ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 136 din 18 octombrie 2001pentru modificarea şi completarea Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 24 octombrie 2001    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICLegea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 1 iunie 1998, modificată şi completată prin Legea nr. 156/1999, se modifica şi se completează după cum urmeza:1. Titlul articolului 3 va avea următorul cuprins:"ARTICOLUL 3Colaborarea cu alte autorităţi"2. După alineatul (4) al articolului 3 se introduc alineatele (5), (6), (7) şi (8) cu următorul cuprins:"(5) Pentru îndeplinirea angajamentelor rezultate din acorduri, tratate, convenţii la care România este parte Banca Naţionala a României colaborează cu autorităţile competente din ţara şi din străinătate prin furnizarea de informaţii, adoptarea de măsuri corespunzătoare sau în orice alt mod. (6) În scopul intaririi stabilitatii şi integrităţii sistemului financiar Banca Naţionala a României poate colabora cu alte instituţii şi autorităţi din ţara şi din străinătate, acestea cuprinzând, fără a fi limitative, autorităţile însărcinate cu supravegherea instituţiilor financiare, de asigurări şi a pieţelor financiare. (7) Colaborarea se va realiza prin schimb de informaţii sau în orice alt mod, potrivit legii şi/sau acordurilor încheiate cu aceste instituţii ori autorităţi, în scopul îndeplinirii atribuţiilor lor specifice şi în condiţii de reciprocitate şi de asigurare a confidenţialităţii informaţiilor astfel furnizate. (8) Instituţiile şi autorităţile publice vor furniza Băncii Naţionale a României informaţiile pe care le considera necesare sau care sunt solicitate de aceasta, în scopul realizării unei supravegheri eficiente şi al îndeplinirii obiectivelor Băncii Naţionale a României."3. După alineatul (2) al articolului 26 se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:"(3) Îndeplinirea sau omisiunea îndeplinirii cu buna credinţa şi fără neglijenţa a oricărui act sau fapt în legătură cu exercitarea, în condiţiile legii, a atribuţiilor de supraveghere nu poate atrage răspunderea civilă sau penală, după caz, a membrilor consiliului de administraţie sau a personalului însărcinat de Banca Naţionala a României în acest sens."4. Alineatul (2) al articolului 55 va avea următorul cuprins:"(2) Furnizarea de informaţii de natura celor prevăzute la alin. (1) va putea fi facuta sub semnatura guvernatorului Băncii Naţionale a României sau a persoanelor împuternicite în acest sens, în următoarele situaţii: a) în cadrul unor proceduri judiciare, la cererea scrisă a organelor judiciare abilitate sau, după caz, a organelor de cercetare penală, cu autorizarea procurorului; b) în cadrul negocierii sau al derulării unor acorduri internaţionale la care România sau Banca Naţionala a României este parte; c) în cadrul acordurilor de cooperare cu alte autorităţi sau din iniţiativa Băncii Naţionale a României, în scopul asigurării îndeplinirii atribuţiilor specifice de supraveghere şi control asupra respectării prevederilor legale."5. După alineatul (2) al articolului 55 se introduc alineatele (3) şi (4) cu următorul cuprins:"(3) Persoanele abilitate să solicite şi sa primească informaţii de natura secretului profesional în domeniul bancar sunt obligate sa păstreze confidenţialitatea acestora şi le pot utiliza numai în scopul pentru care le-au solicitat sau le-au fost furnizate potrivit legii ori acordurilor încheiate, orice abatere fiind pedepsita potrivit legii. (4) Când informaţiile provin dintr-un alt stat, acestea vor putea fi divulgate numai cu acordul expres al autorităţii care le-a furnizat şi, după caz, exclusiv în scopul pentru care s-a dat acest acord."PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:──────────────────Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuGuvernatorul Băncii Naţionale a României,Mugur Constantin Isarescu────────────────────