HOTĂRÂRE nr. 1.169 din 29 septembrie 2005pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 567/2005 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 10 octombrie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 567/2005 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 din 24 iunie 2005, se modifică după cum urmează:1. Alineatele (5) şi (6) ale articolului 5 vor avea următorul cuprins:"(5) După pensionare, conducătorul de doctorat poate primi spre îndrumare noi doctoranzi, la cerere, cu aprobarea senatului universitar al I.O.S.U.D., fundamentată pe performanţa ştiinţifică din ultimii 5 ani de activitate a solicitantului. (6) Prin încetarea contractului de muncă la I.O.S.U.D., cu excepţia pensionării, se pierde calitatea de conducător de doctorat, iar doctoranzii se redistribuie altor conducători de doctorat din aceeaşi I.O.S.U.D."2. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Doctoratul se desfăşoară în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională, precum şi în limbile în care se desfăşoară programele de studii doctorale, la cererea doctorandului, conform contractului de studii doctorale încheiat între I.O.S.U.D., conducătorul de doctorat şi doctorand."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei şi cercetării,Mircea MicleaMinistrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuBucureşti, 29 septembrie 2005.Nr. 1.169.-------