HOTĂRÂRE nr. 1.159 din 29 septembrie 2005privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - ICIM Bucureşti în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 7 octombrie 2005  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, teren fără construcţii, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - ICIM Bucureşti în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, pentru construirea sediului administrativ.  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părţi, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,Sulfina BarbuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 29 septembrie 2005.Nr. 1.159.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului care se transmite dinadministrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltarepentru Protecţia Mediului - ICIM Bucureşti înadministrarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului
    Locul unde este situat imobilulPersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulCaracteristicile tehnice ale imobiluluiNumărul atribuit de Ministerul Finanţelor Publice şi codul de clasificare a imobilului
    Municipiul Bucureşti, Spl. Independenţei Nr. 294, sectorul 6Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - ICIM BucureştiAgenţia Naţională pentru Protecţia MediuluiCota-parte suprafaţă de teren 2.500 M2nr. m.F.P. 149.641
    cod 8.29.06
  ---------