HOTĂRÂRE nr. 1.045 din 18 octombrie 2001privind recuperarea onorariilor de succes plătite consultantilor de către Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului în cadrul Programului pentru Ajustarea Sectorului Privat (PSAL)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 29 octombrie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, ale art. 4^1 alin. (2) lit. b) şi d) şi ale art. 9 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni care se încheie de Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului în calitate de vânzător, pentru societăţile comerciale din Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat (PSAL), vor include, în mod obligatoriu, o clauza nenegociabila, în temeiul căreia, în situaţia desfiinţării contractelor de vânzare-cumpărare de acţiuni din vina cumpărătorului ca urmare a neîndeplinirii de către acesta a angajamentelor asumate prin contract, Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului va retine de la cumpărător, cu titlu de despăgubire a vânzătorului, următoarele:- sumele achitate consultantului cu titlu de onorariu de succes până la data desfiinţării contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni din vina cumpărătorului;- dobânda corespunzătoare sumelor achitate consultantului cu titlu de onorariu de succes pentru perioada cuprinsă între momentul efectuării plăţilor şi data desfiinţării contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni, stabilită la nivelul dobânzii LIBOR, la care se adauga doua procente.  +  Articolul 2Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului este mandatata sa aducă la îndeplinire prevederile art. 1 şi în cazul contractelor de vânzare-cumpărare pentru societăţile comerciale incluse în Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat (PSAL), pentru care procesul de privatizare se afla în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul Autorităţiipentru Privatizareşi AdministrareaParticipatiilor Statului,Ovidiu Tiberiu MusetescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu------------