HOTĂRÂRE nr. 1.015 din 8 octombrie 2001privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Interdepartamentale de Radiocomunicatii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 18 octombrie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se înfiinţează Comisia Interdepartamentala de Radiocomunicatii, denumita în continuare Comisie, ca organism consultativ al Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, în scopul administrării şi gestionării spectrului de frecvente radioelectrice, precum şi al utilizării rationale şi eficiente a acestuia.  +  Articolul 2 (1) Comisia este un organism consultativ şi este formată din: a) 3 reprezentanţi ai Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, dintre care unul va fi desemnat preşedinte; b) un reprezentant al Ministerului Apărării Naţionale; c) un reprezentant al Ministerului de Interne; d) un reprezentant al Serviciului Roman de Informaţii; e) un reprezentant al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale; f) un reprezentant al Serviciului de Protecţie şi Paza; g) un reprezentant al Inspectoratului General al Comunicaţiilor. (2) Instituţiile menţionate la alin. (1) îşi vor desemna reprezentanţii şi câte un supleant pentru fiecare membru (cu excepţia preşedintelui). (3) Secretariatul Comisiei este asigurat de Inspectoratul General al Comunicaţiilor. (4) Membrii Comisiei şi secretariatul acesteia, precum şi preşedintele se numesc prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei, pe baza propunerilor instituţiilor menţionate mai sus. (5) Comisia poate solicita instituţiilor reprezentate, după caz, sa ceara anumitor unităţi care funcţionează în coordonarea lor analiza oricăror probleme de specialitate şi întocmirea documentelor de informare respective, ţinând seama de atribuţiile specifice ale acestor unităţi. (6) La lucrările Comisiei, cu acordul tuturor membrilor, pot fi invitaţi pentru consultări şi specialişti din alte ministere, organe centrale, reprezentanţi ai operatorilor şi utilizatorilor, în funcţie de problemele care se examinează.  +  Articolul 3 (1) Comisia are ca atribuţii principale analiza şi emiterea avizelor în următoarele situaţii: a) propuneri privind întocmirea, modificarea sau actualizarea Tabelului naţional de atribuire a benzilor de frecvente (TNABF); b) adoptarea, pentru aplicarea în România, a deciziilor şi recomandărilor Conferintei Europene de Posta şi Telecomunicaţii (CEPT) în domeniul utilizării spectrului de frecvente radioelectrice; c) solicitări pentru asignari de frecvente în benzile care, conform TNABF, sunt în partaj G/NG (guvernamental/neguvernamental), în scopul asigurării compatibilitatii electromagnetice între staţii; d) cereri de coordonare formulate de administraţiile din ţările vecine României, în vederea asignarii în benzile care, conform TNABF, au utilizare G şi G/NG; e) propuneri de reglementări tehnice specifice în domeniul gestionării spectrului de frecvente radioelectrice. (2) Comisia poate formula recomandări cu privire la: a) principiile politicii de utilizare raţională şi eficienta a spectrului frecventelor radioelectrice, precum şi atribuirile de perspectiva ale benzilor de frecvente radioelectrice; b) definirea punctului de vedere al României pentru activităţile desfăşurate în cadrul grupelor de lucru ale CEPT sau în cadrul altor organisme internaţionale, referitor la domeniul gestionării spectrului de frecvente radioelectrice; c) stabilirea punctului de vedere al României la conferinţele mondiale de radiocomunicatii, referitor la modificări ale alocarilor, planurilor de frecvente şi ale procedurilor de coordonare internationala a frecventelor. (3) Comisia analizează orice alte solicitări ce îi sunt adresate cu referire la domeniul administrării şi gestionării spectrului de frecvente radioelectrice.  +  Articolul 4Comisia se întruneşte cel puţin o dată pe luna şi ori de câte ori este nevoie, la solicitarea oricărui membru al său.  +  Articolul 5 (1) Rezultatul dezbaterilor din cadrul Comisiei se consemnează în avize şi/sau în recomandări, după caz. (2) Avizele Comisiei se emit cu acordul unanim al membrilor săi şi devin obligatorii după aprobarea lor de către ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei. (3) În cazul în care nu se realizează unanimitatea în cadrul Comisiei întreaga situaţie va fi adusă la cunoştinţa ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei, care va decide. (4) În adoptarea deciziei ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei va ţine seama de solicitarile de spectru de frecvente radioelectrice pentru radiocomunicatii care privesc apărarea naţionala, siguranţa naţionala şi ordinea publică şi, după caz, va aduce la cunoştinţa primului-ministru situaţiile deosebite.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul comunicaţiilorşi tehnologiei informatiei,Dan NicaMinistrul apărării naţionale,Ioan Mircea Pascup. Ministru de interne,Toma Zaharia,secretar de stat-------------