DECRET nr. 282 din 11 mai 1973privind certificarea calităţii produselor, lucrărilor şi serviciilor
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 71 din 17 mai 1973    EXPUNERE DE MOTIVEÎn vederea intaririi răspunderii unităţilor economice pentru asigurarea nivelului calitativ al produselor, lucrărilor şi serviciilor, s-a emis alăturatul decret cuprinzînd dispoziţii care vor asigura beneficiarilor produse, lucrări şi servicii care să îndeplinească pe deplin scopul pentru care au fost realizate, institutionalizindu-se certificatul de garanţie.Decretul prevede că în acest document să se înscrie în mod obligatoriu parametrii funcţionali şi de fiabilitate, precum şi celelalte caracteristici calitative prevăzute în contractele economice, angajînd răspunderea materială a unităţii economice producătoare, executanta de lucrări sau prestatoare de servicii faţă de beneficiari, persoane juridice sau fizice.Se prevede, de asemenea, ca Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor, în conformitate cu Legea privind asigurarea şi controlul calităţii produselor, sa controleze aducerea la îndeplinire a prevederilor din decret, precum şi dreptul acestuia de a plica sancţiuni contravenţionale pentru abaterile privind certificarea calităţii.Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Pentru asigurarea beneficiarilor cu bunuri de consum şi mijloacele de producţie, lucrări şi servicii care să îndeplinească pe deplin scopul pentru care au fost realizate, unităţile economice producătoare, executante de lucrări sau prestatoare de servicii, sînt obligate ca, odată cu celelalte documente de livrare, sa elibereze şi documente de certificare a calităţii: certificat de garanţie, certificat de calitate, buletin de analiza sau altele asemenea, după caz.Certificarea calităţii produselor, lucrărilor şi serviciilor reprezintă atestarea legală a îndeplinirii de către acestea a condiţiilor de calitate corespunzătoare scopului pentru care au fost executate.  +  Articolul 2Unităţile socialiste beneficiare sînt obligate sa refuze la plata facturile pentru produsele, lucrările şi serviciile livrate documentelor de certificare a calităţii prevăzute de prezentul decret.  +  Articolul 3În comerţul cu amănuntul, precum şi pentru lucrările şi serviciile prestate populaţiei, atestarea calităţii se face prin documente de certificare a calităţii în cazul în care pentru produsele livrate, lucrările executate şi serviciile prestate exista stabilite termene de garanţie şi prevederi legale în acest sens. Pentru produsele vîndute populaţiei - la care nu sînt stabilite termene de garanţie - beneficiarilor le este asigurata calitatea prin documentul de certificare a calităţii eliberat de producător, la livrarea cu ridicată către unităţile comerţului de stat şi cooperatist.  +  Articolul 4În cazul produselor provenite din import, certificatul de calitate sau alte documente care atesta calitatea se vor trimite beneficiarului de către organizaţia importatoare în termen de 5 zile de la primirea acestora de la partenerul extern, dar nu mai tirziu de 30 de zile înainte de expirarea termenului stabilit prin contractele economice pentru formularea eventualelor reclamaţii privind calitatea.  +  Capitolul 2 Modalităţi de atestare a calităţii şi întocmirea documentelor de certificare a acesteia  +  Articolul 5Documentele de certificare a calităţii - pentru produse şi lucrări - vor cuprinde, după caz, valorile efective ale principalilor parametri tehnico-economici, constructivi, funcţionali, de durabilitate, siguranţa în funcţionare, precum şi perioada pentru care furnizorul garantează buna funcţionare. Documentele de certificare a calităţii vor fi însoţite, după caz, de condiţiile de folosire în vederea menţinerii - pe toată durata de utilizare normală - a performantelor calitative ale produselor şi lucrărilor.Pentru prestaţiile de servicii, certificarea calităţii şi garanţia de buna funcţionare vor fi incluse în documentul de plată.Organele centrale care au în subordine unităţi prestatoare de servicii vor stabili, cu acordul Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor, categoriile de prestaţii pentru care se vor elibera documente de certificare a calităţii.  +  Articolul 6Conţinutul şi forma documentelor de certificare a calităţii, diferenţiate pe categorii de produse, se vor stabili - ţinînd seama şi de prevederile standardelor de stat sau normelor tehnice interne - de către centralele industriale, ministerele şi celelalte organe centrale şi locale care au în subordine unităţi economice producătoare, cu acordul Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor, care se va de în termen de 30 de zile de la prezentarea modelului.Ministerele şi celelalte organe centrale care au în subordine unităţi producătoare vor stabili, de acord cu Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor, nomenclatorul produselor pentru care modelul documentului de certificare a calităţii se întocmeşte de către ministere, respectiv de centralele industriale. La darea acordului Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor va consulta pe principalii beneficiari ai produselor respective şi Institutul român de standardizare.  +  Articolul 7Documentul de certificare a calităţii va fi semnat de către conducătorul unităţii şi de şeful compartimentului de control tehnic de calitate sau de persoanele delegate de aceştia.Conducătorul unităţii, precum şi şeful compartimentului de control tehnic al calităţii, răspund şi în situaţia în care au delegat altor persoane dreptul de a semna documentul de certificare a calităţii.  +  Articolul 8Documentul de certificare a calităţii, eliberat beneficiarului, se va întocmi pe baza certificatului de omologare a prototipului şi seriei zero, care atesta îndeplinirea parametrilor funcţionali şi de durabilitate, precum şi a rezultatelor măsurătorilor şi probelor stabilite în specificaţiile tehnice anexate la contractele economice sau în standardele de stat şi normele tehnice interne la care se face referire în contractele respective.Pentru instalaţiile complexe şi utilajele de investiţii, certificarea calităţii - către beneficiar - se completează cu documentaţiile tehnice care însoţesc produsul la livrare, în conformitate cu caietul de sarcini, parte integrantă a contractului economic.  +  Articolul 9Derogări faţă de prevederile din documentaţiile tehnice privind calitatea materiilor prime şi produselor se vor putea da, în mod excepţional, de către organul de conducere a centralei industriale în subordinea căreia se afla unitatea respectiva.  +  Articolul 10Documentele de lucru - bon de lucru, fişa de însoţire, bonul de predare sau altele asemenea - vor purta semnatura şi ştampila de identificare a şefului de atelier sau a formatiei de lucru prin care aceştia atesta realizarea cantităţii şi a condiţiilor de calitate prevăzute în documentaţia tehnica. Controlorii tehnici de calitate vor controla îndeplinirea condiţiilor de calitate în conformitate cu prevederile din documentaţia tehnica şi vor semna sau aplica ştampila pe documentele menţionate mai sus, confirmind astfel calitatea.Documentele care nu poarta viza potrivit prevederilor alineatului precedent nu vor fi luate în calcul la stabilirea drepturilor băneşti ale personalului executant.  +  Articolul 11Producţia de buna calitate circula pe fluxul de fabricaţie însoţită de documentul pe care controlorul de calitate a aplicat viza sau ştampila de atestare a calităţii produsului sau, după caz, a lotului sau partizii respective.  +  Articolul 12Unităţile economice producătoare sînt obligate sa sorteze şi sa marcheze clasa de calitate pe produsele livrate sau, după caz, pe ambalajul acestora, atunci cînd produsele respective sînt fabricate în mai multe clase de calitate. De asemenea, pe produse sau, după caz, pe ambalaje vor marca numărul standardului de stat, respectiv al normei tehnice interne, care au stat la baza omologării şi fabricării, precum şi durata de folosire la produsele cu perioada de valabilitate şi durata de utilizare limitate.  +  Capitolul 3 Raspunderi şi sancţiuni  +  Articolul 13Documentul de certificare a calităţii angajează - potrivit legii - răspunderea patrimonială a unităţii economice producătoare, executante de lucrări, prestatoare de servicii şi a organizaţiilor comerciale, faţă de beneficiarii - persoane juridice sau fizice - care folosesc produsele, lucrările sau serviciile prevăzute în certificat.Termenul de prescripţie a acţiunii de regres a organizaţiei comerciale - faţă de unitatea economică producătoare - pentru recuperarea daunelor rezultate din neîndeplinirea de către aceasta din urma a condiţiilor de calitate, curge de la data plăţii acestor daune de către organizaţia comercială către beneficiar.Personalul unităţii răspunde - în condiţiile legii - penal, administrativ, disciplinar, material şi civil, după caz, pentru nerespectarea prevederilor prezentului decret, precum şi pentru daunele aduse prin încălcarea condiţiilor de calitate.  +  Articolul 14Materialele, piesele, semifabricatele, care nu corespund condiţiilor de calitate, se retrag de pe fluxul de fabricaţie pînă la efectuarea remanierilor şi acceptarea reintroducerii lor în producţie de către compartimentul de control tehnic de calitate. Personalul vinovat de producerea de rebuturi răspunde material - potrivit legii - de pagubele provocate.  +  Articolul 15Constituie contravenţie la prevederile prezentului decret următoarele fapte: a) livrarea produselor, transmiterea lucrărilor şi prestărilor fără insotirea acestora de documentul legal de cercetare a calităţii; b) certificarea calităţii produselor, lucrărilor şi serviciilor printr-o atestare neconforma cu prevederile din standarde, norme tehnice interne sau din contractate, referitoare la condiţiile de calitate; c) începerea fabricaţiei produselor de serie fără atestarea calităţii prin certificatul de omologare a prototipului şi seriei zero, care să confirme realizarea parametrilor funcţionali şi de fiabilitate la nivel competitiv; d) nemarcarea pe produs sau pe ambalajul acestuia a numărului standardului de stat, respectiv al normei tehnice interne, care au stat la baza omologării şi fabricării, a clasei de calitate la produsele care se realizează în mai multe clase de calitate, precum şi a duratei de folosire la produsele cu perioada de viabilitate şi durata de utilizare limitate; e) punerea în circulaţie a pieselor şi subansamblelor fără aplicarea marcii controlorului tehnic de calitate sau fără documente de însoţire vizate de acesta, în cazul controlului prin sondaj; f) eliberarea de documente de certificare a calităţii a căror forma şi conţinut nu au obţinut acordul Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor; semnarea documentului de certificare a calităţii de alte persoane decît cele prevăzute în prezentul decret; g) luarea în calculul drepturilor băneşti ale personalului executant a documentelor de lucru - bon de lucru, fişa de însoţire, bon de predare şi altele asemenea - care nu poarta viza organelor prevăzute la art. 10 sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de calitate; h) plata facturilor de către unităţile economice beneficiare fără ca produsele, lucrările şi serviciile sa fi fost însoţite de documentul legal de certificare a calităţii.Contravenţiile prevăzute la lit. a, b şi c se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei.Contravenţiile prevăzute la lit. d, e, f, g şi h se sancţionează cu amendă de la 500 la 1.000 lei.Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către inspectorii şefi judeţeni ai inspectoratelor judeţene pentru controlul calităţii produselor şi al municipiului Bucureşti, pentru contravenţiile săvîrşite la nivelul unităţilor producătoare, executante de lucrări sau prestatoare de servicii, şi de către inspectorii centrali şefi din cadrul Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor, pentru contravenţiile săvîrşite la nivel de centrale industriale, ministere, celelalte organe centrale şi consilii populare.Plingerile împotriva proceselor-verbale de constatare a contravenţiei se fac în termen de 15 zile de la data luării la cunoştinţa şi se depun la sediul organelor Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor din care face parte agentul constatator, iar soluţionarea acestora se face, după caz, de către judecătoria în a carei raza teritorială s-a savirsit contravenţia, cu privire la amenzile prevăzute pentru contravenţiile menţionate la lit. a, b şi c, sau de către inspectorul general de stat al Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor sau de un inspector general de stat adjunct împuternicit de către acesta, cu privire la amenzile prevăzute pentru contravenţiile menţionate la lit. d, e, f, g şi h.Dispoziţiile prezentului decret cu privire la constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se completează cu dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.  +  Articolul 16Organele de conducere ale unităţilor economice producătoare, executante de lucrări sau prestatoare de servicii, ale centralelor industriale şi celorlalte unităţi cu statul de centrala, direcţiilor generale din ministere şi celelalte organe centrale productive, precum şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, răspund de asigurarea condiţiilor necesare certificării corecte a calităţii produselor, lucrărilor şi serviciilor prevăzute în prezentul decret.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale  +  Articolul 17Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor - la cererea unităţilor furnizoare sau beneficiare - va elibera, contra cost, prin laboratoarele de expertiza subordonate, certificate de expertiza conţinînd şi concluzii asupra analizelor efectuate.  +  Articolul 18Ministerele şi celelalte organe centrale şi locale, care au în subordine unităţi economice producătoare, executante de lucrări sau prestatoare de servicii, sînt obligate sa adapteze în mod corespunzător sistemul de evidenta în domeniul calităţii la prevederile prezentului decret, în cadrul "Programului privind rationalizarea sistemului de evidenta în unităţile socialiste", aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1719/1971.  +  Articolul 19Dispoziţiile prezentului decret sînt obligatorii şi pentru organizaţiile cooperatiste şi celelalte organizaţii obşteşti.  +  Articolul 20Prezentul decret intră în vigoare pe data de 1 iulie 1973.----------------