LEGE nr. 505 din 4 octombrie 2001privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 109/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1992 privind finanţarea ocrotirii sănătăţii
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 15 octombrie 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 109 din 30 august 1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1992 privind finanţarea ocrotirii sănătăţii, emisă în temeiul art. 1 lit. K pct. 3 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 31 august 1999, cu următoarele modificări:1. La articolul I punctul 1, articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Sănătatea publică este finanţată din următoarele surse: a) bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate; b) bugetul de stat şi bugetele locale; c) veniturile proprii ale unităţilor sanitare şi ale Ministerului Sănătăţii şi Familiei, constituite ca surse extrabugetare la dispoziţia acestora."2. La articolul I punctul 3, articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Veniturile proprii se gestionează de unităţile sanitare şi de Ministerul Sănătăţii şi Familiei în regim extrabugetar şi se constituie din următoarele surse: a) cota de 50% din amenzile aplicate pentru exercitarea inspecţiei sanitare de stat; b) valorificarea bunurilor aflate în dotarea unităţilor sanitare; c) venituri din activităţi proprii ale unităţilor finanţate de la bugetul de stat."3. La articolul I punctul 4, articolul 4 se abroga.4. La articolul I punctul 5, articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Constituie sursa a veniturilor extrabugetare la dispoziţia Ministerului Sănătăţii şi Familiei cota de 50% din amenzile aplicate şi încasate de persoanele împuternicite în acest scop de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei pentru exercitarea inspecţiei sanitare de stat, conform legii. (2) Sumele încasate de unităţile sanitare din valorificarea, în condiţiile legii, a bunurilor aflate în dotare se gestionează în regim extrabugetar de către unităţile sanitare respective."5. La articolul I punctul 6, articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Veniturile proprii ale instituţiilor sanitare publice, finanţate integral de la bugetul de stat, şi ale Ministerului Sănătăţii şi Familiei, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă, se constituie ca surse extrabugetare la dispoziţia instituţiei care le realizează şi se utilizează pentru cheltuielile curente şi de capital."6. La articolul I punctul 7, articolul 7 se abroga.7. La articolul I punctul 8, articolul 8 se abroga.8. La articolul I punctul 9, articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Veniturile proprii realizate potrivit prevederilor art. 3 se utilizează pentru finanţarea programelor naţionale de sănătate."9. La articolul I punctul 10, articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Disponibilităţile rămase la finele anului, provenite din surse extrabugetare, constituite la nivelul Ministerului Sănătăţii şi Familiei, precum şi la nivelul unităţilor sanitare finanţate de la bugetul de stat, se reportează în anul următor şi se utilizează pentru aceleaşi destinaţii."10. La articolul I punctul 11, articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Pentru prestaţiile prevăzute în anexa, care se efectuează contra cost, tarifele se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei."11. La articolul I punctul 12, articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - Controlul asupra modului de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe se efectuează de Ministerul Sănătăţii şi Familiei prin organele proprii sau prin împuterniciţi, precum şi de alte organe de control abilitate prin lege."12. La articolul I punctul 13, articolul 13 se abroga.13. Anexa va avea următorul cuprins:"ANEXA 1VENITURI PROPRIIale Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi ale instituţiilor sanitare publice finanţate integral de la bugetul de statVeniturile din activitatea unităţilor sanitare finanţate integral de la bugetul de stat se constituie din sumele realizate din:1. consultaţii, tratamente, investigaţii şi alte servicii medicale acordate conform legii;2. prestaţii medico-sanitare pentru regii autonome, societăţi comerciale, instituţii publice, alte persoane juridice sau fizice, potrivit reglementărilor în vigoare;3. examene medicale şi psihologice pentru obţinerea de certificate medicale, cu excepţia certificatelor pentru incapacitate temporară de muncă şi a celor solicitate de categoriile de persoane scutite de la plata acestor examene, prevăzute prin reglementările legale speciale;4. contribuţia lunară a părinţilor sau a tutorilor legali pentru întreţinerea copiilor în crese;5. taxa pentru examene şi concursuri organizate de unităţile sanitare sau de unităţile cu reţea proprie;6. închirieri şi concesionari, conform prevederilor legale;7. tarife pentru efectuarea expertizelor, constatărilor şi a altor lucrări medico-legale;8. activitatea colectivelor de cercetare din sistemul de sănătate publică;9. consultanţa şi asistenţa tehnica în domeniul sanitar;10. eliberarea de autorizaţii, avize şi de alte acte oficiale, conform legii, pentru persoane fizice şi juridice;11. valorificarea bunurilor aflate în dotare către persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii;12. sumele încasate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei în vederea eliberării autorizaţiei de funcţionare pentru unităţile de producţie a produselor medicamentoase, depozite farmaceutice, farmacii şi drogherii. În cazul farmaciilor şi drogheriilor suma pentru reautorizare va fi jumătate din suma prevăzută a fi achitată la autorizare."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 august 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIU------------