ORDIN nr. 326 din 21 august 2001privind abilitarea oficiilor de studii pedologice şi agrochimice judeţene şi a direcţiilor generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sa îndeplinească atribuţiile prevăzute la art. 74-103 din Legea nr. 18/1991, republicată
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 16 octombrie 2001  Ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor,având în vedere necesitatea îmbunătăţirii activităţii de fond funciar, în conformitate cu prevederile art. 74-103 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, şi ale art. V din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 70/2001 pentru modificarea Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, cu modificările ulterioare,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă înfiinţarea serviciului de fond funciar în cadrul oficiilor de studii pedologice şi agrochimice judeţene din subordinea direcţiilor generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în limita numărului de personal aprobat prin statul de funcţii.  +  Articolul 2Atribuţiile oficiilor de studii pedologice şi agrochimice judeţene în domeniul fondului funciar, în completarea celor avute, sunt: a) analizarea documentaţiilor întocmite de beneficiarii de investiţii, necesare în vederea obţinerii avizelor pentru scoaterea definitivă şi temporară din producţia agricolă; b) analizarea documentaţiilor întocmite de beneficiari, necesare în vederea obţinerii avizelor pentru schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor; c) evaluarea terenurilor agricole în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 102/2001, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2000; d) urmărirea şi verificarea modului în care sunt respectate normele privind evidenta, protecţia, folosirea şi ameliorarea fondului funciar de către toţi deţinătorii de terenuri cu destinaţie agricolă, indiferent de forma de proprietate; e) îndeplinirea oricăror alte atribuţii în acest domeniu.  +  Articolul 3Se aprobă Metodologia privind conţinutul documentaţiilor referitoare la scoaterea terenurilor din producţia agricolă, necesare în vederea amplasarii obiectivelor de investiţii, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 4Se aprobă Metodologia privind schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor agricole, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 5 (1) Se aprobă Lista cuprinzând lucrările efectuate de oficiile de studii pedologice şi agrochimice judeţene şi tarifele aferente, prevăzută în anexa nr. 3. (2) Sumele încasate de oficiile de studii pedologice şi agrochimice judeţene, unităţi de stat autofinanţate, constituie venituri în completarea celor prevăzute la art. 5 din Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 101/2001.  +  Articolul 6 (1) Se aprobă ca direcţiile generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, unităţi bugetare, să asigure utilizarea cu destinaţie agricolă a Fondului de ameliorare a fondului funciar constituit în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, şi a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 102/2001, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2000. (2) Modalitatea de utilizare a Fondului de ameliorare a fondului funciar se va stabili prin norme metodologice.  +  Articolul 7Direcţia fond funciar şi cadastru forestier va transmite prezentul ordin oficiilor de studii pedologice şi agrochimice judeţene şi direcţiilor generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru aplicarea şi respectarea acestuia.  +  Articolul 8La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga orice prevedere contrară.Ministrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Ilie Sarbu  +  Anexa 1METODOLOGIE 21/08/2001  +  Anexa 2METODOLOGIE 21/08/2001  +  Anexa 3
    LISTA cuprinzând lucrările executate de oficiile de studii pedologice şi agrochimice judeţene şi tarifele aferente
             
    Nr. crt.Denumirea lucrăriiU.M.Valoarea tarifului perceput*) (lei)
    1.Acordarea de asistenţă tehnică beneficiarilor de investiţii privind întocmirea documentaţiilor de scoatere definitivă şi temporară a terenurilor din circuitul agricollucrare700.000-3.500.000
    2.Analiza şi verificarea documentaţiilor de scoatere definitivă şi temporară a terenurilor din circuitul agricollucrare350.000-2.000.000
    3.Încadrarea terenurilor agricole solicitate de beneficiari în clase de calitate, în vederea calculului taxei procentuale prevăzute la art. 92 şi în anexa nr. 1 la Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată:    
      -pentru persoane fizice, în vederea construirii de locuinţelucrare350.000
      -pentru persoane fizice şi juridice, în vederea construirii de obiective de investiţiiha5.000.000
    4.Evaluarea terenurilor agricole în conformitate cu prevederile anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2001ha10% din valoarea efectivă a terenurilor
    5.Eliberarea de acorduri-avize pentru scoaterea definitivă sau temporară a terenului din producţia agricolă:acord-aviz  
      -pentru persoane fizice, în vederea construirii de locuinţe   200.000
      -pentru persoane fizice şi juridice, în vederea construirii de obiective de investiţii   2.000.000
    6.Predarea amplasamentului către beneficiariamplasament300.000-500.000
    7.Acordarea de asistenţă tehnică solicitanţilor pentru schimbarea categoriei de folosinţălucrare1.500.000-4.500.000
    8.Analiza şi verificarea documentaţiilor pentru schimbarea categoriei de folosinţălucrare250.000-1.500.000
    9.Întocmirea documentaţiei pedologice privind schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor agricole, în cazul schimbării în categorii de folosinţă inferioareha300.000
    10.Eliberarea de acorduri pentru schimbarea categoriei de folosinţă pentru terenurile solicitateacord10.000.000-12.000.000
    11.Urmărirea execuţiei lucrărilor din perimetrele de ameliorare prevăzute în proiectele tehnice şi recepţia parţială şi finalălucrareîn limita prevederilor din devizul general aprobat conform Hotărârii Guvernului nr. 376/1994
  Notă *) Valoarea tarifelor se va indexa în funcţie de coeficientul de inflaţie comunicat de Institutul Naţional de Statistica.────────────────────