼─────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │├───────────────┼─────┼────────┼─────┼────────┼─────┼─────────┼──────┼─────────┤│Sticlă │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼─────┼────────┼─────┼────────┼─────┼─────────┼──────┼─────────┤│Plastic │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼─────┼────────┼─────┼────────┼─────┼─────────┼──────┼─────────┤│Hârtie şi │ │ │ │ │ │ │ │ ││carton │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────┬────────┼─────┼────────┼─────┼────────┼─────┼─────────┼──────┼─────────┤│ │Aluminiu│ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────┼─────┼────────┼─────┼────────┼─────┼─────────┼──────┼─────────┤│Metal │Oţel │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────┼─────┼────────┼─────┼────────┼─────┼─────────┼──────┼─────────┤│ │Total │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────┴────────┼─────┼────────┼─────┼────────┼─────┼─────────┼──────┼─────────┤│Lemn │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼─────┼────────┼─────┼────────┼─────┼─────────┼──────┼─────────┤│Altele │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼─────┼────────┼─────┼────────┼─────┼─────────┼──────┼─────────┤│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │└───────────────┴─────┴────────┴─────┴────────┴─────┴─────────┴──────┴─────────┘NOTĂ:Cantităţile se raportează în tone, cu două zecimale.Materialele compozite se încadrează în funcţie de materialul preponderent* se raportează deşeurile provenite de la ambalaje care au conţinut substanţe toxice sau periculoase.** se va preciza şi metoda conform Anexa II B din Legea 426/2001 ce modifică şi completează Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor.Data: ____________________________ Semnătura şi ştampilaNume, prenume: ____________________________Funcţia: ____________________________  +  Anexa 7 CANTITĂŢILEde ambalaje estimată a fi introdusă pe piaţă în anul.....PRODUCĂTORI ŞI IMPORTATORI DE PRODUSE AMBALATE []PRODUCĂTORI/ IMPORTATORI DE AMBALAJE DE DESFACERE []OPERATOR ECONOMIC AUTORIZAT []Denumirea operatorului economic: ________________________________________Localitatea: ________________________________________Adresa: ________________________________________Tel./Fax/E-mail: ________________________________________Cod CAEN pentru activitatea de bază: ____________________________________Cifra de afaceri: ______________________C.U.I.: ______________________
                                            ESTIMAT tone
      
  Materialul Cantitatea de ambalaje introduse pe piaţa internă
  0 1
  Sticlă
  Plastic
  Hârtie şi carton
  Metal
  Lemn
  Altele
  TOTAL:
  NOTĂ:Cantităţile se raportează în tone, cu două zecimale.Materialele compozite se încadrează în funcţie de materialul preponderent* se includ deşeurile de ambalaje provenind din consumul propriu şi deşeurile de la ambalajele proprii recuperate de pe piaţăData: ____________________________ Semnătura şi ştampilaNume, prenume: ____________________________Funcţia: ____________________________
   +  Anexa 8 CANTITĂŢILEde deşeuri de ambalaje estimate a fi gestionate în anul.....CONSILII LOCALELocalitatea: ________________________________________Adresa: ________________________________________Tel./Fax/E-mail: ________________________________________Populaţia: ______________________Cod SIRUTA: ______________________
                                                                ESTIMAT tone
  Cantitate de deşeuri de ambalaje estimate
  Materialul Colectare 1=2+3+4+5 Reciclare Valorificare energetică Alte forme de valorifi- care (se va preciza şi metoda) Eliminare
  0 1 2 3 4 5
  Sticlă ////////////
  Plastic
  Hârtie şi carton
  Metal ////////////
  Lemn
  Altele
  TOTAL
  NOTĂ:Cantităţile se raportează în tone, cu două zecimale.Materialele compozite se încadrează în funcţie de materialul preponderentData: ____________________________ Semnătura şi ştampilaNume, prenume: ____________________________Funcţia: ____________________________---------